Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38821
   


Автор запитання: Наталія із міста: Львів :: Запитання: 40774  
Наталія запитує:
Аналіз традиційного та органічного вирощування баклажанів
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє-Лілю!
Пропонуємо Вам пееглянути наступні джерела:
Антоненко А. М. Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України [Електронний ресурс] / А. М. Антоненко, Б. І. Шпак, В. Г. Бардов, О. М. Коршун, М. М. Коршун // Довкілля та здоров'я. - 2015. - № 2. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2015_2_15.
Антоненко А. М. Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України [Електронний ресурс] / А. М. Антоненко, Б. І. Шпак, В. Г. Бардов, О. М. Коршун, М. М. Коршун // Довкілля та здоров'я. - 2015. - № 2. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2015_2_15.
Ахмедов А. Влияние режима орошения и минерального питания на урожай баклажанов / А. Ахмедов, И. Давыдов // Овощеводство и тепличное хозяйство. - 2011. - N 2. - С. 42-44.
Божко Л. Ю. Клімат і продуктивність овочевих культур в Україні : монографія / Л. Ю. Божко ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : Екол., 2010. - 367 c.
Божко Л. Ю. Вплив погодних умов на формування продуктивності баклажанів в степовій зоні України [Електронний ресурс] / Л. Ю. Божко, О. А. Бaрсукова // Український гідрометеорологічний журнал. - 2012. - № 11. - С. 163-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2012_11_20.
Губер К. В. Выращивание ранних баклажанов с использованием тоннельных укрытий / К. В. Губер, Е. В. Шенцева, Ю. Д. Губаюк // Мелиорация и водное хозяйство. - 2011. - N 1. - С. 36-39.
Дейниченко Г. Азотисті речовини біофортифікованих томатних овочів [Електронний ресурс] / Г. Дейниченко, О. Юдічева // Товари і ринки. - 2016. - № 1. - С. 124–130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2016_1_15.
Камінський В. Ф. Ефективність застосування індукторів резистентності в технологіях органічного вирощування овочевих культур [Електронний ресурс] / В. Ф. Камінський, І. П. Григорюк, В. В. Теслюк, В. М. Ковбасенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН". - 2015. - Вип. 4. - С. 115-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpzeml_2015_4_17.
Коноваленко К. М. Особливості взаємодії мікроорганізмів на біологічну активність ґрунту та якість продукції баклажана в умовах плівкових теплиць [Електронний ресурс] / К. М. Коноваленко, О. І. Онищенко // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 147-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_23.
Кравченко В. А. Перець солодкий. Баклажан: селекція, насінництво, технології / В. А. Кравченко, О. В. Приліпка. - Київ : Задруга, 2009. - 160 c.
Куц О. Вплив добрив на урожайність та якість продукції баклажана [Електронний ресурс] / О. Куц, Т. Парамонова, Н. Помаз // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Агрономія. - 2013. - № 17(2). - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_act_2013_17(2)__29.
Мазнєв Г. Є. Зрошуване овочівництво: прогресивні технології та нормативи витрат : навч. посіб. / Г. Є. Мазнєв, В. Д. Алба, О. О. Артеменко, О. Ю. Бобловський, В. В. Буренко, С. О. Заїка. - Харків : Майдан, 2009. - 318 c.
Мазоренко Д. І. Прогресивні технології виробництва овочів для промислової переробки : монографія / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, Г. Є. Мазнєв, В. Д. Алба, О. О. Артеменко, О. Ю. Бобловський. - Харків : Міськдрук, 2009. - 270 c.
Мазоренко Д. І. Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тіщенко, О. Ю. Бобловський, Н. Ю. Гаврилович, О. О. Красноруцький, О. О. Артеменко, С. О. Заїка, С. І. Чернов, В. О. Звєрєв ; УААН, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П.Василенка, Ін-т аграрної економіки, Ін-т грунтознавства і агрохімії ім. О.Н.Соколовського, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва, Укр. НДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім. Л.Погорілого, Ін-т овочівництва і баштанництва, НДІ економіки і менедж. агроропром. вир-ва. - Київ, 2010. - 339 c.
