Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 41957
   


Автор запитання: Богдан із міста: Ковель :: Запитання: 43959  
Богдан запитує:
Доброго дня. Прошу підібрати літературу для написання курсової роботи на тему:"Деструктивна поведінка персоналу та її вплив на ефективність функціонування адміністративних органів в Україні". Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане!
Пропонуємо Вам наступні посилання:
https://bit.ly/2UKoJMd
Кравченко В.О. КАДРОВІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-2_0-pages-366_372.pdf
Жуковська В. М. Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі

http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/2175/1/Vnaou_2011_4_42.pdf
ОвсянніковаЯ. О. ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

https://cyberleninka.ru/article/n/formy-destruktivnogo-trudovogo-povedeniya-rabotnikov
Нарожная Д. А. ФОРМЫ ДЕСТРУКТИВНОГО ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

https://e-koncept.ru/2017/970390.htm
Агафонова М. С., Соколова К. В. Особенности деструктивного трудового поведения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 316–320

https://discourse.etu.ru/assets/files/gorbunova-yu.a.-devyatovskaya-i.v.pdf
Горбунова Ю. А., Девятовская И. В. ПРИРОДА ДЕСТРУКТИВНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ: ВЕРСИИ НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17707/1/Органiзацiйна поведiнка2015..pdf
Організаційна поведінка. Аспекти ефективного підприємництва / [П. Д. Дудкін, О. Б. Мосій, О. М. Владимир та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 252 с.
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/38b8088b-e3c8-4cec-a821-2fa16dc62da7.pdf
Гошовська В. А. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі державного управління : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Л. А. Пашко, Л. М. Фугель ; упоряд. Ю. В. Стрілецька. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.

http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/konf_psy20112014.pdf
Психологія управлінської діяльності: збірник науково-методичних праць. Випуск 3: Матеріали всеукр. наук.-практ. семінару «Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції (міліції) і населення в соціумі», 20 листопада 2014 р. / МВС України, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – 184 с.
1. Соломко, Л. Психологическая и деловая совместимость руководителя и коллектива - важнейшее условие обеспечения и поддержания лояльности персонала [Текст] / Л. Соломко // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2015/2. - N 7/8. - С. 33-39.
2. Череп А. В. Взаємозв'язок мотивації праці і показників ефективності використання персоналу / А. В. Череп // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 117-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_1_15
3. Ядранський, Д. М. Типи трудової поведінки працівників [Електронний ресурс] / Д. М. Ядранський // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць. - 2010. - N 48. - С. 146-152.
Успіхів!

.: Розділ: Інше :: 5.04.2020 09.37.30 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вадим із міста: Київ :: Запитання: 43956  
Вадим запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали до курсової роботи по темі: "Створення української козацької держави у період народно-визвольної війни 1648-1654рр". Буду вдячний за відповідь!
Наша відповідь:
Добрий день, Вадиме! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україн / В. Б. Антоновичі. - К. :Днііпро,1991. – 234 с.
Бойко О. Д. Історія України : навч. посібник / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 687 с. – (Альма-матер).
Борисенко В. Й. Курс української історії : З найдавніших часів до ХХ ст.: навч. посібник / В. Й. Борисенко. – К. : Либідь, 1996. – С. 179-234.
Грушевський М.С. Історія України-Русі : в 11 т., 12 кн. - Т. 9. - Кн.1: Роки 1650-1654. - К. : Наукова думка,1996.
Дорошенко Д. І. Нарис історії України. - в 2 т. - Т. 2 : (Від половини 17 ст.) / Д. І. Дорошенко. - К. : Дніпрова хвиля : Глобус, 1992. - 349 с.
Жуковський А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. - Львів: Вид-во Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові, 1992. - 230 с.
Кульчицький В. Історія держави і права України : навчальний посібник / В. Кульчицький, Б. Тищик. - К. : Атіка, 2001.- 318 с.
Козацько-гетьманська держава (1648-кінець 18 ст.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://works.doklad.ru/view/zkkStq52v_Q.html
Макаренко О. Становлення українського права за доби Гетьманщини : наукові конференції / О. Макаренко. – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/197
Пасічник С. М. Становлення системи центральної адміністрації Гетьманщини [Електронний ресурс] / С. М. Пасічник //Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. - № 12. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=798
Пасічник С. М. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи / С. М. Пасічник. – К.: Знання, 2006. – 736 с.
Пасічник С. М. Становлення державно-територіального устрою Гетьманщини [Електронний ресурс] / С. М. Пасічник // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 38. – С. 469-477. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/efdu_2014_38_59.pdf
Полонська-Василенко Н. Д. Історія України : у 2 т. – Т. 2 : Від середини 17 ст. до 1923 р. / Н. Д. Полонська-Василенко. - К. : Либідь, 1993. - 607 с. .
Роздавальний матеріал з дисципліни „Історія України” на тему: „Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Становлення української державності” для студентів 1 курсу всіх спеціальностей / укл.: Н. А. Ковальова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 17 с. – Режим доступу: https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/fa72196c3648937e967192967acc8bcf.pdf
Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний ; пер. з англ. Ю. І. Шевчука ; вступ. ст. С. В. Кульчицького. - 2-е вид. – К .: Либідь, 1992. - 512 с.
Українська держава гетьмана Богдана Хмельницького в контексті сучасного державотворення / Ю.О. Лєбєдєва // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2017. — Вип. 10. — С. 104-109. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/128616/26-Lebedieva.pdf?sequence=1
Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура : колективна монографія. — К. : Інститут історії України НАН України, 2014. — 671 с. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7353-5/978-966-02-7353-5.pdf
Українська держава середини XVII ст.: проблеми становлення та розвитк : зб. матеріалів науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2009. – 64 с. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1693/Ukrainska-derzhava-seredyny-XVII-st.-problemy-stanovlennia-ta-rozvytku.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Формування Української національної держави у 1648-1654 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1356061554921/pravo/formuvannya_ukrayinskoyi_natsionalnoyi_derzhavi_1648-1654
Формування української держави в ході української національної війни (сер. 17 ст.). Правове положення україни у складі російської держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/ua_statehood_history//sereda/lektsiya-7-.pdf
Швидько Г. К. Історія держави і права України (Х – початок ХІХ ст.) : навч. посіб. / Г. К. Швидько. – Д. : Вид-во Дніпропетров. унів-ту, 1998. – С. 87-98.
Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття / Н. Яковенко. — Київ : Генеза, 1997. — 311 с.
http://www.osvitanet.com.ua/atlases/atlas_uh_8/Data/8_12.htm
https://streebogblog.wordpress.com/2019/08/19/18-серпня-1649-року-утворення-української-г/
http://politics.ellib.org.ua/pages-1837.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/4738/

