Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41656
   


Автор запитання: Саша із міста: Вінниця :: Запитання: 38731  
Саша запитує:
Добрий день допоможіть з літеретурою на реферан "здоров'я людини". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Сашко!
Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання
№ 17575, 38658.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 1.04.2016 15.31.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тамара із міста: Днепропетровск :: Запитання: 38602  
Тамара запитує:
Подолання ерозійних процесів техногеними впливами на гідросферу
Наша відповідь:
Доброго дня, Тамаро!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 31553, 34691, 34699, 35423.
Андріанова О. Р. Зміни рівня Cвітового океану в системі "океаносфера-атмосфера-гідросфера-поверхня суходолу" [Електронний ресурс] / О. Р. Андріанова // Український географічний журнал. - 2014. - № 1. - С. 14-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2014_1_5.
Бліндер Ю. С. Моделювання і картографічне відтворення площинного змиву грунтів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.02 / Ю.С. Бліндер ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 21 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06byspzg.zip.
Бобко А. О. Техногенні донні осадки як компонент сучасного геологічного середовища [Електронний ресурс] / А. О. Бобко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Гірничо-геологічна. - 2012. - Вип. 16. - С. 32-36 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_gg_2012_16_8.
Бондар О. І. Екологія гідроекосистем : навч. посіб. / О. І. Бондар, В. В. Коніщук; Держ. екол. акад. післядипл. освіти та упр., Ін-т агроекології і природокористування НААН України. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 314 c.
Булакевич С. Технологія визначення ризику водно-ерозійного руйнування земної поверхні в землевпорядному проектуванні / С. Булакевич // Зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК. - 2007. - Вип. 1. - С. 295-299.
Васильченко А. О. Cамоорганізація та інформаційні процеси у підземній гідросфері [Електронний ресурс] / А. О. Васильченко // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. - 2009. - Вип. 6. - С. 209-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpag_2009_6_22.
Волчанський Р. В. Техногенез та еколого-геоморфологічні проблеми Львівської області : автореф. дис... канд. геогр. наук / Р. В. Волчанський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2007. - 24 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07vrvplo.zip.
Гідрогеоекологічні умови верхів'я долини річки Прип'ять : наук. дослідж. / О. В. Цвєтова, Г. П. Рябцева, І. Ю. Насєдкін, О. В. Тураєва, М. М. Федотов ; ред.: П. І. Коваленко, Ю. Й. Бахмачук. - Київ ; Ковель : Ковельська міська друкарня ; Луцьк : РВВ Луц. нац. техн. ун-ту, 2013. - 219, [16] c.
Голець Н. Ю. Забезпечення екологічної безпеки від забруднення гідросфери амонійним азотом дренажних вод звалищ твердих побутових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Н. Ю. Голець ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2014. - 19 c.
Ерозія берегів Чорного і Азовського морів / ред.: Ю. Д. Шуйський ; НАН України. Ін-т геол. наук. - Київ, 1999. - 100 c.
Камінецька Б. Геоекологічна характеристика нагірних озер у зоні впливу Подорожнянського сірчаного кар’єру [Електронний ресурс] / Б. Камінецька, А. Гайдін, В. Дяків // Вісник Львівського університету. Серія : Геологічна. - 2012. - Вип. 26. - С. 221-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_geol_2012_26_21.
Капочкіна А. Б. Вплив підземної гідросфери на гідрохімічний режим окремих районів Світового океану : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.08 / А. Б. Капочкіна ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса, 2014. - 19 c.
Козак О. М. Дендроіндикація ерозійних процесів та оцінка втрати енергетичних запасів у букових лісах в басейні р. Латориця [Електронний ресурс] / О. М. Козак, Я. П. Дідух // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2012. - Т. 132. - С. 55-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMA_2012_132_11.
Костріков С. В. Флювіальні геоморфосистеми: геоінформаційне моделювання водозбірної організації рельєфу : автореф. дис... д-ра геогр. наук / С. В. Костріков ; НАН України. Ін-т географії. - Київ, 2006. - 43 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06ksvoor.zip.
Куценко М. В. Геосистемні основи регулювання ерозійно-акумулятивних процесів: геоморфосистемний аспект : монографія / М. В. Куценко ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". - Харків : Міська друк., 2012. - 319 c.
Лаврик О. Д. Річкові ландшафтно-технічні системи : монографія / О. Д. Лаврик. - Умань : Сочінський, 2015. - 301 c.
Лемега Н. М. Ерозійна деградація грунтів у басейновій системі Верхнього Дністра / Н. М. Лемега // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2012. - № 9. - С. 10-14.
Пазинич В. Г. Геоморфологічний літопис Великого Дніпра : монографія / В. Г. Пазинич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т упр. природ. ресурсами {м. Коломия}. - Ніжин : Гідромакс, 2007. - 371 c.