Мозговська Г. В. Визначення ефективної дози гамма-опромінення для індукції генетичної мінливості рослин баклажана [Електронний ресурс] / Г. В. Мозговська, Т. В. Івченко, Л. А. Терьохіна // Овочівництво і баштанництво. - 2013. - Вип. 59. - С. 219-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2013_59_29.
Мозговська Г. В. Створення вихідного матеріалу для селекції баклажана на стійкість до фузаріозного в'янення та жаростійкість на основі біотехнологічних методів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Г. В. Мозговська ; НАН України, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Харків, 2014. - 20 c.
Мозговська Г. В. Створення перспективного селекційного матеріалу баклажана із використанням біотехнологічних методів [Електронний ресурс] / Г. В. Мозговська, Т. В. Івченко, О. М. Шабетя // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2014. - Вип. 21. - С. 161-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2014_21_30.
Непорожная Е. Биология баклажана - основа правильной агротехнологии / Е. Непорожная // Овощеводство. - 2013. - N 6. - С. 26-31.
Онищенко О. І. Мікробіологічні препарати в технології вирощування баклажана у плівкових теплицях [Електронний ресурс] / О. І. Онищенко, К. М. Коноваленко. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2016. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_6_17.
Повх О. В. Ефективність застосування органічних добрив та мікробіологічних препаратів під овочеві культури в умовах спеціальних сировинних зон Західного Полісся України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.04 / О. В. Повх ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". - Харків, 2015. - 23 c.
Садовська Н. П. Вплив рістрегулюючих речовин на ростові процеси та урожайність баклажана [Електронний ресурс] / Н. П. Садовська, Л. Г. Маргітай, А. Ф. Гамор, Д. П. Диковець // Агробіологія. - 2013. - Вип. 11. - С. 107-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2013_11_28.
Слєпцов Ю. В. Вплив системи формування куща на врожайність баклажанів у гідропонних теплицях / Ю. В. Слєпцов // Вісн. аграр. науки. - 2001. - № 9. - С. 73-74.
Слєпцов Ю. В. Удосконалення технології вирощування баклажана в гідропонних зимових теплицях : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Ю. В. Слєпцов ; Нац. аграр. ун-т. - Київ, 2001. - 16 c.
Сучаснi методи селекцii овочевих i баштанних культур [Текст] : монография / С. А. Андріевська [и др.]. ; ред.: Т. К. Горова, К. І. Яковенко ; Украiнська академiя аграрних наук, Інститут овочiвництва і баштанництва. - Харків : [б. и.], 2001. - 642 с.
Тонха О. Л. Родючість чорноземів Лісостепу за грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур : монографія / О. Л. Тонха, О. В. Піковська. - Київ : Компринт, 2015. - 399 c.
Удобрення овочевих та баштанних культур : [монографія] / С. І. Корнієнко, В. Ю. Гончаренко, Л. П. Ходєєва, Р. П. Гладкіх, Т. В. Парамонова; ред.: В. Ю. Гончаренко, С. І. Корнієнко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Вінниця : Нілан, 2015. - 369 c.
Шабетя О. М. Склад і селекційна цінність генофонду баклажана [Електронний ресурс] / О. М. Шабетя, Є. В. Зінченко // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 274-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_41.
Щетина С. В. Технологічна оцінка окремих елементів вирощування баклажана при краплинному зрошенні у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис... канд. с.-г. наук / С. В. Щетина ; Нац. аграр. ун-т. - Київ, 2007. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07csvplu.zip.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.05.2017 17.42.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Чернівці :: Запитання: 40773  
