Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42780
   


Автор запитання: Мартін із міста: Закарпаття :: Запитання: 44736  
Мартін запитує:
Добрий день, допоможіть знайти електронний варіант підручника "Міжнародне право" М.Ю.Черкес 2011р.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мартін! На жаль, електроного варіанту не знайдено. Але додатково пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Міжнародне право [Електронний ресурс] // Буковинська бібліотека : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidru4niki.com/1186112449432/pravo/mizhnarodne_pravo. — Назва з екрана.
Міжнародне публічне право [Електронний ресурс] // Буковинська бібліотека : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidru4niki.com/1584072046657/pravo/mizhnarodne_publichne_pravo. — Назва з екрана.
Суб’єкти міжнародного права [Електронний ресурс] // Буковинська бібліотека : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://buklib.net/books/29624/. — Назва з екран.

.: Розділ: Література :: 2.10.2020 21.00.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мартін із міста: Закарпаття :: Запитання: 44735  
Мартін запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти підручник "Юридична психологія" Анатолій сабуров 2003 року випуску. В pdf форматі або ворд)
Наша відповідь:
Доброго дня, Мартін! На жаль, електроного варіанту не знайдено. Але додатково пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баняс О. А. Психологічні особливості формування креативного мислення у майбутніх фахівців юридичного профілю : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / О. А. Баняс ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2013. — 19 с.
Козляковський П. А. Юридична психологія : навч. посіб. / П. А. Козляковський, А. П. Козляковський; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — Вид. 3-тє, допов. і переробл. — Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2012. — 431 с.
Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія. - 2-е вид., переробл. і допов. - Харків : Право, 2008. - 239 с.
Коновалова В. О. Юридична психологія : посіб. для підгот. до іспиту / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 190 с.
Психологія управлінської діяльності: збірник науково-методичних праць [Електронний ресурс] Випуск 3: Матеріали всеукр. наук.-практ. семінару «Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції (міліції) і населення в соціумі», 20 листопада 2014 р. / МВС України, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – 184 с. – Режим доступу: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/konf_psy20112014.pdf.
Юридична психологія : словник : навч. посіб. / Д. О. Александров [и др.] ; Київський національний університет внутрішніх справ ; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моїсеєва. - Вид. 2-е, уточн. та допов. - Київ : КНТ, 2008. - 222 с.

.: Розділ: Література :: 2.10.2020 17.38.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Миронівка :: Запитання: 44734  
Олександра запитує:
Добрий день. Дуже потрібний список статей, електронних документів тощо на тему: «Структура та образність поезії Юрія Тарнавського». Дякую.
Наша відповідь:
Олександро, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Біла, А. "Антисимволізм" Ю. Тарнавського [Текст] / А. Біла // Біла А. Сюрреалізм / Анна Біла. - Київ : Темпора, 2010. - С. 160-169 .

Буряк О. Ф. Жанрово-стильові особливості поезії "Автопортрет" Юрія Тарнавського [Електронний ресурс] / О. Ф. Буряк // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 189-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_48

Гудзь, Ю. Поетика і апофатика Юрія Тарнавського. [Текст] : сборник / Ю. Гудзь // Мова і культура : П'ята міжнародна наукова конференція / Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т укр. мови НАН України, Фонд гум. розвитку "Collegium". - Київ, 1998. - Т. 4 : Мова і художня творчість. - С. 68-71.

Гундорова, Тамара. (Де)конструйований постмодернізм Юрія Тарнавського [Текст] / Т. Гундорова // Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм / Тамара Гундорова. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - Київ : Критика, 2013. - С. 283-297 .

Гжегожевська, Т. Поезія в прозі у творчості митців Нью-Йоркської групи (Ю. Тарнавський, Р. Бабовал) [Текст] / Т. Гжегожевська // Гжегожевська Т. О. Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст. Еволюція. Поетика : монографія / Тетяна Гжегожевська ; [Наук. ред. О. А. Рарицький]. - Кам'янець-Подільський, 2017. - С. 81-96 .

Дрозда А. П. Світ раціональних емоцій Юрія Тарнавського [Електронний ресурс] / А. П. Дрозда // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 27. - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_27_50

Котик-Чубінська, Марія. Кохання в "Ідеалізованій біографії" Юрія Тарнавського: поміж вірою і відчаєм // Слово і час. - 2010. - № 5. - С. 46-55. - Бібліогр.: с. 55.

Котик-Чубінська М. Структурні особливості поезій першої збірки Юрія Тарнавського "Життя в місті" [Електронний ресурс] / М. Котик-Чубінська // Парадигма. - 2011. - Вип. 6. - С. 145-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2011_6_14

Котик-Чубінська М. С. Структура та образність поезії Юрія Тарнавського : монографія / М. С. Котик-Чубінська; НАН України, Ін-т І. Франка, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - Л., 2011. - 211 c. - (Літературознав. студії; Вип. 17). - укp.

