Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41782
   


Автор запитання: Христина із міста: Долина :: Запитання: 43762  
Христина запитує:
Допоможіть будь ласка знайти літературу, щодо історії тренінгу, доцільності його використання, його аспекти. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бачишина Л. .Еколого-економічні засади трансформації зерновиробництва України в контексті змін клімату : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 / Л. Бачишина ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2019. — 20 с., включ. обкл. : іл., табл.
Дубровець Б. Біотичний потенціал та екологічні функції лісів Національного парку ”Голосіївський” : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Б. Дубровець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл.
Константінова О. Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 / О. Константінова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2019. — 20 с. : іл.
Мазур С. Агроекологічна оцінка впливу ґрунтових гербіцидів на біоценоз соняшнику : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.16 / С. Мазур ; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл.
Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи : Слов.-довід. / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон ; Київський університет ім. Т. Шевченка. — Київ : Знання, 2002. — 550 с.
Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи : Словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. — Київ : Знання, 2007. — 624 с. : іл.
Нестерова Н. Принцип раціонального використання природних ресурсів в екологічному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Н. Нестерова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с.
Плаксюк Л.гроекологічна оцінка процесу переходу господарств від традиційного до органічного виробництва : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Л. Плаксюк; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл.
Чебанова Ю. Ландшафтно-екологічне обґрунтування оптимізації регіональної системи природокористування Запорізької області : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.11 / Ю. Чебанова; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Л. Українки. — Луцьк, 2019. — 20 с. : іл., табл.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.01.2020 22.49.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Елена із міста: Болград :: Запитання: 43761  
Елена запитує:
Помогите пожалуйста найти для реферата литературу на тему" Исторические памятники и их историческое событие" спасибо большое
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
15 архитектурных жемчужин Украины, которые еще можно спасти [Електронний ресурс] // Igotoworld : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://ua.igotoworld.com/ru/article/579_zruinovana-krasa-dobirka-pamjatok-ukrajini.htm. — Назва з екрана.
30 українських пам’ятників, котрі вас здивують [Електронний ресурс] // Votpusk : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://etnoxata.com.ua/statti/turizm-tsikavi-mistsja/30-ukrajinskih-pamjatnikiv-kotri-vas-zdivujut/. — Назва з екрана.
Памятники в Украине [Електронний ресурс] // Votpusk: [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_s.asp?CN=UA2&CT=X&Q=65&P=1. — Назва з екрана.

.: Розділ: Історія :: 15.01.2020 18.24.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Вінниця :: Запитання: 43760  
Оксана запитує:
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, літературу за темою: "Механізми публічного управління системою неперервної освіти в контексті професійного розвитку педагогічних працівників"
Наша відповідь:
Доброго дня Оксано! Пропонуємо переглянути наступні посилання:

Александров В. Державні механізми управління якістю неперервної освіти в Україні [Текст] : монографія / В. Александров ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2012. - 365 с.

Ковальська Н. Неперервна професійна освіта: управлінський аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Ковальська, О. М. Саух // Педагогічний альманах. - 2014. - Вип. 21. - С. 240-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_21_40. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Лазаренко С. Питання організації ефективної системи державного управління неперервною освітою [Електронний ресурс] / С. Лазаренко. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2015. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_4_3. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Любчук О. Теоретико-методологічні засади функціонування та розвитку механізму державного управління неперервною освітою в Україні та її регіонах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. Любчук ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2011. - 40 с.

Оліфіра Л. Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою: відповідь на виклики сучасності [Електронний ресурс] / Л. Оліфіра // Міжнародний науковий журнал "ScienceRise". – 2018. - № 4. – С. 43-47. - Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/132534-285316-1-PB.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Пахомова М. Неперервна освіта як об’єкт державного управління професійним зростанням педагогічних працівників [Електронний ресурс] / М. Пахомова. // Державне будівництво. - 2017. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2017_1_21. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Пахомова М. Удосконалення механізмів державного управління професійним розвитком педагогічних працівників в системі неперервної освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / М. Пахомова ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. - Київ, 2018. - 20 с.

Професійна освіта: андрагогічний підхід: монографія [Електронний ресурс] / кол. авторів; за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. – 452 с. - Режим доступу:http://eprints.zu.edu.ua/27785/1/Profesiina osvita_andragogichnyi pidhid_monografiia_10.07.18.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.
Публічне управління ХХІ століття: синтез науки та практики : зб. тез XІХ Міжнар. наук. конгресу, 19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. – 568 с. - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2019-2/2019_02.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Сиченко В. Державна політика України в галузі неперервної освіти [Електронний ресурс] / В. Сиченко, О. Мартиненко, С. Рибкіна // Публічне управління та митне адміністрування. – 2018. - № 1. – С. 134-140. - Режим доступу: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/1/21.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Титаренко Д. Сучасний стан громадського управління освітою дорослих в Україні [Електронний ресурс] / Д. Титаренко // Аспекти публічного управління. – 2016. - № 4-5. – С. 21-28. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/312631989_Current_status_of_public_administration_adult_education_in_Ukraine/fulltext/58dbcf7aaca2725c472162cb/Current-status-of-public-administration-adult-education-in-Ukraine.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.