Мельник В. Морфолого-спектральна оцінка параметрів гідромеханічної моделі ерозії грунту / В. Мельник, В. Мендель, В. Радзій // Сучас. досягнення геодез. науки та вир-ва. - 2012. - Вип. 1. - С. 188-192.
Митропольський О. Ю. Техногенез і геодинаміка як фактори впливу на геологічне середовище території України / О. Ю. Митропольський, М. Г. Демчишин, Є. О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2008. - № 4. - С. 5-14.
Пилипович О. В. Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових систем верхнього Дністра : автореф. дис... канд. геогр. наук / О. В. Пилипович ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 23 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07povsvd.zip.
Полупан М. І. Природний механізм захисту схилових грунтів від водної ерозії : монографія / М. І. Полупан, С. А. Балюк, В. Б. Соловей, В. А. Величко, П. О. Волков ; ред.: М. І. Полупан ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Київ : Фенікс, 2011. - 142 c.
Попов О. О. Вплив АЕС на екологічну безпеку прилеглих територій [Електронний ресурс] / О. О. Попов // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - 2014. - Вип. 70. - С. 11-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpipm_2014_70_4.
Процик М. Т. Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних грунтових процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / М. Т. Процик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2012. - 24 c.
П'яткова А. В. Просторове моделювання водної ерозії грунту як основа наукового обгрунтування раціонального використання ерозійно-небезпечних земель : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / А. В. П'яткова ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11PAVENZ.zip.
Світличний О. О. Основи ерозієзнавства : Підруч. для студ. ВНЗ / О. О. Світличний, С. Г. Чорний. - Суми : Унів. кн., 2007. - 265 c.
Ситник О. І. Основи геоморфології : курс лекцій / О. І. Ситник. - Умань : Візаві, 2007. - 180 c.
Франчук Г. М. Загальна екологія : підруч. для студентів екол. спец. ВНЗ / Г. М. Франчук, Т. В. Дудар, О. Л. Матвєєва; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2014. - 319 c.
Ющенко Ю. С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел / Ю. С. Ющенко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Рута, 2005. - 319 c.
Ясінська Л. Р. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку параметрів донних порогів на передгірських ділянках річок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Л. Р. Ясінська ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2014. - 20 c.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.03.2016 09.53.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Ратнів :: Запитання: 38394  
Таня запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти сценарії, чи агітаційні заклики на тему: збереження і раціонального використання земельних ресурсів.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам наступні джерела:
Бутенко, О. Грунти - "шкіра" планети або пам'ять життя / О. Бутенко
// Географія для допитливих. - 2012. - № 7. - С. 12-17.
Бущук, Ірина. Проблеми раціонального використання природних комплексів Нижньодніпровських пісків : учнівська еколого-краєзнавча конференція / Бущук, Ірина // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 38-39 (жовтень). - С. 34-38.
Войтова, Ніна. Ландшафти України: зона мішаних і широколистих лісів (Українське Полісся) : 8-й клас / Войтова, Ніна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 6 (березень). - С. 4-7.
Гергель-Малюжонок, А. Справжнє щастя - в килимах із квітів : розваги / А. Гергель-Малюжонок, З. Коцур, Т. Онишкевич // Шкільний світ. - 2012. - № 14. - С. 15-16.
Змагаються інтелектуали : Всеукраїнський турнір юних географів в м. Ужгороді // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 5 (лютий). - С. 3-18.
Кириленко, Ніна. Геоекологічна ситуація в Україні : 8-й клас / Кириленко, Ніна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 17 (травень). - С. 4-7. - Бібліогр.: с. 7.
Колпакова, Олена. Екокраїна : програма літнього пришкільного табору з денним перебуванням / Колпакова, Олена // Шкільний світ. - 2012. - № 21-22. - С. 13-30.
Легка, Тетяна. Як грунти забруднюють повітря : [проект з екології] / Легка, Тетяна, В. Г. Рискова // Школа юного вченого. - 2015. - № 4. - С. 14-19.
Серебрій, Василь. Міжнародний рік грунту - 2015 : "здоровий грунт для здорового життя" / Серебрій, Василь // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2015. - № 6 (березень). - С. 3.
Стадник, Олександр. Літня навчальна практика : [варіанти проведення літньої навчальної практики в 6-9-х класах : добірка статей] / Стадник, Олександр // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 17-18 (травень). - С. 1-46. - Бібліогр.: с. 46.
Субота, С. М. Характеристика основних типів грунтів. Господарське використання грунтів. Земельні ресурси. Раціональне використання та охорона грунтів : [розробка уроку, конкурси] / С. М. Субота // Все для вчителя. - 2010. - № 7-9. - С. 84-86.
