Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40589
   


Автор запитання: Віктор із міста: м. Хмельницький :: Запитання: 42522  
Віктор запитує:
Доброго дня! Прошу допомогти з літературою на тему: "Формування безпечного освітнього середовища в школі"
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторе! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Васянович Г. П. До поняття безпеки освітнього середовища: аспекти дослідження / Г. П. Васянович // Збірник наукових праць Хмельницького інституту Соціальних технологій Університету "Україна". - 2017. - №13. - 10-12.

Водолазська Т. В. Модель доброзичливого до дітей освітнього середовища [Електронний ресурс] / Т. В. Водолазська // Постметодика. - 2012. - № 5. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2012_5_5

Кириленко Н. М. Проблеми інформаційноі? безпеки освітнього середовища вищого навчального закладу / Н. М. Кириленко // Інформаційно-телекомунікаціий технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи: третя міжнар. наук.-практ. конф.: Ч. 1. / Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Ін-т педагог. освіти і освіти дорослих НАПН Украі?ни та ін.; за ред. М. М. Козяра, Н. Г. Ничкало. - Львів: ЛДУ БЖД, 2012. - С. 149-151.

Косигіна О. Психологіно безпечне освітнє середовище / Олена Косигіна // Управління освітою. - 2014. - Грудень, № 23. - С. 22-27.

Обозова О. Психологічна безпека освітнього середовища / О. Обозова // Психолог. Шкільний світ. - 2011. - № 10. - С. 3-6.

Особливості організації освітнього середовища : середовище, що належить дітям [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/rozd_4_Seredovishe.pdf

Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник / Г. П. Ситник. - Київ : НАДУ, 2012. - 544 с.

Совгіра С. В. Проблеми екологічної безпеки як основи життєдіяльності особистості в освітньому середовищі / С. В. Совгіра, Г. Є. Гончаренко // IV Всеукраїнські наукові читання пам'яті Сергія Терещука : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (Миколаїв, 23-24 квіт. 2015 р.) / Чорном. держ. ун-т імені Петра Могили / редкол. Л. П. Клименко та ін. - Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2015.- С.205-208.

Тарасенко Н. Педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі / Н. Тарасеко // Збірник наукових праць національної академії державної прикордонної України служби. Педагогічні науки. - 2016. - №4. - С. 207-217.

Тарасов С. В. Образовательная среда: понятие, структура, типология [Електронний ресурс] / С. В.Тарасов. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n
/obrazovatelnaya-sreda-ponyatie-struktura-tipologiya

Харланова Ю. В. Психологическая безопасность образовательной среды вуза / Ю. В. Харланова // Безопасность образовательной среды: психологическая оценка и сопровождение : сборник научных статей / под ред. И. А. Баевой, О. В. Вихристюк, Л. А. Гаязовой. - М. : МГППУ, 2013. - 304 с.

Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. [Електронний ресурс] / за заг. ред. Цюман Т. П. - Київ, 2018. - 56 с. - Режим доступу: https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/KBOS_book.pdf

Чернякова А.В. Стратегії формування соціально безпечного освітнього середовища в контексті реформування загальноосвітньої школи : досвід США [Електронний ресурс] / А. В. Чернякова.- Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1016

Чесноков Н. А. Место и роль педагогической безопасности образовательных систем государства / Н. А. Чесноков // Социология образования. - 2007. - № 11. - С. 32-44.

Шевченко Л. С. Освітня безпека України в умовах глобалізації / Л. С. Шевченко // Науковий вісник Волинського національного університету
ім. Лесі Українки. - 2009. - № 4. - С. 291-296.

