Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41587
   


Автор запитання: Ірина із міста: Сєвєродонецьк :: Запитання: 43566  
Ірина запитує:
Доброго дня!Підкажіть матеріали з теми "Інтернаціоналізація системи вищої освіти країн Східної Європи". Відповідь оформіть будь ласка на сайті Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба бібліотек України
Наша відповідь:
Ірино, доброго ранку! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Авшенюк Н. М. Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : монографія / Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко, Н. О. Постригач, Л. П. Пуховська; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 232 c. - Бібліогр.: с. 203-216. - укp.

Вербицька С. Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтернаціоналізації глобального освітнього простору [Електронний ресурс] / С. Вербицька // Порівняльно-педагогічні студії. - 2010. - № 3-4. - С. 78-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2010_3-4_11

Вербицька А. В. Інтернаціоналізація як основний напрям розвитку вищої освіти [Електронний ресурс] / А. В. Вербицька // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 160-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_41

Дараган, Тетяна. Інтернаціоналізація вищої освіти у XXI столітті: досвід університетів США і Європи / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2017. - № 4. - С. 48-54. - Бібліогр. в кінці ст.

Дебич, Марія. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України / М. Дебич // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2017. - № 2. - С. 33-43.
Дебич М. Європейский підхід до інтернаціоналізації вищої освіти / М. Дебич // Вища освіта України. - 2015. - № 1. - С. 75-80.

Дебич М. А. Світові явища інтеграції у вищій освіті та перспективи участі України в європейських проектах / М. А. Дебич // Шлях освіти. - 2013. - № 2. - С. 18-20. - укp.

Десятов Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття) : Автореф. дис... д-ра пед. наук / Т. М. Десятов; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2006. - 35 c. - укp.

Ігнатова О. М. Підходи до інтернаціоналізації вищої освіти в європі та їх наслідки для стратегічного управління [Електронний ресурс] / О. М. Ігнатова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2016. - Вип. 48. - С. 178-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2016_48_38

Красовська О. Ю. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору [Електронний ресурс] / О. Ю. Красовська // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2011. - № 2. - С. 102-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2011_2(46)__13

Мигович І. В. Інтернаціоналізація як фактор впливу щодо трансформації систем вищої освіти країн Східної Європи [Електронний ресурс] / І. В. Мигович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2017. - № 8(1). - С. 179-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_8(1)__24

Нестеренко І. Б. Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в Польщі за умов європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / І. Б. Нестеренко; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. - Суми, 2014. - 20 c. - укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Нестеренко Модернізація змісту вищої педагогічної$

Павловський К. Трансформації вищої освіти в ХХІ ст.: польський погляд / К. Павловський; Консорціум із удоскон. менедж.-освіти в Україні. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удоскон. менедж.-освіти в Україні", 2005. - 228 c. - Бібліогр.: с. 209-217. - укp.

Сапожников С. Система вищої педагогічної освіти Румунської Республіки як країни-члена ОЧЕС у світлі інтеграційних процесів / С. Сапожников // Молодь і ринок. - 2015. - № 3. - С. 42-46. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. Сбруєва // Вища освіта України. - 2013. - № 3. - С. 89-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2013_3_14

Ситницький М. В. Стратегія розвитку освітніх послуг і навчальних програм у Варшавському університеті / М. В. Ситницький // Бізнес Інформ. - 2017. - № 12. - С. 54-59.
Товканець Г. В. Інтернаціоналізаційні процеси в розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Г. В. Товканець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2015. - № 3. - С. 441-451. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_3_55

Хоружий Г. Ф. Європейська політика вищої освіти : монографія / Г. Ф. Хоружий. - Полтава : Дивосвіт, 2016. - 381 c. - Бібліогр.: с. 370-381

Чернякова Ж. Інтернаціоналізація європейського освітнього простору: етапи розвитку та пріоритетні завдання [Електронний ресурс] / Ж. Чернякова // Порівняльно-педагогічні студії. - 2013. - № 4. - С. 125-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_4_21

Чернякова Ж. Ю. Пріоритетні форми та засоби інтернаціоналізації освітнього простору: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 1. - С. 36-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_1_7

Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти в університетах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. Чирва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2018. - № 2. - С. 86-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_2_11