[Творчі доробки вчителів географії] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2012. - № 5-6. - С. 4-61.
Трегубова, Н. О. Використання екологічних мотивів у літературних творах / Н. О. Трегубова, Н. П. Трегубов // Все для вчителя. - 2010. - № 7-9. - С. 35-36.
Трихтман А.Ф. Молодь за чисте довкілля / А. Ф. Трихтман // Позакласний час. - 2008.- №10. - С.63-64.
Чмеленко, Вікторія. Природні умови і природні ресурси та їх охорона : цикл уроків, 8-й клас / Чмеленко, Вікторія // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 14-15 (квітень). - С. 13-22.
"Діти Землі" Сценарій виступу екологічної агітбригади.
http://bibl.com.ua/turizm/34627/index.html
Екологічна агітбригада
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/ekologichna-agitbrigada.html
Збережемо природу Землі разом!
http://sarata-rda.odessa.gov.ua/novini/zberezhemo-prirodu-zeml-razom/
Рідна земля, живи! Сценарій виступу екологічної агітбригади
http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/11765/
Сценарій виступу агітбригади " Зорецвіт"
https://sites.google.com/site/portfoliosvkravec/ekologicne-vihovanna
Сценарії виступів екологічних агітбригад : методичний вісник / Укладач: Яворська Н.А., 2010.
http://shkolaw.in.ua/mabuldrc/Відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації Миколаївський районний Будинок творчості учнівc/main.html
Сценарій виступу екологічної агітбригади з теми "Раціональне використання земельних ресурсів"
http://metodportal.com/node/42215
Сценарий мероприятия Экологический утренник 1-4 классы
http://promotionjob.ru/studentu/2-kurs/stcenarii-meropriiatiia-ekologicheskii-utrennik-14-klassy/
Чисте довкілля навколо нас
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-430C2DD8669DB/list-B8AFBC4326

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.02.2016 18.50.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тамілла із міста: Ужгород :: Запитання: 38254  
Тамілла запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, відшукати необхідні матеріали для курсової роботи Фенологічні спостереження у початкових класах. Дякую вам з допомогу.
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
Сапронова О. Організація фенологічних спостережень з молодшими школярами / О.Сапронова // Початкова школа. - 2000. - № 5. - С. 15-18
Географія і фенологічні спостереження в школі : збірник статей / ред. М. П. Откаленко ; упор. А. С. Волков. - К. : Рад. школа, 1975. - 96 с. : іл.
Горлицький Микола Іванович З природою на самоті / Микола Горлицький,. - К. : Реклама, 1988. - 124 с. ; 20 см
Пшеничний, Нікон Іванович Методика фенологічних спостережень у школі : [метод. посібник] / Нікон Пшеничний. - К. : Рад. школа, 1968. - 175 с. : іл. ; 16 см.
http://ua.textreferat.com/referat-3472-1.html
http://ua-referat.com/Методика_організації_спостережень_школярів_за_змінами_в_живій_та_неживій_природі
http://svitppt.com.ua/prirodoznavstvo/fenologichni-sposterezhennya.html
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/pryrodoznavstvo/temu/tema_1_5.htm
http://ukrbukva.net/84444-Formirovanie-predstavleniiy-o-vzaimosvyazyah-zhivoiy-i-nezhivoiy-prirody-u-mladshih-shkol-nikov-cherez-fenologicheskie-nablyudeniya.html
http://rmk.shedu.vn.ua/pedagogchna_maysternya/metodichn_rekomendatsi_shchodo_fenologchnih__sposterezhen_za_zhivoyu__nezhivoyu_prirodoyu_voseni.html
http://www.bestreferat.ru/referat-188125.html
http://www.bestreferat.ru/referat-137959.html
http://studopedia.org/13-29567.html
http://www.referatcentral.org.ua/biology_load.php?id=717
http://www.educationua.net/silov-4.html
http://mydocx.ru/8-36176.html
http://studentam.net.ua/content/view/3404/97/
http://studentbank.ru/view.php?id=3482

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 3.02.2016 09.19.30 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галя із міста: Конотоп :: Запитання: 38212  
Галя запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал до теми "Формування знань про неживі об'єкти природи в дітей дошкільного віку під час спостережень
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://dnz429.edu.kh.ua/ekologichna_storinka/oznajomlennya_ditej_z_prirodoyu/
http://ua-referat.com/Ознайомлення_дітей_дошкільного_віку_з_природою
http://ua-referat.com/Знайомство_дошкільнят_з_сезонними_змінами_в_природі
http://dnzromashka.rv.ua/attachments/article/68/Formyvanna_ekologishno_motyvazijnoii_dijalnosti_Meschko.pdf
http://krempeddoshk.at.ua/_ld/1/122_99s.pdf
http://diplomka.in.ua/assets/044.docx
http://www.bestreferat.ru/referat-107409.html
http://8ref.com/19/referat_199160.html
http://dnz71.edu.vn.ua/news/33.html
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/14949-rozvitok-piznavalnix-interesiv-u-ditej-starshogo-doshkilnogo-viku-v-procesi-eksperimentalnoї-diyalnosti-v-prirodi.html
http://gadiach-dnz9.edu.poltava.ua/Files/downloads/Рубан М.І. Від екології природи-до екології душі.doc
– Майданюк А. Такий дивовижний сніг. Спостереження у природі для старших дошкільнят / А. Майданюк // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2013. - № 1. - С. 34-35 .
