Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 40782
   


Автор запитання: Дарина із міста: Черкаси :: Запитання: 42730  
Дарина запитує:
Доброго дня, шановні добродії! Зі святами Вас минулими і прийдешніми. Здоровья і терпіння у Вашій праці. Допоможіть,будь-ласка, підібрати літературу для роботи щодо застосування системи Moodle у навчальному процесі підготовки бакалаврів (бажано з електронними посиланнями). Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Дарина! Перегляньте наступні джерела:
Іванів О. Види тестування на віртуальних навчальних середовищах ILIAS і Moodle / О. Іванів // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. пр. — Львів : ЛДУ БЖД, 2009. — Ч. 2. — С. 294-296.
Мясникова Т. С. Система дистанционного обучения MOODLE / Т. С. Мясникова, С. А. Мясников. — Харьков : Изд-во Шейной Е. В., 2008. — 232 с.
Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE : метод. посіб. / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук ; за ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.
Гуменна Л. Транспортування тестів із MS Word у Moodle для електронних навчальних курсів // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., м. Київ, 7, 19 квіт. 2016 р. / за заг. ред. В. О. Радкевич. - Т. 2. – Київ : ІПТО НАПН України, 2016. – С. 110-111. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/13404/2/Материалы Дистанционное обучение 2016.pdf.
Іванів О. В. Сучасний стан впровадження дистанційних курсів у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс] / О. В. Іванів // Інформаційні технології і засоби навчання / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2009. – № 6(14). – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em14/emg.html.
Єремеєвич М. О. Комп’ютерні системи тестування знань та їх аналіз / М. О. Єремеєвич, Т. В. Турка // Молодий вчений. – 2016. - № 5. – С. 330-332. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/5/82.pdf.
Колос К. Р. Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. педагог. наук: спец. 13.00.10 ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка / К. Р. Колос. – Житомир, 2011. – 238 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/850/1/Kolos_K_R_diser.pdf.
Коцюк Л.М. Переваги та недоліки електронного формату тестування при оцінюванні знань іноземної мови (на прикладі досвіду використання тестових інструментів інформаційно-навчальної системи Moodle) [Електронний ресурс] / Л.М. Коцюк ; Н. В. Ломінська // Науковий блог : Нац. ун-т «Острозька академія» : [блог]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2017/переваги-та-недоліки-електронного-фо/. – Назва з екрану.
Мищишен А. В. MOODLE як система дистанційного управління навчанням при підвищенні кваліфікації [Електронний ресурс] / А. В. Мищишен // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць 5 (18). – С. 96-105. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vpo_2011_5_15.pdf.
Тимченко Г. М. Формування здорового способу життя студентів класичного університету шляхом створення відкритого дистанційного курсу «моє здоров'я» на базі LMS Moodle [Електронний ресурс] / Л. О. Іваненко, Н. І. Бережна // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. праць ІI всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 19 трав. 2016 р. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 183-185. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/13404/2/Материалы Дистанционное обучение 2016.pdf.
Про систему MOODLE [Електронний ресурс] / Організац.-метод. Центр новітніх технологій навчання ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/ua/1035-pro-sistemu-moodle-organizaciyno-metodichniy-centr-novitnih-tehnologiy-navchannya.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.01.2019 13.06.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Жмеринка :: Запитання: 42729  
Анна запитує:
Доброго дня! Гарних свят усім працівникам віртуальної бібліографічної довідки. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до дипломної роботи на тему: "Формування комунікативної компетенції майбутнього керівника освітнього закладу" або просто педагога. Дякую дуже!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Вас також вітаємо з прийдешніми святами!
Радимо Вам звернутися до наступних джерел:
https://skvor.info/files/books/skvortsova_obl_monografia2.pdf
СКВОРЦОВА С.О., ВТОРНІКОВА Ю.С. ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ / С.О.СКВОРЦОВА, Ю.С.ВТОРНІКОВА. – Одеса: Абрикос Компани, 2013. – 290 с.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14285/1/ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.pdf
Попадич О. О., Мордяк Я. М. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В НАУКОВИХ ПІДХОДАХ
http://tme.umo.edu.ua/docs/3/10olippr.pdf
Оліфіра Л. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
https://www.researchgate.net/publication/322764777_FORMUVANNA_KOMUNIKATIVNOI_KOMPETENTNOSTI_MAJBUTNIH_FILOLOGIV_NA_ZASADAH_REALIZACII_POLOZEN_PARTISIPATIVNO-INTERAKTIVNOGO_PIDHODU
Арістова Н.О.ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ПАРТИСИПАТИВНО-ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1675/Ryabets'-Komunikat_potentsial_osobyst.pdf;jsessionid=0FE7C27899AF544D1F0010E2122E5F00?sequence=3
Рябець І.В. КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/202/1/1269-2643-1-SM.pdf
Москаленко А. Формування комунікативної компетентності в майбутніх управлінців начальними закладами в процесі проходження практики
http://brodypk.at.ua/navch-met/poch/dop/formuvannja_komunikativnoji_kompetenciji.pdf
Перхач Л. П. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_2_20
Ковш О. С. Особливості розвитку управлінської компетентності керівника загальноосвітньої школи
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_4_11
Боровець О. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2016_6_23.pdf
Кравченко-Дзондза О.
