Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41671
   


Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 40356  
Андрей запитує:
Доброго вечора !!! Підскажіть будь ласка інформацію до дисципліни "Технології та види спорту для всіх" дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію. Пропопнуємо вам переглянути наступні джерела:
http://cyberleninka.ru/article/n/genezis-i-suschnost-sporta-dlya-vseh-teoretiko-metodologicheskiy-analiz
http://www.stattionline.org.ua/sport/77/12821-sport-dlya-vsix-yak-socialna-sistema.html
http://ztums.gov.ua/index.php/sport-dlia-vsikh/pro-nas
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/svp_2013_2_50.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=/articles/2001//01dumsou.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19645-merezha-centriv-fizichnogo-zdorov-ya-naselennya-sport-dlya-vsix-v-ukraїni-dosyagnennya-problemi-ta-perspektivi.html
http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-09/08dumsau.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/371/1/В_П_Іващенко_О_П_Безкопильний_Теорія_і_методика_фізичного_виховання_Частина_1.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/372/1/В_П_Іващенко_О_П_Безкопильний_Теорія_і_методика_фізичного_виховання_Частина_2.pdf.pdf
http://sportwiki.to/Спорт_для_всех
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Дутчак М$
http://bozdorovo.tk/vidi-sportu-dlya-vsikh.html
http://www.studfiles.ru/preview/5257758/page:5/

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.03.2017 22.08.49 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Чернівці :: Запитання: 40347  
Андрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію по дисциплні "допінг у спорті"
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Білоцький С. Д. Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з допінгом у спорті [Електронний ресурс] / С. Д. Білоцький, В. В. Бубліченко // Альманах міжнародного права. - 2015. - Вип. 7. - С. 32-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2015_7_5.
2. Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. Б. Ячнюк, Ю. Ю. Мосейчук, І. О. Ячнюк, О. О. Воробйов, Л. В. Романів, І. В. Марценяк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Прут, 2011. - 387 c.
3. Куроченко І. П. Антидопінговий контроль та біопроби в спорті : посібник / І. П. Куроченко ; Нац. антидопінг. центр. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 120 c.
4. Мальона С. Б. Допінг-контроль та його організаційно-правові основи [Електронний ресурс] / С. Б. Мальона // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 3. - С. 32–35. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_3_11.
5. Назар П. С. Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту : навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту / П. С. Назар, О. О. Шевченко, Т. П. Гусєв. - Київ : Олімп. л-ра, 2013. - 326 c.
6. Павлюк Є. О. Олімпійський і професійний спорт : навч. посіб. / Є. О. Павлюк, Є. М. Свіргунець. - Хмельницький, 2010. - 255 c.
7. Плахтій П. Д. Допінги і спорт : навч.-метод. посіб. / П. Д. Плахтій, О. П. Шишкін, В. П. Молєв ; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. - Кам`янець-Поділ. : ПП Буйницький О.А., 2007. - 104 c.
8. Сейфулла Р. Д. Классификация и методы определения допинговых средств [Електронний ресурс] / Р. Д. Сейфулла, З. Г. Орджоникидзе, А. Е. Дружинин, Е. А. Рожкова, Г. М. Родченков // Спорт. медицина. - 2007. - № 2. - С. 77-82. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2007//07srdods.pdf.
9. Словник термінів зі спортивного права / уклад.: А. Ю. Бордюгова. - Київ : Юстініан, 2007. - 144 c.
10. Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, присвяч. Всесвіт. Дню авіації і Космонавтики, 16 - 17 квіт. 2015 р., Київ. Т. 2 / ред.: В. В. Білецька ; Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т. - Київ, 2015. - 76 c.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.03.2017 12.37.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 40331  
Яна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріал для реферативної роботи на тему Основні фактори і шляхи формування професійної спрямованості вчителя фізичної культури"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам наступні джерела інформації:
Балахничева Г.В., Заремба Л. В., Цьось А. В. Професійна майстерність учителя фізичного виховання : навч. посіб. / Галина Валентинівна Балахничева, Людмила Василівна Заремба, Анатолій Васильович Цьось.
– Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 64 с.
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1621/1/prof_majct.pdf

Балахничева Г. В. Сучасні педагогічні технології підвищення професійної спрямованості фахівця фізичної культури в навчально-виховному процесі сучасної школи / Г.В. Балахничева, А.В. Цьось, Л.В. Заремба. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – С. 53–64.

