Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40986
   


Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 42963  
Юлія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему: 'Словотвір як один з найвиразніших аспектів ідіостилю М. Вінграновського'. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiEwL2YoJ_hAhUIxIsKHQZlB6AQFjAAegQIAxAC&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04glkipv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&usg=AOvVaw3ABCEzq23O_Ct7u8W_H7AT
https://eprints.oa.edu.ua/826/1/Braun_Anastasia1.pdf
https://mydisser.com/ua/catalog/view/312/862/20941.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37176/05-Zavalij.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/79676-168964-1-PB.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/2995/1/Hlyvinska.pdf
http://md-eksperiment.org/post/20170510-svitoglyad-i-talant-tvorchist-mikoli-vingranovskogo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=2ahUKEwjzkt6VsZ_hAhUqtIsKHWKTD984ChAWMAJ6BAgGEAI&url=http://lib.pnpu.edu.ua/files/tem/vingran.doc&usg=AOvVaw0vWcQ3dl7J_b72DvU1_Gfj
file:///C:/Users/User/Desktop/Pl_2007_74_12.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/bsh_2010_1-2_30.pdf
https://knowledge.allbest.ru/literature/2c0a65635a3ac69b4d43a89521216c27_0.html
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10913/Bohdan_Osoblyvosti_chasoprostorovoyi_modeli.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23038/1/Евеліна БАЛЛА.pdf
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5326/2/Frazeologiya yak chinnik.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/377-746-1-SM.pdf
https://revolution.allbest.ru/languages/00870208_0.html
http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/kalashnik_27.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7693/1/Babiy.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/5613-Текст статті-11588-1-10-20160421.pdf
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1278
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37174/03-Vokalchuk.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/Nchnpu_10_2014_11_17.pdf
http://www.rusnauka.com/pdf/246843.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk640173.pdf
https://www.docme.ru/doc/70070/zvukovі-obrazi-u-poezії-m.-vіngranovs._kogo
http://referatu.net.ua/referats/7569/153943
– Гливінська Л. "Слово моє, сила моя, славо..." : мовно-поетичний світ Миколи Вінграновського / Л. Гливінська // Дивослово. - 2011. - № 3. - С. 32-34.
– Єрмоленко С. Я. “Слово на долоні мови". Мовосвіт Миколи Вінграновського / С. Я. Єрмоленко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 16/17/18. - С. 81-84.
– Бахтыарова Т.В. Поетична творчість М.Вінграновського 60-80-х років : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.В.Бахтіарова ; Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2007. - 20 с.
– Богдан С. Специфіка мовних конструкцій у творчості Миколи Вінграновського / С. Богдан // Мандрівець. – 2010. – № 5. – С. 52-58.
– Салига Т. Поет – це слово, це його життя... / Т. Салига // Дзвін. – 2004. – № 10. – С. 120–133. – № 11–12. – С. 116-126.
– Салига Т. Микола Вінграновський : літ.-критич. нарис / Т. Салига. – Киъв : Рад. письменник, 1989. – 167 с.
– Мініч Л.С. Лінгвосинергетика ідіостилю Миколи Вінграновського: автореф. дис ... канд. філол. наук / Л. С. Мініч. – Луцьк : б. в., 2012. – 20 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.03.2019 09.06.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Sloviansk :: Запитання: 42962  
Євген запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу з фонду Вашої бібліотеки на тему «Концепція соціоцентризму у вітчизняній філософській та соціологічній науці (1939 – 1990 рр.)». Дякую.
Наша відповідь:
Євгене, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Бех І. Д. Особистісно орієнтований виховний процес – сходження до людяності / І. Д. Бех // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002: зб. наук. пр. / Акад. пед. наук України. – Х.: "ОВС", 2002. – Ч. 1. – С. 69–83.

Горський B.C. Історія української філософії: Навчальний посібник. - К.: Наукова думка, 2001.-375 с.

