Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42723
   


Автор запитання: Світлана із міста: Чернігів :: Запитання: 44702  
Світлана запитує:
Чи можна у вас знайти підручник Бандурки. Теорія держави і права 2018 року? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Даний підручник Теорія держави і права : підручник / [О. М. Бандурка, О. М. Головко, О. С. Передерій та ін.] ; за заг. ред. О. М. Бандурки ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 416 с. Ви можете знайти за гіперпосиланням: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6689/Teoriia derzhavy i prava_pidruchnyk_KhNUVS_2018.pdf?sequence=4&isAllowed=y.

.: Розділ: Література :: 16.09.2020 15.42.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Київ :: Запитання: 44701  
Олександра запитує:
Доброго дня! Можна підібрати методичні рекомендації чи поради стосовно оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів в умовах НУШ? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Перегляньте наступны джерела:
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / навч.-метод. посібник / авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко та ін.: За ред.: О.В. Чеботарьової, І.В. Гладченко. – Київ : ІСП НАПН України, 2016. – 87 с. - Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/707790/.
Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://oblosvita.mk.gov.ua/store/files/1526968504.doc.
Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів в умовах Нової української школи (НУШ) [Електронний ресурс] : анотов. рекомендац. бібліогр. список : методична робота / упоряд. О. В. Литовченко // Шк. б-ка плюс. - 2020. - № 13-14. - С. 7-19. - Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Assessment_of_academic_achievement_2020.pdf.
НУШ: оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів [Електронний ресурс] : презентація // На урок: освітній проєкт [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/ocinyuvannya-navchalnih-dosyagnen-uchniv-2-h-klasiv-nova-ukra-nska-shkola-135962.html. - Назва з екрана.
Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] : лист МОН України від 28.01.2014 р., N 1/9-74 // Ліга-закон : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/view/mus22020?an=1.
Як по-новому оцінюватимуть учнів перших класів [Електронний ресурс] // НУШ: нова українська школа : [вебсайт]. - Електрон. дані. -Режим доступу: https://nus.org.ua/articles/yak-po-novomu-otsinyuvatymut-uchniv-pershyh-klasiv/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.09.2020 14.41.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Ірпінь :: Запитання: 44700  
Олександра запитує:
Добрий день! Мене цікавить інформація про заказники в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олександро! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами інформації:
Грамма В. Матеріали до організації ентомологічних заказників: метод біоіндикації степових ценозів [Електронний ресурс] / В. Грамма // Известия Харьковского энтомологического общества. — 2000. — Т. 8, Вып. 2. — С. 16–18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhet_2000_8_2_5.
Джаган В. Нові місцезнаходження занесених до Червоної книги України макроміцетів у Карпатському біосферному заповіднику / В. Джаган, Ю. Щербакова, О. Сенчило // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. — 2015. — Вип. 70. — С. 25-32.
Коломійчук В. Ботанічна характеристика проектованого заказника "Преславська лука" (Запорізька обл.) [Електронний ресурс] / В. Коломійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. — 2016. — Вип. 1. — С. 19-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_ItZ_2016_1_6.
Колядинська Т. За шість років на Дніпропетровщині створили 48 заказників [Електронний ресурс] / Т. Колядинська, В. Звірко // Землевпорядний вісник. — 2013. — № 8. — С. 8-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2013_8_4.
Корольова О. Aскові та базидіальні гриби ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Cаги" (Xерсонська область, Україна) [Електронний ресурс] / О. Корольова // Природничий альманах. Серія : Біологічні науки. — 2019. — Вип. 26. — С. 102-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pasbn_2019_26_12.
Лісова Н. Екологічний стан та охорона рослинного покриву природно-заповідних територій (Опільсько-Кременецький округ): автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Н. Лісова ; УААН. Ін-т агроекології. — Київ, 2008. — 20 с.
Мельник Р. Про необхідність створення ботанічного заказника місцевого значення "Пилипцеві озера" (околиці НПП "Олешківські піски", Херсонська область, Україна) / Р. Мельник, М. Захарова, О. Садова, І. Мойсієнко // Чорномор. ботан. журн. — 2015. — 11, № 3. — С. 379-385.
Національний природний парк "Подільські Товтри" // Моє хобі. — 2020. — № 4. — С. 18-19.
Павлусенко В. Проблеми, перспективи та пропозиції розвитку сільського зеленого туризму на основі державного геологічного заказника "Камінне Село" [Електронний ресурс] / В. Павлусенко, Н. Єфімчук // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 2. — С. 20-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_12.
Поліський Стоунхендж : Відкриваємо Україну : [державний геологічний заказник місцевого значення "Камінне село"] / підготувала Н. Коваль // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2016. — № 2. — С. 26-27.
Скавронський П. Каховське водосховище та проблеми його функціонування : охорона довкілля / П. Скавронський // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 2. — С. 30-36.

Смоляр Н. Стан охорони рідкісних лікарських рослин у заказниках Полтавщини [Електронний ресурс] / Н. Смоляр // Вісник проблем біології і медицини. — 2015. — Вип. 4(2). — С. 88-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2015_4(2)__19.