– Майданюк А. Травнева роса - користь та краса : заняття-спостереження на свіжому повітрі для середньої та старшої груп / А. Майданюк // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2013. - № 5. - С. 32-33
– Гураш Л. Відчути і збагнути допоможуть спостереження й художнє слово : (Вміння спостерігатиприроду) / Гураш Л. // Дошкільне виховання. - 1997.-№ 7. - С.8-9.
– Денисенко Т. Подорожі в Природу : інтегр. підхід до орг. спостережень : серія подорожей у Природу для старших дошкільнят / Т. Денисенко // Дошкільне виховання : науково-метод. журн. - 2012. - № 4. - С. 16-19.
– Сушко І. Екологічне виховання старших дошкільників під час спостережень в природі / І. Сушко // Вісник інституту розвитку дитини. Серія : Філософія. Педагогіка. Психологія : Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 3. - С. 95-98.
– Земляна Л. Про цікаве і корисне : [екол. виховання дошкільнят] / Л. Земляна // Дошкіл. виховання : наук.-метод. журн. МОН України для педагогів і батьків. - 1993. - № 04 (квіт.). - С. 12-13 : іл.
– Майданюк А. Осінь прийшла, тумани принесла... : спостереження у природі для старших дошкільнят / А. Майданюк // Палітра педагога : всеукр. вид. для педагогів та батьків. - 2014. - № 5. - С. 22-23.
– Каюк Л. О. У світі цікавого : інтегроване заняття з елементами пошуково-дослідницької роботи у природі у старшій групі / Л. О. Каюк // Дошкіл. навч. закл. - 2013. - № 11. - С. 14-17.
– Глухова Н. Перший крок до природи / Н. Глухова // Дошкіл. виховання : наук.-метод. журн. МОН України для педагогів і батьків. - 2005. - № 03 (берез.). - С. 12-14 : іл.
– Яришева Н. Цільові прогулянки до парків та скверів / Н. Яришева // Дошкіл. виховання : наук.-метод. журн. МОН України для педагогів і батьків. - 2003. - № 03 (Берез.). - С. 16-18 : іл. ; № 04 (Квіт.). - С. 14-15 : іл. ; № 05 (Трав.). - С. 12-13 : іл. ; № 06 (Черв.). - С. 8-9 : іл. ; № 07 (Лип.). - С. 20-21 : іл. ; № 09 (Верес.). - С. 20-21 : іл. ; № 12 (Груд.). - С. 18-19 : іл.
– Біленька Г. Спостерігаємо природу... : [конспекти занять для дітей старш. дошк. в.] / Г. Біленька // Дошкіл. виховання : наук.-метод. журн. МОН України для педагогів і батьків. - 1998. - № 10 (жовт.). - С. 10-11 : іл.
– Курочкина Е. В. Формирование у дошкольников представлений о неживой природе. Проект "Ходит капелька по кругу". / Е. В. Курочкина // Дошкольная педагогика : Петербургский научно-практический журнал. - 2012. - № 6. - С. 11-13.
– Стрельченко Т. И. Изменения в живой и неживой природе поздней осенью : занятие по ознакомлению с природой для детей 5-го года жизни / Т. И. Стрельченко // Дошкільний навчальний заклад. - 2011. - № 8. - С. 17-18.
– Борисова С. Н. Ознакомление старших дошкольников с явлениями неживой природы / С. Н. Борисова // Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения : теоретический и научно-методический журнал. - 2013. - № 5. - С. 62-67.
– Николаева С. Ознакомление дошкольников с неживой природой / Николаева С. // Дошкольное воспитание. - 2000.-№ 7, № 9, № 11. - С. 31-38, С. 47-49, С. 31-36.
– Зенина Т. Неживая природа : конспекты занятий для подготовительной к школе группы / Т. Зенина, А. Туркина // Дошкольное воспитание : Ежемесячный научно-методический журнал. - 2005. - № 7. - С. 27-35.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 27.01.2016 18.51.32 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.718174 seconds