Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 44980  
Вікторія запитує:
Добрий день! Дуже потрібен список літератури на тему : Доля родини Сергія Єфремова. Дякую красно
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43909. Додатково пропонуємо переглянути наступні джерела:
Болабольченко А. Побратими: Сергій Єфремов, Василь Доманицький — нариси життя та творчості / А. А. Болабольченко. — Київ. : Щек і Хорив, 2003. — 112 с.
Болабольченко А. Сергій Єфремов : біогр. нарис / А. Болабольченко. — Київ : Щек, 2010. — 278, [1] с. : фот.
Бойко Н. Сергій Єфремов — представник української політичної еліти початку ХХ століття (нарис політичної біографії) / Н. Бойко // Людина і політика. — 2001. — № 3. — С. 144-151.
Болабольченко А. Сергій Єфремов. Повернення із забуття / А. Болабольченко // Київ. старовина. — 2006. — № 5. — С. 107-147.
Болабольченко А. Сергій Єфремов. Повернення із забуття : [Закінч.] / А. Болабольченко // Київ. старовина. — 2006. — № 6. — С. 131-141.
Іваницька С. Поколіннєва пам’ять як біографічний концепт: Марко Кропивницький у публіцистичних текстах Сергія Єфремова [Електронний ресурс] / С. Іваницька // Українська біографістика. — 2020. — Вип. 19. — С. 70-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2020_19_7.
Іваницька С. Постать Сергія Єфремова-публіциста в українській пострадянській гуманітаристиці / С. Іваницька, Т. Єрмашов // Укр. біографістика. — 2013. — Вип. 10. — С. 282-308.
Климович Н. Постать Сергія Єфремова крізь призму щоденникових нотаток (за матеріалами "Щоденників" 1923 — 1929 рр.) / Н. Климович // Пробл. історії України: факти, судження, пошуки. — 2007. — Вип. 17. — С. 162-166.
Могильний Л. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876 - 1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Л. Могильний; МОНМС України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2012. — 32 c.

.: Розділ: Література :: 7.12.2020 08.25.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 44977  
Валерія запитує:
Доброго вечора.Знайдіть будь-ласка літературу до реферату "Своєрідність системи персонажів у п єсі Брехта "Матінка Кураж та її діти"
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 2373. Додатково пропонуємо переглянути наступні джерела:
Варецька С. Бароко як інтерпретамент модернізму (на прикладі драми "Матінка Кураж та її діти" Бертольта Брехта) / С. Варецька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2009. — Вип. 44. — С. 222-225.
Веремчук Ю. П'єса-притча. Генеза. Поетика : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.06 / Ю. Веремчук; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2005. — 19 c.
Гілесгайм Ю. Життя і творчість на початку XX століття. Ауґсбурзький період Бертольта Брехта / Ю. Гілесгайм ; пер. з нім. Миколи Ліпісівіцького ; НДІ "Драматургія". — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка : НДІ "Драматургія", 2016. — 158 с.
Нестерук С. Cтереометрична структура драматургії Бертольда Брехта [Електронний ресурс] / С. Нестерук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . — 2013. — Вип. 3. — С. 277-281. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_3_56.
Новобранець О. Драматургія обробок: основні риси і специфіка жанротворення : Навч.-метод. посіб. / О. Новобранець; Ін-т змісту і методів навчання. — Київ, 1998. — 72 c.
Соколовська С. Драматургія Б. Брехта і "монтажне мислення" ХХ сторіччя / С. Соколовська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — Вип. 30. — С. 163-166.
Соколовська С. Структурні й композиційні особливості повтору в п’єсах Б. Брехта [Електронний ресурс] / С. Соколовська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2013. — Вип. 2. — С. 142-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_2_36.
Тема. Б.Брехт “Матінка Кураж і її діти” Характеристика образів. Головна думка твору [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/tema-bbreht-matinka-kuraz-i-ii-diti-harakteristika-obraziv-golovna-dumka-tvoru-216627.html. — Дата звернення : 08.12.2020.
Черниш Н. Актуальність п’єс Бертольда Брехта "Матінка Кураж та її діти" та Карела Чапека "Мати" [Електронний ресурс] / Н. Черниш // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Філологія (літературознавство, мовознавство). — 2017. — Вип. 26. — С. 193-201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdff_2017_26_20.

.: Розділ: Література :: 6.12.2020 16.51.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: місто Харків :: Запитання: 44974  
Анна запитує:
Добрий день! Підкажіть будь ласка список літератури для реферату з дисципліни: «Товарна номенклатура ЗЕД» на тему: «Основні правила інтерпретації УКТЗЕД». Завчасно дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Добрий день, Анна! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гордополов В. Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / В. Гордополов ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2009. — 20 с.
Крайнюченко О. Методичні підходи щодо оцінювання параметрів товарної номенклатури та асортименту продукції [Електронний ресурс] / О. Крайнюченко, І. Фещенко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2011. — № 8. — С. 72-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_8_18.
Лихолат О. Класифікація фіточаїв за українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / О. Лихолат, Н. Навроцька // Вісник Академії митної служби України. Серія : Економіка. — 2010. — № 2. — С. 69-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2010_2_13.
Манченко В. Полотна трикотажні: їх класифікація згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та методи дослідження [Електронний ресурс] / В. Манченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2013. — Вип. 13. — С. 324-331. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2013_13_48.
Рибачук-Ярова Т. Застосування української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності до харчових продуктів / Т. Рибачук-Ярова // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. — 2005. — № 17. — С. 236-237.
Сапожник Д. Ідентифікація та кодування окремих груп непродовольчих товарів у товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Д. Сапожник, Л. Демидчук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. — 2019. — Вип. 22. — С. 113-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlteu_2019_22_20.
Смарченко І. Особливості митної класифікації товарів / І. Смарченко, І. Рамусь, В. Кравчук, В. Вечер, А. Войцещук; ред.: І. Калєтнік, П. Пашко; Держ. мит. служба України. — Одеса. : Пласке, 2011. — 308 c. — (Митна справа в Україні).
Тарасюк Г. Планування комерційної діяльності. Практикум : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Тарасюк; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2004. — 408 c.
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності: ДК 017-98. — Вид. офіційне. — Київ. : Держстандарт України, 1998. — 640 с. — (Державний класифікатор України).
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності : довідник / ред. В. Л. Іванов. — Львів : Леонорм, 2001 .Т. 2. — [Б. м.] : [б.в.], 2001. — 269 с.

