Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 41493
   


Автор вопроса: Ольга из города: Запоріжжя :: Вопрос: 43437  
Ольга спрашивает:
Добрий день! Цікавить інформація про розвиток профтехосвіти в незалежній Україні. Заздалегідь вдячна.
Наш ответ:
Добрий день, Ольго! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Бутенко Л. Розвиток професійного мовлення майбутніх спеціалістів технічного профілю / Л. Бутенко // Дивослово. — 2014. — № 1. — С. 18-22.
Григорчук О. Якісні задачі з фізики в підготовці студентів будівельних спеціальностей / О. Григорчук // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2012. — № 4. — С. 39-42.
Грищенко І. Професійна освіта в системі економічних досліджень / І. Грищенко. — Київ : Грамота, 2014. — 383 с. : іл., табл.
Кабінет міністрів України. Розпорядження від 12 червня 2019 № 419-р. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року : [Електронний ресурс] // Верховна Рада : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-р. — Назва з екрана. — Дата звернення: 8.10.2019
Криволапчук М. Історія становлення та розвитку системи професійно-технічної освіти України [Електронний ресурс] / М. Криволапчук // Наукові праці. Державне управління : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу http://official.chdu.edu.ua/article/view/28390. — Назва з екрана. — дата звернення 8.10.2019.
Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 1 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, Акад. спец. педагогіки ім. М. Гжегожевської, Goethe-Institut в Україні ; [редкол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. — Київ ; Павлоград : ІМА-прес, 2016. — 283 с. : іл., табл.
Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України, 1 черв. 2016 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти ; [упоряд. Ю. П. Дяченко ; редкол.: О. В. Співаковський (голова) та ін.]. — Київ : Парлам. вид-во, 2016. — 318 с. : іл. — (Парламентські слухання).
Смирнова І. Формування мотиваційного потенціалу молоді до навчання у професійно-технічних навчальних закладах : психологічна думка / І. Смирнова // Освіта Сумщини. — 2015. — № 4. — С. 36-39.
Україна. Кабінет Міністрів. Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації : постанова Кабінету Міністрів України, 8 серп. 2012 р. // Офіційний вісник України (зі змінами). — 2012. — № 60. — С. 84-96.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 8.10.2019 09.11.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Краматорськ :: Вопрос: 43434  
Ольга спрашивает:
Колеги, потрібна інформація з теми "Історія інклюзії" або як протягом історії людства особи з інвалідністю були включені (чи навпаки) в суспільне життя (можна і в Україні і в світі). Дякую вам зараньше!
Наш ответ:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянуть наступні джерела:
Бобир В. Інклюзія: реальні кроки в наявних умовах : з досвіду роботи районної творчої групи / В. Бобир, О. Іванюк // Дошкільне виховання. — 2016. — № 2. — С. 16-19
Будяк Л. В. Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній сільській школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Л. В. Будяк ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — Київ, 2010. — 23 с.
Ільченко А. М. Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / А.М. Ільченко ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — Київ, 2007. — 20 с.
Колупаєва А. Інклюзія - соціальна модель устрою суспільства : освіта вчителя / А. Колупаєва, О. Таранченко // Початкова школа. — 2017. — № 2. — С. 47-50.
Кузьмін П. В. Політична діяльність: теоретичні засади та практика сучасної України: автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / П. В. Кузьмін ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 32 с
Кунанець Н. Е. Система бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з особливими потребами в Україні: історія, методологічні засади, перспективи : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Н. Е. Кунанець; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — Київ, 2013. — 39 c.
Сімак А. А. Аксіопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій у підлітків-акцентуантів: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / А. А. Сімак ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 22 с.
Фудорова О. М. Вища освіта як чинник підвищення соціального статусу осіб з обмеженими можливостями: автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / О. М. Фудорова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с.
Шеховцова О. М. Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / О. М. Шеховцова ; НАН України. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів" Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 17 с.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 7.10.2019 15.23.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: наталія из города: київ :: Вопрос: 43410  
наталія спрашивает:
чи є в бібліотеці книги про аутизм
Наш ответ:
Добрий день, Наталія! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є наступні книги:
Базима Н. Розвиток мовлення дітей з аутизмом : посібник / Н. Базима. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. — 143 с. — (Інклюзивна освіта).
Душка А. Дитина з розладами аутистичного спектра / А. Душка. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. — 31 с. — (Інклюзивне навчання за нозологіями).
Про світ дітей з особливими потребами : Порадник / упоряд. В.І.Шнайдер. — Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. — 140 с.