.: Розділ: Освіта :: 14.11.2019 08.31.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Анна :: Запитання: 43564  
Ольга запитує:
Де знайти статті з інклюзивного навчання в цілому і діти з ЗПР( статті в електронному варіанті). Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Нова українська школа в умовах викликів сучасності: зб. тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року / за заг. ред. Л.В. Задорожної-Княгницької. Маріуполь: МДУ, 2019. 248 с.
http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2019/zbirnik_nush_2019.pdf
Практична психологія в інклюзивному середовищі: Матеріали І Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лютого 2019 року) / За заг. ред. В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля – Переяслав-Хмельницький: Видавець Я. М. Домбровська., 2019. – 248 с.
http://lib.iitta.gov.ua/715878/1/зб інт-конф 21.02.2019.pdf
Інклюзивне навчання в Новій українській школі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інклюзивне навчання в Новій українській школі” (26 -27 березня 2018 р., м. Теребовля): у 2 ч. / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; упорядн. : Лапін А.В., Сурмай Л.О., Щуцька О.І. – Київ: Інтерсервіс, 2018. – 230 с.
http://lib.iitta.gov.ua/710549/1/зб ТЕРЕБОВЛЯ_2018.pdf
Інклюзивна освіта в ЗНЗ
https://www.pedrada.com.ua/article/rubric/12
Інклюзивна освіта
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/inklyuziyavnz.pdf
Лазорчик І. Б. Психолого-педагогічні умови підготовки вчителя початкових класів з впровадження інклюзивного навчання в новій українській школі
http://lib.iitta.gov.ua/715410/1/Лазорчик, 2018.pdf
Нетьосов С.І. Шляхи забезпечення освіти особливої дитини в умовах інклюзії
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vduep_2019_1_10.pdf
Старцева В.П. Особливості дітей із затримкою психічного розвитку у контексті проблеми соціально-побутового орієнтування
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_65/87.pdf
Снісаренко О. І. Психологічні та педагогічні особливості інтегрованих учнів із затримкою психічного розвитку
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/16611/1/Snisarenko.pdf
Малинович Л.М. Новітні підходи у забезпеченні комплексним супроводом дітей з порушеннями в розвитку та їхніх родин у процесі деінституалізації
http://lib.iitta.gov.ua/713181/1/Малинович 2018.pdf
Ніколенко Л.М. Проблема формування громадянської компетентності у дітей із затримкою психічного розвитку в інклюзивному середовищі
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7/54.pdf
Кротенко В.І. Загальна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7747/1/Krotenko.pdf
Ткачук Т.А. Особливості ускладнень затримки психічного розвитку дітей
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/15.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7747/1/Krotenko.pdf
Кашуба Л. Лінгводидактичні аспекти розвитку мовлення молодших школярів із ЗПР
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/4785/4812
http://ispukr.org.ua/?page_id=1483

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.11.2019 19.11.07 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Рівне :: Запитання: 43563  
Юлія запитує:
Доброго дня. Яка найкраща література з теми '' Бісер ''. Відповідь оформіть, будь ласка на сайті Віртуальна бібліографічна довідка Об'єднана довідкова служба бібліотек України.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Андріянова, Ольга Олександрівна. Бісер і стеклярус [Текст] : фантазії та ідеї : [для читання дорослими дітям] / Ольга Андріянова. - К. : Перо, 2009. - 32, [2] с. : іл. - (Саморобки та подарунки) (Домашня майстерня) (Зроби сам).

Білевич, С. В.Творчий проект "Віночок з бісеру" [Текст] / С. В. Білевич, Л. М. Кузан // Трудова підготовка в рідній школі. - 2015. - № 6. - С. 33-37.

Білий, Олександр. Швидке нанизування бісеру [Текст] / Олександр Білий // Трудове навчання. - 2018. - № 10. - С. 55-59.

Бісероплетіння [Текст] / [упоряд. О. Колонькова]. - К. : Шкільний світ, 2012. - 50, [6] с. : мал., табл. - (Серія "Школа ремесел") (Позашкілля. Бібліотека).

Бондарь, Ірина. Основи кольороведення [Текст] : заняття гуртка "Бісероплетіння" / Ірина Бондарь // Позашкілля. - 2014. - Серпень, № 8. - С. 69-71

Борисова, Світлана Володимирівна. Бісерне рукоділля [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. В. Борисова ; Ін-т екол., економіки і права, Слов'ян. держ. пед. ун-т. - Слов'янськ : Маторін Б. І. [вид.], 2010. - 149 с. : іл.
Воїтелєва, Г. О. Чарівний світ бісеру. Програма гуртка "Бісероплетіння" [] / Г. О. Воїтелєва // Трудове навчання в школі : науково-методичний журнал. - 2015. - N 4. - С. 40-42

Воїтелєва, Г. О. Техніка виконання мозаїки бісером [] / Г. О. Воїтелєва // Трудове навчання в школі : науково-методичний журнал. - 2015. - N 4. - С. 43-47

Гук, Ж. В. Розквітле дерево з бісеру. Заняття гуртка декоративно-ужиткової творчості [Текст] / Ж. В. Гук // Трудове навчання в школі : науково-методичний журнал. - 2016. - № 7. - С. 18-21

Гуменюк, Лариса. Вітальні листівки з бісеру [Текст] : творчий проект / Лариса Гуменюк // Позашкілля. - 2016. - Вересень, № 9. - С. 40–50. - 3 додатки

Дерево з бісеру "Сакура" [Текст] : майстер-клас // Трудове навчання. - 2018. - № 4. - С. 70-73.

