Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40986
   


Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 42925  
Софія запитує:
Доброго дня, порадьте, будь ласка, літературу до теми "Основні поняття етнолінгвістики". Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/194527/mod_resource/content/1/література.pdf – література.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Етнолінгвістика – література.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/298/1/N. M. Sharmanova - Etnolinguistika.pdf – книга.

http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/19512-Ukraїnska_etnolіngvіstika_n/1.html - книга.
http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/2802/1/Barilova1.pdf - книга.

http://philology.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Etnolingvistyka-1.pdf – література.

https://ukrainianlanguageandliterature.wordpress.com/2016/11/07/поняття-про-етнолінгвістику/

http://studentam.net.ua/content/view/8280/97/

Жайворонок, Віталій Вікторович.
Українська етнолінгвістика : нариси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Віталій Жайворонок ; відпов. ред. Г. П. Півторак ; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - К. : Довіра, 2007. - 261,[1] с. : портр. - Бібліогр. с. 249-261. - ISBN 978-966-507-202-7

Актуальні проблеми сучасної лінгвістики : курс лекцій / І. О. Голубовська,
Р. Корольов. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – 223 с.

Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). – К.: Фітосоціоцентр, 1999.–148 с.
Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля – К, 2008. – 712 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.03.2019 17.36.37 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 42924  
Віка запитує:
Тема "Транскордонне співробітництво в системі міжнародних економічних відносин". Допоможіть знайти літературу за такою темою. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [голов. ред. Л. В. Губерський]. - Київ : ІМВ КНУ, 1996. - Вип. 76, ч. 2. - 2008. - 290 с.
Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 266 с.
Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов. – Київ : Видавництво «Крамар», 2011. – 259 с.
Стрижиченко Н. О. Єврорегіон як форма транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] / Н. О.Стрижиченко // Бізнесінформ. – 2012. - № 7. – С. 61-64.
Тимечко І. Р. Класифікація механізмів взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 144-149.
Тихончук Л. Х. Ідентифікація глобальних корпорацій в системі державного регулювання міжнародних економічних відносин / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 23. - С. 93-97.
Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів / за ред. В. С. Кубійди, А. Ф. Ткачука, В. В. Толкованова. – Київ : Крамар, 2009. – 242 с.
Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи : монографія / за заг. ред. І. В. Артьомова. – Ужгород : МПП «Гражда», 2012. – 520 с.
Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-п.
Про транскордонне співробітництво [Електронний ресурс] : закон України № 1861-IV від 24.06.2004 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
Кухарська Н. О. Транскордонне співробітництво як форма розвитку економічних відносин україни на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Н. О. Кухарська. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7180/1Транскордонне співробітництво як форма розвитку економічних відносин України на регіональному рівні.pdf.
Луцька Н. І. Розвиток єврорегіонів в системі транскордонного співробітництва України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Н. І. Луцька ; [наук. керівник І. М. Школа] ; Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ. - Київ, 2011. - 20 с. – Режим доступу: https://mydisser.com/ua/catalog/view/45/760/8496.html.
Циганов С. А. Вплив транснаціоналізації на розвиток конкурентних відносин [Електронний ресурс] / С. А. Циганов, В. О. Сизоненко, Н. В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. - С. 77-88. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2018_137.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.03.2019 13.51.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Львів :: Запитання: 42923  
Вікторія запитує:
Доброго дня ! Допоможіть зі списком літератури для реферату по темі "Принципи діяльності розвідувальних органів України " література не раніше 2014 року. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Апаров А. Адміністартивно-публічна дяльність як один із видів владно-публічної діяльності та як категорія адміністартивного права / А. Апаров. Адміністративне право і процес. — 2014. — № 4. — С. 165-174.
Машков А. Теорія держави і права: підручник // А. Машков. — Київ : ВД «Дакор», 2015. — 492 с.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідувальні органи України" : Закон України, 7 берез. 2002 р. // Урядовий кур'єр. — 2002. — 19 квіт. — С. 11 ; Голос України. — 2002. — 19 квіт. — С. 7.
Про внесення змін до законів України "Про оборону України", "Про Збройні Сили України" та "Про розвідувальні органи України" : Закон України, 21 верес. 2010 р. // Урядовий кур'єр. — 2010. — 20 жовт. — С. 9.
Про розвідувальні органи України : Закон України, 11 квіт. 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. —- 18 квіт. — Вкладка. — С. 1-8 ; Голос України. — 2001. — 18 квіт. — С. 4-5.
Теорія держави та права : навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. — Київ : НАВС, Освіта України, 2017. — 320 с.
Хижняк З. Історія Києво-Могилянської академії / З. Хижняк, В. Маньківський. — Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 148 с.
Шинкарук В. «Діяльність». Філософський енциклопедичний словник / В. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. Озадовська, Н. Поліщук (наукові редактори) ; І. Покаржевська (художнє оформлення). — Київ : Абрис, 2002. — 742 с.

