Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39370
   


Автор запитання: Ася із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 41313  
Ася запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти мовознавчі джерела за темою "Метафора у лінгвістиці". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Джерел за темою дуже багато. Для того, щоб бібліографи змогли якісно виконати Ваш запит, потрібно формулювати його найбільш конкретно. Пропонуємо Вам переглянути:
Артеменко Ю. О. Лінгвокогнітивні кореляції між метафорами у романі Маркуса Зузака "Крадійка книжок" і його українському перекладі [Електронний ресурс] / Ю. О. Артеменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. - 2017. - Вип. 1. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvxdupmk_2017_1_3.
Бистров Я. В. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики : монографія / Я. В. Бистров. - Київ : Кушнір Г.М., 2016. - 319 c.
Влах М. Значення метафори у розвитку географічної термінології [Електронний ресурс] / М. Влах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. - 2016. - № 842. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2016_842_9.
Гузенко С. Метафора постмодерну в українському публіцистичному дискурсі / С. Гузенко // Лінгв. студії : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 31. - С. 43-46.
Єсипенко Н. Г. Антрополінгвістичний аспект метафоризації термінів [Електронний ресурс] / Н. Г. Єсипенко // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2015. - Вип. 40. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2015_40_22.
Ерліхман А. Концептуальна метафора у промовах Гілларі Клінтон [Електронний ресурс] / А. Ерліхман, О. Дубіна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. - 2017. - Вип. 1. - С. 11-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2017_1_4.
Ковтун А. А. Типологія метафорних деривацій у семантичних структурах лексем з релігійними значеннями [Електронний ресурс] / А. А. Ковтун // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 74. - С. 108-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_25.
Купчишина Ю. А. Поетика очуднення в англомовних художніх текстах XX - XXI століть: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ю. А. Купчишина ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 21 c.
Лисенко О. М. Метафора як об’єкт наукових студій [Електронний ресурс] / О. М. Лисенко // Лінгвістичні дослідження. - 2017. - Вип. 45. - С. 22-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2017_45_6.
Лобачова І. М. Лінгвостилістичні особливості українських перекладів Біблії у ХХ столітті [Електронний ресурс] / І. М. Лобачова // Філологічні трактати. - 2015. - Т. 7, № 2. - С. 89-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2015_7_2_14.
Лукаш Г. П. Метафора як когнітивно-лінгвістична форма культури у дискурсі конотативних власних назв [Електронний ресурс] / Г. П. Лукаш // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 51. - С. 259-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_51_99.
Пасик Л. Іменникові композити-метафори як особливий вид словоскладної номінації [Електронний ресурс] / Л. Пасик, Л. Рись // Актуальні питання іноземної філології. - 2016. - № 4. - С. 120-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif_2016_4_24.
Пустовалова В. І. Семантико-прагматичний діапазон футбольної лексики та фразеології в метафоричному вживанні (на матеріалі мови української преси) [Електронний ресурс] / В. І. Пустовалова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 74. - С. 177-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_40.
Романюха М. Підходи до дослідження метафори у лінгвістиці [Електронний ресурс] / М. Романюха // Мова і культура. - 2015. - Вип. 18, т. 2. - С. 88-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2015_18_2_17.
Тимченко Ю. О. Метафоричне зображення природи в новелістиці М. Коцюбинського молдавського циклу [Електронний ресурс] / Ю. О. Тимченко // Лінгвістичні дослідження. - 2015. - Вип. 40. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2015_40_18.
Філінюк В. Метафорична персоніфікація у творчості Максима Рильського: лінгвопоетичний аспект [Електронний ресурс] / В. Філінюк // Філологічний дискурс. - 2015. - Вип. 1. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2015_1_25.
Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 21 - 22 жовт. 2016 р., Львів. - Херсон : Гельветика, 2016. - 183 c. - (Молодий вчений. Конференція).