.: Розділ: Держава і право :: 3.04.2020 21.47.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 43954  
Наталія запитує:
Добрий день. Пишу магістерську роботу з кримінального процесу на тему "Інститут застави в кримінальному провадженні"
Наша відповідь:
Добрий день, Наталія. Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Про внесення змін до Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу [Електронний ресурс] : постанова КМ України від 22.03.2017 р. № 162. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162-2017-п
Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу [Електронний ресурс]: Постанова КМ України від 11.01.2012 р. № 15. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-п
Бабіч Л. М. Застава як вид запобіжного заходу у кримінальному судочинстві України : дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Л. М. Бабіч. – Луганськ, 2014. - 250 с.
Баранов С. Цілі застосування і запобіжні заходи у вигляді застави / С. А. Баранов // Бізнес в законі. – 2009. – С. 91-94.
Гуменюк А. С. Застава як запобіжний захід у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / А. С. Гуменюк. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10626/17_Гуменюк_345-347.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Данченко Т. В. Застава в системі запобіжних заходів у кримінальному процесі України : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.09 / Т. В. Данченко. – Ірпінь, 2007. – 193 с.
Данченко Т. В. Застава: історія розвитку та проблема застосування / Т. В. Данченко // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 1. - С. 106-108.
Данченко Т. В. Міжнародний досвід застосування застави / Т. В. Данченко // Сучасні питання економіки і права. – 2011. – Вип. 2. - С. 121-127.
Донченко Ю. В. Актуальні проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді застави / Ю. В. Донченко // Право України. – 1999. - № 3. – С. 61-64.
Дрозд В. Г. Міжнародний досвід використання запобіжних заходів, що не пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн дальнього зарубіжжя / В. Г. Дрозд // Проблеми теорії та практики застосування законодавства. – 2016. – № 1-9. - С. 61-71.
Дрозд В. Ю. Проблемні аспекти застосування застави як одного з видів запобіжних заходів, не пов’язаних з обмеженням волі особи [Електронний ресурс] / В. Ю. Дрозд // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2016. - № 1. – С. 72-80. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Vlduvs_2016_1_10.pdf
Ільченко О. В. Актуальні питання щодо застосування застави у кримінальному судочинстві [Електронний ресурс] / О. В. Ільченко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. - № 3. – С. 150-152. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/3_2016/46.pdf
Ільченко О. В. Застосування застави у кримінальному судочинстві України : проблемні аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Ільченко. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/70879/5/Ilchenko_Application_of_Bail.pdf;jsessionid=A460EB50FA80A4CA28CAA9217B5BF2FE
Ільченко О. В. Міжнародний досвід застосування застави як запобіжного заходу у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / О. В. Ільченко, Б. А. Малій // Правові горизонти. – 2018. – Вип. 9. - С. 61-66. – Режим доступу: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2018.i9.p61
Крайнюк В. Г. Застава як запобіжний захід у кримінальному судочинстві [Електронний ресурс] / В. Г. Крайнюк // Учені записки Тавричного національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». – 2013. - Т. 26. - № 1. – С. 401-407. – Режим доступу: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2013/1_2013/66.pdf
Комарницька Оксана. Повноваження прокурора на етапі виконання ухвали про обрання застави / О. Комарницька. – Режим доступу: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/povnovazhennya-prokurora-na-etapi-vykonannya-uhvaly-pro-obrannya-zastavy/
Коріняк О. М. Практика застосування запобіжних заходів за новим КПК України. Перші здобутки / О. М. Коріняк // Кримінальний процесуальний кодекс України : матеріали круглого столу 20 листоп. 2013. – С. 52-55.
Куцкір Г. М. Підстави і процесуальний порядок застосування застави як способу обмеження права власності під час кримінального провадження / Г. М. Куцкір // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3. -Т. 3. – С.150-155.
Лисюк Ю. В. Окремі аспекти застосування запобіжного заходу у вигляді застави / В. О. Рибалко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. - № 7. – С. 216-219.
Олашин М. М. Застосування застави у кримінальному провадженні: теоретичні та практичні аспекти [Електронний ресурс] / М. М. Олашин // Європейські перспективи. – 2015. - № 5. - С. 116-121. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/evpe_2015_5_21 (1).pdf
Півненко Л. В. Застава - як альтернатива застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [Електронний ресурс] / Л. В. Півненко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Право». – 2016. – Вип. 24. – С. 169-174. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2016/976-1482491569.pdf
Рибалко В. О. Оцінні поняття використовувані при регламентації застави як запобіжного заходу / В. О. Рибалко // Історико-правовий часопис. – 2015. - № 1. – С. 130-135.
Савицький Д. О. Окремі питання повернення застави в кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Д. О. Савицький. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/3669/1/Савицький Дмитро Олександрович.pdf
Січко В. О. Застава як запобіжний захід у кримінальному провадженні: окремі питання застосування [Електронний ресурс] / В. О. Січко // Право і суспільство. – 2018. - № 4. – Ч. 2. – С. 269-274. – Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_2/48.pdf
https://www.bestreferat.ru/referat-58622.html
http://c-lawyers.com/ob-effektivnosti-zaloga-v-ugolovnom-protsesse-natalya-rudenko-dlya-yurligi
https://legalhub.online/advokatska-diyalnist/zastava-yak-alternatyvnyj-zapobizhnyj-zahid-advokatska-praktyka/