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навч.-метод. посіб. : у 9 кн. Кн. 8 : Дитина з аутизмом / Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. — Київ : Літопис-ХХ, 2010. — 36 с. — (Інклюзивна освіта).
Скрипник Т. Дитина з аутизмом в закладі освіти : метод. рек. / Т. Скрипник, Г. Супрун ; Проект "Інклюзивна освіта: крок за кроком". — Київ : Плеяди, 2015. — 20 с. : іл., фотоіл. — (Інклюзивна освіта: крок за кроком).
Спиваковская А. Психотерапия: игра, детство, семья. Т. 1 / А. Спиваковская. — М. : Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2000. — 304 с. : табл. — (Психология - 20 век).
Учебное Пособие по Аутизму : (для Педиатров, Родителей и всех специалистов, работающих в этой области) / Фонд помощи детям с синдромом аутизма "Дитина з майбутнім". — [Киев] : [б. в.], [2014]. — 44 с. : іл., табл.
Чекаємо вас за адресою вул. Януша Корчака, 60.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 1.10.2019 14.22.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Київська обл. :: Вопрос: 43408  
Ольга спрашивает:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати матеріал до МАН роботи "Вплив комп'ютерних ігор на психіку підлітка". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Ольго! Радиво Вам використати наступні джерела: – https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-09/08rtmdtt.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF/hak_2010_31_29.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0
file:///C:/Users/User/Desktop/znpfsp_2011_16(2)__8.pdf
https://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65625b2ad69b5d43b89521316d26_0.html
http://osvita.smila.com/psyhologichna-sluzhba/3054-vplyv-kompjuternyh-igor-na-psyhiku-dytyny
https://upsihologa.com.ua/dity-kompyuterna-zalezhnist-psyholog.html
https://www.unian.ua/health/cancer/83123-zalejnist-vid-kompyutera-tse-tej-same-scho-y-narkomaniya.html
https://www.radiosvoboda.org/a/2033378.html
– Бурлаков И. Психология компьютерных игр / И.Бурлаков // Наука и жизнь. – 1999. – № 5 – С. 88–92.
– Кочетков Г.Б. Компьютерные игры: свет и тени / Г.Б.Кочетков // Микропроцессорные средства и системы. – 1985. – № 3. – С. 16–20.
– Лысенко Е.Е. Компьютерная игра с точки зрения психолога / Лысенко Е.Е. // Микропроцессорные средства и системы. – 1985. – № 3. – С. 15–16.
– Чарушникова В. М. Комп’ютерна залежність. Вигадки чи реальна загроза / Чарушникова В. М., Гарагуля М. В. // Психологічна служба Харківщини. Соціологічне дослідження. – 2006. – № 2. – С. 25–33.
– Юр’єва Л. М. Скринінгова діагностика комп’ютерної залежності / Л.М.Юр’єва, Т.Ы.Больбот // Архів психіатрії. – 2005. – № 3(42). – С.12–15.
– БілоущенкоВ. В. Психологічні особливості інтернет-залежності в підлітковому віці : / В. В. Білоущенок, Р.Т.Чарнецька // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. пр.]. Серія, Психологічні науки/ Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 1. - С.33-36.
– Терещук Н. В. Ігрова залежність у підлітковому віці як форма адиктивної поведінки / Н. В. Терщук // Практ. психологія та соц. робота : наук.-практ. освіт.-метод. журн. - 2009. - № 2. - С. 8-12.
– Чайка Г. В. Симптоми комп'ютерної залежності / Г. В. Чайка // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 10. - С. 52-55.
– Войскунский А. Е. Развивается ли агрессивность у детей и подростков, увлеченных компьютерными играми? / А. Е. Войскунский // Вопр. психологии : науч. журн. - 2010. - № 6. - С. 133-143.
– Фадеева С.В. Профилактика компьютерной зависимости у подростков / С. В. Фадеева // Соц. педагогика. - 2012. - № 1. - С. 119-125.
– Аймедов К.В. Особливості особистості підлітків, які страждають на комп'ютерну залежність / К. В. Аймедов // Наука і освіта. - 2012. - № 6 (Психологія). - С. 9-13.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 1.10.2019 11.16.17 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Одеса :: Вопрос: 43405  
Ольга спрашивает:
Допоможіть знайти цікаві уроки з фізичної культури ( початкова школа) щоб підвищити рівень зацікавленості до цього уроку. Можливо з предметами( відео). Дуже дякую.
Наш ответ:

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 30.09.2019 20.52.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.696708 seconds