Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42780
   


Автор запитання: Світлана із міста: Чернігів :: Запитання: 44702  
Світлана запитує:
Чи можна у вас знайти підручник Бандурки. Теорія держави і права 2018 року? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Даний підручник Теорія держави і права : підручник / [О. М. Бандурка, О. М. Головко, О. С. Передерій та ін.] ; за заг. ред. О. М. Бандурки ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 416 с. Ви можете знайти за гіперпосиланням: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6689/Teoriia derzhavy i prava_pidruchnyk_KhNUVS_2018.pdf?sequence=4&isAllowed=y.

.: Розділ: Література :: 16.09.2020 15.42.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 44693  
Олена запитує:
Професійна підготовка вчителя образотворчого мистецтва з художнього розпису тканин. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Батієвська Т. В. Проектування процесу фахової підготовки вчителів образотворчого мистецтва на основі інформаційних технологій / Т. В. Батієвська // Горизонти освіти. Серія: Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 27-30.
Валько А. Вивчення мистецтва художнього розпису тканин у профільних класах / А. Валько // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2007. - № 2. - С. 23-28.
Гатеж Н. В. Педагогічні умови оптимізації процесу підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів / Н. В. Гатеж // Педагог. часопис Волині. – 2018. – Вип. 1. – С. 43-48.
Гильман Р. А. Художественная роспись тканей : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Р. А. Гильман. – М. : Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2003. – 160 с.
Гнатишин І. Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців художньої культури у вищих навчальних закладах : автореф. к-та пед. наук : спец. 13.00.04: Теорія і методика професійної освіти / І. Л. Гнатишин. – Вінниця, 2012. – 21 с.
Жолобук А. Я. Подарки из батика / А. Я. Жолобук. – М. : Донецк : АСТ : Сталкер, 2004. – 78 с.
Ейвас Л. Ф. Декоративно-прикладне мистецтво: основи художнього килимарства : навч. посіб. / Л. Ф. Ейвас. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 62 с.
Ейвас Л. Ф. Міжпредметна координація змісту фахових дисциплін професійної підготовки майбутнього вчителя декоративно-прикладного мистецтва / Л. Ф. Ейвас // Технології інтеграції змісту освіти. - 2014. – Т. 6. – С. 110-114.
Малиніна А. О. Основи розпису тканини: батик : навч.-метод. посіб. / А. О. Малиніна, І. О. Малиніна. - Харків : Скорпіон, 2005. - 31 с. : іл.
Найден О. Орнамент українського народного розпису: витоки, традиції, еволюція / О. Найден. – Київ :Наук. думка, 1989. –162 с.
Різніченко М. І. Основи вжиткової творчості і методика викладання : навч. посіб. / М. І. Різніченко, Т. П. Ковальчук, Л. В. Паніна, З. Д. Борисюк, Л. Р. Богайчук. - Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2011. - 223 c.
Робинсон Р. Искусство батика: техники и образцы / Р. Робинсон ; пер. с англ. - М. : Ниола-Пресс, 2007. – 96 с.: ил.
Руденченко А. А. Методика навчання декоративного розпису на заняттях з художньої праці та образотворчого мистецтва в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. А. Руденченко ; [наук. кер. В. П. Тименко] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. и.], 2006. - 19 с.
Гоголєва О. О. Художній розпис тканин у професійній підготовці художника-модельєра одягу [Електронний ресурс] / О. О. Гоголєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. - № 10, Ч. 2. – С. 33-37. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_10(2)__7.pdf.
Ейвас Л. Ф. З досвіду підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва [Електронний ресурс] : моногр. / Л. Ф. Ейвас. – Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2016. – 136 с. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/433/1/З ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ.pdf.
Мохірєва Ю. А. Розпис : [зб. текстів лекцій курсу «Розпис» для спеціальності 6.020205: Образотворче мистецтво] / Ю. А. Мохірєва. - Полтава : ПНПУ, 2012. – 60 с.
Пискун О. М. Активні методи навчання у фаховій підготовці майбутніх вчителів обслуговуючої праці [Електронний ресурс] / О. М. Пискун // Вісник Чернігів. нац. педагог. ун-ту. Серія: Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_2_108_51.pdf.
Руденченко А. А. Методика навчання декоративного розпису на заняттях з художньої праці і образотворчого мистецтва в основній школі [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. А. Руденченко ; Переяслав-Хмельн. держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. — Київ, 2005. — 266 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/245327.html.
Шаповал Л. В. Естетичне сприйняття дійсності як професійна якість вчителя образотворчого мистецтва: до сучасної постановки проблеми в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. В. Шаповал. – Режим доступу: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-09/08slvucg.pdf.

