Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 42577
   


Автор вопроса: Людмила из города: Харків :: Вопрос: 44585  
Людмила спрашивает:
Добрий день! Допоможіть з літературою на тему: Внесок Христини Алчевської у розвиток освіти. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Людмило! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографіча довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - № 38810. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Даниленко О. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : навч. вид. / О. Даниленко, Л. Іваницька, А. Коцур, Т. Горбань, Г. Коцур; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ : Кн.-ХХІ, 2007. — 464 c.
Іващенко В. Педагогічна діяльність Христини Алчевської та її роль у розвитку української освіти в документах із фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / В. Іващенко, Р. Палійчук // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 7. — С. 39-42.
Киричок А. Христина Алчевська про моральне і професійне самовдосконалення педагога / А. Киричок // Наука і освіта. — 2010. — № 7. — С. 114-117.
Киричок А. Христина Алчевська про проблеми формування професійної компетентності майбутнього педагога [Електронний ресурс] / А. Киричок // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2011. — № 4(2). — С. 239-245. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2011_4(2)__37.
Клепач Т. Життя заради світла і добра : сторінками життєпису родини Алчевських / Т. Клепач // Дивослово. — 2014. — № 6. — С. 53-56.
Лемешенко Н. Велетні української педагогічної думки : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 47-89.
Мазуркевич, О. Визначні українські педагоги – народні просвітителі: Х. Д. Алчевська та її сподвижники. — Київ, 1963. — 79 с. : іл. — (Т-во ”Знання” Укр. РСР. Серія 9; № 5-6).
Олексієнко О. Х. Д. Алчевська як носій національних освітніх ідей [Електронний ресурс] / О. Олексієнко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2008. — Вип. 14. — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2008_14_25.
Новальська Т. Українські просвітяни про вивчення "читача з народу" / Т. Новальська // Бібл. вісн.. — 2004. — № 3. — С. 34-38.
Розумний А. Христина Алчевська: "Мене не викреслите..." : справжнє українське / А. Розумний // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 82-89.
Рубан А. Дитяче читання в освітньо-культурному вимірі : [історія розвитку дитячого читання в Україні] / А. Рубан // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 5. — С. 38-42.
Стеценко І. Сузір'я – жінка : [розповідь про відомих жінок світу] / І. Стеценко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2011. — № 9. — С. 2.
Шарненкова Т. Христина Алчевська та її внесок у розвиток освіти дорослих [Електронний ресурс] / Т. Шарненкова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2013. — Вип. 6. — С. 277-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2013_6_38.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 6.08.2020 12.56.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 44584  
Софія спрашивает:
Правове становище біженців, мігрантів і переміщених осіб. Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела інформації для магістерської роботи. Дякую
Наш ответ:
Софіє, добрий день! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Алфьоров С. М. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Д. В. Голобородько, Д. Г. Заброда, В. П. Кононець, А. О. Кривий; ред.: Т. П. Мінка; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Х. : Право, 2013. - 278 c.

Бандурка О.О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.О. Бандурка ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Бортник Н. П. Міграційна політика та міграційно-правова політика: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Н. П. Бортник, У. М. Парпан, М. Р. Малець // Європейські перспективи. - 2019. - № 4. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2019_4_11

Васільєв В. Т. Організаційно-функціональна структура міграційної політики в системі забезпечення національної безпеки [Електронний ресурс] / В. Т. Васільєв // Теорія та практика державного управління. - 2017. - Вип. 2. - С. 200-207. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2017_2_32

Відлер О. М. Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній міграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. М. Відлер; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 c. - укp.

Ворона Д. М. Адміністративно-правові аспекти реалізації міграційної політики : монографія / Д. М. Ворона; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - 258 c. - укp.

Ворона Д. М. Міграційний режим як вид адміністративно-правового режиму в Україні / Д. М. Ворона // Держава та регіони. Сер. Право. - 2011. - Вип. 1. - С. 20-24.

Гороть А. Правові проблеми впливу нелегальної міграції на національну безпеку України / А. Гороть, К. Прокопчук // Іст.-прав. часоп.. - 2013. - № 1. - С. 41-45.