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗМІСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65625a2ac69a5c53b88421306d36_0.html
Управління процесом формування комунікативної компетентності керівника підрозділу вищого навчального закладу
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19091-formuvannya-komunikativnoї-kompetenciї-kerivnika-navchalnogo-zakladu.html
Філіппова З. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
***************
1. Анкваб, М. Ф. Профессиональное общение как составляющая коммуникативной компетентности [Электронный ресурс] / М. Ф. Анкваб // Молодой ученый. - 2014. - N 2.
2. Майєр, Н. В. Тестова компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур [Текст] / Н. В. Майєр // Іноземні мови. - 2018. - N 4. - С. 37-41.
3. Никифорова, І. Педагогічна культура як складова фахової комунікативної культури майбутнього вчителя (теоретичний аналіз) / І. Никифорова // Рідна школа. - 2007. - №3. - С. 52-55.
4. Смирнов, С. Д. Педагогическая деятельность и педагогическое общение [Текст] / С. Д. Смирнов // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. - 2011. - N 3. - С. 5-18.
5. Тарашевська, О. Комунікативна культура педагога - запорука успіху [Текст] : тренінг для педагогів / О. Тарашевська // Дошкільне виховання. - 2014. - N 11. - С. 28-29.
6. Яковенко-Глущенкова, Є. В. Принципи формування професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови [Електронний ресурс] / Є. В. Яковенко-Глущенкова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. - 2014. - N 22. - С. 64-69.
7. Нечипорук, О. В. Іншомовна компетентність як передумова професійного розвитку педагога [Електронний ресурс] / О. В. Нечипорук // Педагогічний пошук : Науковий журнал. - 2014. - N 2. - С. 16-18.
8. Громико, Л. Дозволь собі бути щасливим [Текст] : семінар з елементами тренінгу / Л. Громико // Психолог дошкілля. - 2018/2. - N 10. - С. 18-29.
9. Береза, В. Комунікативна компетенція як основа формування національно свідомої особистості [Текст] / В. Береза // Рідна школа. - 2007. - №11-12. - С. 13-16. - Бібліогр.: С.16.
10. Прокіп, В. А. Культура спілкування керівника загальноосвітнього навчального закладу: теорія та практика питання [Електронний ресурс] / В. А. Прокіп // Педагогічний пошук : Науковий журнал. - 2012. - N 4. - С. 30-33.
11. Оринко, М. Управлінський потенціал керівника та його складові [Текст] : вкладка / М. Оринко // Психолог. - 2017/2. - N 13/14. - С. 1-41.
12. Зязюн, І. А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі падагогічної діяльності й дії вчителя [Текст] / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія. - 2014. - N 3. - С. 18-27.
13. Змеев, С. И. Компетенции и компетентности преподавателя высшей школы ХХІ в. [Текст] / С. И. Змеев // Педагогика. - 2012. - N 5. - С. 69-74.
**********************************
1. Розвиток психолого-педагогічних компетенцій учителя [Текст] : порадник учасникам Всеукраїнського конкурсу "учитель року". Кн. 1. - Миколаїв : Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2011. - 160 с.
2. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища [Текст] : монографія / ред. К. Б. Авраменко. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 172 с.
3. Скороходов, В. А. Менеджмент вищої школи [Текст] : навч. посібник для вузів / В.А. Скороходов. - Миколаїв : КСУ, 2003. - 355 с.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Освіта :: 12.01.2019 12.27.51 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Габріелла із міста: Мукачево :: Запитання: 42728  
Габріелла запитує:
Доброго дня!Допоможіть,будь ласка,знайти інформацію для дипломної роботи на тему:"Вплив аеробіки на психоемоційний стан жінок з різною масою тіла"
Наша відповідь:
Доброго дня, Габліелло! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Беляк Ю. Фізичний стан жінок зрілого віку та його динаміка під впливом занять оздоровчим фітнесом / Ю. Беляк // Спортивна медицина. – 2014. – № 1. – С. 80–86.
Букова Л. Фитнес-программа в коррекции состояния здоровья женщин первого зрелого возраста / Л. Букова, И. Ковальская, А. Расолько // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). – С. 43–47.
Говсієвич А. Oсобливості фізичного та функціонального стану жінок першого зрілого віку у системі оздоровчого тренування / А. Говсієвич, І. Іванов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 5 (75)16. – C. 30–33.
Данилевич М. "Вплив занять різними видамиоздоровчої аеробіки на фізичний стан жінок" / М. Данилевич, І. Грибовська, І. Веретко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики: зб. наук. матеріалів, Львів, 2006. – С. 44-48.