.: Розділ: Література :: 14.09.2020 16.46.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соня із міста: Київ :: Запитання: 44690  
Соня запитує:
Доброго дня! Можна підібрати літературу про поета Д. Білоуса. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Соня! Перегляньте наступні джерела:
Білоус Дмитро Григорович (1920 – 2004 р.р.) [Електронний ресурс] // Сумська обласна універсальна наукова бібліотека : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://www.ounb.sumy.ua/index.php?page=bil. – Назва з екрана.
Білоус Дмитро Григорович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40882.
Літературний календар : Дмитро Білоус (1920-2004) [Електронний ресурс] // Національний музей літератури України : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://museumlit.org.ua/?p=15116. – Назва з екрана.
Лицар рідного слова [Електронний ресурс] : до 95-річчя від дня народження Д. Г. Білоуса : біобібліогр. покаж. / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Н. І. Нерубенко. – Суми, 2015. – 17 с. – (Серія «Видатні земляки»). – Режим доступу: http://www.ounb.sumy.ua/publish/2015/bil.doc.
Про письменника [Дмитра Білоуса] [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=308. – назва з екрана.
Тишкевич М. Дмитро Білоус: Ти наше диво калинове, кохана материнська мово! [Електронний ресурс] / М. Тишкевич // Український інтерес : [блог]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://uain.press/blogs/dmytro-bilous-ty-nashe-dyvo-kalynove-kohana-materynska-movo-1225822. – Назва з екрана.
Чумак Т. Мовне диво Дмитра Білоуса : 100 років від дня народження українського поета, перекладача, критика [Електронний ресурс] / Т. Чумак // Національний університет біоресурсів та природокористування : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/75621. – Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 14.09.2020 14.27.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Вінниця :: Запитання: 44687  
Анастасія запитує:
Гендерні ролі у комедії В. Шекспіра
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Затонський Д. Вічна загадка Шекспіра : літературознав. дослідж. / Д. Затонський ; ред. Д. С. Андрухів. — Київ : Веселка, 2005. — 22 с.
Куцевол О. Світ Шекспіра : Навч.-метод. посіб.: Посіб. для вчителя / О. Куцевол. — Харків : Ранок : Веста, 2003. — 287 с.
Морозов, В. Г. Изучение творчества В. Шекспира в 8 классе / В. Г. Морозов // Все для вчителя. — 2014. — № 4. — С. 37-40.
Свербілова Т. Г. Шекспірівський інтертекст як жанроутворююча домінанта водевільної ситуації в комедії О.Корнійчука "В степах України" [Електронний ресурс] / Т. Г. Свербілова // Ренесансні студії. — 2011. — Вип. 16-17. — С. 217-231. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/renst_2011_16-17_16
Торкут Н. М. Трансформація міфологічного сюжету в поемі Вільяма Шекспіра "Венера і Адоніс": гендерний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Торкут, Г. М. Храброва // Ренесансні студії. — 2012. — Вип. 18-19. — С. 60-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/renst_2012_18-19_5
Храброва Г. М. Історія розвитку і сучасний стан гендерного шекспірознавства [Електронний ресурс] / Г. М. Храброва // Ренесансні студії. — 2014. — Вип. 22. — С. 71-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/renst_2014_22_7
Храброва Г. М. Специфіка художньої репрезентації гендерного дискурсу в ранніх поемах В. Шекспіра : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.04 / Г. М. Храброва; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. — Миколаїв, 2012. — 22 c.

.: Розділ: Література :: 11.09.2020 18.12.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44684  
Марина запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про роман І. Павлюка "Буг". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Дроздовський Д. «Біблійна фізика» в романі «Буг» Ігоря Павлюка : красне письменство / Д. Дроздовський // Україна молода. - 2020. - 2 вересня. - С. 13.
Волинський поет Ігор Павлюк підтримує ідею культурної експансії України [Електронний ресурс] // Буг : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://bug.org.ua/news/volynskyj-poet-ihor-pavlyuk-pidtrymuje-ideyu-kulturnoji-ekspansiji-ukrajiny-24280/. - Назва з екрана.
Жайворон М. М. Жайворон про книгу «Буг» / М. Жайворон // Світ : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://svit.gov.ua/index.php?ukey=news&blog_id=25. – Назва з екрана.
Ігор Павлюк. «Буг» [Електронний ресурс] // Буквоїд : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/news/prose/2020/02/11/205838.html. – Назва з екрана.
Ольшевський І. Есхатологія Ігоря Павлюка, або «Буг пам’ятає все» [Електронний ресурс] / І. Ольшевський // Буквоїд : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2020/07/20/083831.html?fbclid=IwAR1dOyVhKr2UjOoJ1W1Z3Q8aCKNxi8Ov0b8uEqVo7xOPzAHLqU0qvUXROXw. – Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 11.09.2020 11.10.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.153334 seconds