.: Розділ: Освіта :: 6.11.2018 21.27.50 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 42521  
Вероніка запитує:
Допоможіть знайти матеріали для курсової роботи на тему Виховання любові до природи у дошкільника з використанням творчої спадщини В. Сухомлинського
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Перегляньте наступні джерела:
Медюк І. В. Світ казок Василя Сухомлинського / І. В. Медюк // Розкажіть онуку. - 2018. - № 8. - С. 3-5.
Нагорна О. Формування екологічної свідомості молодших школярів на літературній спадщині В. О. Сухомлинського / О. Нагорна // Початк. шк. - 2016. - № 9. - С. 32-36. - Бібліогр.: с. 36.
Ткаченко Л. Василь Сухомлинський про людяність : від НАПН України / Л. Ткаченко // Справи сімейні. - 2018. - № 1. - С. 22-23.
Тоцька Т. Формуємо основи світобачення дітей : з використанням літературних творів В. Сухомлинського / Т. Тоцька // Дошкільне виховання. - 2017. - № 11. - С. 11-13.
Шкільне дозвілля : у листопаді : [добірка сценаріїв, ігор, спрямованих на формування у дітей ціннісного ставлення до себе, родини, людей, суспільства, держави, праці, природи, культури та мистецтва] // Позакл. час. - 2018. - № 10. - С. 21-34.
Яришева Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою / Н. Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 1993. - 255 с.
Виховання екологічної культури дітей дошкільного віку з використанням педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / авт.-уклад. Н. В. Шапова-Простіт. - Харків, 2015. – 25 с. - Режим доступу: http://kts-gimnazjum.klasna.com/uk/article/vikhovannya-ekologichnoyi-kulturi-ditei-doshkilnog.html.
Залізняк А. М. Методичні поради Василя Сухомлинського щодо використання природи у навчанні дітей рідному мовленню [Електронний ресурс] / А. М. Залізняк ; Уман. держ. педагог. ун-ту імені Павла Тичини. – Інституц. репозитарій Уман. держ. педагог. ун-ту імені Павла Тичини : [відер. електрон. архів]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/8646/1/ЗАЛІЗНЯК А. М.- МЕТОД ПОРАДИ СУХомлинського.docx. – Назва з екрану.
Луценко І. Місце природи у вихованні дитини в педагогічних ідеях В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] : доповідь / І. Луценко ; Навч.-наук. ін.-т педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького // Всеосвіта : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/misce-prirodi-u-vihovanni-ditini-v-pedagogicnih-ideah-v-o-suhomlinskogo-42382.html. - Назва з екрану.
Мура Л. В. Екологічне виховання старших дошкільників за творами В. Сухомлинського : розробка занять зі старшими дошкільниками [Електронний ресурс] / Л. В. Мура. – Режим доступу: http://sf3318f82b6768043.jimcontent.com/download/version/1426668608/module/9964304721/name/Мура Л.В., Використання п.с.Сухомлинського.docx.
Отріщенко В. Погляди В. О. Сухомлинського щодо екологічного виховання молодших школярів через навчання в природі [Електронний ресурс] / В. Отріщенко // Центральноукр. держ. педагог. ун-т імені Володимира Винниченка : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/aspirantura/331-naukovi-konferentsii-tsdpu/konferentsiia-2015/sektsiia-4/3855-pohlyady-v-o-sukhomlynskoho-shchodo-ekolohichnoho-vykhovannya-molodshykh-shkolyariv-cherez-navchannya-v-pryrodi. – Назва з екрану.
Пугачук О. / Проблема виховання дітей засобами природи в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та втілення його ідей на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. Пугачук // StattiOnline : бібліотека наук. статей : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/14989-problema-vixovannya-ditej-zasobami-prirodi-v-pedagogichnij-spadshhini-v-o-suxomlinskogo-ta-vtilennya-jogo-idej-na-suchasnomu-etapi.html. – Назва з екрану.
Тарапака Н. В. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в практиці сучасного закладу [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Тарапака, А. М. Мартін. –Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 100 с. – Режим доступу: http://koippo.in.ua/arhiv/druk/2018_ydk_373.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.11.2018 16.34.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Дослідницьке :: Запитання: 42520  
Анна запитує:
Допоможіть у підборі літератури для курсової:"Колористика у творах І.С. Нечуя-Левицького". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Балдицын П. Эпистолярный дискурс в творчестве Твена - от бытового письма и газетной корреспонденции к художественной литературе / П. Балдицын // В творческой лаборатории журналиста. – М.: Университетская книга, 2010. – С. 169-183
Бибик С. «та ніч, як божий рай» (лінгвопоетика пейзажотворення у творі Івана Нечуя-Левицького «ніч над дніпром») [Електронний ресурс] / С. Бибик // Культура слова. — 2013. — № 79. — С. 45-54. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/111350/08-Bybyk.pdf?sequence=1
Білоус Н. Творчість В. Винниченка 10-х років у контексті ідей культури модерну / Н. Білоус // Літературознавчі студії. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2001. – С. 22–27.
Голод Р. Творчість Івана Франка як дзеркало літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Р. Голод // Дивослово. – 2005. – № 12. – С. 57–59.
Жихорська О. Інтерпретація образу фатальної жінки у прозі І.Франка і М. Хвильового / О. Жихорська // Літературознавчі студії. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2006. – Вип. 18. – С. 40–42.
Крутікова Н. Іван Нечуй-Левицький / Н. Крутікова // Історія української літератури : у 2 т. : підручник – Київ : Наукова думка, 1987. – Т. 1. – С. 361–373.
Медведюк Л. Теорія соціалістичного реалізму як канон реалізмоцентризму / Л. Медведюк // Слово і Час. – 2003. – № 12. – С. 13–19.
Поліщук Я. Пейзажі людини / Я. Поліщук. – Київ : Акта, 2008. – 358 с. – (Серія „Університетські лекції”).
Швець А. Художня функціональність кольоративів у прозі Івана Франка / Алла Швець // Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах. – 2006. – № 6 (591). – С. 54–58.

