Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42568
   


Автор запитання: Катя із міста: Львів :: Запитання: 43417  
Катя запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему : Світові тенденції розвитку сучасної вищої освіти
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:131117-21&catid=197:1-122017&Itemid=244&lang=ru
http://eprints.zu.edu.ua/8590/1/РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВ_ТИ ТЕНДЕНЦ_Ї ТА ПЕРСПЕКТИВИ .pdf
http://tempus.org.ua/uk/national-team-here/238-strategija-ta-suchasni-tendenciji-rozvitku-universitetskoji-osviti-ukrajini-v-konteksti-jevropejskogo-prostoru-vishhoji-osviti-na-period-do
file:///C:/Users/User/Desktop/znppo_2012_11_6.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4.3/3.pdf
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635b3bc79b5d53b88421206c27_0.html
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/354/1/Основні ідеї та напрями розвитку вищої освіти у світі.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/ocvit_2013_2_22.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/45185-90755-1-PB.pdf
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1298
http://ua-referat.com/Тенденції_розвитку_системи_вищої_освіти_в_Україні_та_за_кордоном_основні_напрями
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3288
https://ppt-online.org/132977
http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/888/1/nvmdupp_2015_1_8.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/89.pdf
https://ipk-education.com/wp-content/uploads/2019/05/Kutsherenko-Martinjuk-Strategiy.pdf
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13366/200-202.pdf?sequence=1
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5187
file:///C:/Users/User/Desktop/12485-32249-1-SM.PDF
– Домбровська С. Якість освіти як одна із запорук вдалого державного реформування вищої школи України / С. Домбровська // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Харків, 2011. – № 1 (39). – 436 с.
– Суліма Є. Розвиток університетської освіти в умовах глобалізації / Є. Суліма // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва» (23 – 25 травня) / За заг. ред. К. Балабанова. – Маріуполь, 2011. – С. 23-27.
– Хоменко К.П. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти Польщі / К.П. Хоменко// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том І (52): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2014. – С. 385-391.
– Каленюк. І. Вища освіта в сучасному глобальному середовищі / І. Каленюк // Вища школа. – № 9. - 2008. - С.55-62.
– Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : документи і матеріали 2003-2004 рр. / [за ред. В. Г. Кременя]. – Київ – Тернопіль : Вид-во ТДПУ, 2004. – 144 с.
– Кремень В.Г. Проблема визначення та освоєння сучасного змісту освіти : передмова / В.Г. Кремень; Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – Київ : Пріоритети, 2014. – 120 с.
– Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.
– Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В.С.Журавський. – Київ : Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – 416 с.
– Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова – Київ : Таксон, 2014. – 144 с.
– Степко М. Світові тенденції розвитку систем вищої освіти та проблеми забезпечення якості й ефективності вищої освіти в Україні / М Степко // Вища школа. - 2013. - № 7. - С. 13-22.
– Бублик С. Г. Світові тенденції розвитку системи вищої освіти та місце в ній дослідницького процесу / С. Г. Бублик, Т. М. Велентейчик, Т. В. Гончарова // Наука та наукознавство : міжнар. наук. журн. / Нац. акад. наук України, Держ. установа "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України". – 2019. – № 1 - С. 46–67.

