Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 25 .:. Запитань у базі: 39856
   


Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 41776  
Христина запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу на тему: "Соціальна робота на уроці німецької мови як засіб інтенсифікації навчального процесу" Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41771.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.03.2018 14.53.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга Білобородько із міста: Полтава :: Запитання: 41775  
Ольга Білобородько запитує:
Прошу допомогти підібрати літературу для дослідження з історії педагогіки "Підготовка і підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов у довоєнний і післявоєнний період ХХ ст"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго!
Радимо звернутися до таких джерел:
http://eprints.zu.edu.ua/11093/1/25.pdf
http://www.rshu.edu.ua/images/afto/d_004.pdf
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/7230/1/Pidgotovka_vchutelya_inozenuh_mov.pdf
http://studentam.net.ua/content/view/8640/97/
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_kiovst_Demyanenko/150.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzspp_2016_1_46
http://rgf.drohobych.net/content/okolovych
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=3199
http://journals.pu.if.ua/index.php/esu/article/view/1535
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/viewFile/3302/3226
http://eprints.zu.edu.ua/1662/1/30.pdf
www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...
Петров, Олександр. Опанування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніми вчителями іноземної мови : теоретичний аспект / О. Петров // Рідна школа. - 2010. - № 3. - С. 58-61. - Бібліогр.: с. 61 .
Петров, Олександр. Педагогічне забезпечення формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов / О. Петров // Рідна школа. - 2011. - № 7. - С. 48-51. - Бібліогр.: с. 51.
Абсалямова, Яна. Організація процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу / Я. Абсалямова // Рідна школа. - 2012. - № 8-9. - С. 33-36. - Бібліогр.: с. 36.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.03.2018 08.04.08 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріне із міста: Харків :: Запитання: 41774  
Каріне запитує:
Податкове регулювання регіонального розвитку
Наша відповідь:
Добрий день, Каріне, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:

1.Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17.
2.Директива Ради ЄС «Про спільну систему податку на додану вартість» № 2006/112 від 28 листопада 2006 року [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_928.
3.Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування податкової системи» від 19 лютого 2007 р. № 56 // Офіційний вісник України. – 2007. – №13. – С. 481.
4.Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії реформування податкової системи» від 23 грудня 2009 р. № 1612-р. // Портал Ліга : Закон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR091612.html.
5.Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/5/201.
6.Андрущенко В. Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво / В. Л. Андрущенко // Фінанси України. – 2003. - № 6. – С. 27-35.
7.Бандур С. І. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика / С. І. Бандур, Т. А. Заяць, І. В. Терон. - К. : РВПС України НАН України, 2002. - 250 с.
8.Бєлєнький П. Регіональна політика збалансованого соціально-економічного розвитку / П. Бєлєнький, О. Другов // Регіон. економіка. - 2005. - № 1. - С. 96-106.
9.Веремчук Д.В. Трансформація податкової політики України в умовах інтеграційних процесів:Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.– 10.02.2012.– Суми : Українська академія банківської справи, 2011.– 20 с.
10.Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації / З. В. Герасимчук. - Луцьк : Надстир'я, 2001. - 528 с.
11.Грушко В. І. Інструменти податкового регулювання інвестиційної активності / В. І. Грушко, Л. О. Кошембар // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 89-97.
12.Данилишин Б. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України // Економіка України. - 2004. - № 3. - С. 4.
13.Дахно О. М. Реформа податкової системи та взаємодія фіскальної і регулюючої функцій податків / О. М. Дахно // Регіональні перспективи. – 2001. – № 5-6. – С. 186-187.
14.Долішній М. І. Регіональна політика: методологія, методи, практика / М. І. Долішній, П. Ю. Бєлєнький, В. Я. Бідак та ін. - Львів, 2001. - 719 с.
15.Дубинецька П. П. Історичний аспект розвитку податково-економічної системи України / П. П. Дубинецька // VIII Міжн. наук.-практ. конф. «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 24-25 квітня 2014 р. [матеріали] – Умань, 2014. – С. 62-64.
16.Мельник В. М. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні / В. М. Мельник, Г. С. Мельничук // Фінанси України. — 2008. — № 12. — С. 44–52.
17.Пислиця А. В. Фіскальна ефективність акцизів: система показників, фактори впливу / А. В. Пислиця // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: [науковий збірник]. – 2008. – Вип.4.–Т.2. – С. 101-111.
18.Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально-економічного розвитку регіону / За редакцією Давидова Г. М., Любченко О. М. Монографія. – Кіровоград : Поліграфічно-видавничий центр «Імекс-ЛТД», 2007. – 374 с.