Донченко, О. Феномен містичної співпричетності як психоінстинктивний чинник групового структурування [Текст] / О. Донченко // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2009. - N 4. - С. 3-20

Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посіб. зі словником. – 4-е вид. перероб. та доп. – Київ : КНТ, 2016 – 396 с.
http://shron1.chtyvo.org.ua/Khamitov_Nazip/Istoriia_filosofii_problema_liudyny_ta_ii_mezh_Vstup_do_filosofskoi_antropolohii_iak_metaantropolohi.pdf

Коваленко Е.А. Усвідомлений саморозвиток особистості в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=2ahUKEwiKyI-Lqp_hAhVDyaYKHRkYCmA4FBAWMAR6BAgCEAI&url=http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/2390/1/%D1%81%D1%82%D1%80.71-78.doc&usg=AOvVaw3Pfr4RZhB6WLv7GX1jULXH

Коваленко Е.А. Соціально-історичні типи суспільних систем і основні стратегії саморозвитку особистості // Наукові записки Харківського військового університету. Серія: Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХВУ. – 2004. – Вип. 2 (20). – С. 152-160.

Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / В.В. Колотило ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с. — укp.

Королев, Игорь Юрьевич. Социоцентризм [Текст] / И. Ю. Королев. - Ростов-н/Д : [б. и.], 1993. - 112 с

Куліна О.С. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІСНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ [Електронний ресурс] // Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2006. - № 55. – Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_55/Kulina.htm

Литвинов, В. Д. Україна в пошуках своєї ідентичності (XVI - початок XVII cтоліття) [Текст] : іст.-філософ. нарис / В. Д. Литвинов. - К. : Наукова думка, 2008. - 527 с.

Людина як вища соціальна цінність та філософсько-правова категорія в контексті її захисту від експлуатації / А.М.Орлеан// Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – No 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14oamzve.pdf

Марченко, Олена. Освітній простір епохи тоталітаризму: ознаки в закономірності розвитку / О. Марченко // Філософські обрії : Науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2011. - Вип. 26'2011. - С. 184-195

Панфілов О. Ю. Сучасна освіта: світоглядні орієнтири / О. Ю. Панфілов // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол.. - 2010. - № 2. - С. 19-24. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

Радул В. Розвиток та формування якісних характеристик особистості / В. Радул // Рідна шк.. - 2012. - № 8/9. - С. 8-12. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.

Соціальна робота : короткий енциклопедичний словник / авт. кол. В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.А. Башкірєв. – К.: ДЦССМ, 2002. –
536 с.

Суспільство як об’єкт філософського аналізу. Індивідоцентризм і соціоцентризм [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=112134

Татаренко Н. Руйнівник «основ». Академіку Національної академії наук України Юрієві Пахомову — 80 років // Дзеркало тижня. – 2018. – 18 лип.- 1 серп.
https://dt.ua/SOCIETY/ruynivnik_osnov__akademiku_natsionalnoyi_akademiyi_nauk_ukrayini_yurievi_pahomovu__80_rokiv.html

Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності / В. Тригубенко // Рідна шк.. - 2009. - № 12. - С. 56-59. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Турчин, М. Б. Соціально-екологічний діалог у вченні природної етики / М. Б. Турчин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 26 (39). - С. 159-166

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://narratif.primordial.org.ua/fa-01.htm