Верік, Юлія. Курс на здоров'язбережувальні технології! : семінар-практикум для педагогів / Верік, Юлія // Дошкільне виховання. - 2015. - № 2. - С. 22-26.

Виленский М. Я. Профессиональная направленность физического воспитания студентов педагогических специальностей : уч. пособие / М. Я. Виленский, Р. С. Сафин. – М. : Высш. шк., 1989. – 159 с.

Гнітецька Т. В. Самостійна робота студентів із теорії та методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Т.В. Гнітецька, Т. Г. Овчаренко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 183 с.

Зарудня, Ольга. Складові моніторингу професійної діяльності вчителя початкової школи / Зарудня, Ольга // Початкова школа. - 2016. - № 10. - С. 42-45. - Бібліогр.: с. 45.

Рожерс Т. Професійна підготовка вчителя фізичного виховання у процесі взаємодії ВНЗ та школи / Т. Роджерс // Зб. наук. пр. – Вип. 4. – Рівне, 2006. – С. 55–57.

Смолюк І. О. Педагогічні технології : дослідження соціально-особистісного аспекту / І. О. Смолюк. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1999. – 294 с.

Стратілат, Ірина. Сходинки фахового зростання / Стратілат, Ірина // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2015. - № 24. - Методичний порадник. - 2015. - № 12. - С. 4-9.

Фізична культура в школі: V–XI класи : метод. посіб. / за заг. ред.
С. М. Дятленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 368 с.

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б.
М. Шиян. – Ч. І, ІІ. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2004. – 272 с.

Як стати ефективним учителем: методи викладання : 10 основних позицій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 19 (жовтень). - С. 4-5.

АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13dlovfk.pdf

Основні складові формування професійно-педагогічної майстерності майбутнього фахівця фізичної культури
http://studcon.org/osnovni-skladovi-formuvannya-profesiyno-pedagogichnoyi-maysternosti-maybutnogo-fahivcya-fizychnoyi

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
http://eprints.zu.edu.ua/9147/1/Статт.pdf

Психологічні основи професійної майстерності вчителя фізичної культури
http://ua.textreferat.com/referat-10562.html

СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1607/1/Сутність проблеми підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до формування здоровязбережувальної компетентності .pdf

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/FViS-2012-2/027-35.pdf

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/1638/1/zubanova_n_y.PDF

Формування професійної майстерності вчителів фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/Obldp.nsf/(docweb) /BE56A06C6DF95D72C22579970046D23E?OpenDocument

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК ВАЖЛИВА ЛАНКА ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
http://конференция.com.ua/files/image/konf 11/doklad_11_3_2_23.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 27.02.2017 22.01.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентин із міста: Чернівці :: Запитання: 40279  
Валентин запитує:
Доброго дня! Шукаю інформацію для курсової роботи на тему "Педагогічний контроль за динамікою фізичної підготовленості школярів старших класів". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентине!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. http://bukvar.su/fizkultura-i-sport/59630-Pedagogicheskiiy-kontrol-za-dinamikoiy-fizicheskoiy-podgotovlennosti-shkol-nikov-starshih-klassov.html

2. http://ukrefs.com.ua/page,2,59630-Pedagogicheskiiy-kontrol-za-dinamikoiy-fizicheskoiy-podgotovlennosti-shkol-nikov-starshih-klassov.html

3. http://ur.co.ua/103/478-4-pedagogicheskiiy-kontrol-za-fizicheskoiy-podgotovlennost-yu-shkol-nikov-starshih-klassov.html

4. http://5fan.ru/wievjob.php?id=5110

5. Єгорова Т. А. Педагогічний контроль за рівнем технічної підготовленості у баскетболі / Т. А. Єгорова, Є. А. Стрикаленко, О. Г. Шалар // Фізичне виховання в школах України. - 2011. - № 3. - С. 22-26. - Бібліогр.: 3назв.

