Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 39029
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 40977  
Анастасія запитує:
Доброго вечора. Прошу Вас підібрати літературу з поняття « оплата праці» у працях авторів з 2000-2017 рр.( бажано не менше 50 авторів). З повагою, Анастасія.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
Ваш запит дуже об'ємний. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела(зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Божко В. М. Поняття заробітної плати [Електронний ресурс] / В. М. Божко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 29. - С. 267-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2005_29_49.
2. Бурнягіна Ю. М. Локальне правове регулювання оплати праці: теоретико-прикладне дослідження : монографія / Ю. М. Бурнягіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 221 c.
3. Вегера В. М. Оплата праці: поняття, особливості [Електронний ресурс] / В. М. Вегера // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 73. - С. 419-425. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_73_69.
4. Валецька О. В. Правове регулювання оплати праці : монографія / О. В. Валецька ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. - 219 c.
5. Гнатенко Є. П. Аспекти обліку та законодавчо-нормативного регулювання оплати праці [Електронний ресурс] / Є. П. Гнатенко, О. В. Санченко. // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(1). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(1)__22.
6. Головачова А. О. Розмежування понять "заробітна плата" та "оплата праці" [Електронний ресурс] / А. О. Головачова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2014. - Вип. 22. - С. 84-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2014_22_12.
7. Гордеюк А. О. Поняття заробітної плати як юридичної категорії [Електронний ресурс] / А. О. Гордеюк // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 199-203. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2012_1_30.pdf.
8. Гуня В. О. Заробітна плата: українські та світові реалії [Електронний ресурс] / В. О. Гуня, К. В. Кислиця // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. - 2016. - Вип. 18-19. - С. 24-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspttp_2016_18-19_6.
9. Довбиш К. К. Поняття і сутність принципів правового регулювання оплати праці [Електронний ресурс] / К. К. Довбиш // Право та інноваційне суспільство. - 2016. - № 2. - С. 68-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2016_2_12.
10. Долюк А. В. Витрати на оплату праці як економічне поняття та об’єкт бухгалтерського обліку[Електронний ресурс] / А. В. Долюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_1_14.
11. Кір'ян В. Заробітна плата як об'єкт державної макроекономічної політики [Електронний ресурс] / В. Кір'ян // Україна: аспекти праці. - 2013. - № 1. - С. 16-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2013_1_5.
12. Крючко О. С. Удосконалення оплати праці в контексті соціально-економічного розвитку регіонів [Електронний ресурс] / О. С. Крючко // Фінансовий простір. - 2013. - № 1. - С. 106-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2013_1_24.
13. Лаптій І. Оплата праці і заробітна плата: щодо питання термінології / І. Лаптій // Право України. - 2005. - № 7. - С. 81-84.
14. Луняк І. В. Заробітна плата як найважливіший фактор реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Луняк // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 21. - С. 21-24.
15. Овсюк Н. В. Сутність та особливості понять "оплата праці” та "заробітна плата” визначених в нормативно-правовій базі україни [Електронний ресурс] / Н. В. Овсюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 3(2). - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3(2)__7.
16. Олійник В. Оплата праці в державному секторі: термінологічний аспект [Електронний ресурс] / В. Олійник // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2016. - № 3. - С. 56-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2016_3_9.
17. Оплата праці : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / ред.: В. Д. Лагутін ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк : Ред.-вид. від. "Вежа", 2000. - 483 c.
18. Саух І. В. Особливості формування затрат на оплату праці: до проблеми уточнення понятійного апарату [Електронний ресурс] / І. В. Саух. // Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_1_49.
19. Сергієнко О. М. Заробітна плата: еволюція поглядів та система формування [Електронний ресурс] / О. М. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 212-219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_4_47.
20. Стасишен М. С. Організація оплати праці в контексті добробуту людства [Електронний ресурс] / М. С. Стасишен, О. В. Ногова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2012. - Вип. 21-22(2). - С. 249-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2012_21-22(2)__36.
21. Студенець В. О. Оплата праці як соціальний чинник ефективності трудової діяльності [Електронний ресурс] / В. О. Студенець // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2013. - № 2. - С. 221-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2013_2_36.
22. Сьомченко В. В. Заробітна плата як соціально-економічна категорія [Електронний ресурс] / В. В. Сьомченко, К. О. Засипко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2016_1_17.
23. Федорчук Н. В. Заробітна плата: теоретичні основи, українські реалії і світові стандарти [Електронний ресурс] / Н. В. Федорчук. // Ефективна економіка. - 2013. - № 8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_8_12.
24. Шахно А. Ю. Система грейдування як сучасна форма оплати праці на підприємстві [Електронний ресурс] / А. Ю. Шахно // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 187-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_47.
25. Шевченко Н. Л. Правова природа та мінімальні стандарти у сфері оплати праці [Електронний ресурс] / Н. Л. Шевченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 4. - С. 229-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2013_4_30.
Додатково див. електронні каталоги бібліотек:
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Національна бібліотека ім. В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 17.09.2017 22.03.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Вінницькі Хутори :: Запитання: 40976  
Віка запитує:
опис ігор за методикою Е.Шийко
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Шийко, Емілія. Розвиток пізнавальної сфери на третьому році життя / Е. Шийко // Дошкіл. виховання : наук.-метод. журн. МОН України для педагогів і батьків. - 2000. - № 09 (верес.). - С. 14-17 : іл.
Шийко, Е. Розвивальні ігри та вправи для дітей третього року життя / Е.Шийко // Палітра педагога. - 2000. - № 3 . - С. 18-22 ; № 4 . - С. 28-31.