Комісаренко, Ірина. Букет підсніжників [Текст] : виготовлення композиції з бісеру технікою паралельного низання / Ірина Комісаренко // Позашкілля. - 2018. - № 2. - С. 21–26 : табл.

Медянова, Анастасія. Брелок із бісеру [Текст] : для учнів 5-6-х класів / Анастасія Медянова // Трудове навчання. - 2019. - Березень, № 3. - С. 21-34.

Наниашвили, Ирина. Полная энциклопедия вышивки : крест, гладь, блэкворк, гобелен, бисер, ленты / Ирина Наниашвили. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. - 141, [2] с. : кол. іл.

Палієнко, Н. М. Виготовлення брошки власноруч [Текст] / Н. М. Палієнко // Трудове навчання в школі. - 2017. - № 17. - С. 35-38.

Пилипенко, О. М. Виготовлення українського віночка в технології бісероплетіння [Текст] / О. М. Пилипенко // Трудове навчання в школі : науково-методичний журнал. - 2018. - N 20. - С. 40-47. - Бібліогр. в кінці ст.

Пушкіна, Євгенія.Малюнок дитячої фігури : заняття гуртка "Бісероплетіння" (другий рік навчання) // Позашкілля (Шкільний світ). - 2018. - № 12. - С. 44-54.

Ромашко, Л. М. Писанкарство в Україні [Текст] : заняття гуртка для учнів 4-х кл. / Л. М. Ромашко // Мистецтво в школі: Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. - 2017. - № 3. - С. 36-41.

Томас, Джилл.Бисероплетение : модное рукоделие / пер. с англ. В. Краснянской. - М. : Гелеос, 2008. - 46, [1] c. : іл.

Успаленко, О. О. Види бісерного рукоділля, виробів, плетених із бісеру. Паралельне низання [Текст] / О. О. Успаленко // Трудове навчання в школі : науково-методичний журнал. - 2016. - № 17. - С. 16-24. - Бібліогр. в кінці ст.

Федорчук О. Бісерний декор народного одягу Буковини першої половини XX ст. [Електронний ресурс] / О. Федорчук // Народознавчі зошити. серія мистецтвознавча. - 2014. - № 5. - С. 984-997. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2014_5_21

Федорчук О. Бісерний декор західноподільської народної ноші XX — початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / О. Федорчук // Народознавчі зошити. - 2016. - № 5. - С. 1163-1177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2016_5_19

Хомицька, Ю. Б. Бісерне рукоділля як вид декоративно-ужиткового мистецтва [Текст] / Ю. Б. Хомицька // Трудове навчання в школі : науково-методичний журнал. - 2016. - № 10. - С. 15-19

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.11.2019 16.46.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Надітичі :: Запитання: 43561  
Марія запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти алгоритми проведення професійної психодіагностики (включаючи методики)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Етапи психодіагностичного дослідження
https://studfile.net/preview/5394067/page:15/
http://lib-hdak.in.ua/ecatalog/Download/page_Download.php?DocId=143218&filename=00022f72.pdf
https://lektsii.com/3-104319.html
http://www.vnmu.edu.ua/downloads/medpsychology/20121212-120304.doc
Психодіагностичний процес
https://pidruchniki.com/12980108/psihologiya/psihodiagnostichniy_protses
Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти
http://lib.iitta.gov.ua/709765/
Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби: [метод. рек.] / авт.-упор.: В. М. Горленко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. – 106 c.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/minimumi.pdf
Алєксєєва Ю.А., Смольнікова Г.В. Навчальна психодіагностична практика: методичні рекомендації. 2-е допов. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 46 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8867/3/Navchal'na psyhodiagnostychna praktyka.pdf
Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник / І.М.Галян. - К.: «Академвидав», 2011. – 464с.
https://westudents.com.ua/knigi/521-psihodagnostika-galyan-m.html
Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика: навчальний посібник / Ю.М. Чала, А.М. Шахрайчук. — Харків: НТУ «ХПІ», 2018. —246 с.
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/40695/1/Book_2018_Chala_Psykhodiahnostyka.pdf
http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/18736/1/Конспект_лекцій_Психодіагностика _Кушнир_demo.pdf
Психодіагностика
http://psychologis.com.ua/-1-123.htm
Методи професійного відбору
https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=56186
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Психодіагностика»
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52395/Lekz.pdf.
Класифікація психодіагностичних методик
https://stud.com.ua/37582/psihologiya/psihodiagnostika
https://stud.com.ua/62217/psihologiya/psihodiagnostika
http://psuhologia.in.ua/images/dustan/pdl2.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.11.2019 11.44.34 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43560  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для експертного дослідження на тему Освіта, як складна динамічна система: чому експертна діяльність в галузі освіти надається все більшого значення як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43553.

.: Розділ: Освіта :: 13.11.2019 10.54.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.973256 seconds