Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 42577
   


Автор запитання: Анна із міста: м.Харків :: Запитання: 44558  
Анна запитує:
Зарубіжний досвід адміністаритивної відповідальності іноземців та осіб без громадянства
Наша відповідь:
Анно, день добрий! Радимо скористатится такими джерелами інформації:

Агєєв О. Д. Конституційно-правовий статус омбудсмана з питань міграції: зарубіжні моделі та перспективи запровадження в Україні : [монографія] / О. Д. Агєєв; ред.: А. О. Янчук. - Одеса : Фенікс, 2018. - 247 c. - Бібліогр.: с. 202-247 - укp.

Адміністративне деліктне законодавство: зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / автор-упорядник О. А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.

Бехруз Х. Правовое регулирование миграционной политики ЕС в современных реалиях / Х. Бехруз // Міграційна політика ЄС: стан, виклики та перспективи : наук.-практ. симпозіум, присвяч. 15-річчю міжнар. дня мігранта та 25-річчю міжнар. конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів та їх сімей (м. Одеса, 18 груд. 2015 р.). – Одеса, 2015. – С. 5–14.

Білозір О. В. Міжнародно-правове регулювання трудової міграції в рамках Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. В. Білозір; ВР Україна, Ін-т законодавства ВР України. - Київ, 2014. - 20 c. - укp.

Ворона Д. М. Адміністративно-правові аспекти реалізації міграційної політики : монографія / Д. М. Ворона; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - 258 c. - укp.

Галунько, Віра Миколаївна. Міжнародні стандарти прав і свобод іноземців, осіб без громадянства та іноземних громадян [] / В. М. Галунько // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 6. - С. 57-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Козинець, І. Порівняльний аналіз нормативних джерел зарубіжних країн про правовий статус іноземців та осіб без громадянства / І. Козинець // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 8. - С. 59-62. - Бібліогр. в кінці ст.

Кузенко В. М. Адміністративно-правове забезпечення прав мігрантів: зарубіжний та вітчизняний досвід : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. М. Кузенко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 20 c. - укp.

Міграційна політика Європейського Союзу: уроки та виклики для України: аналітична доповідь / О. А. Малиновська. – К.: НІСД, 2014. – 48 с.

Мушак Н.Б. Правові засади імміграційної політики Європейського Союзу / Н.Б. Мушак // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право (До 65-річчя Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України). – К., 2014. – Вип. 5. – С. 276–281.

Павлович-Сенета Я. П. Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні: сучасний стан та досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Я. П. Павлович-Сенета // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2016. - Вип. 1. - С. 206-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2016_1_26

Парненко В.С. Сучасні тенденції розвитку інституту адміністративної відповідальності за кордоном / В.С. Парненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 29(2.2). – С. 75–79.

Селюков В. С. Окремі питання правового регулювання міграційної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. С. Селюков, А. Г. Вуйма // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2. - С. 126-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2016_2_19

Смирнова, Е. С. Правовое положение иностранцев в Древнем мире (некоторые страницы истории) [Текст] / Е. С. Смирнова // Международное публичное и частное право. - 2009. - № 2. - С. 14-17. - Библиогр. с.17

Толстов С. Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі / С. Толстов, М. Оврамець // Зовнішні справи. – 2015. – № 9. – С.6-11.

Фазикош О.В. Зарубіжний досвід провадження у справах про адміністративні правопорушення. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 3-2. – С. 84-88.

Ярмакі В. Х. Міграційна політика Європейського Союзу як засіб протидії нелегальній міграції [Електронний ресурс] / В. Х. Ярмакі // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 3. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_3_29