Ірина запитує:
Доброго дня) потрібна література на тему: Нестандартність правового мислення юриста"
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 23.05.2017 17.11.50 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Київ :: Запитання: 40772  
Ліза запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, підібрати статті у фахових періодичних виданнях по темі Планування роботи ДНЗ за типом «ланцюжка». Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, лізо. Представлення моделі планування методичних заходів в ДНЗ за типом „ланцюжка” (завдання на рік-педрада -семінар-практикум-колективний перегляд - конкурс - консультація тощо). Якщо ви маєте на увазі таке дане формулювання, тоді пропоную скористатися такими джерелами:
Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі / Інструктивно-методичний лист МОН України, №1/9.-434 від 01.10.2002. // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10.
Методична робота в дошкільному закладі / за ред. Л.Калуської // Дитячий садок. - 2002. -№ 22-23.
Керівництво дошкільним навчальним закладом / упор.: Н.Майор, Ю.Манилюк та інші. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. – 168 с.
Методичний кабінет у дитячому садку. – Київ : Шкільний світ, 2008. – 128 с.
Масові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному закладі / за заг. ред. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2004. – 128 с.
Групові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі / за заг. ред. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2004. – 144 с.
Дидактичне тестування в системі самоосвіти педагогів дошкільних навчальних закладів. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2002. – 256 с.
Романюк, Ірина. Перспективне планування освітньої роботи вихователя / І. Романюк // Дошкільне виховання. - 2013. - № 5. - С. 10-14.
Гавриш, Наталя. Відійти від подвійних стандартів : новий підхід до планування педагогічної діяльності / Н. Гавриш// Дошкільне виховання. - 2013. - № 7. - С. 11-16.
Романюк, Ірина. Структура методичної роботи дошкільного навчального закладу / І. Романюк// Дошкільне виховання. - 2014. - № 7. - С. 22-25.
Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.11.2010 за № 1070// Все для вчителя. - 2011. - № 19-21. - С. 16-18.
Стойко, Олена. Інформаційно-комунікаційні технології в роботі дитсадка : управління і методична служба / О. Стойко, Є. Ліпанова// Палітра педагога. - 2012. - № 6. - С. 6-
Низковська, Олена. Новинки програмно-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти : офіційний відділ / О. Низковська// Дошкільне виховання. - 2017. - № 2. - С. 10-15.
Сучасні вимоги до планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах // http://library.ippro.com.ua/attachments/article/43/FF-10d.pdf
Планування роботи дошкільного навчального закладу // http://zolochiv-nvk.edukit.lviv.ua/doshkiljnij_pidrozdil/na_dopomogu_vihovatelyu/planuvannya_roboti_doshkiljnogo_navchaljnogo_zakladu/
Планування занять та інших форм роботи з музичного виховання в ДНЗ: нові підходи (Методичні рекомендації для музкерівників ДНЗ) // http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=181
Сучасні підходи до планування освітнього процесу дошкільного закладу // http://orihivka-dnz.edu.poltava.ua/metodichna_skarbnichka/suchasni_pidhodi_do_planuvannya_osvitnjogo_procesu_doshkiljnogo_zakladuМетодична робота // kalyta-dnz.kiev.sch.in.ua/Files/downloads/Методичнв робота в ДНЗ.docx
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ...// pi.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/idpmo/DOCUMENTS/log-mat1.doc