Чекан Н. І. Філософське осмислення метафори (методологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Н. І. Чекан ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 16 c
Чендей Н. Когнітивний та психолінгвістичний аспекти метафори як основи концептуальної системи автора(на матеріалі поезії Дж. Ґ. Байрона) [Електронний ресурс] / Н. Чендей // Актуальні питання іноземної філології. - 2015. - № 2. - С. 198-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif_2015_2_36.
Янков А. До питання поетичної картини світу та становлення авторського Я (на основі поетичних метафор Івана Буніна) [Електронний ресурс] / А. Янков, І. Прокіпчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - 2015. - № 8. - С. 171-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_8_34.
Ясинецька О. Різні параметри концептуалізації і тлумачення метафор у західному мовознавстві [Електронний ресурс] / О. Ясинецька // Лінгвістичний вісник. - 2016. - Вип. 6. - С. 25-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/livis_2016_6_6.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.11.2017 19.49.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга Білобородько із міста: Полтава :: Запитання: 41312  
Ольга Білобородько запитує:
Прошу допомогти з підбором джерел для дисертаційного дослідження "Розвиток професійності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти України (1940-і рр.ХХ - початок ХХІ ст)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Ангельський О. В. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Чернівецька область / О. В. Ангельський, В. П. Андрущенко, В. О. Балух, В. М. Ботушанський, Б. І. Бунчук ; ред.: С. В. Мельничук, Т. В. Марусик, В. М. Ботушанський ; Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. - Київ : Знання України, 2011. - 279 c.
Везетіу К. В. Критерії та показники розвитку науково-методичної компетентності вчителів-філологів у післядипломній освіті [Електронний ресурс] / К. В. Везетіу // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2012. - Вип. 63. - С. 181-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_63_37.
Галус О. М. Порівняльна педагогіка : Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. Ч. 1 / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Хмельниц. гуманіт.-пед. ін-т, Регіон. лаб. соц.-пед. пробл. адапт. студ. до умов навчання у вищ. навч. закл. - Хмельницький : ХГПІ, 2004. - 138 c.
До витоків становлення української педагогічної науки / ред.: В. Г. Кузь. - Київ : Наук. світ, 2002. - 323 c. - (Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини ; Спец. вип.).
Жорова І. Я. Зміст, форми і методи професійного розвитку вчителів у системі післядипломної освіти України: історико-педагогічна ретроспектива : навч. посіб. / І. Я. Жорова. - Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2014. - 223 c.
Жорова І. Я. Питання періодизації розвитку післядипломної освіти в історико-педагогічних дослідженнях [Електронний ресурс] / І. Я. Жорова // Педагогічний альманах. - 2014. - Вип. 22. - С. 280-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_22_47.
Картава Ю. К. Процес підвищення кваліфікації вчителів-філологів у системі післядипломної освіти України [Електронний ресурс] / Ю. К. Картава // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2012. - № 19(1). - С. 225-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_19(1)__35.
Компетентнісний підхід у неперервній освіті : колект. моногр. / Н. Б. Голуб, І. Г. Єрмаков, Л. О. Лузан, Л. І. Мацько, І. В. Родигіна ; ред.: І. Г. Єрмаков. - Донецьк : Каштан, 2012. - 259 c.
Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради. 70; історія та розвиток: учора, сьогодні, завтра / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. освіти. - Запоріжжя, 2009. - 120 c.
Кот Н. М. Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1940–1941 роки) [Електронний ресурс] / Н. М. Кот // Педагогічний пошук. - 2014. - № 4. - С. 3–5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2014_4_3.
Кот Н. М. Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1944 р. – початок 60-х рр.) [Електронний ресурс] / Н. М. Кот // Педагогічний пошук. - 2015. - № 1. - С. 16–23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_1_5.
Кот Н. М. Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1960-ті – початок 70-х років) [Електронний ресурс] / Н. М. Кот // Педагогічний пошук. - 2015. - № 2. - С. 17–22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_2_6.