.: Розділ: Освіта :: 2.10.2019 16.32.04 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 43416  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Інтернаціоналізація вищої освіти як складова діяльності університетів: сутність, рівні, напрями. Міжнародні освітні програми
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Радимо Вам опрацювати наступні джерела: – http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/39.pdf
https://stud.com.ua/72461/pedagogika/internatsionalizatsiya_vischoyi_osviti
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/16847/1/ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/internatsionalizatsiya-vischoyi-osviti-v-umovah-sogodennoyi-ukrayini
http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2018/mizhnar_konf/materialy_konferentcii-2018.pdf
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_80/part_3/8.pdf
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/249/223
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1297
file:///C:/Users/User/Desktop/nvkogpth_2016_6_6.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/vamsue_2011_2(46)__13.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/26.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/713138/1/Analitika_2_ internationalization.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/Analiz_strategiy_VO_v_umovah_internac_ch1_analit_IVO-2018-113p_avtors-kolektiv.pdf
http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/zb.tez.kon_ferenciyi_2019.pdf
– Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу / А. Сбруєва // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 89–95.
– Дебич М. А. Інтернаціоналізація вищої освіти: світовий досвід : монографія / М. А. Дебич. – Суми: Університетська книга, 2017. – 291 с.
– Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду інтернаціоналізації вищої освіти на основі культурно-гуманітарних стратегій (частина ІІ) : препринт (аналітичні матеріали). – Київ : ІВО НАПН України. – 144 с.
– Бойченко М. Вплив інтернаціоналізації на розвиток інноваційних процесів в управлінні європейською вищою освітою / М. Бойченко // Порівняльно-педагогічні студії. - 2011. - № 2. - С. 71-77.
– Чернякова Ж. Порівняльна характеристика процесів глобалізації та інтернаціоналізації в контексті формування сучасної освітньої політики / Ж. Чернякова // Порівняльно-педагогічні студії. - 2011. - № 2. - С. 78-84.
– Бенніч-Бьоркман Лі. Інтернаціоналізація вищої освіти: пошук ефективної моделі в контексті україно-шведського співробітництва / Лі Бенніч-Бьоркман, С. В. Курбатов // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 3. - С. 93-100.
– Шубартовський Г. Інтернаціоналізація університетської освіти / Г. Шубартовський // Вища школа. - 2011. - № 4. - С. 59-63.
– Козієвська О. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід та українські перспективи / О. Козієвська // Вища школа. - 2012. - № 7. - С. 30-39.
– Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу / А. Сбруєва // Вища освіта України. - 2013. - № 3. - С. 89-95.
– Чернякова Ж. Інтернаціоналізація європейського освітнього простору : етапи розвитку та пріоритетні завдання / Ж. Чернякова // Порівнял.-пед. студії. - 2013. - № 4. - С. 125-131.
– Донченко В. Пріоритетні напрями міжнародної діяльності сучасного університету в умовах інтернаціоналізації освіти / В. Донченко // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2013. - № 4. - С. 102-110.
– Лозовий В. Інтернаціоналізація вищої освіти України: проблеми та перспективи / В. Лозовий // Післядиплом. освіта в Україні. - 2014. - № 1. - С. 8-10.
– Дебич М. Європейский підхід до інтернаціоналізації вищої освіти / М. Дебич // Вища освіта України. - 2015. - № 1. - С. 75-80.
– Золотарьова І. Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з європейським простором вищої освіти / І. Золотарьова, Жан-Юг Шоша // Вища школа. - 2015. - № 9/10. - С. 70-79.
– Дебич М. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України / М. Дебич // Вища школа. - 2017. - № 2. - С. 33–42.
– Дараган Т. Інтернаціоналізація вищої освіти у XXI столітті: досвід університетів США і Європи / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа. - 2017. - № 4. - С. 48–54.
– Коцур В. Інтернаціоналізація освіти: шлях України до себе в європейському цивілізаційному просторі / В. Коцур // Рідна шк. - 2018. - № 3/4. - С. 3–7.
– Виговська О. Стратегія інтернаціоналізації як ключовий пріоритет розвитку університетської освіти в Україні / О. Виговська // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. - 2018. - Вип. 1/2. - С. 38–46.
– Дебич М. Підвищення якості вищої освіти через інтернаціоналізацію навчального процесу - світова тенденція / М. Дебич, О. Гуменна // Вища школа. - 2019. - № 3. - С. 54-61.
– Суліма Є. М. Позитивний імідж сучасного університету в умовах інтернаціоналізації вищої освіти / Є. М. Суліма // Інновац. педагогіка. - 2018. - Вип. 7. Т. 2. - С. 112–115.