.: Розділ: Держава і право :: 2.04.2020 16.56.16 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Запорожье :: Запитання: 43953  
Таня запитує:
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли в школьном библиотечном блоге давать ссылки на скачивание книг с других сайтов. Законно ли это? Например, дать ссылку на конкретную книгу с сайта e-reading.club или flibusta.is?
Наша відповідь:
Доброго дня,Таня! У шкільному блозі можна давати посилання на книги, розміщені в інтернеті з можливістю читати онлайн. Крім того у вашому блозі потрібно використовувати посилання на українські сайти.

.: Розділ: Загальні :: 2.04.2020 10.33.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Ворзель :: Запитання: 43952  
Олександра запитує:
Добрий день! Цікавлять поробки з паперу для дітей. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37170; 38152; 40203. Також пропонуємо переглянути наступні посилання за Вашим запитом:

Барвисті вироби з кольорового паперу [Електронний ресурс] // Пустунчик [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-iz-bumagi/virobi-z-kolorovogo-paperu. — Назва з екрана. — Дата звернення: 02.04.2020.
Вироби з паперу поетапно. Зроби своїми руками для початківців [Електронний ресурс] // Вироби своїми руками [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://svoimi-rykami.com.ua/podelki-iz-bumagi-poetapno-sdelaj-svoimi-rukami-dlya-nachinayushhih/index.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення: 02.04.2020.
Об'ємні вироби з паперу. 70 ідей [Електронний ресурс] // VdomaDobre [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vdomadobre.info/porobki-dlya-ditei/obemni-virobi-z-paperu.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 02.04.2020.
Поробки з паперу [Електронний ресурс] // Розвивайка [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.kidmade.com.ua/ukr/catalog/paper-jobbings/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 02.04.2020.
Творимо з дітьми: кольоровий папір - ідеї та майстер-класи [Електронний ресурс] // Самотужки [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.samotuzhky.com.ua/9173. — Назва з екрана. — Дата звернення: 02.04.2020.
34 ідеї для створення літніх поробок [Електронний ресурс] // На Урок : освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/post/34-ide-dlya-stvorennya-litnih-porobok. — Назва з екрана. — Дата звернення: 02.04.2020.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 1.04.2020 16.43.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.920714 seconds