Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42568
   


Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 44560  
Ірина запитує:
Особливості роботи з дітьми трудових мігрантів
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38687.

.: Розділ: Соціологія :: 29.07.2020 00.01.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Буча :: Запитання: 44559  
Оля запитує:
Зайнятість населення та безробіття в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: моногр. / Ю. М. Маршавін. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 396с.
Онікієнко В. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи: [монографія] / В. Онікієнко, Л. Ємельяненко, Л. Ткаченко. – Київ : РВПС України НАН України, 2007. – 286 с.
Офіційний веб-сайт державної служби зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index.
Офіційний веб-сайт державної служби статистики: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс]. / Закон України від 02 бер. 2000 р. No 1533-III (Редакція станом на 01.05.2016). – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1533-14.
Сергій О. Гендерний аспект ринку праці України / О. Сергій, А. Рандіна // Управління трудовими ресурсами. – 2010. – №5. – С. 35-36.
Чернявська Ю. Б. Економічні важелі механізму державного регулювання ринку праці в Україні / Ю. Б. Чернявська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 8 (75). – С. 104-105.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 28.07.2020 23.58.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: м.Харків :: Запитання: 44558  
Анна запитує:
Зарубіжний досвід адміністаритивної відповідальності іноземців та осіб без громадянства
Наша відповідь:
Анно, день добрий! Радимо скористатится такими джерелами інформації:

Агєєв О. Д. Конституційно-правовий статус омбудсмана з питань міграції: зарубіжні моделі та перспективи запровадження в Україні : [монографія] / О. Д. Агєєв; ред.: А. О. Янчук. - Одеса : Фенікс, 2018. - 247 c. - Бібліогр.: с. 202-247 - укp.

Адміністративне деліктне законодавство: зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / автор-упорядник О. А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.

Бехруз Х. Правовое регулирование миграционной политики ЕС в современных реалиях / Х. Бехруз // Міграційна політика ЄС: стан, виклики та перспективи : наук.-практ. симпозіум, присвяч. 15-річчю міжнар. дня мігранта та 25-річчю міжнар. конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів та їх сімей (м. Одеса, 18 груд. 2015 р.). – Одеса, 2015. – С. 5–14.

Білозір О. В. Міжнародно-правове регулювання трудової міграції в рамках Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. В. Білозір; ВР Україна, Ін-т законодавства ВР України. - Київ, 2014. - 20 c. - укp.

Ворона Д. М. Адміністративно-правові аспекти реалізації міграційної політики : монографія / Д. М. Ворона; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - 258 c. - укp.

Галунько, Віра Миколаївна. Міжнародні стандарти прав і свобод іноземців, осіб без громадянства та іноземних громадян [] / В. М. Галунько // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 6. - С. 57-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Козинець, І. Порівняльний аналіз нормативних джерел зарубіжних країн про правовий статус іноземців та осіб без громадянства / І. Козинець // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 8. - С. 59-62. - Бібліогр. в кінці ст.

Кузенко В. М. Адміністративно-правове забезпечення прав мігрантів: зарубіжний та вітчизняний досвід : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. М. Кузенко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 20 c. - укp.

Міграційна політика Європейського Союзу: уроки та виклики для України: аналітична доповідь / О. А. Малиновська. – К.: НІСД, 2014. – 48 с.

Мушак Н.Б. Правові засади імміграційної політики Європейського Союзу / Н.Б. Мушак // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право (До 65-річчя Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України). – К., 2014. – Вип. 5. – С. 276–281.

Павлович-Сенета Я. П. Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні: сучасний стан та досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Я. П. Павлович-Сенета // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2016. - Вип. 1. - С. 206-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2016_1_26

Парненко В.С. Сучасні тенденції розвитку інституту адміністративної відповідальності за кордоном / В.С. Парненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 29(2.2). – С. 75–79.

Селюков В. С. Окремі питання правового регулювання міграційної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. С. Селюков, А. Г. Вуйма // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2. - С. 126-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2016_2_19

Смирнова, Е. С. Правовое положение иностранцев в Древнем мире (некоторые страницы истории) [Текст] / Е. С. Смирнова // Международное публичное и частное право. - 2009. - № 2. - С. 14-17. - Библиогр. с.17

Толстов С. Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі / С. Толстов, М. Оврамець // Зовнішні справи. – 2015. – № 9. – С.6-11.

Фазикош О.В. Зарубіжний досвід провадження у справах про адміністративні правопорушення. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 3-2. – С. 84-88.