.: Розділ: Література :: 4.12.2020 18.01.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Львів :: Запитання: 44969  
Аня запитує:
Добрий день! Допоможіть зі списком літератури на тему Особливості прозових творів Марії Матіос: особливості, проблематика, образи. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Аня! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 42905. Крім того, радимо вам опрацювати наступні джерела інформації:
Баранська Л. Вербалізація концепту гріх у малій прозі Марії Матіос [Електронний ресурс] / Л. Баранська // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2015. — 2015. — С. 5-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2015_2015_3.
Баранська Л. Молитовні мотиви в прозі Марії Матіос (стилістичний аспект) [Електронний ресурс] / Л. Баранська // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 38. — С. 313–319. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_fl_2016_38_35.
Бербер Н. Топопоетонімікон роману Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки": функційно-стилістичний аспект / Н. Бербер // Мова: наук.-теорет. часоп. із мовознавства. — 2017. — № 28. — С. 89-93.
Берестова А. Прецедентні релігійні феномени як інтертекстеми в художній прозі Марії Матіос: лінгвостилістичний вимір [Електронний ресурс] / А. Берестова // Лінгвостилістичні студії. — 2017. — Вип. 6. — С. 24-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2017_6_5.
Вірич О. Екзистенційна парадигма прози Марії Матіос : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. Вірич; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2015. — 20 c.
Горобець О. Модель світу "своїх" - "чужих" як трагічні "Жорна історії" у психологічних вимірах тексту "Солодка Даруся" Марії Матіос [Електронний ресурс] / О. Горобець // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 15. — С. 75–86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_15_12.
Горобець О. Психологічний канон "початок-кінець" у тексті твору "Щоденник страченої" Марії Матіос [Електронний ресурс] / О. Горобець // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 13. — С. 139–146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_13_20.
Курчій Д. "Одкровення, книга із розряду сакральних, мудрих…” Творчий доробок Марії Матіос. Роман "Солодка Даруся” [Електронний ресурс] / Д. Курчій // Обрії. — 2013. — № 2. — С. 51-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2013_2_19.
Набитович І. Сакральні мотиви в художній прозі Марії Матіос [Електронний ресурс] / І. Набитович // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. — 2011. — Вип. 547-548. — С. 10-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2011_547-548_4.
Насмінчук І. Автобіографізм і сповідальність як вияв філософії екзистенціалізму у творах Марії Матіос [Електронний ресурс] / І. Насмінчук // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2012. — Вип. 30. — С. 219-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_30_56.
Насмінчук І. Заголовок у системі поетикальних засобів прози Марії Матіос [Електронний ресурс] / І. Насмінчук // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 33. — С. 224-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_33_59.
Насмінчук І. Психоаналітичні домінанти в повісті "Мама Маріца" Марії Матіос [Електронний ресурс] / І. А. Насмінчук // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2011. — Вип. 25. — С. 479-481. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_150.
Насмінчук І. Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. Насмінчук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 16 с.
Осіпчук Г. Засоби мовного вираження концепту "зовнішність людини" в сучасній українській прозі (на матеріалі творчості Валерія Шевчука і Марії Матіос) [Електронний ресурс] / Г. Осіпчук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2017. — Вип. 12. — С. 183-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2017_12_47.
Павлишин Г. Дискурс прози Марії Матіос : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Г. Павлишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с.
Привалова С. Вивчення роману "Солодка Даруся" Марії Матіос [Електронний ресурс] / С. П. Привалова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2018. — № 3. — С. 227-234. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_3_34.
Савощенко Я. Фольклоризм авторської прози Марії Матіос : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 / Я. Савощенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с.
Шукай О. Жіночий образ як інтерпретаційна модель подій національної історії (на прикладі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") [Електронний ресурс] / О. Шукай // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2016. — № 2. — С. 299-304. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2016_2_59.

.: Розділ: Література :: 4.12.2020 09.09.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 44966  
Юлія запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу, будь ласка, для написання есе з теми "Еволюція образу Смерті у романі Ж. Сарамаго" з твору Ж. Сарамаго "Перебої в смерті". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://www.livelib.ru/book/1000173235-pereboi-v-smerti-zhoze-saramago
http://noblit.ru/node/2639
https://voplit.ru/article/zhoze-saramago-vozmozhnost-melodramy-vo-vremena-postmoderna/
https://www.you-books.com/book/Zh-Saramago/Pereboi-v-smerti
https://topliba.com/books/442667/reviews
https://irecommend.ru/content/pereboi-v-smerti-zhoze-saramago
– Шаргорська О. Жозе Сарамаго, португалець "лівих поглядів" / О. Шаргорська // Дніпро. - Київ, 2010. - № 3. - С. 148-150.

.: Розділ: Література :: 3.12.2020 12.45.28 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.365158 seconds