.: Розділ: Держава і право :: 28.07.2020 08.58.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Суми :: Запитання: 44557  
Алла запитує:
Доброго дня ! Підскажіть , будь ласка літературу за темою : Адміністративно-правові засади відповідальності іноземців та осіб без громадянства. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Алфьоров С. М. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Д. В. Голобородько, Д. Г. Заброда, В. П. Кононець, А. О. Кривий ; ред.: Т. П. Мінка ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Харків : Право, 2013. — 278 c.
Аніна О. В. Проблемні питання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] / О. В. Аніна // Наукові праці МАУП. — 2014. — Вип. 42. — С. 66-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2014_3_12
Варивода В. І. Особливості відповідальності іноземців за порушення правил дорожнього руху [Електронний ресурс] / В. І. Варивода // Право і суспільство. — 2011. — № 2. — С. 104-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2011_2_23
Гаврилова І. О. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] / І. О. Гаврилова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 5(2). — С. 99-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_5(2)__27
Закон України від 27.06.2020 № 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text
Ковальчук І. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства / І. Ковальчук // Правові засади діяльності правоохоронних органів : зб. наук. пр. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. (15 груд. 2017 р.). — Харків, 2017. — С. 73-74.
Кузьмін С. А. Кримінально-правова охорона громадян України при їх перебуванні за кордоном, у контексті відповідальності іноземців за злочини проти правосуддя за кримінальним правом України [Електронний ресурс] / С. А. Кузьмін, О. В. Шамара // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2014. — Вип. 2. — С. 103-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2014_2_14
Мальцев В. В. Адміністративно-правовий режим перебування іноземців та осіб без громадянства і його забезпечення національною поліцією [Електронний ресурс] / В. В. Мальцев // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 1. Том 3. — С. 180-187. — Режим доступу: http://pjv.nuoua.od.ua/v1-3_2018/38.pdf
Мінка Т. П. Поняття та зміст адміністративно-правового режиму перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] / Т. П. Мінка // Право і суспільство. — 2012. — № 4. — С. 82-85. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Pis_2012_4_21.pdf
Павлович-Сенета Я. П. Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні: сучасний стан та досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Я. П. Павлович-Сенета // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2016. — Вип. 1. — С. 206-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2016_1_26
Ткаченко В. В. Норми кримінального закону, що передбачають відповідальність спеціальних суб’єктів за злочини проти правосуддя, у контексті їх застосування до іноземців та осіб без громадянства [Електронний ресурс] / В. В. Ткаченко, С. А. Кузьмін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2013. — № 3(спец. вип.). — С. 240-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2013_3(spets
Чередниченко К. Ю. Конституційно-правовий статус іноземців за національним та зарубіжним законодавством в аспекті політичних прав [Електронний ресурс] / К. Ю. Чередниченко, О. В. Глинська // Молодий вчений. — 2018. — № 4(2). — С. 756-759. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2)__95

.: Розділ: Євродовідка :: 27.07.2020 16.26.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Долина :: Запитання: 44556  
Христина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка у пошуку актуальної літератури, для магістерської роботи - "Нормативно законодавча база булінгу у школі". Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Градова Ю. Нормативно-правове регулювання булінгу: національний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Ю. Градова, М. Артамонова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2019. — Вип. 28. — С. 34-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2019_28_6
Закон України «Про освіту [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
Закон України від 18.12.2018 № 2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text
Корнієнко М. Нормативно-правове регулювання протидії насильству стосовно дітей [Електронний ресурс] / М. Корнієнко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. — 2019. — Т. 30(69), № 4. — С. 135-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2019_30(69)_4_24
Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» [Електронний ресурс] // Верховна рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18#Text
Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей» [Електронний ресурс] // Верховна рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14#Text
Лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» [Електронний ресурс] // Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) [вебсайт] — Режим доступу: https://don.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/4/7909.pdf
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1225 «Деякі питання здійснення реагування на випадки булінгу (цькування)» та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» // Міністерство освіти і науки України [вебсайт] — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-zdijsnennya-reaguvannya-na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-zakladah-osviti
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» // Міністерство освіти і науки України [вебсайт] — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti
Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» // Міністерство освіти і науки України [вебсайт] — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-reaguvannya-na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-zakladah-osviti
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України від 19.08.2014 №564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14#Text
Ніколайчук А. Нормативно-правова база захисту дитини від насильства [Електронний ресурс] / А. І. Ніколайчук // Право.ua. — 2014. — № 1. — С. 88-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2014_1_17
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-п#Text
Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник [Електронний ресурс] // В. Андрєєнкова В., В. Мельничук, О. Калашник — Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. — 132 с. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/protidia-bulingu/2019-11-25-protydiy-bullingy.pdf

.: Розділ: Загальні :: 27.07.2020 09.23.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44555  
Ірина запитує:
Дякую за допомогу. Шукаю матеріали за 2015-2020 роки. Тема: Економічний потенціал прикордонних регіонів України
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! Перегляньте, будь ласка, вже виконану віртуальну довідку за номером 42924 через розширений пошук, а також такі джерела інформації:
Бандура Т. Роль іноземних інвестицій в економіці прикордонних територій Карпатського регіону [Електронний ресурс] / Т. Бандура // Історико-політичні проблеми сучасного світу. - 2018. - Т. 37-38. - С. 158-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2018_37-38_20