.: Розділ: Держава і право :: 13.03.2019 14.22.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: м. Київ :: Запитання: 42922  
Мирослава запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка встановити місцезнаходженння документів: Наркомос України "Порадник по соціальному вихованню дітей" (1921-1928 рр.). Дякую))
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирославо! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Коляда Н. Журнал «Дитячий рух» (1925–1934) – центр теорії та практики дитячого руху в Україні / Н. Коляда // Рідна школа. – 2009. – № 5–6. – С. 62–66.
Піонерія України. 1917–1941 рр. : збірник / уклад. І. С. Вівілов – Київ : «Молодь», 1979. – 320 с.
Полтавська трудова колонія ім. М. Горького в документах і матеріаліх (1920-1926 рр.) / за ред. І. А. Зязюна. – Ч. 1. – Полтава, 2002. – 269 с.
Пугач А. Проблеми підготовки вчителя до професійної діяльності в українській педагогічній періодиці (20-ті – початок 30-тих років ХХ століття) : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / А. Пугач. – Київ, 2008. – 20 с.
Робота поміж жовтенятами (тези доповіди т. Гурарія) // Дитячий рух. – 1925. – № 1. – С. 29.
Семеног О. Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки: навч. посібник / О. Семеног, Л. Базиль. – Київ : Фенікс, 2008. – 240 с.
Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – Київ : Наук. думка, 2001. – 912 с.
Тарасевич Г. Робота жовтенят улітку / Г. Тарасевич // Дитячий рух. – 1931. – № 11. – С. 23.
УСРР. Декларація Наркомосвіти УСРР про соціальне виховання дітей. – Київ : Б. Г. – 10 с.
Хижняк З. І. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 148 с.
Цибулько Л. Г.Соціальне виховання у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-30-х рр. ХХ ст. : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. Г. Цибулько. – Слов'янськ, 2005. – 185 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.03.2019 13.57.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: г. Киров :: Запитання: 42921  
Ольга запитує:
Уважаемые коллеги, добрый день! Проверьте, пожалуйста, наличие издания: Чуковский К. Украденное солнце. Необходимо издание на украинском языке до 1975 года. Дополнительно просьба написать эл. адрес отдела МБА. Спасибо.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Видання казки К. Чуковського "Крадене сонце" українською мовою наша бібліотека має у фонді відділу рідкісних та цінних видань. Нажаль, книги з цього відділу мають інші від загальних правила видачі книг.
Чуковський К. І. Казки : Плутанина. Лімпопо. Мийдодір. Крадене сонце. Тараканище. Муха Цокотуха / К. І. Чуковський ; іл. К. Ротова. - [Х.] : Дитвидав, 1939. - 76 с. : іл. - (Шкільна бібліотека).

.: Розділ: Література :: 13.03.2019 11.43.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.878714 seconds