19.Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. З. С. Варналія. - К. : Знання України, 2005. - 498 с.
20.Соколовська А. М. Податкова система країни: теорія та практика становлення / А. М. Соколовська. — К. : НДФІ, 2001. — С. 78.
21.Тарангул Л. Л. Методологічні засади податкового планування у розрізі регіонів / Л. Л. Тарангул, І. О. Горленко, Т. О. Скоромцова // Наук. вісн. нац. ун-ту ДПС України : Економіка, право. – Ірпінь, 2009. – № 3 (46). – С. 85–91.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.03.2018 16.04.28 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Тячів :: Запитання: 41773  
Мар'яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підшукати літературу на тему "Проектна діяльність у системі виховної роботи школи". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Мар'яно!
Маємо надію, що наступний перелік стане Вам у нагоді:
1. Фенченко, Г. Проектна діяльність учнів школи "Інтелект" / Г. Фенченко // Рідна школа. - 2006. - №12. - С. 75-76.
2. Квітка, О. Роль учителя в проектній діяльності учнів / О. Квітка // Рідна школа. - 2006. - №12. - С. 68-69.
3. Іонова, І. Сутнісні складові навчальної проектної діяльності вчителя / І. Іонова // Рідна школа. - 2007. - №2. - С. 43-45.
4. Киселиця, Л. Проектні технології - основа виховної системи / Л. Киселиця // Рідна школа. - 2007. - №10. - С. 23-24.
5. Корчажкина, О. М. Реализация педагогических проектов в общеобразовательной школе / О. М. Корчажкина // Педагогика. - 2008. - N 8. - С. 29-36
6. Прашко, О. Проектна діяльність і організація роботи самоврядування як головні напрямки виховної системи гімназії "Ерудит" / О. Прашко // Рідна школа. - 2009. - N 7. - С. 32-33.
7. Мартинець, Л. Методика формування ділових якостей старшокласників засобами проектної діяльності / Л. Мартинець // Рідна школа. - 2010. - N 3. - С. 53-57.
8. Лисова, К. Воспитательные возможности проектной деятельности школьников / К. Лисова // Воспитание школьников. - 2011. - N 2. - С. 40-46
9. Беліменко, Л. Актуальність та значущість проектної діяльності / Л. Беліменко // Початкова школа. - 2011. - N 6. - С. 38-39.
10. Пата, О. Проект як реалізація особистісної орієнтації / О. Пата // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - N 7/8. - С. 31-35.
11. Бабська, Л. Проект як основа творчого розвитку : ідеї проектного навчання / Л. Бабська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - N 12. - С. 55-64.
12. Круподерова, Е. П. Организация проектной деятельности с помощью современных сетевых технологий / Е. П. Круподерова // Информатика и образование. - 2012. - N 1. - С. 50-52.
13. Испас, О. С. Проектная деятельность в начальной школе / О. С. Испас // Розкажіть онуку. - 2010. - N 11. - С. 7-10.
14. Барабаш, Н. Проектна діяльність як інструмент формування мотивації молодшого школяра / Н. Барабаш, В. Сиченко // Інформатика. - 2012. - N 21. - С. 23-29.
15. Коберник, О. Проектна діяльність у системі національно-патріотичного виховання учнів / О. Коберник // Рідна школа. - 2016. - N 11/12. - С. 13-17.
16. Шаповалова, Е. Н. Проектная деятельность как один из способов воспитания духовности современного человека / Е. Н. Шаповалова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2015. - N 11. - С. 7-10.
17. Мірошник, С. І. Теоретичні основи навчальної проектної діяльності учнів / С. І. Мірошник // Народна освіта. - 2014. - N 2.
18. Варзацька, Л. Організація проектної діяльності учня [Текст] / Л. Варзацька, Л. Кратасюк // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2004. - N11.
19. Урок і виховний захід у контексті сучасних педагогічних технологій навчання // Розкажіть онуку. - 2008. - N 10. - С. 2-9.
20. Беліменко, Л. Актуальність та значущість проектної діяльності / Л. Беліменко // Початкова школа. - 2011. - N 6. - С. 38-39.
21. Бабська, Л. Проект як основа творчого розвитку : ідеї проектного навчання / Л. Бабська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - N 12. - С. 55-64.