Темченко С. Загадки Крейдяної Криниці : рідний край: [ландшафтний заказник в Сумській області] / С. Темченко // Колосок. — 2017. — № 10. — С. 32-33.
Шпак В. Смарагдове царство заказників : довкілля / В. Шпак // Урядовий кур'єр. — 2019. — 4 липня. — С. 6.
Юрченко В. Лісотипологічна структура насаджень ботанічного заказника загальнодержавного значення "Юницький" [Електронний ресурс] / В. Юрченко // Лісівництво і агролісомеліорація. — 2019. — Вип. 135. — С. 112-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lisam_2019_135_14.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 16.09.2020 10.08.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Київ :: Запитання: 44699  
Артем запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про зелену економіку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артеме! Радимо Вам опрацювати таку інформацію за Вашим запитом:
Біла С. "Зелена" економіка: стратегічний пріоритет реформ на регіональному рівні / С. Біла // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 22/1. — С. 127-133.
Бондар О. "Зелена" економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О. Бондар, Т. Галушкіна, П. Унгурян ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. О. Бондаря ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 237 с. : рис., табл.
Бондар Н. "Зелена економіка" в індустрії туризму: проблеми і перспективи розвитку в контексті впливу на економічний стан місцевих громад [Електронний ресурс] / Н. Бондар, І. Тодріна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. — 2019. — Вип. 202. — С. 92-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2019_202_12.
Боровик Ю. "Зелена економіка": сутність, принципи, перспективи для України [Електронний ресурс] / Ю. Боровик, Ю. Єлагін, О. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2020. — № 69. — С. 75-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2020_69_10.
Буркинський Б. "Зелена" економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні : монографія / Б. Буркинський, Т. Галушкіна, В. Реутов; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон. – екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 348 c.
Горянська Т. "Зелена економіка" як чинник розвитку зовнішньоторговельних відносин / Т. Горянська // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 11. — С. 67-71.
Добровольська О. Зелена економіка: теорія та практика імплементації в Україні [Електронний ресурс] / О. Добровольська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1. — С. 196-205. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2018_1_20.
Краснікова Н. "Зелена економіка" як елемент сталого розвитку: сучасний стан та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Краснікова, А. Хохлова, П. Красніков // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2018. — Вип. 5. — С. 19-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_5_5.
Марчук Л. "Зелена" економіка: суперечності та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Марчук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2014. — Вип. 1. — С. 34-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2014_1_7.
Сааджан І. Екологічна безпека та "зелена економіка" у регіональному вимірі [Електронний ресурс] / І. Сааджан, А. Дейнеко // Економічні інновації. — 2013. — Вип. 53. — С. 213-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2013_53_24.
Солошич І. "Зелена економіка" в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку [Електронний ресурс] / І. Солошич, В. Підліснюк. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2013. - № 6. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2013_6_3.
Файчук О. "Зелена економіка" як нова парадигма розвитку сільського господарства [Електронний ресурс] / О. Файчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. — 2016. — Вип. 244. — С. 361-373. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2016_244_41.
Чмир О. "Зелена" економіка: сутність, цілі та базові принципи / О. Чмир, Н. Захаркевич // Екон. вісн. Донбасу. — 2013. — № 3. — С. 54-62.
Шуба О. Відновлювані джерела енергії "зеленої" економіки — сучасний загальносвітовий тренд / О. Шуба // Бізнес Інформ. — 2017. — № 9. — С. 19-25.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.09.2020 16.06.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Бориспіль :: Запитання: 44698  
Віка запитує:
Проблеми шкільного краєзнавства. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Верменич Я. В. Історична регіоналістика : навч. посіб. / Я. В. Верменич ; відп. ред. В. А. Смолій ; Ін-т історії України НАН України. - Київ, 2014. – 412с.
Історичне краєзнавство : крок у нове тисячоліття (досвід проблеми перспективи) – Київ, 2000. – 270 с.
Шимон Ю. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії України / Ю. Шимон // Історія України. – 2011. – № 10. – С. 9-12.
Бугрій В. С. Системний підхід як методологічна основа вивчення шкільного краєзнавства / В. С. Бугрій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2011. – № 3. – С. 160-166. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4864.
Бугрій В. С. Проблема визначення вихідних понять теорії шкільного краєзнавства / В. С. Бугрій // Філософія науки: традиції та інновації. - 2014. – № 2. – С. 106-113. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/502/1/Problema vyznachennia vykhkhidnykh poniat.pdf.
Бондаренко Г. В. Теоретичні та методологічні проблеми історичного краєзнавства [Електронний ресурс] / Г. В. Бондаренко // Краєзнавство. – 2011. – № 3. – С. 23-29. – Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/4864/1/Bugrii.pdf.
Задорожна Л. В. Інноваційні підходи до шкільного історичного краєзнавства [Електронний ресурс] / Л. В. Задорожна // Зб. наук. праць. Серія : Історія та географія / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – 2012. – Вип. 45. – С. 124-130. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_ist_2012_45_34.pdf.
Непша О. В. Мета та завдання шкільного краєзнавства [Електроний ресурс] / О. В. Непша, Т. О. Сапун // Мелітопольські краєзнавчі читання : ІV відкрита регіональна наук.-практ. конф. – Мелітополь, 2018. – 6 с. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2717/1/Непща ОВ_Сапун ТО_Тамбовцев ГВ_Мелітополь музей 2018.pdf.
Прокопчук В. Деякі аспекти теорії і методології шкільного краєзнавства [Електронний ресурс] / В. Прокопчук // Краєзнавство. – 2011. – №3. – С. 29-35. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32614/06-Prokopchuk.pdf?sequence=1.
Теоретико-методологічні засади шкільного краєзнавства в Україні [Електронний ресурс] // Педагогічний музей України Націонал. Академії педагог. наук України : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/nogroup/theoretical_metod_zasadi_schiln_musinyctva/. – назва з екрана.
Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство [Електроний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Уривалкін. – Київ : КНТ. – 2006. – 296 с. – Режим доступу: // pidruchniki.ws / 14170120 / kulturologiya /.
Шинкаренко І. В. Проблеми взаємовідносин історичного краєзнавства та шкільного курсу історії України [Електронний ресурс] / І. В. Шинкаренко // Форум краєзнавців Донеччини : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://jfkd.donnu.edu.ua/article/view/8604/8603. – Назва з екрана.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.09.2020 12.02.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.433648 seconds