Лузан Л. Управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти [Електронний ресурс] / Л. Лузан. // Теорія та методика управління освітою. - 2012. - № 9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2012_9_22.
Олійник В. Центральному інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України - 55 років / В. Олійник, Н. Орєхова // Післядиплом. освіта в Україні. - 2008. - № 1. - С. 86-88.
Островський К. С. Підготовка фахівців в Україні: проблеми, перспективи на порозі третього тисячоліття (історико-освітній, психолого-педагогічний, соціальний аспекти) / К. С. Островський ; Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2002. - 345 c.
Примакова В. В. Вплив реформ 50–60-х років ХХ століття на розвиток післядипломної освіти вчителів в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. - 2014. - Вып. 45. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VzKipu_2014_45_7.
Примакова В.В. Діяльність інститутів підвищення кваліфікації вчителів України в 50—60-і роки хх століття [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. - 2014. - № 21. - С. 9-14 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2014_21_4.
Примакова В. В. Проблема розвитку післядипломної освіти вчителів у дослідженнях сучасних науковців [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2013. - Вип. 35. - С. 396-400. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_35_84.
Примакова В. В. Робота інститутів удосконалення кваліфікації учителів у 40-ві роки ХХ століття [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Педагогічний альманах. - 2012. - Вип. 16. - С. 284-291. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2012_16_50.
Професійна підготовка педагога: історичний досвід і виклики сучасності : зб. наук. пр. / ред.: Н. Скотна, М. Чепіль ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2013. - 291 c.
Червінська О. Ю. Становлення та розвиток післядипломної педагогічної освіти в Автономній Республіці Крим : автореф. дис... канд. пед. наук / О. Ю. Червінська ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - Київ, 2007. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07coyark.zip.
Чумак Л. В. Розвиток професійності вчителя-філолога: імпліцитність, експліцитність, інституціональність : монографія / Л. В. Чумак. - Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2014. - 271 c.
Шарко В. Д. Андрагогічний підхід до організації навчання вчителів в системі післядипломної освіти : метод. посіб. / В. Д. Шарко. - Херсон : Олді-плюс, 2003. - 94 c.
Якухно І. І. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: історія та розвиток / І. І. Якухно, М. Ю. Костриця, В. Ф. Денисенко. - Житомир : Полісся, 2007. - 112 c.

.: Розділ: Освіта :: 11.11.2017 15.53.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Станіслав із міста: Ужгород :: Запитання: 41311  
Станіслав запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи "Використання засобів сучасних інформаційних технологій в трудовому навчанні". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Особливості використання комп’ютерних та інтернет технологій у процесі практичних занять з трудового навчання учнів основної школи
http://lib.iitta.gov.ua/1940/1/Bisirkin_P_2013.pdf
Використання мультимедійних технологій на заняттях трудового навчання в основній школі
http://ito.vspu.net/repozitariy/shahina/видання/1_Grinsak.pdf
Створення та застосування мультимедійних презентацій на уроках трудового навчання
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_1_5.pdf
http://journal.osnova.com.ua/article/49243-Сучасна_наочність:_переваги_й_можливості_мультимедійної_презента
Використання інноваційних технологій навчання у практиці роботи вчителя трудового навчання
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2013_1_44.pdf
Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку креативного мислення учнів http://makemc.org/doc/everest/Zolotaya.pdf
Сидоренко О.Д., Токарчук Я.О. Застосування комп’ютерних технологій для розвитку технічного мислення в процесі трудового навчання
https://vspu.edu.ua/science/art/a152.pdf
Інновційні технології в діяльності вчителя http://93.183.203.244:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1275/019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання
http://phm.kspu.kr.ua/nauka/konferentsii/fizyka-tekhnolohii-navchannia/97-2017/teoriia-ta-metodyka-tekhnolohichnoi-osvity/1100-dydaktychni-mozhlyvosti-informatsiyno-komunikatsiynykh-tekhnolohiy-na-urokakh-trudovoho-navchannya.html
http://ito.vspu.net/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Dysanyk/duplom_Dusanyk.htm
http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/vykorystannya-innovatsijnyh-tehnolohij-na-urokah-trudovoho-navchannya/
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/vikoristannya-informatsiino-komunikatsiinikh-tekhn-8.html
http://hm-rmk.ucoz.ru/pedvustavka/berezhanska_2.pdf
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/631/Demchenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Освіта :: 11.11.2017 14.53.05 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: м.Київ :: Запитання: 41310  
Антоніна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи з української мови на тему "Абстрактна лексика".Буду Вам дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бобух Н. М. Абстрактні контрастиви в поетичному дискурсі [Електронний ресурс] / Н. М. Бобух // Лінгвістика. - 2012. - № 3(2). - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_3(2)__15.