***************************
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Otros_2014_6_10.pdf
Оверченко Н. Проектна діяльність в системі навчально-виховної роботи комсомольської гімназії імені в. о. Нижниченка
http://svitppt.com.ua/vihovna-robota/proektna-diyalnist-u-vihovniy-roboti.html
Проектна діяльність у виховній роботі
https://goo.gl/HBpEZ6
Стефюк О. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ «МЕТОД ПРОЕКТІВ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ»
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/stud_almanah/v_1/62.pdf
ХОМИЦЬКА А. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
https://goo.gl/JU7VaP
КОНДРАТОВА Л. ПОЗАУРОЧНА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ЩО ПЕДАГОГУ
ПОТРІБНО ЗНАТИ
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_40/23.pdf
Пуліна А.А. МЕТОД ПРОЕКТІВ: ІСТОРІЯ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

.: Розділ: Освіта :: 10.03.2018 11.27.38 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Одесса :: Запитання: 41772  
Настя запитує:
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка літературу по темі: "Діти з психофізичними порушеннями"
Наша відповідь:
Доброго дня, Настя!
Для Вас наступний перелік джерел:
1. Синьов, В. М. Психологія розумово-відсталої дитини [Текст] : підручник / В. М. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. Хохліна. - К. : Знання, 2008. - 363 с.
2. Дегтяренко, Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навчальний посібник для вузів / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна. - Суми : Університетська книга, 2008. - 302 с.
3. Ілляшенко, Т. Д. Допоможіть дитині розвиватися / Т. Д. Ілляшенко, М. В. Рождественська. - Видання друге, перероб. і доп. - К. : ВГСПО "Національна Асамблея Інвалідів України", 2008. - 96 с.
4. Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем : методичні поради працівникам реабіталіційних центрів / Л. І. Гриценок [и др.] ; ред. Т. Д. Ілляшенко. - К. : Духовна вісь, 2009. - 96 с.
***********************************************
1. Ілляшенко, Т. Яка вона - інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі / Т. Ілляшенко // Початкова школа. - 2011. - N 5. - С. 47-50.
2. Білоус, В. М. Технологія надання соціальних послуг для осіб з обмеженими можливостями (на прикладі Луганської області) / В. М. Білоус // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2009. - N 2. - С. 77-83.
3. Першко, Г. О. Принципи та функції роботи соціального педагога щодо інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в середовище загальноосвітнього навчального закладу / Г. О. Першко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2010. - N 2. - С. 88-92.
4. Кузава, І. Б. Умови організації інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку / І. Б. Кузава // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. - 2013. - N 10. - С. 148-160.
5. Щур, Е. Педагогічні інновації для дітей з вадами психофізичного розвитку / Е. Щур // Науковий світ. - 2006. - N2. - С. 12-14
6. Діти з порушенням психофізичного розвитку // Шкільна бібліотека. - 2008. - N 3. - С. 116-122.
7. Сак, Т. Як соціалізувати дитину з особливостями психофізичного розвитку в інтегрованому класі / Т. Сак. // Початкова школа. - 2008. - N 8. – С. 53-55.
8. Кузава, І. Б. Теоретико-методологічні аспекти інклюзивної освіти дітей дошкільного віку, які потребують корекції психофізичного розвитку / І. Б. Кузава // Педагогічний пошук : Науковий журнал. - 2012. - N 1. - С. 21-23.
9. Коць, В. В. Вплив сім’ї на виховання й навчання дитини з особливостями психофізичного розвитку / В. В. Коць // Педагогічний пошук : Науковий журнал. - 2011. - N 4. - С. 9-13.
10. Долинний, Ю. Проблеми соціалізації дітей з особливостями психофізичного розвитку в сучасній педагогічній літературі / Ю. Долинний // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2007. - N 2. - С. 53-58.
11. Поставнева, И. В. Учителю о первоклассниках с незначительными отклонениями в психофизическом развитии / И.В. Поставнева // Начальная школа. - 2006. - N4. - С. 7-13.
***************
http://www.osvitatlm.if.ua/node/4042
Категорії дітей з порушенням психофізичного розвитку
http://www.ussf.kiev.ua/iearticles/88/
Таранченко О.М., Найда Ю.М. Врахування відмінностей розвитку та навчальної діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку в процесі навчання.
http://education-inclusive.com/wp-content/docs/Dity-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-ta-organizatsiya-yih-navchannya.pdf
Колупаєва А. А., Савчук Л.О. Діти з особливими потребами та організація їх навчання.
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7682/1/Glushenko K.O., Gladkih N.V..pdf
Глушенко К.О., Гладких Н.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2015-10-26-metodichna-dopomoga-batkam,-shho
МЕТОДИЧНА ДОПОМОГА БАТЬКАМ, ЯКІ НАВЧАЮТЬ ТА ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
Успіхів!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.03.2018 11.14.39 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.728175 seconds