Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41667
   


Автор запитання: юля із міста: львів :: Запитання: 42071  
юля запитує:
доброго дня, допоможіть, будь ласка знайти, матеріал на тему: "Оцінка факторів впливу на гідроекологічний режим річки Бар". дякую)
Наша відповідь:

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 4.06.2018 15.48.50 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Харків :: Запитання: 42062  
Володимир запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з матеріалом курсової роботи " Урбанізації та її негативні наслідки.Проблеми реутилізації (вторинної переробки відходів) в Україні." Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимире. Скористайтеся, будь ласка, наступними джерелами інформації:

1. Заверуха, Н.М. Основи екології: Навчальний посібник / Н.М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – К.: Каравела, 2006. – 368с.
2. Гайнріх, Д. Екологія / Д. Гайнріх, М. Гергт; ряд.пер.В.В. Серебряков. – К.: Знання – Прес, 2001. – 281с.іл.
3. Джигірей, В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник / В.С. Джигірей. – К.: Т-Во «Знання», 2000. – 203с.
4. Коробкин, В.И. Экология: Конспект лекций / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. Изд-е 2-е, - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224с. (Зачет и экзамен).
5. Щукин, И. Экология для студентов вузов: Серия «Шпаргалки» / И. Щукин. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224с.
6. Экология города: Учебник / [ ГОбщ. ред. Ф.В.Стольберг; научн. ред. В.Н. Ладыженский ]. – К.: Либра, 2000. – 464с.
7. Журнал Экополис. 2010-2011рр.
8. Журнал Екологічний вісник. 2010-2011рр.

http://pidruchniki.com/1719051256642/ekologiya/problemi_vidhodiv_lyudskoyi_diyalnosti
http://studopedia.com.ua/view_ekologia.php?id=48
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ecology/21417/
http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/18915/
http://life.pravda.com.ua/society/2011/01/19/70581/
http://www.info-library.com.ua/books-text-8198.html
https://24tv.ua/pererobka_smittya_v_ukrayini_ta_yes_yak_ekologichnu_katastrofu_perevesti_u_pributkoviy_biznes_n698225
http://www.madein.dp.ua/view.aspx?type=ja&lang=1&jaid=528