Гладкова Г. П. Оцінна модальність абстрактних іменників із суфіксом –ness у художній картині світу (на матеріалі корпусу британських романів) [Електронний ресурс] / Г. П. Гладкова // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2009. - Вип. 23. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2009_23_7.
Гордійчук О. В. Питання частиномовної характеристики абстрактної лексики української мови [Електронний ресурс] / О. В. Гордійчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філологія. Мовознавство. - 2016. - Т. 278, Вип. 266. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2016_278_266_9.
Гордійчук О. В. Традиція дослідження абстрактної лексики в українському мовознавстві [Електронний ресурс] / О. В. Гордійчук // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. - 2016. - Т. 189. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2016_189_4.
Дем’янюк А. А. Структурно-семантична характеристика абстрактних композитів-іменників у староукраїнській літературній мові кінця ХVІ ? ХVІІ ст. [Електронний ресурс] / А. А. Дем’янюк // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2004. - Вип. 10. - С. 74-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2004_10_11.
Дюкар К. В. Особливості структури й семантики оказіональних іменників із абстрактним значенням у мовотворчості Т. Мельничука та С. Сапеляка [Електронний ресурс] / К. В. Дюкар // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. - 2013. - Т. 21, вип. 19(1). - С. 112-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2013_21_19(1)__20.
Жовнір М. М. Функціонування лексичних одиниць з абстрактною семантикою в жанрі світської бесіди [Електронний ресурс] / М. М. Жовнір // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 1. - С. 179-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_36.
Качановська Т. О. Опозиція "абстрактне/конкретне” як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме та Ж.-М. де Ередіа та їхніх українських інтерпретацій) [Електронний ресурс] / Т. О. Качановська // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2009. - Вип. 23. - С. 120-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2009_23_17.
Мазур Н. В. Абстрактна лексика в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка [Електронний ресурс] / Н. В. Мазур // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - 2014. - Вип. 206. - С. 109-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.
Мерінов В. В. Взаємодія граматичних форм числа іменника із семантичною категорією "конкретність – абстрактність" (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів) [Електронний ресурс] / В. В. Мерінов // Лінгвістичні дослідження. - 2012. - Вип. 34. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2012_34_14.
Мерінов В. В. До питання про взаємодію граматичних форм числа іменника із семантичними категоріями "конкретність" і абстрактність" [Електронний ресурс] / В. В. Мерінов // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. - 2012. - Вип. 25. - С. 107-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2012_25_15.
Мороз Т. Ю. Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників [Електронний ресурс] / Т. Ю. Мороз // Одеський лінгвістичний вісник. - 2015. - Вип. 5(1). - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2015_5(1)__24.
Нілабович І. В. Числова категорійність абстрактних іменників зі суфіксом -ost у сучасній словацькій мові [Електронний ресурс] / І. В. Нілабович // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2015. - Вип. 13. - С. 133-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2015_13_23.
Охріменко В. І. Алгоритм реконструкції абстрактно- логічного коду модальних одиниць [Електронний ресурс] / В. І. Охріменко // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2011. - Вип. 26. - С. 267-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2011_26_34.