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.05.2017 17.02.30 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: м. Львів :: Запитання: 40771  
Анна запитує:
Доброго дня, чи не допомогли б ви з літературою до курсового проекту на тему: "Аналіз традиційного та органічного вирощування дині". Дякую!
Наша відповідь:
Анно, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації

Бобось, І. М. Удосконалення технології вирощування розсади кавуна і дині з використанням ростових речовин [Текст] / І.М. Бобось // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. - 2005. - Вип. 84. - С. 138-142

ДСТУ 7036:2009. Диня свіжа. Технічні умови. — К. : Держспоживстандарт України, 2010. — III, 7, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України). Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7178–85

Дині. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-23:2002, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 8, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Духов, Руслан. Бенінказа - заморський екзот [Текст] / Руслан Духов // Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. - 2014. - № 4. - С. 10-11

Жога, Елена. Дынный бестселлер [Текст] / Елена Жога // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2015. - № 4. - С. 34-36

Кныш, В. И. Признаки минеральногоголодания бахчевых растений [Текст] / В. И. Кныш, В. В. Кныш // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2011. - № 7. - С. 30-33

Кныш, В. И. Бахчеводство на Юге Украины [Текст] / В. И. Кныш // Овощеводство : Журнал для профессионалов. - 2012. - № 8. - С. 62-67

Костанецький П. П. Комплекс технологічних елементів і прийомів вирощування дині в степу України : Автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.01.06 / П. П. Костанецький; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. - Х., 2005. - 20 c.

Кубрак С. М. Підбір сортів та гібридів дині для вирощування у плівкових теплицях на сонячному обігріві [Електронний ресурс] / С. М. Кубрак // Агробіологія. - 2013. - Вип. 11. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2013_11_32

Лебедева, А. Покорители севера / А. Лебедева // Ландшафтный дизайн. - 2008. - № 5 . - С. 58-61.

Лимар А. О. Баштанництво України : монографія / А. О. Лимар, В. А. Лимар; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - Миколаїв : МДАУ, 2012. - 371 c. - Бібліогр.: с. 360-371.

Лимар А. О. Технологія вирощування дині безрозсадним способом в плівковій теплиці [Електронний ресурс] / А. О. Лимар, В. І. Книш, К. М. Волошина // Таврійський науковий вісник. - 2010. - Вип. 72. - С. 11-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2010_72_4

Лихацький В. І. Оцінка елементів технології вирощування дині в умовах Південного Степу України [Електронний ресурс] / В. І. Лихацький, К. М. Шевчук. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2014. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2014_6_13

Марков, И. Л. Интегрированная защита бахчевых культур от болезней [Текст] / И. Л. Марков // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2015. - № 1. - С. 34-38.

Палінчак, О. В. Методологічні аспекти створення селекційного матеріалу дині [Текст] / О. В. Палінчак // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоененергет. культур і цукрових буряків; ред. М. В. Роїк. - Київ, 2012. - Вип. 15. - С. 267-271 : табл.

Пузік, Л. М. Продуктивність дині залежно від погодних умов вирощування [Текст] / Л.М. Пузік // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. - 2002. - Вип.47. - С. 166-168.

Сергієнко, О. Дині для нетрадиційних зон [Текст] : библиография / О. Сергієнко // Плантатор. - 2015. - № 3. - С. 10-14

Сич З. Д. Біохімічний склад та смакові якості плодів дині за вирощування у плівкових теплицях на сонячному обігріві [Електронний ресурс] / З. Д. Сич, С. М. Кубрак // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 238-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_35

Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним потенціалом та виробництво екологічно чистої продукції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29 серп. 2014 р., с. Олександрівка, Дніпропетр. обл. / НААН України, Ін-т овочівництва і баштанництва, Дніпропетр. дослід. ст. - Вінниця : Нілан, 2014. - 189 c.

Фролов, В. В. Метод визначення відносної посухостійкості сортів дині [Текст] / В. В. Фролов // Таврійський науковий вісник. - 2012. - Вип. 80. - С. 142-147

Шевчук К. М. Підбір сортименту дині для вирощування в умовах південного Степу України [Електронний ресурс] / К. М. Шевчук // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 284-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_42

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 23.05.2017 16.18.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 40770  
Юлія запитує:
доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему:"Аналіз технології традиційного та органічного вирощування кабачків"
Наша відповідь:
Люіє, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Артюгина, З. Д. Кабачки, патиссоны, тыквы / З.Д. Артюгинра, В.Р. Паршина, П.П. Трибунская. - Л. : Агропромиздат Ленинградское отделение, 1985. - 63 с.