Демчишина В. Р.Принципи міграційної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. Р. Демчишина // Часопис Київського університету права. - 2018. - № 4. - С. 325-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_69

Козинець І.Г. Про співвідношення понять «біженці» та «особи, переміщені всередині країни» / І.Г. Козинець // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 213–219.

Конвенція про статус біженців : міжнародний документ від 28 липня 1951 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_011

Лошенюк О. В. Особливості міграційної політики у країнах ЄС [Електронний ресурс] / О. В. Лошенюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2019. - Вип. 1. - С. 249-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2019_1_24

Максименко С. В. Державна міграційна політика: концептуально-правовий аналіз її генези та становлення / С. В. Максименко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 40. - С. 128-135.

Микитенко Є. В. Адміністративно-правовий захист прав мігрантів правоохоронними органами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Микитенко; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОНМС України. - Запоріжжя, 2013. - 18 c. - укp.

Михайлишин І. В. Міграційне право України : навч. посіб. / І. В. Михайлишин, П. А. Трачук; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Патент, 2014. - 350 c.

Міграційне право України : підручник / С. М. Гусаров, А. Т. Комзюк, О. Ю. Салманова, О. О. Небрат, О. І. Безпалова; ред.: С. М. Гусаров; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2016. - 295 c.

Наливайко Л. Р. Міграційне право : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, К.В. Степаненко; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек Прес, 2014. - 255 c. - Бібліогр.: с. 240-255 - укp.

Олефір В. І. Форми державного регулювання міграційних процесів / В. І. Олефір // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2004. - Вип. 26. - С. 215-222.

Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації [Електронний ресурс] : наук.-практич. рек. - Братислава, 2018. – 95 с.¬ - Режим доступу: http://www.aprnu.kharkiv.org/doc/20_09_2018.pdf

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 р. No 3671-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – No 16. – Ст. 146.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 2014 р. No 1706-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – No 1. – Ст. 1.

Ровенчак О. А. Міжнародна міграція: теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2015. - 410 c. - Бібліогр.: с. 367-410 - укp.

Роман Л. П. Методика реінтеграції українських трудових мігрантів у контексті державної міграційної політики [Електронний ресурс] / Л. П. Роман // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 12(4). - С. 14-17.

Свящук Л. Проблеми прав біженців та виклики сучасності [Електронний ресурс]: навч.посібн. : підготовлено в рамках реалізації і за підтримки Програми Європейського Союзу ERASMUS 573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP «European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» – HRLAW. – Харків : Видавництво «ФОП Голембовська О.О.», 2018. – 311 с. – Режим доступу: https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/a.20.PhD2_.pdf

Сидорчук О. Г. Міграційна політика України в контексті безпеки та збалансованості економічного і соціального розвитку держави [Електронний ресурс] / О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова // Ефективність державного управління. - 2019. - Вип. 2. - С. 85-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2019_2_8

Терлюк І. Я.Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі "російської" міграції часу імперських Росії та СРСР) [Електронний ресурс] / І. Я. Терлюк, О. І. Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2019. - Вип. 21. - С. 18-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_21_5

Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні : монографія. Т. 1 / І. О. Аракелова, О. В. Балуєва, Н. Г. Діденко, О. С. Келембет, С. Ф. Марова; ред.: О. В. Балуєва; Донец. держ. ун-т упр. - Маріуполь, 2016. - 216 c. - укp.

Чуєнко В. Історичні передумови виникнення та періодизація становлення правового статусу біженців у міжнародному праві [Електронний ресурс] / В. Чуєнко // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 2. - С. 310-315. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_2_61

Ярмистий М. М. Формування та особливості функціонування інститутів державного регулювання міграційної політики України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / М. М. Ярмистий; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 c. - укp.