.: Розділ: Література :: 6.11.2018 14.40.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42519  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Механізм (або методи) регулювання трудової поведінки (або трудового потенціалу) освітнім закладом. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42507.

.: Розділ: Загальні :: 6.11.2018 11.56.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 42518  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для доповіді на тему Багатодітні сім'ї. ( Нормативні документи, книги, аргументи, статті, закони, рекомендації)
Наша відповідь:
Вероніко, добридень! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Про охорону дитинства [Електронний документ]: закон України від 26.04.2001 № 2402-III : редакція від 25.07.2018, підстава - 2443-VIII. - редакція від 20.01.2018, підстава - 2249-VIII - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Про державну допомогу сім'ям з дітьми [Електронний документ]: закон України від 21.11.1992 № 2811-XII . - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12

Про єдиний облік багатодітних сімей в Україні [Електронний документ]: наказ Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту від 13.08.2008 N 3337. - Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0815-08

Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей [Електронний ресурс]: указ Президента України 12.11.1999. - Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1460/99

Афанасьєва Ю. В. Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Афанасьєва // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 2. - С. 201-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_30

Безтелесна Л. Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей [Електронний ресурс] / Л. Безтелесна, Г. Юрчик, Ю. Нагай // Україна: аспекти праці. - 2014. - № 6. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2014_6_5

Будз, Володимир. Надаємо податкову соціальну пільгу на дітей багатодітному батьку [Текст] / Володимир Будз // Оплата праці. - 2016. - Квітень, № 7. - С. 21-22

Букій Т. В. Зміст соціально-педагогічної підтримкив контексті роботи з багатодітною сім’єю [Електронний ресурс] / Т. В. Букій // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2015. - Вип. 19(1). - С. 92-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2015_19(1)__11

Державна доповідь про становище дітей в Україні . «Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні: досягнення, проблеми, перспективи» (за період 2009-2016 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjP4_KzyL_eAhXLjCwKHc7YBjkQFjAEegQIBRAC&url=https://nenc.gov.ua/education/wp-content/uploads/2017/11/%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%90-%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%AC-%D0%9F%D0%A0%D0%9E-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%95-%D0%94%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%99-%D0%92-%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86.doc&usg=AOvVaw2ExaOwh2cwjawDI-Hn0Y3z

Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї: постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209 (зразок посвідчення) // Офіційний вісник України. - 2010 р. - № 16 - С. 24-26.

Добрянський А. Я. Законодавче забезпечення підтримки багатодітних сімей у період незалежності України (1991 – 2013 рр.) [Електронний ресурс] / А. Я. Добрянський // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 38. - С. 120-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_15

Добрянський А. Я. Зарубіжний досвід вирішення проблем багатодітних сімей (на прикладі деяких країн ЄС) [Електронний ресурс] / А. Я. Добрянський // Ефективність державного управління. - 2015. - Вип. 44(1). - С. 104-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_44(1)__14

Ібрагім Ю. С. Соціально-педагогічна підтримка багатодітних сімей громадськими організаціями: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. С. Ібрагім // Педагогіка та психологія. - 2015. - Вип. 48. - С. 100-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2015_48_14

Крамаренко Л. В. Категорія "багатодітні сім’ї" у законодавчих актах України [Електронний ресурс] / Л. В. Крамаренко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2011. - Вип. 4. - С. 269-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2011_4_38

Пожидаєва, Наталія. Багатодітні:соціально не захищені [Текст] / Наталія Пожидаєва // Вісник пенсійного фонду України : Загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - № 5. - С. 12-13

Стрельник О. Багатодітна сім’я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики [Електронний ресурс] / О. Стрельник // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 1. - С. 156-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2011_1_13

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.11.2018 11.45.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.503824 seconds