Кашуба В. Современные оздоровительные технологии, используемые в процессе физического воспитания женщин первого зрелого возраста / В. Кашуба, Т. В. Ивчатова // Молодіжний науковий вісник. – 2013. – С. 32–37.
Луковська О. Фактори морфофункціонального стану організму жінок першого зрілого віку, значущі для побудови кондиційного тренування / О. Луковська, С. Сологубова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 5. – С. 46–50.
Мартынюк О. Показатели физического состояния женщин, занимающихся оздоровительной аэробикой / О. Мартынюк // Слобожанський науково-спортивний вісник. –2016. – № 4 (54). – С. 73–78.
Масляк И. Физическое здоровье женщин молодого и среднего возраста под влиянием упражнений степ-аэробики / И. Масляк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 10. – С. 45–50.
Осіпов В. Оптимізація фізичного стану жінок зрілого віку засобами інноваційних фітнес-технологій / В. Осіпов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – 2012. – № 4 (20). – С. 305–309.
Романчук О. Фізичний стан жінок середнього віку з урахуванням стажу занять аеробної спрямованості / О. Романчук, Є. Долгієр // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 2 (52). – С. 101–106.
Савитська Н. Ритмічна гімнастика: побудова комплексів та методика проведення занять / Н. Савитська, Г. Блажиєвський // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи. – Житомир, 2015. – С. 97–99.
Сологубова С. Вплив індивідуальних програм на фізичний стан жінок першого зрілого віку / С. Сологубова // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи. – Житомир, 2015. – С. 100–104.
Томіліна Ю. Особливості фізичного стану жінок першого періоду зрілого віку які займаються пілатесом / Ю. Томіліна // Молода спортивна наука України. – 2016. – Т 4. – С. 153–157.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 11.01.2019 22.27.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Миколаїв :: Запитання: 42727  
Марія запитує:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підшукати цікаву інформацію на тему: "Альтернативні освітні заклади дошкільної освіти Німеччини: сучасний стан і перспективи розвитку". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Перегляньте наступні джерела:
Зебзеева В. А. Дошкольное образование за рубежом: история и современность / В. А. Зебзеева. - М. : ТЦ Сфера, 2007. - 128 с.
Турченко В. Из опыта работы в немецком детском саду / В.Турченко // Дошкольное воспитание. - 2006. - № 6. - С.117-120.
Альтернативні та експериментальні школи // Studfiles.net : [веб-сайт]. – Електронні дані. -
Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5643714/page:36/. – Назва з екрану.
Зебзеева В. А. Современные системы дошкольного образования за рубежом [Електронний ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. А. Зебзеева. – М. : Берлин : Диарект Медиа, 2015. – 147 с. – Режим доступа: https://books.google.com.ua/books?id=Qps9CwAAQBAJ&pg=PA141&lpg=PA141&dq=Зебзеева В. А., 2007&source=bl&ots=I0IMaUDavH&sig=uBG0aSqJUqKXJeTgAl62FlgKrgo&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiyr8X51uzfAhWDkSwKHZZlCiw4ChDoATAEegQIBhAB#v=onepage&q=Зебзеева В. А., 2007&f=false.
Дошкольное образование в стране и мире: исторический опыт, состояние и перспективы : матер. II междунар. научно-практ. конф., 10–11 ноября 2013 г. / Научно-издат. центр «Социосфера» ; Витебс. гос. ордена Дружбы народов медицинский ун-т. – Прага, 2013. – 160 с. – Режим доступу: http://www.sociosphera.com/files/conference/2013/k-11_10_13.pdf.
Козак Л. Сучасна дошкільна освіта: європейський досвід [Електронний ресурс] / Л. Козак // Освітологічний дискурс. – 2017. - № 3-4. - (18-19). – С. 235-251. – Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/477.
Особливості системи дошкільної освіти в різних країнах [Електронний ресурс] // Studfiles : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5643714/page:12/. – Назва з екрану.
Сазонова Д. С. Системы дошкольного образования за рубежом: их педагогический потенциал [Электронный ресурс] / Д. С. Сазонова, В. А. Зебзеева // Общество и цивилизация в ХХI веке: тенденции и перспективы развития. – 2014. - № 8. - С. 161-166. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/sistemy-doshkolnogo-obrazovaniya-za-rubezhom-ih-pedagogicheskiy-potentsial.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.01.2019 18.06.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Львів :: Запитання: 42726  
Олег запитує:
Добрий день! Я пишу книжку про українців, які працювали, навчалися та відвідали Рим. Серед них був і Петро Карманський. Він написав роман "Кільця рож". Я звертався в різні бібліотеки України, але в них, на жаль, нема цієї книги. Можливо, вона є у Вашій бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня!
Роман Петра Карманського "Кільці рож" був опублікований у журналі "Дзвін" за 2002 р. №№ 1-2.
Даний журнал є в Національній бібліотеці України для дітей, можна прочитати в читальній залі.

.: Розділ: Література :: 11.01.2019 16.18.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.52085 seconds