.: Розділ: Освіта :: 2.10.2019 15.39.30 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43415  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Інтеграція України у Європейський освітній простір: організація освітнього простору відповідно до світових тенденцій та вимог ринку праці (статті, нормативні документи, книги, монографії,)
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Перегляньте наступні джерела:
Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи : посіб. / [за ред. В. П. Андрущенка]. – Київ, 2004. – 162 с.
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : документи і матеріали 2003-2004 рр. / [за ред. В. Г. Кременя]. – Київ : Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 144 с.
Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття / Н. Касярум // Витоки педагогічної майстерності. – 2013. – Вип. 12. – С. 107-113.
Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження : моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод.Фонд дослідж. освіт. політики» ; кер. авт. кол. Т. В. Фініков. – Київ : Таксон, 2012. – 54 с. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=54018.
Гращенко І. С. Проблеми та перспективи інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір [Електронний ресурс] / І. С. Гращенко, Р. В. Янковой ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну // Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матер. V міжнар. наук.-практ. конф., 2 жовтня 2015 р., м. Київ. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 352-363. – Режим дступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/806/1/V90sp_P352-363.pdf.
Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред.. д. техн. наук, проф. Ф. Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 560 с. – (Серія «Євроінтеграція: український вимір» ; Вип. 16). – Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3717.
Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Електронний ресурс] : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2015 р. // Інститут вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України. - Режим доступу: http:// ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html.
Кириченко К. І. Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / К. І. Кириченко // Регіональне та муніципальне управління. – 2015 . - № 11-12. – С. 104-108. – Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/download/639/621/.
Кристопчук Т. Є. Напрями трансформації педагогічної освіти країн Європейського Союзу в Україну [Електронний ресурс] / Т. Є. Кристопчук // Зб. наук. праць Військового ін-ту Київ. нац.. ун-ту імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 41. - С. 165-171. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpviknu_2013_41_30.pdf.
Кристопчук Т. Модернізація педагогічної освіти в Україні в контексті намірів щодо входження в Європейський освітній простір / Т. Кристопчук // Нова педагогічна думка. – 2013. – Вип. 2. – С. 127-131. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npd_2013_1.2_35.pdf.
Мартиненко С. Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети [Електронний ресурс] / С. Мартиненко // Освітологія. – 2013. – Вип. 2. – С. 163-168. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ocvit_2013_2_22.pdf.
Парпан У. М. Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / У. М. Парпан // Lex Portus : юрид. наук. журн. – 2018. – № 1. – C. 62-73. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9182/Parpan_LP_1_2018..pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Пінчук Є. А. Модернізація вищої школи України в умовах інтеграції в Європейський освітній простір [Електронний ресурс] / Є. А. Пінчук // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2009. – № 2. – С. 112-120. Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/ Tipuss/2009_2/.
Табутсадзе О. Міжнародне співробітництво в освіті як інструмент змін освітнього простору [Електронний ресурс] / О. Табутсадзе К. Ф. Захарова // Економічна теорія та освіта ХХI століття : міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 20-ої річниці кафедри економічної теорії ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ, 25 вересня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 51-53. – Режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf#page=51.
Тема 2. Світовий освітній та науковий простір та місце України в ньому [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uip.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/ Лекция-2.pdf.

.: Розділ: Освіта :: 2.10.2019 13.30.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 43390  
Тетяна запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про впровадження НУШ. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам ознайомитися з наступними джерелами за вашим запитом:
Архипова В. Ми майбутнє Нової школи! : попередження шкільної дезадаптації майбутніх першокласників : практика / В. Архипова // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2019. — № 5. — С. 31-47.
Бугайчук А. Педагогіка партнерства в НУШ : взаємодія вчителів, батьків та учнів / А. Бугайчук // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 10. — С. 2-9.
Ващук Н. Правила, етикет, пам'ятки : на допомогу вчителю Нової української школи / Н. Ващук // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 18. — Методичний порадник. — 2018. — Вип. 9. — С. 20-29.
Гревцева Т. Головне слово в абревіатурі НУШ — українська : хроніка : нова українська школа / Т. Гревцева // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 3. — С. 17.
Єрьоменко О. Досліди з яблуком : дослідницька діяльність в умовах НУШ / О. Єрьоменко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 3. — С. 2-7.
Ілляшенко Т. Реформування початкової школи: як допомогти дітям із труднощами в навчанні : як допомогти дітям-переселенцям / Т. Ілляшенко // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 23-24. — С. 20-29.
Кійло О. НУШ: учитель і самоосвітня діяльність учнів : формування дослідницьких умінь і навичок молодших школярів / О. Кійло // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 6-19.
Кучеренко І. Особистісно зорієнтоване навчання – домінантна модель реалізації концепції «Нова українська школа» : [українська мова в контексті компетентнісної освіти 21 століття] / І. Кучеренко // Дивослово. — 2018. — № 11. — С. 9-14. — Продовж. Початок № 10, 2018.
Морозова А. Критичне мислення : використання технології на уроках математики : нова українська школа / А. Морозова // Математика (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 11-19.
Нікитенко Н. Особливості викладання біології в умовах Нової української школи : педагогічна майстерня / Н. Нікитенко // Біологія (Основа). — 2019. — № 13-15. — С. 4-43.
Ніколенко О. Про програми, підручники й нові книжки : нова українська школа / О. Ніколенко // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 7-8. — С. 2-5.
Погребняк О. Англійська мова в умовах НУШ : мій досвід / О. Погребняк // Англійська мова в початковій школі. — 2019. — № 5. — С. 26-38.
Посохова Н. Критичне мислення у світлі вимог концепції «Нової Української Школи» / Н. Посохова // Історія та правознавство. — 2019. — № 10-12. — С. 11-14.
Харченко Н. Зміни в освіті : від червоної ручки до Концепції виховання / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2018. — № 17. — С. 5-7.
Хлонь І. Гаджет на занятті — допомога чи завада? : з досвіду використання завдань з QR-кодами на уроках літератури : нова українська школа / І. Хлонь // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 1-2. — С. 10-12.
Чайченко В. Методика навчання молодших школярів вимірювальних дій в умовах інновацій початкової освіти / В.Чайченко, В. Сарієнко // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 19-23.