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 31.05.2018 09.44.57 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Ромни :: Запитання: 42027  
Юлія запитує:
Допоможіть підготувати реферат на тему: Екологічні проблеми використання водних ресурсів
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Перегляньте гаступні джерела:
Коротун І. М. Природні ресурси України : навч. посіб. / І. М. Коротун, Л. К. Коротун, С. І. Коротун ; Ін-т змісту і методів навчання; Рівнен. держ. техн.. ун-т; Рівнен. відділ Укр. Географ. Тов-ва. — Рівне, 2000. — 192 с. : іл.
Кульский Л. А. Вода знакомая и загадочная / Л. А. Кульский, В. В. Даль, Л. Г. Ленчина. — Київ : Рад. шк., 1982. — 120 с. : іл.
Мечник Л. А. Природа України : посіб. для вчителів почат. кл. / Л. А. Мечник, О. М. Волошин, І. І. Мечник. — Тернопіль : Підручники & посібники, 1997. — 40 с. — (Початкова школа).
Охорона навколишнього природного середовища в Україні, 1994-1995 / іл. В. Раєвський. — Київ : Вид-во Раєвського, 1997. — 95 с. : іл.
Тимочко Т. В. Екологічна варта : (зб. інформац. матеріалів) / Т. В. Тимочко, О. В. Пащенко, О. Р. Швець ; Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта». — Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. — 31 с. : іл.
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: директиви, що стосуються довкілля / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк, Ю. І. Грицан [та ін.] ; літ. ред. М. С. Козловська. — Київ : [б. в.], 2015. — 23 с. : іл. — (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. 2015, № 5, трав. Стан навколишнього середовища).
Мороз П. І. Екологічні проблеми раціонального природокористування : навч. посіб. / П. І. Мороз, І. С. Косенко; ред.: Мороз. — Л. : Престиж Інформ, 1999. — 283 c.
Антонова С. Є. Організаційно-економічні засади водозабезпечення міського населення: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 [Електронний ресурс] / С. Є. Антонова ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2011. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11ASEVMN.zip.
Білоскурський Р. Р. Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспектив використання [Електронний ресурс] / Р. Р. Білоскурський // Укр. соціум. — 2017. — № 3. — С. 87-99. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Білоскурський Природно-ресурсний потенціал України у$.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 17.05.2018 16.19.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Київ :: Запитання: 41954  
Ігор запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати наукові статті з даної теми:"МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ"
Наша відповідь:
Добрий день, Ігоре! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:
Балюк, Г. Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в контексті сталого розвитку України [Текст] / Г. Балюк // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 74-76. - 2007. - С. 8-10.
Бойчук А.Генеза інституту юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у Радянській Україні (історія держави і права; Адміністративний кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки 1927 р.) / А. Бойчук // Право України. - 2017. - № 10 - С. 189-201.
Волкова, Т. І. Об'єктивна сторона злочину - незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України [Текст] / Т. І. Волкова // Юридична наука : науковий юридичний журнал. - 2016. - № 3. - С. 22-47. - Бібліогр. в кінці ст.
Гадайчук, Зінаїда Сергіївна. Діяльність органів внутрішніх справ у сфері охорони навколишнього природного середовища [Текст] / Зінаїда Сергіївна Гадайчук // Науковий прогрес та процес розвитку країни в аспекті євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 жовтня 2015 року / Громадська організація "Європейська наукова платформа", (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraga-Ukrainian Business Council) . - Вінниця, 2015. - С. 95-96. - (????? : збірник наукових праць)
Герасименко Я. Деякі проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України (екологічні правопорушення) / Я. Герасименко Вісник Національної академії правових наук України . -2010. - № 1. - С. 272-280
Данилюк, Л. Р. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері використання мисливських природних ресурсів [Текст] / Л. Р. Данилюк // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. - Київ, 2016. - С. 328-331. - Бібліогр. в кінці ст.
Екологічне право України. Академічний курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. - К. : Юридична думка, 2008. - 719 с.
Ільків, Н. В. Місце юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у системі юридичної відповідальності [Текст] / Н. В. Ільків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична. Вип. 2. - 2008. - С. 127-134
http://vuzlib.com/content/view/2216/10/
Коритко Л. Я. Становлення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в XIX - поч. XX ст. (на прикладі австрійського законодавства) / Л. Я. Коритко // Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 56 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ, 2012. - С. 109-114
Корнєєв Ю.В. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення [Електронний ресурс] / Ю.В. Корнєєв, М.В. Садовський // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – № 1. – С. 13-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2015_1_4.pdf
Корнякова Т.Щодо окремих елементів системи запобігання правопорушенням та злочинам в екологічній сфері (екологічна злочинність) / Т. Корнякова // Право України. - 2010. - № 11- С. 178-187.
Костюк Ю. В.Перспективи вдосконалення юридичного механізму реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням / Ю. В. Костюк // Університетські наукові записки [Текст] : часопис Хмельницького університету управління та права. Вип. 2 (18) / Хмельницький ун-т управління та права. - Хмельницький : ХУУП, 2006. - С. 171-180
Курська К. Об'єкт та предмет прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері використання та охорони водних ресурсів (екологічне право; водоохороннне законодавство) / К. Курська. - С. 148-156 // Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. - 2014. - № 4 - С. 148-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
Малишко М. І. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Ч. 2 / М. І. Малишко; Укр. наук. асоц., Нац. аграр. ун-т. - К. : УНА, 2001. - 32 c. - укp.
Маляренко, Василь. Проблемні питання відповідальності за злочини проти довкілля [Текст] / Василь Маляренко // Вісник прокуратури. - 2016. - № 9. - С. 58-60.
Матвєєв, С. В. Еволюція вітчизняного кримінального законодавства у сфері охорони мисливської фауни і формування складу злочину [Текст] / С. В. Матвєєв // Юридична наука : науковий юридичний журнал. - 2016. - № 6. - С. 39-50. - Бібліогр. в кінці ст.
Матвієць А. Шляхи удосконалення правоохоронної діяльності у сері охорони довкілля. В контексті використання міжнародного досвіду (охрона навколишнього середовища; екологічні злочини) / А. Матвієць // Вісник прокуратури. -2015. -№ 6 - С. 105-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
О. В. Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення [Текст] / О. В. // Наука і навчальний процес : матеріали ХVІІ звітної науково-практичної конференції, Вінниця, 6-7 квітня. - 2017. - С. 235-238. - Бібліогр. в кінці ст.
Осічнюк, Ю. В. Запобігання злочинному забрудненню або іншій зміні природних властивостей атмосферного повітря [Текст] / Ю. В. Осічнюк // Юридична наука : науковий юридичний журнал. - 2016. - № 2. - С. 132-141. - Бібліогр. в кінці ст.
Савченко О. Ф. Екологічна економіка: теорія, практика, юридична відповідальність : навч. посіб. / О. Ф. Савченко, А. О. Байда, А. І. Мілька; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 339, [1] c. - Бібліогр.: с. 337-[340] - укp.
Турлова, Юлія.Кримінологічний аналіз сучасного стану екологічної злочинності в Україні [Текст] / Юлія Турлова // Вісник Національної академії прокуратури України : проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. - 2016. - № 3. - С. 66-72. - Бібліогр. в кінці ст.
Хом'яченко, С. І. Правова природа юридичної відповідальності за екологічні правопорушення на повітряному транспорті [Текст] / С. І. Хом'яченко // Малий і середній бізнес(право, держава, економіка). - 2011. - N 1/2. - С. 86-91. - Бібліогр. : с. 90-91
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення : навч. посіб. [для здобувачів вищ. освіти за спец. 101 ”Екологія” та 081 ”Право”] / І. Г. Швидченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. — Харків : Панов А. М., 2017. — 142 с. — Бібліогр.: с. 136-142.
ІВАЩЕНКО ВІТА ВІТАЛІЇВНА. МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=405:131212-15&catid=56:4-1212&Itemid=70&lang=ru