Болотских, А.Кабачок [Текст] / А. Болотских // Сільський журнал. - 2005. - № 1. - С. 26-27.

Болотских, А. Уход за кабачками [Текст] / А. Болотских // Сільський журнал. - 2004. - № 5. - С. 26

Борисова, Т. Г. Регуляторы роста при возделывании кабачка [Текст] / Т. Г. Борисова // Картофель и овощи. - 2009. - № 10. - С. 14

Викторова, Л. Кабачки [Текст] / Л. Викторова // Химия и жизнь - ХХІ век. - 2008. - № 5. - С. 68-69

Воробьева, Н.Кабачки и цуккини [Текст] / Н. Воробьева // Новый садовод и фермер. - 2004. - № 3. - С. 20-23

Воробева, Н. абачки и цуккини / Н. Воробева // Главный агроном. - 2009. - № 5. - С. 50 - 52

Гойсюк, Л. В. Економічна ефективність вирощування кабачка кущового в умовах південної частини Лісостепу Західного [Текст] / Л. В. Гойсюк // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоененергет. культур і цукрових буряків; ред. М. В. Роїк. - Київ, 2012. - Вип. 15. - С. 287-289 :

ДСТУ 6016:2008. Огірок, кабачок, патисон. Технологія вирощування. Загальні вимоги. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 12 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

ДСТУ 6015:2008. Насіння огірка, кабачка, патисона. Технологія вирощування. Загальні вимоги. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 12 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Катаєва, Т. Є. Нові білоплідні кабачки-цукіні [Текст] / Т. Є. Катаєва, Л. Д. Борисенко // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоененергет. культур і цукрових буряків; ред. М. В. Роїк. - Київ, 2012. - Вип. 15. - С. 230-232 : табл.

Красавина, Л. П. Растения–нектароносы в биологической защите растений / Л. П. Красавина, Г. И. Дорохова // Защита и карантин растений. - 2008. - № 7. - С. 20-22

Лебедева, А. Т.Кабачки - белые бочки / А.Т. Лебедева // Овощеводство и тепличное хозяйство. - 2006. - № 8. - С. 58-61.

Майданюк, В. Все о кабачке [Текст] / В. Майданюк // Овощеводство : Журнал для профессионалов. - 2012. - № 10. - С. 38-43.

Майданюк, В. Кабачок на Юге Украины [Текст] / В. Майданюк // Овощеводство : Журнал для профессионалов. - 2015. - № 6. - С. 28-30 : рис.

Мананкова О.П. Влияние гиббереллинов А3 и А7 на рост растений кабачков (кабачки; рост растений) / О. П. Мананкова // Физиология и биохимия культурных растений 2006. - № 5. - С. 452-456.

Марченко, В. Механизированный технологический процесс производства кабачка / В. Марченко, О. Ткаченко, В. Опалко // Овощеводство. - 2006. - № 7. - С. 60-65

Муравьев, Виктор Александрович. Разработка элементов производства и использования кабачка в Лесостепи Украины [Текст] : автореф.дис. ... канд.с.-х.наук :06.01.06 / Виктор Александрович Муравьев; УГАУ ; Ин-т овощеводства и бахчеводства Укр.Академии аграрных наук. - К., 1992. - 21 с.

Плужникова, Л. Є.Гарбузові [Текст] / Л.Є. Плужникова // Насінництво. - 2004. - № 1. - С. 8-10

Сердюк, Олег. Характеристика коммерческих гибридов кабачка от мировых селекционных компаний [Текст] / Олег Сердюк // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2015. - № 1. - С. 20-22 : цв. ил.

Хромов, Н. В. Кабачок - многоплодный и скороспелый [Текст] / Н. В. Хромов // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2012. - № 2. - С. 13-16

Шатковский, А. Технологические аспекты выращивания кабачка на капельном орошении / А. Шатковский // Овощеводство. - 2009. - № 4. - С. 58-61.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 23.05.2017 14.00.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.824472 seconds