.: Розділ: Освіта :: 24.09.2019 14.04.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43352  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Організація освітнього простору європейських світових реформ
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко. Радимо скористатися такими джерелами інформації:
Авшенюк Н. М. Європейські виміри модернізації сучасної педагогічної освіти / Н. М. Авшенюк // Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному просторі: монографія / авт. кол.: Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко та ін. – Київ: Педагогічна думка, 2011. – 232 с.
Байманова Л. С. Высшее образование в Казахстане и Польше: реалии, проблемы и перспективы / Л. С. Байманова, Б. Е. Хамзина // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 6. – С. 141-144.
Бондарчук Н. О. Європейська та міжнародна співпраця Чехії в галузі освіти / Н. О. Бондарчук // Вісник НАДУ. – 2007. – № 1. – С. 160-169.

Гречка Я. Р. Самоврядування в навчальних закладах Польщі як важливий компонент державно-громадського управління освітою / Я. Р. Гречка // Науковий вісник Академії муніципального управління. – Вип. 4 (6): Державне управління та місцеве самоврядування / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – Київ : Видавн.-полігр. центр Акад. муніцип. упр., 2008. – С. 294-303.
Зданюк Т. В. Освітні реформи в університетах Німеччини другої половини XX століття : монографія / Т. В. Зданюк, О. Ю. Кузнецова ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. - 192 с. : табл. - Бібліогр.: с. 139-163.
Матвієнко О. В. Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського союзу: порівняльний аналіз / О. В. Матвієнко. – Київ, 2005. – 512 с.
Лавриченко Н. М. Модернізація змісту базової освіти у західноєвропейських країнах / Н. М. Лавриченко // Директор школи. – 2004. – № 6 (294). – С. 22-25.

Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ
– початок ХХІ ст.) : монографія / О. І. Локшина; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Богданова А. М., 2009.
– 403 c.
Майборода Е. В. Системы высшего образования Украины и Польши: тенденции реформирования / Е. В. Майборода // ZNUV. – 2016. – № 47(2). – С. 228-240.

Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / за ред. В. Кременя та ін. – Київ : ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2013. – 460 с.
Сисоєва С. О. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук // Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c.
Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : монографія : у 2 ч. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2008.

Фуллан М. Сили змін. Вимірювання глибини освітніх реформ / Майкл Фуллан; пер. з англ. Г. Шиян, Р. Шиян.
– Львів : Літопис, 2000. – 269 с.
Харченко О. В. Тенденції розвитку вищої (університетської) освіти в Польщі (1990-2003 рр.) / О. В. Харченко // Аналітичний огляд стану і міжнародних тенденцій розвитку систем освіти. – 2004. – № 9.
Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р., м. Київ / Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. шк. Спілки пол. вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред. Огнев'юка В. О.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 203 с. : схеми, табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Шеломовська О. М. Реформування державного управління вищою освітою в Україні на основі європейського досвіду : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Шеломовська Оксана Миколаївна ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.
Вавренюк С. А. Історія проведення реформи вищої освіти в Європі // http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6776&i=11
Папіжук В. О. Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції // http://studentam.net.ua/content/view/7541/97/

.: Розділ: Освіта :: 11.09.2019 13.43.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.66641 seconds