Ярмакі В. Х. Міграційна політика Європейського Союзу як засіб протидії нелегальній міграції [Електронний ресурс] / В. Х. Ярмакі // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 3. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_3_29

.: Розділ: Держава і право :: 28.07.2020 08.58.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Суми :: Запитання: 44557  
Алла запитує:
Доброго дня ! Підскажіть , будь ласка літературу за темою : Адміністративно-правові засади відповідальності іноземців та осіб без громадянства. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Алфьоров С. М. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Д. В. Голобородько, Д. Г. Заброда, В. П. Кононець, А. О. Кривий ; ред.: Т. П. Мінка ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Харків : Право, 2013. — 278 c.
Аніна О. В. Проблемні питання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] / О. В. Аніна // Наукові праці МАУП. — 2014. — Вип. 42. — С. 66-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2014_3_12
Варивода В. І. Особливості відповідальності іноземців за порушення правил дорожнього руху [Електронний ресурс] / В. І. Варивода // Право і суспільство. — 2011. — № 2. — С. 104-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2011_2_23
Гаврилова І. О. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] / І. О. Гаврилова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 5(2). — С. 99-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_5(2)__27
Закон України від 27.06.2020 № 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text
Ковальчук І. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства / І. Ковальчук // Правові засади діяльності правоохоронних органів : зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. (15 груд. 2017 р.). — Харків, 2017. — С. 73-74.
Кузьмін С. А. Кримінально-правова охорона громадян України при їх перебуванні за кордоном, у контексті відповідальності іноземців за злочини проти правосуддя за кримінальним правом України [Електронний ресурс] / С. А. Кузьмін, О. В. Шамара // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2014. — Вип. 2. — С. 103-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2014_2_14
Мальцев В. В. Адміністративно-правовий режим перебування іноземців та осіб без громадянства і його забезпечення національною поліцією [Електронний ресурс] / В. В. Мальцев // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 1. Том 3. — С. 180-187. — Режим доступу: http://pjv.nuoua.od.ua/v1-3_2018/38.pdf
Мінка Т. П. Поняття та зміст адміністративно-правового режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] / Т. П. Мінка // Право і суспільство. — 2012. — № 4. — С. 82-85. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Pis_2012_4_21.pdf
Павлович-Сенета Я. П. Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні: сучасний стан та досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Я. П. Павлович-Сенета // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2016. — Вип. 1. — С. 206-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2016_1_26
Ткаченко В. В. Норми кримінального закону, що передбачають відповідальність спеціальних суб’єктів за злочини проти правосуддя, у контексті їх застосування до іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] / В. В. Ткаченко, С. А. Кузьмін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2013. — № 3(спец. вип.). — С. 240-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2013_3(spets
Чередниченко К. Ю. Конституційно-правовий статус іноземців за національним та зарубіжним законодавством в аспекті політичних прав [Електронний ресурс] / К. Ю. Чередниченко, О. В. Глинська // Молодий вчений. — 2018. — № 4(2). — С. 756-759. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2)__95

.: Розділ: Євродовідка :: 27.07.2020 16.26.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Долина :: Запитання: 44556  
Христина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка у пошуку актуальної літератури, для магістерської роботи - "Нормативно законодавча база булінгу у школі". Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Градова Ю. Нормативно-правове регулювання булінгу: національний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Ю. Градова, М. Артамонова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2019. — Вип. 28. — С. 34-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2019_28_6
Закон України «Про освіту [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
Закон України від 18.12.2018 № 2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text
Корнієнко М. Нормативно-правове регулювання протидії насильству стосовно дітей [Електронний ресурс] / М. Корнієнко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. — 2019. — Т. 30(69), № 4. — С. 135-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2019_30(69)_4_24
Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» [Електронний ресурс] // Верховна рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18#Text
Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей» [Електронний ресурс] // Верховна рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14#Text
Лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» [Електронний ресурс] // Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) [вебсайт] — Режим доступу: https://don.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/4/7909.pdf
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1225 «Деякі питання здійснення реагування на випадки булінгу (цькування)» та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» // Міністерство освіти і науки України [вебсайт] — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-zdijsnennya-reaguvannya-na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-zakladah-osviti
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» // Міністерство освіти і науки України [вебсайт] — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti
Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» // Міністерство освіти і науки України [вебсайт] — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-reaguvannya-na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-zakladah-osviti
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України від 19.08.2014 №564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14#Text
Ніколайчук А. Нормативно-правова база захисту дитини від насильства [Електронний ресурс] / А. І. Ніколайчук // Право.ua. — 2014. — № 1. — С. 88-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2014_1_17
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-п#Text
Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник [Електронний ресурс] // В. Андрєєнкова В., В. Мельничук, О. Калашник — Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. — 132 с. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/protidia-bulingu/2019-11-25-protydiy-bullingy.pdf

.: Розділ: Загальні :: 27.07.2020 09.23.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.414718 seconds