.: Розділ: Інше :: 17.09.2017 14.28.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Чернівці :: Запитання: 40975  
Анастасія запитує:
Доброго вечора, можете знайти це джерело? матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27-28 верес- ня 2013 року. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013.
Наша відповідь:
Добридень, Анастасіє! На нашу думку, джерело інформації, яке ви розшукуєте, таке:

Корпоративні правочини [текст]: матеріали Веукраїнської науково-практичної конференції, 27–28 вересня 2013 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013.– 229 с.

Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Держава і право :: 16.09.2017 22.02.37 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 40974  
Анна запитує:
Доброго дня. Порадьте, будь ласка, літературу та інтернет-джерела про інформаційну культуру дітей шкільного віку. Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути розділ "Інформаційна культура користувачів" на сайті Національної бібліотеки України для дітей. Режим доступу: http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6619.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.09.2017 01.04.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Рівне :: Запитання: 40973  
Тетяна запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію на таку тему:" Суб'єкти адміністративно-юрисдикційних правовідносин ". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго вечора,Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління і посадовими особами в Україні // Право України. - 2009. - № 2. - С. 80-87. - Бібліогр. в кінці ст.
- Коломоєць Т. Адміністративно-юрисдикційний процес - сфера об'єктивізації участі особи у відносинах з органами публічної адміністрації (доктринальний аналіз проблемних питань) // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 43-47. - Бібліогр.: 12 назв.

- Коломоєць Т. Проблеми правового розмежування адміністративної та господарської юрисдикції: аналіз передумов виникнення та можливі шляхи їх вирішення // Право України. - 2009. - № 10. - С. 175-181. - Бібліогр. в кінці ст.

- Пасенюк О. Розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій // Право України. - 2016. - № 2. - С. 38-44. - Бібліогр. в кінці ст.

- Пасенюк, Олександр.
Колізії між адміністративною та господарською юрисдикцією: шляхи її подолання // Юридичний Вісник України. - 2011. - № 28 (Липень). - С. 4-5

- Педько Ю. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та практичні питання співвідношення // Право України. - 2001. - № 10. - С. 72-75. - Бібліогр.: 15 назв.
- Савенко, Микола. Проблема встановлення юрисдикції адміністративних судів // Українське право. - 2003. - № 1. - С. 148-158
- Стахурський М. Проблеми реформування адміністративно-юрисдикційного процесу // Право України. - 2002. - № 3. - С. 27-30
- Шестак, Лілія. Класифікація та характеристика суб'єктів адміністративних правопорушень // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 8. - С. 43-45. - Бібліогр.: 7 назв.

http://veche.kiev.ua/journal/1465/

http://www.pravoznavec.com.ua/books/252/18604/13/

http://www.naiau.kiev.ua/books/admin_prostypku/Files/L1/L1_1.htm

http://adhdportal.com/book_704_chapter_12_Glava_10._ADMNSTRATIVNO-JURISDIKJJNA_DJALNST_ORGANV_VNUTRSHNKH_SPRAV.html

http://pidruchniki.com/1417012057179/pravo/ponyattya_zmist_administrativno-yurisdiktsiynoyi_diyalnosti_militsiyi_gromadskoyi_bezpeki

http://pidruchniki.com/1335102247572/pravo/subyekti_administrativnogo_protsesu

.: Розділ: Держава і право :: 15.09.2017 12.00.10 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.383407 seconds