Гоблик В. В. Роль єврорегіонів у розвитку економічного співробітництва прикордонних регіонів України та країн-членів єс [Електронний ресурс] / В. В. Гоблик // Економіка та держава. - 2015. - № 7. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_7_5

Зарічна О. В. Економічна безпека в контексті розвитку транскордонного співробітництва: проблеми та перспективи / О. В. Зарічна // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 5. - С. 98-104. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

Кифяк В. Ф. Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону [Електронний ресурс] / В. Ф. Кифяк // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 7. - С. 214-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_7_25

Зарічна О. В. Стратегічні вектори інноваційного розвитку транскордонного співробітництва / О. В. Зарічна // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 6. - С. 40-47. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Кифяк В. Ф. Реалістичний сценарій соціально-економічного розвитку прикордонного регіону (на прикладі Чернівецької області) [Електронний ресурс] / В. Ф. Кифяк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2016. - Вип. 1. - С. 77-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_1_10

Король В. С. Теоретичні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону [Електронний ресурс] / В. С. Король // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 11. - С. 72-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ekon_2015_11_15

Левчук В. Ю. Транскордонний ефект співробітництва прикордонних регіонів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / В. Ю. Левчук; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2016. - 20 c. - укp.

Лучик С. Економічний потенціал прикордонних регіонів України [Електронний ресурс] / С. Лучик, В. Лучик, М. Лучик // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2016. - № 5. - С. 70–81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_5_7

Марусяк Н. Л. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств прикордонної території західного регіону в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Н. Л. Марусяк // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. - 2016. - Вип. 773-774. - С. 146-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2016_773-774_30

Мокій А. І. Інноваційний потенціал конкурентоспроможності прикордонних регіонів України на сучасному етапі євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. І. Мокій, Ю. В. Полякова, Р.-Д. А. Кучер // Регіональна економіка. - 2016. - № 2. - С. 165-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_2_22

Носа-Пилипенко Н. О. Сталий розвиток прикордонних регіонів через ефективне стратегічне планування на прикладі Закарпатської області [Електронний ресурс] / Н. О. Носа-Пилипенко, L. Jurkovi?ov? // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(3). - С. 128-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(3)__25

Пастернак О. І. Використання механізмів маркетингу територій для розвитку кластерів в прикордонних регіонах [Електронний ресурс] / О. І. Пастернак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2016. - Вип. 5. - С. 30-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_5_8

Притула Х. М. Ефективність структурної трансформації економічного середовища прикордонних регіонів [Електронний ресурс] / Х. М. Притула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2018. - Вип. 1. - С. 109-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_1_21

Притула Х. М. Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка [Електронний ресурс] / Х. М. Притула, Ю. О. Цибульська, Я. Я. Калат, О. Б. Цісінська // Регіональна економіка. - 2016. - № 2. - С. 181-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_2_24

Приходько В. П. Північноєвропейський досвід як актуальна модель транскордонного співробітництва України, Угорщини та інших країн ЄС/Вишеградської групи в регіоні Карпат / В. П. Приходько // Стратегіч. пріоритети. - 2018. - № 1. - С. 70-78. - Бібліогр.: 20 назв. - укp.

Сороківська М. В. Фінансове забезпечення розвитку прикордонних територій західних регіонів України [Електронний ресурс] / М. В. Сороківська, Г. Є. Гаврилюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2014. - Вип. 4. - С. 215-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_4_27

Черторижський В. М. Специфіка розвитку тіньової економіки прикордонних регіонів України [Електронний ресурс] / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2017. - Вип. 3. - С. 191-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_3_41

Чужиков В. Асиметрії економічного розвитку прикордонних регіонів України та ЄС в умовах формування економіки знань [Електронний ресурс] / В. Чужиков, О. Федірко // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2016. - № 7. - С. 147-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_7_13

Шулик Ю. В. Причини тінізації економіки й заходи її зниження в прикордонному регіоні (на прикладі Волинської та Рівненської областей) [Електронний ресурс] / Ю. В. Шулик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. - Вип. 10(2). - С. 171-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2014_10(2)__28

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 27.07.2020 09.05.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Бориспіль :: Запитання: 44554  
Саша запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу за темою: Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні учнів. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Сашо! За даним запитом шукайте відповідь: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N запиту 41411.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 27.07.2020 07.45.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.458072 seconds