Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42568
   


Автор запитання: Любов із міста: Тернопіль :: Запитання: 43581  
Любов запитує:
формування дослідницької діяльності учнів початкової школи в умовах освітньо-розвивального середовища НУШ
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Бурч І. Навчально-дослідницька діяльність молодших школярів: теоретичний аспект
http://mir.dspu.edu.ua/article/download/128978/124211
Особливості організації дослідницької діяльності учнів у сучасному закладі освіти
http://library.ippro.com.ua/attachments/article/460/Дослідницька діяльність.pdf
Формування дослідницьких умінь на уроках української мови
https://upsh.com.ua/files/2019-9/UPSh_2019-9_p3.pdf
Навчально-дослідницька діяльність дітей молодшого шкільного віку
http://journal.osnova.com.ua/article/50119-Навчально-дослідницька_діяльність_дітей_молодшого_шкільного_віку
Лалак Н.В., Бурч І.М. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів: суб’єкт-суб’єктна взаємодія (с.98)
https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Збірник-тез_25.10.18.2018.pdf
Дослідницька діяльність учнів початкової школи на уроках природознавства
https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/85-neperervna-pedahohichna-osvita-v-ukrayini-stan-problemy-perspektyvy-2018-r/86-doslidnitska-diyalnist-uchniv-pochatkovoji-shkoli-na-urokakh-prirodoznavstva
http://www.vspu.edu.ua/content/event/years18_19/04_11_rezult/work/r4.pdf

.: Розділ: Освіта :: 19.11.2019 23.34.43 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: марія із міста: Перечин :: Запитання: 43575  
марія запитує:
Добрий день.Допоможіть знайти літературу до теми:"Робота педагога-організатора в малокомплектній школі".Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 18.11.2019 15.25.08 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Сєвєродонецьк :: Запитання: 43566  
Ірина запитує:
Доброго дня!Підкажіть матеріали з теми "Інтернаціоналізація системи вищої освіти країн Східної Європи". Відповідь оформіть будь ласка на сайті Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба бібліотек України
Наша відповідь:
Ірино, доброго ранку! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Авшенюк Н. М. Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : монографія / Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко, Н. О. Постригач, Л. П. Пуховська; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 232 c. - Бібліогр.: с. 203-216. - укp.

Вербицька С. Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтернаціоналізації глобального освітнього простору [Електронний ресурс] / С. Вербицька // Порівняльно-педагогічні студії. - 2010. - № 3-4. - С. 78-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2010_3-4_11

Вербицька А. В. Інтернаціоналізація як основний напрям розвитку вищої освіти [Електронний ресурс] / А. В. Вербицька // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 160-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_41

Дараган, Тетяна. Інтернаціоналізація вищої освіти у XXI столітті: досвід університетів США і Європи / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2017. - № 4. - С. 48-54. - Бібліогр. в кінці ст.

Дебич, Марія. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України / М. Дебич // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2017. - № 2. - С. 33-43.
Дебич М. Європейский підхід до інтернаціоналізації вищої освіти / М. Дебич // Вища освіта України. - 2015. - № 1. - С. 75-80.

Дебич М. А. Світові явища інтеграції у вищій освіті та перспективи участі України в європейських проектах / М. А. Дебич // Шлях освіти. - 2013. - № 2. - С. 18-20. - укp.

Десятов Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття) : Автореф. дис... д-ра пед. наук / Т. М. Десятов; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2006. - 35 c. - укp.

Ігнатова О. М. Підходи до інтернаціоналізації вищої освіти в європі та їх наслідки для стратегічного управління [Електронний ресурс] / О. М. Ігнатова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2016. - Вип. 48. - С. 178-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2016_48_38

Красовська О. Ю. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору [Електронний ресурс] / О. Ю. Красовська // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2011. - № 2. - С. 102-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2011_2(46)__13

Мигович І. В. Інтернаціоналізація як фактор впливу щодо трансформації систем вищої освіти країн Східної Європи [Електронний ресурс] / І. В. Мигович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2017. - № 8(1). - С. 179-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_8(1)__24

Нестеренко І. Б. Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в Польщі за умов європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / І. Б. Нестеренко; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. - Суми, 2014. - 20 c. - укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Нестеренко Модернізація змісту вищої педагогічної$

Павловський К. Трансформації вищої освіти в ХХІ ст.: польський погляд / К. Павловський; Консорціум із удоскон. менедж.-освіти в Україні. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удоскон. менедж.-освіти в Україні", 2005. - 228 c. - Бібліогр.: с. 209-217. - укp.

Сапожников С. Система вищої педагогічної освіти Румунської Республіки як країни-члена ОЧЕС у світлі інтеграційних процесів / С. Сапожников // Молодь і ринок. - 2015. - № 3. - С. 42-46. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. Сбруєва // Вища освіта України. - 2013. - № 3. - С. 89-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2013_3_14

Ситницький М. В. Стратегія розвитку освітніх послуг і навчальних програм у Варшавському університеті / М. В. Ситницький // Бізнес Інформ. - 2017. - № 12. - С. 54-59.
Товканець Г. В. Інтернаціоналізаційні процеси в розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Г. В. Товканець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2015. - № 3. - С. 441-451. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_3_55

Хоружий Г. Ф. Європейська політика вищої освіти : монографія / Г. Ф. Хоружий. - Полтава : Дивосвіт, 2016. - 381 c. - Бібліогр.: с. 370-381

Чернякова Ж. Інтернаціоналізація європейського освітнього простору: етапи розвитку та пріоритетні завдання [Електронний ресурс] / Ж. Чернякова // Порівняльно-педагогічні студії. - 2013. - № 4. - С. 125-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_4_21

Чернякова Ж. Ю. Пріоритетні форми та засоби інтернаціоналізації освітнього простору: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 1. - С. 36-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_1_7

Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти в університетах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. Чирва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2018. - № 2. - С. 86-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_2_11

.: Розділ: Освіта :: 14.11.2019 08.31.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43560  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для експертного дослідження на тему Освіта, як складна динамічна система: чому експертна діяльність в галузі освіти надається все більшого значення як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43553.

.: Розділ: Освіта :: 13.11.2019 10.54.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43557  
Вероніка запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для експертного дослідження на тему : Освіта, як складна динамічна система: чому експертній діяльності в галузі освіти надається все більшого значення, як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43553.

.: Розділ: Освіта :: 12.11.2019 17.34.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.739993 seconds