Шістопал Ю. Якість механізмів державного управління сферою безперервної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Шістопал // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2015. - № 1. – С. 337-347. - Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Nrzd_2015_1_36.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

.: Розділ: Освіта :: 15.01.2020 14.25.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Долина :: Запитання: 43759  
Христина запитує:
Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему:"Теоретико -методичні аспекти профілактики шкільного насильства у роботі соціального педагога з дітьми підліткового віку ".
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:
file:///C:/Users/User/Desktop/158399-345942-1-SM.pdf
https://don.kyivcity.gov.ua/files/2018/5/22/mon.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Vnaou_2012_2_26.pdf
https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/training_modul_abuse_prevention_school.pdf
http://xn--d1acjtrgde.kiev.ua/2017/08/24/profilaktika-ta-podolannya-bulingu-u-zakladah-osviti/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/protidia-bulingu/2019-11-25-protydiy-bullingy.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5125/1/T_Zhuravel_SPRPND_KSP&SR_IL.pdf
https://seanewdim.com/uploads/
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12327/1/Volnova_profilactika deviant.1 chast.Teoriya.PDF
– Корчова Г. Л. Профілактика булінгу в закладах освіти України на сучасному етапі / Корчова Г. Л. // Інновац. педагогіка. - 2019. - Вип. 12 т. 1. - С. 123-126.
– Сушик Н. Буллінг серед дітей як соціально-педагогічна проблема в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Сушик // Нова педагогічна думка. – 2017г. № 1 - С. 49-52.
– Веленко А. Протидія булінгу : цикл практ. занять для підлітків / А. Веленко // Психолог. - 2019. - № 1. - С. 60-73
– Козлова А. Крок уперед: протидія булінгу / А. Козлова // Психолог. - 2019. - № 1. - С. 4-10
– Єфремова Г. Л. Профілактика насильства в сім"ї та профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі / Г. Л. Єфремова // Виховна робота в школі. - 2018. - № 3. - С. 36-39 ; № 5. - С. 26-30 ; № 6. - С. 11-46 ; № 7. - С. 2-25. ; № 8. - С. 2-22. ; № 9. - С. 2-22
– Бєляєва О. Булінг у шкільному середовищі : теорія та практика / О. Бєляєва // Психолог. - 2017. - № 17-18. – Вкладка.
– Єфремова Г. Л. Причини та наслідки шкільного булінгу / Г. Л. Єфремова // Педагогічна майстерня. - 2018. - № 1. - С. 37-42.
– Матат Д. Протидія насильству : [попередження насильства проти дітей] / Д. Матат // Освіта України. - 2016. - 5 груд. - С. 12-13
– Попова О. Запобігання жорстокій поведінці в учнівському середовищі : семінар-тренінг для вчителів та класних керівників / О. Попова // Психолог. - 2013. - № 19-20. - С. 56-62
– Впровадження пілотної моделі структурної профілактики насильства щодо дітей: узагальнення досвіду проекту : інформаційно-методичні матеріали / Н.В. Зимівець, Ю.М. Малієнко, Т.П. Цюман / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – Київ, 2009. – 64 с.
– Приходько Ю.О. Психологічна профілактика як напрямок діяльності психолога закладу освіти / Ю.О. Приходько // Вісник Інституту розвитку дитини : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Ін-т розвитку дитини. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія, Вип. 8. – С. 158-166.
– Барліт О.О. Соціально-педагогічна та психологічна проблема булінгу в освітньому середовищі/О.О. Барліт. – Запоріжжя: Олекс, 2013. – 82 с.
Войцях Т. Запобігання дитячій жорстокості /Т. Войцях. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2013. - 120 с.
– Дроздов О. Феномен булінгу в школі: шляхи вирішення проблеми / О. Дроздов // Соціальна психологія. – 2016. – № 6. – С. 124-132.
– Жизномірська О. Особливості психічного насилля серед учнів підліткового віку/ Дитинство без насилля : суспільство, школа, сім’я на захисті прав дітей: збірник матеріалів науково-практичної конференції / за ред. О. Кікінеджі. - Тернопіль: Стереорат, 2014.- 802 с.
– Лушпай Л.І. Булінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення / Л.І. Лушпай // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2015. – № 4. – С. 26-28.
– Шпак В. П. Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів в Україні (XIX – початок XX ст.) дис. доктора пед наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / В.П. Шпак. – Полтава, 2006.- 505 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.01.2020 12.23.26 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоній із міста: Жовква :: Запитання: 43758  
Антоній запитує:
Професійні якості менеджера дозвіллєвої сфери
Наша відповідь:
Добрий день, Антонію!
Маємо Вам запропонувати наступні посилання:
http://e-pidruchniki.com/content/517_51_Profesiina_maisternist_specialista_dozvillevoi_sferi.html
5.1. Професійна майстерність спеціаліста дозвіллєвої сфери
http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/2613/2759
ТЕРЕНТЬЄВА Н. О., СКОРИК Т. В., ДОРОШЕНКО Т. В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
https://bit.ly/35Xzyx3
Сидор І. П. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ДОЗВІЛЛЯ
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5703/1/Jaremaka.pdf
Яремака Н. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/8.1/7.pdf
Кравченко Л.М., Яремака Н.С. ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ
***********************
1. Бочелюк, В. Й. Дозвіллєзнавство [Текст] : навч. посібник / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 206 с.
2. Петрова, І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах [Текст] : підручник для вузів / І.В. Петрова. - К. : Кондор, 2005. - 406 с.
3. Поплавський, М. М. Менеджер культури [Текст] : Підручник для ВУЗів / М. М. Поплавський. - К. : Леся, 1996. - 368 с. : ил.
***************
1. Диба, О. Комунікативна компетентність як складова професійності менеджера культури [Текст] / О. Диба // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2018. - N 3. - С. 103-111.
2. Скорик, Т. В. Концептуальні засади підготовки соціальних працівників до надання соціальних послуг у сфері дозвілля [Электронный ресурс] / Т. В. Скорик // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал. - 2014. - N 1/2. - С. 81-90.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.01.2020 08.18.19 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.049616 seconds