.: Раздел: Государство и право :: 5.08.2020 14.55.49 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Київ :: Вопрос: 44583  
Ольга спрашивает:
Добрий день! Мене цікавлять конспекти та розробки уроків з інформатики для 5 класу. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ольго! Радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Безлюдний В. Поняття про файл і каталог (папку), їх імена : 5 клас : конструктор уроку / В. Безлюдний // Інформатика в школі. — 2018. — № 9. — С. 22-24.
Журибеда О. Інформатика – це легко : дидактичні вправи для 5-го класу : дидактика / О. Журибеда // Інформатика (Шкільний світ). — 2019. — № 5. — С. 43-54.
Зоненко Н. Національно-патріотичне виховання на уроках інформатики : на допомогу вчителю / Н. Зоненко // Інформатика в школі. — 2019. — № 5. — С. 17-20.
Коваленко О. Логічне айкідо : правила розгадування ребусів : ігри розуму / О. Коваленко // Інформатика (Шкільний світ). — 2019. — № 5. — С. 58-64.
Конспекти уроків з інформатики 5 клас [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekti-urokiv-informatiki-5-klas-9549.html. — Дата звернення : 05.08.2020.
Конспекти уроків з інформатики 5 клас [Електронний ресурс] // Шкільне життя [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://www.schoollife.org.ua/category/fajly/informatyka/5-klas-informatyka/. — Дата звернення : 05.08.2020.
Навчально-методичний комплект "Інформатика. 5 клас" / Й. Ривкінд [и др.] // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. — 2013. — № 4. — С. 54-64.
Огу Е. Безпечне користування інтернетом. 5 клас : конструктор уроку / Е. Огу // Інформатика в школі. — 2020. — № 6. — С. 2-4.
Павленко Т. Складові комп'ютера та їх призначення. 5 клас : конструктор уроку / Т. Павленко // Інформатика в школі. — 2019. — № 12. — С. 6-7.
Розробки з інформатики – 5 клас [Електронний ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/biblioteka/informatika/klas-5. — Дата звернення : 05.08.2020.
Романов О. Квест "Кодування інформації". 4-5 класи : позакласна робота / О. Романов // Інформатика в школі. — 2020. — № 2. — С. 18-20.
Рябоконь Є. Практична робота "Вставка графічного зображення в текстовий документ". 5 клас : конструктор уроку / Є. Рябоконь // Інформатика в школі. — 2019. — № 11. — С. 10-12.
Сомченко І. Подорож країною Інтернет. Урок-гра. 5 клас : нестандартний урок / І. Сомченко // Інформатика в школі. — 2018. — № 10. — С. 38-41.
Тейтяк В. Правила безпечного користування Інтернетом : урок інформатики для 5 класу : конструктор уроку / В. Тейтяк // Інформатика в школі. — 2019. — № 1. — С. 11-14.
Чашук О. До зірок! : урок у формі подорожі-змагання / О. Чашук // Інформатика (Шкільний світ). — 2020. — № 2. — С. 16-28.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 5.08.2020 11.48.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ліна из города: Київ :: Вопрос: 44582  
Ліна спрашивает:
Які книжки А. Бачинського є у бібліотеці?
Наш ответ:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні книги, що знаходяться у Національній бібліотеці України для дітей:
Бачинський А. Неймовірні пригоди Остапа і Даринки : повість / А. Бачинський ; худож. Д. Бачинська. - Київ : Грані-Т, 2011. - 150 с. : іл.
Бачинський А. Неймовірні пригоди Остапа і Даринки : повість / А. Бачинський ; худож. Д. Бачинська. - 2-е вид., без змін. - Київ : Грані-Т, 2010. - 150 с. : іл.
Бачинський А. Канікули Остапа і Даринки : повість / А. Бачинський ; худож. Д. Бачинська. - Київ : Грані-Т, 2011. - 175 с. : іл.
Бачинський А. Неймовірні пригоди Остапа і Даринки : повість / А. Бачинський ; худож. Д. Бачинська. - 2-е вид., без змін. - Київ : Грані-Т, 2013. - 150 с. : іл.
Бачинський А. М. Детективи в Артеку, або Команда скарбошукачів : повість : Команда скарбошукачів / А. М. Бачинський ; обкл. Н. Гайда. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. - 190 с.
Бачинський А. 140 децибелів тиші / А. Бачинський ; обкл. А. Бочко. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. - 127 с.
Бачинський А. М. Детективи в Артеку, або Команда скарбошукачів : повість : Команда скарбошукачів / А. М. Бачинський ; обкл. Н. Гайда. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. - 190 с.
Бачинський А. Детективи з Артеку : повість : Таємниці Кам'яних Могил / А. Бачинський ; обкл. Н. Гайда. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 269 с.
Бачинський А. Ватага веселих волоцюг : повість / А. Бачинський ; обкл. К. Слонової. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 158 с.
Бачинський А. З Ейнштейном у рюкзаку : повість / А. Бачинський ; іл. М. Вінклер. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. - 147 с.