Яковишина Т. Проблема принципів виховання у творчій спадщині представників релігійного напряму вітчизняної педагогіки (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) / Т. Яковишина // Нова пед. думка. - 2009. - № 4. - С. 18-22. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 26.03.2019 01.45.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Тернопіль :: Запитання: 42961  
Марія запитує:
Доброго дня) потрібна література на тему "підготовка до написання твору-роздуму у середніх класах". Буду вдячна)
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://putped.edu.ua/koledzh/navchalna-diyalnist/zno-2018/na-dopomogu-studentam/766-yak-pidgotuvatisya-do-napisannya-tvoru-rozdumu.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjfuLObzZ3hAhXAwcQBHSTNBqcQFjAHegQIBBAC&url=http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/%D0%9B%D0%B5%D0%B1_%D0%B4%D1%8C2.doc&usg=AOvVaw0tMVwlokpfu8AXM4KJEYOg
https://studopedia.org/10-113085.html
https://zarlit.com/lesson/6klas/48.html
– Дембицька, Л. І. Підготовка до написання твору-роздуму на суспільну тему. Інтегрований урок української мови та екології рідного краю / Л. І. Дембицька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 16-18. – С. 26-29.
– Касян, Т. Підготовка до написання твору на морально-етичну тему "Шануй батька свого і матір..." (урок розвитку зв'язного мовлення з української літературиу 8 кл.) / Т. Касян // Українська мова і література в школі. – 2004. – №3. – С. 41–43.
– Швець Г. Як писати твір-роздум / Г. Швець // Дивослово. – 2012. – № 2. – С. 2-7.
– Швець Г. Д. Навчаємо учнів писати твір-роздум : [матеріали до уроку української літератури] / Г. Д. Швець // Бібліотечка "Дивослова". – 2013. – № 1. – С. 2–64.
– Крисюк, Віра (учитель; ЗОШ № 49; м. Львів). Написання творів-роздумів у публіцистичному стилі / В. Крисюк // Дивослово. - 2017. - № 2. - С. 16-19.
– Швець Г.Д. Як писати твір-роздум : навч.-метод. посіб. / Г. Д. Швець. – Київ : Фенікс, 2011. - 112 с.
– Швець Г.Д. Як писати твір-роздум : навч.-метод. посіб. / Г. Д. Швець. - [Вид. 2-ге, випр. і переробл.]. - Київ : Фенікс, 2013. - 119 с.
– Мельник М. Ю. Усний твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стилі на морально-етичну тему. Стаття в газету : 7 клас: [урок-розвитку мовлення] / М. Ю. Мельник // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - № 33. - С. 16–19.
– Байло Л. В. Формування навичок написання твору роздуму на суспільну тему / Л. В. Байло // Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. - 2009. - № 3. - С. 22-25.
– Українська мова. Твір-роздум на вільну тему : зразки викон. твор. тест. завдань / упоряд. О. П. Дубчак. - Київ : Генеза, 2009. - 79, [1] с.
– Українська мова та література: Власне висловлення (твір-роздум). - [Харків] : Ранок, 2010. - 144 с. - (Серія журналу "Вісник ТІМО" (тестування і моніторинг в освіті)).
– Українська мова. Твір-роздум на вільну тему : зразки виконання твор. тест. завдань / упоряд. О. П. Дубчак. - Київ : Генеза, 2008. - 79, [1] с.
– Миколенко О. Особливості побудови роздуму : письмовий твір-роздум про вчинки людей. 7-й клас / О. Миколенко // Українська мова та література. - 2015. - № 4. - С. 17-19.
– Литвиненко В. В. Урок розвитку комунікативних умінь та навичок. Підготовка до написання твору-роздуму : 10 клас / В. В. Литвиненко // Вивчаємо українську мову та літературу. - Київ : Основа, 2017. - № 25/26. - С. 50-54.

.: Розділ: Мовознавство :: 25.03.2019 17.22.47 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 42959  
Надія запитує:
Чи є книга В. Рутківського "Сторожова застава"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Дана книга є у наявності у бібліотеці на абонементі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання. Чекаємо на Вас!

.: Розділ: Література :: 25.03.2019 15.54.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михаил із міста: Бахмут :: Запитання: 42958  
Михаил запитує:
Скажите пожалуйста, есть ли в библиотеке переиздание Д.И. Багалея в 6ти томах. В частности интересует Багалій Д.І. Вибрані праці: в 6 т. Т. 3. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Ч. 1 (1802—1815 гг.). – Х. : Вид-во НУА, 2004. – 1152 с.
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайле! Дана книга є в Національній бібліотекці України ім. В.І.Вернадського (03039, м. Київ, Голосіївський пр.3).
Багалій Д.В. Вибрані праці : у 6 т. / Д. І. Багалій ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського (Харків. філ.) [та ін.]. - Харків, 1999 . - (Золоті сторінки, повне зібр.).
Т. 3, ч. 1 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). (1802-1815 гг.) / Харк. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад.", Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; упоряд., вступ. ст., ред. В. В. Кравченко. – Харків : Видавництво НУА, 2004. - 1152 с.

.: Розділ: Історія :: 25.03.2019 12.48.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.662896 seconds