Котик І. В. Про тіло, що виросло з покірного чорного плаща: концептуалізація тіла у поезії Юрія Тарнавського [Електронний ресурс] / І. В. Котик // Сучасні літературознавчі студії. - 2019. - Вип. 16. - С. 97-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2019_16_17

Лівенко І. М. Модель світу та форми її художнього вираження в поезії Юрія Тарнавского : моногр. / І. М. Лівенко. - Д. : Січ, 2007. - 279 c. - Бібліогр.: с. 258-279. - укp.

Москаленко, Михайло.Слово та образ Юрія Тарнавського // Тарнавський, Юрій. Без нічого. - Київ, 1991. - С. 5-14.

Остапчук Т. Екзистенціалізм як домінанта творчості Юрія Тарнавського / Т. Остапчук // Слово і час. - 2002. - Вип. 7. - С. 25-31. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.

Підпалий, Андрій.Структурний розгляд експериментальних особливостей вільних поетичних форм Нью-йоркської групи / А. Підпалий // Слово і час. - 2007. - N 11. - С. 33-42. - Бібліогр.: с. 33, 35-37, 40-42

Підопригора, Світлана. Українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ століть: художні координати // Дивослово. - 2019. - № 12. - С. 26-32. - Бібліогр.: с. 32.

Сорока М. Інтертекстуальність поезії Юрія Тарнавського / М. Сорока // Слово і час. - 2002. - Вип. 7. - С. 15-21. - Бібліогр.: 19 назв. - укp.

Тищенко О. О. Світ цивілізації в поезії Юрія Тарнавського: екзистенціалістський вимір [Електронний ресурс] / О. О. Тищенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. - 2017. - Вип. 4. - С. 167-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2017_4_25

Ткачук, М. П. Поети "Нью-Йоркської групи" [Текст] / М. П. Ткачук // Ткачук М. П. Українська література ХХ століття / М. П. Ткачук. - 2-ге вид., випр. і доп. - Київ : КНТ, 2018. - С. 441-465.

Українські письменники в еміграції : [тематичний номер] // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2020. - № 3. - С. 8-63. - Бібліогр.: с. 23, 27, 31, 35, 39, 43, 59.

Фисюк, О. Екзистенціальні мотиви в творчості поетів " Нью-Йоркської групи " : [ Тарнавський Ю., Бойчук Б., Рубчак Б. ] / О. Фисюк // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 3. - С. 59-60.

.: Розділ: Література :: 1.10.2020 11.27.05 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соня із міста: Київ :: Запитання: 44733  
Соня запитує:
Які нові книги є для дітей
Наша відповідь:
Доброго дня, Соня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
«Книжкові новинки НБУ для дітей» [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=4662. — Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 30.09.2020 22.05.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 44732  
Людмила запитує:
Доброго вечора!!! Знайдіть будь ласка літературу до теми ''Вербалізація концепту 'любов' у художній літературі(на матеріалі оригінальної англомовної літератури)''
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило! На жаль, за Вашим запитом вдалося знайти невелику кількість джерел. Радимо Вам звернути увагу на наступні:
Адаменко О. Вербалізація гендерних стереотипів в англомовній художній прозі (на матеріалі англомовного любовного роману кінця XX – початку XXI століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. Адаменко; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2014. — 20 c.
Кожухова Г. До проблеми дослідження емоційних універсальних концептів (на прикладі концепту "любов") [Електронний ресурс] / Г. Кожухова // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Філологічні науки. — 2017. — Кн. 1. — С. 58-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2017_1_13.
Панченко О. Філософський фундамент дослідження концепту "Любов" у сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / О. Панченко // Нова філологія. — 2011. — № 44. — С. 242-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2011_44_68.
Потапенко О. Лінгвокультурологія. Концепт любов / О. Потапенко. — Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М., 2014. — 257 с.
Рижикова М. Лінгвокультурні особливості англомовного лаудативного дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / М. Рижикова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2013. — 20 c.
Сінна Л. Конотативні розбіжності слів на позначення концепту "любов" в українській та англійській мовах [Електронний ресурс] / Л. Сінна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 30(1). — С. 148-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_30(1)__43.
Соколов В. Репрезентація концептів LOVE/ЛЮБОВ в пареміях англійської та української мов [Електронний ресурс] / В. Соколов, О. Влезько // Нова філологія. — 2014. — № 67. — С. 124-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_67_27.
Торба С. Вербалізація емоційного концепту "любов" у мовній картині світу українця XVI –XVII ст. [Електронний ресурс] / С. Торба // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2007. — Вип. 14. — С. 127-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2007_14_19.

.: Розділ: Література :: 29.09.2020 17.13.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.432197 seconds