.: Раздел: Литература :: 5.08.2020 08.53.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Маргарита из города: Ніжин :: Вопрос: 44581  
Маргарита спрашивает:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Вирощування плодовоягідних культур в Україні". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Маргарито! Перегляньте наступні джерела:
Галузева Програма розвитку садівництва України на період до 2025 р. – Київ, 2008. – 76 с. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
Економіка та організація промислового садівництва України / [Шестопаль О. М., Рульєв В. А., Кондратенко П. В. та ін.] ; за ред. О. М. Шестопаля. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. – 334 с.
Колокольчикова І. Роль малих форм господарювання в забезпеченні продовольчої безпеки держави / І. Колокольчикова // Бізнес-Навігатор. - 2013. - № 3. - С. 93-98.
Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2010 рік. / Держ. комітет статистики України. – Київ, 2011. - 88 с.
Рульєв В. А. Конкурентоспроможність плодів і ягід. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2007. – 315 с.
Шестопаль О. М. Теоретико-методологічні основи (нова парадигма) та складові Національної програми поступу промислового садівництва України : макрогалузевий аспект / О. М. Шестопаль, П. В. Кондратенко, Л. О. Барабаш. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. – 140 с.
Досягнення та концептуальні напрями вирощування малопоширених плодово-ягідних культур та переробки їх сировини [Електронний ресурс] : зб. матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ. – Київ : Ін-т садівництва НААН : Центр учбової літ., 2019. - 100 с. – Режим доступу: http://sad-institut.com.ua/files/zbirnik-tez-lyutiy-2019.pdf.
Колокольчикова І. Міжнародні позиції американських фермерів як експортерів плодово-ягідної продукції : зб. наук. праць / І. Колокольчикова // Наук. праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту. Сер. Економічні науки. - 2018. - № 2. -С. 91-98. – Режим доступу: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5519.
Колокольчикова І. Потенціал українських підприємств на національному та міжнародному ринках плодово-ягідної продукції [Електронний ресурс] / І. Колокольчикова // Економіка і суспільство. – 2018. - № 19. – С. 428-435. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/65.pdf.
Колокольчикова І. Товарна політика підприємств галузі садівництва України [Електронний ресурс] / І. Колокольчикова // Наук. праці Полтав. держ. аграрної академії. - 2016. - Вип. 1. - С. 120-126. – Режим доступа: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/2412/1/Колокольчикова__2016_Тов_політика.PDF.
Новак Л. Державне регулювання та підтримка галузі промислового садівництва [Електронний ресурс] / Л. Новак. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua.
Огляд глобального ринку вишні [Електронний ресурс] // Укрсадпром : асоціація : [вебсайт]. Електронні дані. – Режим доступу: http://ukrsadprom.org/blog/oglyad-globalnogo-rynku-vyshni/.
Рослинництво України: стат. зб. за 2017 р. – Режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua.
Садівництво та ягідництво в Україні – 2017: річний галузевий звіт, м. Київ. – Режим доступу: http://ukrsadprom.org.
Світові моделі підтримки сільського господарства. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2012230-svitovi-modeli-pidtrimki-silskogo-gospodarstva.html.
Крім того перегляньте додатково: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 37536.

.: Раздел: Ботаника. Растениеводство :: 5.08.2020 08.51.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.5043 seconds