6. Коробов М.Г. Методичні рекомендації щодо здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів // Педагогічний вісник. - 2011. - № 3-4. - С. 120-129 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

7. Україна. Міністерство освіти і науки. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : Затверджено. Наказ Міністерство охорони здоров‘я України та Міністерства освіти і науки України 20.07.2009 № 518/674 // Здоров'я та фізична культура. - 2009. - № 30. - С. 7-10

8. Шибецький Є. В. Педагогічне спостереження уроків фізичної культури // Управління школою. - 2011. - № 4-6. - С. 33-35

9. Шибецький, Євгеній. Педагогічне спостереження уроків фізичної культури. Методичні рекомендації щодо контролю уроків фізичної культури // Завуч. - 2013. - № 4. - С. 12-16

10. Годик, Марк Александрович. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М. : Физкультура и спорт, 1980. - 136 с. : ил.; 20 см. - Библиогр.: с. 131-135

11. Хрущев, Сергей Васильевич. Тренеру о юном спортсмене / Сергей Хрущев, Моисей Круглый. - М. : Физкультура и спорт, 1982. - 157 с.; 20 см.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 20.02.2017 15.36.20 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Чернівці :: Запитання: 40130  
Таня запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти матеріал для курсової роботи на тему "Мотивація школярів до занять спортом"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – http://bullit.ho.ua/all/motivac.pdf
http://fiz-ra.in.ua/sites/default/files/Формування позитивної мотивації учнів.pdf
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/Мотивація_учнів_до_занять_фізичними_вправами
http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf2/5.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Vkpnui_fv_2015_8_22.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Ppog_2013_2_41.pdf
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=86842&pg=0
http://tmfv.com.ua/journal/article/viewFile/680/665
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2061/1/Метод. рек.для вчителів.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Snsv/2009_1/09buaaso.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/45-103-1-SM.pdf
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625b3bd69b5d53b88421316d37_0.html
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=585801
http://referatu.net.ua/referats/7569/153084
http://www.uni-sport.edu.ua/sites/default/files/anons_zuhyst/anons_z/diss_ischenko1.pdf
http://www.bibliofond.com/view.aspx?id=888948
https://xreferat.com/71/186-1-shlyahi-formuvannya-potrebi-u-molodshih-shkolyar-v-do-regulyarnih-zanyat-f-zichnimi-vpravami.html
http://www.refsua.com/referat-8161-1.html
http://3w.ldufk.edu.ua/files/avtoreferaty/2004/bezverkhnya_g_v.PDF
– Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11-х класів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Г. В. Безверхня. - Львів, 2004. - 23 с.
– Безверхня Г.В. Формування мотивації до самовдосконалення учнів загальноосвітніх шкіл засобами фізичної культури і спорту: Методичні рекомендації для вчителів фізичної культури. – Умань, 2003. – 52 с.
– Безверхня Г.В. Інформаційні фактори, які впливають на формування мотивації школярів до занять фізичними вправами // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2002. Вип. 6. Т. 1.– С. 154-157.
– Іванченко Л. П. Формування мотивації у підлітків до систематичних занять фізичною культурою і спортом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Л. П. Іванченко. - Луганськ, 2007. - 20 с.
– Лещенко Г. А. Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Г. А. Лещенко. - Кривий Ріг, 2002. - 18 с
– Півень О. Особливості мотивації дівчат 12-14 років до занять фізичною культурою / О. П. Півень, О. Гордієнко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 26. - С. 226-230.
– Бахчанян Г.С. Мотивація інтересу до занять фізичною культурою та спортом / Бахчанян Г.С. // Педагогіка і психологія. - 1997.-№ 4. - С.41-47.
– Загура Ф. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11-х класів / Ф. Загура, А. Бронніков, І. Гусяк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 7 (33), Т. 1 : (А-М). - С. 275-279.
– Євтушевська Н. Мотивація школярів до занять фізичною культурою і спортом / Н. Євтушевська // Рідна школа. - 2005. - № 11. - С. 8-10.
– Ворона, В. В. Стан здоров'я учнів та їх мотивація до занять фізичною культурою в школі / В. В. Ворона // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології . – 2016. – № 1. - С.190-197.
– Закопайло С. Мотивація старшокласників до оздоровчих занять / С. Закопайло // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 98-104.
– Закопайло С. А. Мотивація старшокласників до оздоровчих занять / С.А. Закопайло // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. - Київ, 2002. - Т.30: Педагогіка. Філологія. - С. 50-56.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 26.01.2017 20.59.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.793301 seconds