Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38931
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 40885  
Марія запитує:
Порадьте будь ласка літературу на тему курсової роботи: Міжонімна транспозиція: перехід власної назви з одного класу в інший. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Этнокультурная мозаика Канады и проблемы канадской идентичности / Сборник статей (материалы меж-дисциплинарного семинара). Под ред. В. А. Коленеко и В.И. Соколова. – М. : РОИК, 2003. – 421 с.
Словар социолингвистических терминов / отв. ред. В. Ю. Михальченко. – М., 2006. – 312 с.
Соколов В. И., Владимирова М. А. Политика многокультурности в Канаде / В. Соколов, М. Владимирова // Контакты языков и культур на американском континенте. – Саратов, 2006.
Соколов В. И. Глобализация и аборигенное население Канады [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.demoscope.ru/weekly/2002/075/print.php.
Черкасов А. Этнокультурная мозаика и межэтнические отношения в Канаде [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niworld.rU/Statei/cherkasov/n 1.htm.
http://www.kavuny-school.edukit.mk.ua/tests/predmetni_olimpiadi/

.: Розділ: Мовознавство :: 18.07.2017 20.48.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кременчук :: Запитання: 40883  
Наталія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію на тему наукової роботи "Особливості і відмінності викладання математики в коледжі, ВНЗ". Дякую!
Наша відповідь:
Наталіє, добрий день! Відповідь на ваш запит знайдете у таких джерелах інформації:

Амельченко А. Світоглядна і методологічна спрямованість викладання математики / А.Е. Амельченко, Г.Г. Швачич, Г.Г. Шестопалов // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : Збірник наукових праць. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2004. – С. 4 – 18.

Ачкан, В. В. Методичні особливості організації самостійної роботи у процесі вивчення математики студентами економіко-правових коледжів [Текст] / В. В. Ачкан, Т. Г. Курова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : збірник наукових праць / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2013. Серія: Педагогічні науки, Вип. 113. - С. 15-18

Білянін, Г. І. Психологічні особливості навчання математики студентів фінансово - економічних коледжів [Текст] : научное издание / Г.І. Білянін // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукраїнська наук.-практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народження проф. О.М. Астряба, 70-й річниці фіз.-мат. фак-ту: Тези доповідей (6 жовтня 2004 р.). - Київ : НПУ , 2004. - С. 17-19.

Білянін, Г. І.Психологічні особливості навчання математики студентів фінансово-економічних коледжів [Текст] : научное издание / Г. І. Білянін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3, Фізика і математика у вищій і середній школі : научное издание / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип.1. - С. 26-29. - Бібліогр. в кінці ст.

Бродський, Я. Про міжнародний досвід моніторінгу математичної підготовки учнів середніх навчальних закладів / Я.Бродський, О.Павлов // Математика в школі. - 2001. - № 3. - С. 30-36

Галайко, Ю. А. Особливості організації вивчення теоретичного матеріалу з математичних дисциплін студентами ВНЗ [Текст] : научное издание / Ю. А. Галайко // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Міжнар. програма "Евристика та дидактика точних наук". - Донецьк : ДонНУ, 2006. - Вип. 26. - С. 45-51.

Грохольська, А. В. Курс методики навчання математики в старшій та вищій школах - основа до формування інтегрованих знань студентів за фахом / А. В. Грохольська, Л. Л. Панченко, С. Є. Яценко // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики [Текст] : Міжнар. наук.-практ. конференція до 80-річчя з дня народження доктора пед. наук, проф. З. І. Слєпкань : тези доповідей 11 - 13 травня 2011 р. / редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С .44-45

Гунда Г.В. Інновації у підготовці фахівців в умовах класичного університету / Г. В. Гунда, В. В. Сагарда. – Ужгород. : УжДУ, 2000. – 183 с.

Дрозденко, О. Л. Шляхи удосконалення навчання вищої математики у професійному коледжі / О. Л. Дрозденко // Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 60-й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доповідей (16 - 18 жовтня 2007 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. В. Г. Бевз (голова) [та ін.]. - Київ : НПУ, 2007. - С .167-168

Качан, Т. В. Особливості викладання шкільного курсу математики у ВНЗ I-II рівнів акредетації [Текст] / Т. В. Качан // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 42. - С. 100-103.

Клочко В.І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання математики» / В.І.Клочко. – Вінниця, 1998. – С. 130-145.

Колесник, Т. Національний педагогічний університет ім.М. Драгоманова / Т.Колесник // Математика в школі. - 2001. - № 3. - С. 37-42.

Крилова Т.В., Стеблянко П.О. Професійно орієнтоване навчання математики в технічному вузі – першочергова задача сьогодення / Т.В. Крилова, П.О. Стеблянко // Вісник Черкаського університету. Науковий журнал. Педагогічні науки. – 2008. - №127. – С. 98-101.

Паюл, М. Про деякі закономірності навчання математики у професійних навчальних закладах [Текст] / М.Паюл // Професійно-технічна освіта. - 2001. - № 1. - С. 48-49

Прокопенко Н.А. Цілі та зміст навчання векторної алгебри у
системі інженерної освіти / Н.А.Прокопенко // Дидактика математики: проблеми і дослідження. - 2009.– No 32. – С. 95-
100.

Пуханова, Л. С. Особливості методики навчання теоретичному матеріалу з теорії ймовірностей і математичної статистики студентів ВНЗ [Текст] : научное издание / Л. С. Пуханова // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : Міжнародний збірник наукових робіт / Донецький нац. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Міжнар. програма "Евристика та дидактика точних наук". - Донецьк : ДонНУ, 2006. - Вип. 26. - С. 105-108.

Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ : монографія / Раков С.А. ; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди.– Харків : Факт, 2005. – 360 с.

Рашевська Н.В. Інноваційні технології при вивченні математичних дисциплін у вищому закладі освіти / Н.В.Рашевська // Наукова думка інформаційного віку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2007. – Т.6. – Педагогічні науки, Психологія і соціологія, Філософські науки. – С. 19–22.

Ровенська О., Новіков О. Проблемне навчання математиці студентів технічних спеціальностей / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Синченка]. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. – Вип. LV. – Ч. ІІІ. – С. 39-40.

Сінько Ю.І. Системи комп’ютерної математики та їх роль у математичній освіті / Ю.І. Сінько // Інформаційні технології в освіті: [зб. наук. праць / голов. ред. Співаковський О.В. та ін.]. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Вип. 3. – С.274–278.

Сінько Ю.І. Методична система навчання студентів математичної логіки у вищих навчальних закладів з використанням інформаційних технологій: дис. … канд. пед. наук 13.00.02 / Сінько Юрій Іванович. – Херсон, 2009. – 270 с.

Співаковський О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Співаковський Олександр Володимирович. – К., 2004. – 534с.

Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей. – Херсон: Айлант, 2003. – 229 с.

Троян, Л. Ф. Особливості використання програми Advanced Grapher під час викладання математичних дисциплін у ВНЗ [Текст] / Л. Ф. Троян // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Міжнар. наук.-практ. конференція до 80-річчя з дня народження доктора пед. наук, проф. З. І. Слєпкань : тези доповідей 11 - 13 травня 2011 р. / редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С. 314-315

Рендюк С. П. Особливості викладання математичних дисциплін
у вищих технічних навчальних закладах
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13rsptnz.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.07.2017 10.26.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Харків :: Запитання: 40882  
Наталія запитує:
Добрий день, чи є у вас матеріал про різьбяра Лубенця Бориса Андрійовича? Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Інше :: 15.07.2017 15.20.57 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кропивницький :: Запитання: 40881  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу про п'єсу "Маклена Граса" Миколи Куліша. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро!
Для Вас такий перелік:
1. Жила С. Особливості вивчення п’єси М. Куліша "Маклена Граса" / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - N 5. - С. 39-46.
2. Матющенко А. "...Розмова людини з самим собою про зраду й смерть" : "Маклена Граса" і "Патетична соната" Миколи Куліша: аспект внутрішньої колізії героя / А. Матющенко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2004. - N10. - С. 24-28.
3. Працьовитий В.С. Український національний характер в драматургії Миколи Куліша / В. С. Працьовитий. - Л. : Світ, 1998. - 182 с.
4. Салімонович Л. “Я вибираю Березіль…”: [про постановки Л. Курбасом п’єс “Мина Мазайло”, “Народний Малахій”, “Маклена Граса”] / Л. Салімонович // Україна молода. – 1993. – 30 квіт. – С. 8.
http://bit.ly/2tWbRnz
Конспект уроку на тему: «Драматургія. Розвиток національного театру. Микола Куліш. «Маклена Граса» (оглядово)».
http://bit.ly/2tU0gXr
Кремінська І.М. МІФОЛОГЕМА ДИТИНИ В ДРАМІ М. КУЛІША “МАКЛЕНА ГРАСА”
http://bit.ly/2tVLZrN
Матеріали до методичного посібника «Розвиток українського театру. Микола Куліш. «Маклена Граса»
http://ruthenia.info/txt/biletskv/plahtt/ukc.html
Плахтій Т. Поетика драм Миколи Куліша: традиції та новаторство (цикл статей)
На все добре!

.: Розділ: Література :: 15.07.2017 10.04.13 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 40880  
Андрей запитує:
Здравствуйте !!! нужна информация по: Роль фізичного виховання у підготовці медичних та фармацевтичних фахівців Спасибо
Наша відповідь:
Добрый день, Андрей!
Посмотрите, пожалуйста, следующий список:
1. Булич Э.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах : Учебное пособие для техникумов / Булич Э.Г. - М. : Высшая школа, 1986. - 255 с.
2. Курс лекцій з фізичного виховання : Навч. посібник для студентів І-ІІ курсів / З.Ю. Чочарай. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2004. - 105 с.
3. Присяжнюк С.І. Обгрунтування змісту моделі здоров’язбережувальних технологій студентів спеціального медичного навчального відділення засобами фізичного виховання / С. І. Присяжнюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал. - 2013. - N 1. - С. 68-73.
4. Фізичне виховання : Теоретичний розділ з фізичного виховання для студентів першого курсу: навч. посібник для вузів / С. І. Присяжнюк [и др.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с.
И еще один:-)
1. http://pharm.zt.ua/media/text/zhurnal_konf2016_zhbfk.pdf
Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – 290 с.
Статьи из представленного сборника:
Береза Н.О. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ. – С.17
Гутель О.В. УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОФЕСІОНАЛА В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ. –С.69
Момот Л. К. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ. –С. 172
Рябченко В.О., Зеленський Р.М. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ВСЕБІЧНОГО І ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
Чернієнко О.А. CТАВЛЕННЯ СТУДЕНТОК МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
2. http://bit.ly/2ukrZSb
Ніколайчук І. Ю. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
3. http://meduniv.lviv.ua/files/kafedry/fizreabilit/fizvyh-zdor-med.pdf
Фізичне виховання та здоров’я: програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів
Успеха!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 15.07.2017 01.04.09 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.888555 seconds