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 24.04.2018 10.46.02 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Станіслав із міста: Вишгород :: Запитання: 41902  
Станіслав запитує:
Можливо підібрати літературу на тему: "Охорона земель на національному та міжнародному рівні"
Наша відповідь:
Доброго дня, Станіславе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 38994. Додатково скористайтесь наступними джерелами:
Про охорону земель : закон України, 19 черв. 2003 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [офіційний веб-портал] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/962-15.
Гавриш Н. Міжнародний досвід правового регулювання, використання, відтворення та охорони ґрунтів [Електронний ресурс] / Н. Гавриш // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 31. - C. 208–217. - Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2018/01/02/desertification-un-convention-ukraine.html.
Герасимчук З. В. Особливості оцінки екологічного регулювання земельних відносин щодо охорони та відтворення земель населених пунктів для забезпечення сталого розвитку [Електронний ресурс] / З. В. Герасимчук, А. І. Крисак // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. - 2016. - Вип. 13. - С. 94-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2016_13_9.
Євсюков Т. О. Охорона особливо цінних земель: досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Т. О. Євсюков // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2013. - № 3. - С. 19-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2013_3_5.
Ковальчук Т. Г. Щодо проблем розробки та затвердждення загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель [Електронний ресурс] / Т. Г. Ковальчук // Екологічне право України. - 2016. - № 1-2. - С. 102-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eklprukr_2016_1-2_30.
Миронов В. В. Економіко-правова та екологічна охорона земель в Україні: історія становлення та сучасний стан [Електронний ресурс] / В. В. Миронов, А. І. Ткачук // Таврійський науковий вісник. Економічні науки. - 2016. - Вип. 96. - С. 32-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnven_2016_96_7.
Новаковський Л. Я. Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель [Електронний ресурс] / Л. Я. Новаковський, І. О. Новаковська // Вісник аграрної науки. - 2017. - № 11. - С. 61-70.
Стадницька О. Зарубіжний досвід забезпечення охорони земель приватної власності [Електронний ресурс] / О. Стадницька // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2017. - № 24(1). - С. 138-145. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2017_24(1)__26.
Шарапова С. В. Правове забезпечення охорони земель лісогосподарського призначення [Електронний ресурс] / С. В. Шарапова // Проблеми законності. - 2017. - Вип. 139. - С. 155-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2017_139_17.
Шарий Г. І. Державне розмежування охорони земель [Електронний ресурс] / Г. І. Шарий, А. Е. Голуб // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 342-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_6_80.
Щурик М. В. Збереження та охорона земель як ключові передумови їх поліпшення [Електронний ресурс] / М. В. Щурик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2017. - Вип. 1. - С. 61-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2017_1_12.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.04.2018 10.59.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.755486 seconds