Піскозуб З. Ф. Особливості функціонування абстрактних іменників множини у художньому мовленні [Електронний ресурс] / З. Ф. Піскозуб // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 45. - С. 341-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_45_103.
Познанський Р. В. Віддієслівні абстрактні іменники, мотивовані вербативами лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)", в українській мові [Електронний ресурс] / Р. В. Познанський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 1. - С. 222-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_1_47.
Полюга Л. Абстрактні слова в українських історичних словниках [Електронний ресурс] / Л. Полюга // Волинь - Житомирщина. - 2003. - № 10. - С. 103-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2003_10_13.
Полюга Л. Українська абстрактна лексика ХIV – першої половини XVII ст. / Л. М. Полюга ; відп. ред. Л. В. Паламарчук. – Київ : Наук. думка, 1991. – 238 с.
Попович Е. С. К вопросу об основных характеристиках английского научно-технического текста / Е. С. Попович // Наша шк. - 2012. - № 6. - С. 55-56.
Сіроштан Т. В. Абстрактні іменники в словотвірній системі сучасної української мови (на матеріалі "малої прози" початку ХХІ століття) [Електронний ресурс] / Т. В. Сіроштан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 20(1). - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20(1)__15.
Сидорович Л. Є. Поширення означеного артикля на підклас абстрактних іменників в середньо - та ранньоновоанглійській мові [Електронний ресурс] / Л. Є. Сидорович // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Філологічні науки. - 2016. - Вип. 2. - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2016_2_27.
Сулима О. П. Функціювання абстрактних і напівповнозначних дієслів у ролі зв’язки у складеному іменному присудку [Електронний ресурс] / О. П. Сулима // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. - 2014. - Вип. 11. - С. 152-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2014_11_35.
Толчеєва Т. С. Специфіка когнітивної сполучуваності абстрактних іменників [Електронний ресурс] / Т. С. Толчеєва // Система і структура східнослов'янських мов. - 2012. - Вип. 4. - С. 279-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sissm_2012_4_33.
Тома Н. М. Абстрактна лексика в мовосвіті Петра Могили : монографія / Н. М. Тома ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Тернопіль : Астон, 2014. - 215 c.
Тома Н. М. Абстрактна лексика на позначення розумової діяльності в мовотворчості Петра Могили [Електронний ресурс] / Н. М. Тома // Магістеріум. Мовознавчі студії. - 2013. - Вип. 50. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_mov_2013_50_20.
Тома Н. Абстрактна лексика у "власноручних записках" Петра Могили [Електронний ресурс] / Н. Тома // Мовознавчий вісник. - 2010. - Вип. 11. - С. 122-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_11_29.
Толчеєва Т. С. Еволюція морфологічних транспозицій абстрактних іменників [Електронний ресурс] / Т. С. Толчеєва // Проблеми зіставної семантики. - 2011. - Вип. 10(1). - С. 201-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pzs_2011_10(1)__36.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.11.2017 13.04.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Донецька область, Лиманський р :: Запитання: 41309  
Артем запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про Лиманський район в період Голодомору 1932 - 1933 р.р.
Наша відповідь:
Доброго дня, Артеме!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Марочко В. І. Голодомор 1932–1933 років на Донбасі / В. І. Марочко. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. — 96 с.
Національна Книга пам?яті жертв Голодомору 1932–1933 pp. в Україні. Донецька область. Ч. 1 / відп. ред. С. Ф. Блєднов. – Донецьк, 2008. – 784 с. - Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/NKPZHGDO_2008/NKPZHGDO_2008.pdf.
Національна Книга пам?яті жертв Голодомору 1932–1933 pp. в Україні. Донецька область. Ч. 2 / відп. ред. С. Ф.Блєднов. – Донецьк, 2009. – 784 с. - Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2323-01-6/978-966-2323-01-6.pdf.
Пропонуємо Вам звернутися до бібліотек Вашого міста.

.: Розділ: Історія :: 10.11.2017 21.56.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.733443 seconds