Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41951
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43463  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: організації простору вищої освіти в Україні в контексті європейської інтеграції
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://kpi.ua/922-9
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3717
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17552/1/Вища освіта України.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/86995/06-Moiseeva.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/Грищук Ю. В. Розвиток сучасної вищої освіти в Україні євроінтеграційний контекст.pdf
http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Pedagogica/53660.doc.htm
https://knute.edu.ua/file/MjkyMQ==/01d626453878c72a91c026651e5a0735.pdf
https://kneu.edu.ua/get_file/4365/Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті ЄПВО на період до 2020 року.doc
http://eprints.zu.edu.ua/17332/1/Stattya_Kovalchuk_1.pdf
– Андрущенко В. Основні характеристики Європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 5-16.
– Андрущенко В. Проблема входження української університетської освіти в європейський освітній простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна школа. – 2012. – № 1–2. – С. 3-8.
– Гейко С. Проблеми підвищення якості освіти в Україні в контексті Євроінтеграції / С. Гейко // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : зб. наук. пр. – Дрогобич, 2010. – С. 237–241.
– Гриневич Л. Вища освіта України: на шляху інтеграції до Європейського освітнього простору / Л. Гриневич // Рідна школа. – 2014. – № 11. – С. 8-13.
– Грицюк Л. Реалізація програм «Подвійний диплом» як спосіб входження вітчизняних ВНЗ до Європейського простору вищої освіти / Л. Грицюк, А. Лякішева // Вища школа. – 2014. – № 7. – С. 46-54.
– Закусило О. Проблеми входження України в європейський освітній простір / О. Закусило // Шлях освіти. – 2011. – № 1. – С. 11-16.
– Золотарьова І. Імплементація європейських підходів до університетських магістерських програм у системі вищої освіти в Україні / І. Золотарьова, Ж. Шоша // Вища школа. – 2010. – № 10. – С. 42-48.
– Когут С. Я. Теоретичні засади професійної педагогічної освіти в контексті європейської інтеграції / С. Я. Когут // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф., м. Рівне, 5 груд. 2013 р. – Рівне, 2013. – С. 285-287.
– Колупаєва Т. Є. Стандарти вищої освіти України у європейському вимірі / Т. Є. Колупаєва // Професійний розвиток педагога : матеріали IV регіон. наук.-практ. семінару «Сучасний вчитель початкових класів: реалії та перспективи», 10 груд. 2013 р., Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2013. – С. 10-13.
– Радівілова Т. Українська система вищої освіти в європейському освітньому та науковому просторі / Т. Радівілова // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб. – Львів, 2014. – С. 69-92.
– Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір / С. Серебрянський // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 7-14.
– Уваркіна О. Українська освіта на шляху до європейського освітнього простору / О. Уваркіна // Вища освіта України. – 2012. – № 3. – С. 38-44.
– Ципко В. Інтеграція України до європейського освітнього простору з позицій філософського виміру освіти / В. Ципко // Вища школа. – 2012. – № 6. – С. 44-50.
– Мокін Б. І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України / Б. І. Мокін // Педагогіка і психологія. - 2015. - № 4. - С. 30-37.
– ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", [7 листоп. 2013 р., м. Київ] : [матеріали] / підгот.: В. Луговий, С. Калашнікова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2014. - № 1. - С. 112-115.
– Калашнікова С. Якість - необхідна умова європейської інтеграції вищої освіти України / С. Калашнікова, Ж. Таланова // Пед. газ. - 2012. - Жовтень (№ 10). - С. 1-2.
– Луговий В. Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", [25-26 жовтня 2012 р., м. Київ] / В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова // Вища освіта України. - 2013. - № 1. - С. 112-115.
– Савченко О. Проблеми і перспективи міжнародної інтеграції вищої освіти / О. Савченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2012. - Ч. 3. - С. 273-278.
– Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. № 3 (додаток 2). Темат. вип. Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу ; Т. 1 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; [голов. ред. В. П. Андрущенко ; редкол. В. С. Бакіров та ін. ; ред. рада темат. вип. : Калашнікова С. та ін.]. - [Київ] : [б. в.], 2012. - 133 с.
– Чугаєвський В. Г. Соціалізуючі функції вищої освіти в контексті європейської інтеграції / В. Г. Чугаєвський // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : зб. наук. пр. / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління. - Київ, 2013. - Вип. 12. - С. 110-118.
– Інтеграція національної науки до Європейського наукового простору : межрегіон. наук.-практ. конф., 25-27 жовт. 2006 р. : тези доповідей / Нац. інформ. центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій, Запоріз. обл. союз промисловців і підприємців, Запоріз. держ. центр н.-техн. і екон. інформації, ТОВ Наук. ВО "Лідер-К" ; [упоряд. С. М. Сєлін ; комп'ютер. верстка В. В. Алексеєнко]. - Запоріжжя : [Б. в.], 2006. - 62 с.
– Сидорчук Н. Місце університетської освіти у мережі європейського освітнього простору / Н. Сидорчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. - Вип. 469 : Педагогіка та психологія. - С. 201-206.
– Прокопенко І. Ф. Якість освіти в умовах євроінтеграції / І. Ф. Прокопенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків], 2009. - Вип. 23/24 (27/28). - С. 67-73.

.: Розділ: Освіта :: 16.10.2019 15.54.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влад із міста: Червоноград :: Запитання: 43430  
Влад запитує:
Доброго дня! Допоможі ть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: місія університету як соціальної інституції: історичний вимір і сучасний глобалізований світ
Наша відповідь:
Доброго дня, Владе! Радимо Вам використати наступні матеріали: – file:///C:/Users/User/Desktop/4-Article Text-5-1-10-20180321.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/32308218.pdf
http://academy.gov.ua/pages/dop/34/files/bb03530c-327a-4a6e-90ed-de8843b1c40e.pdf
http://education-ua.org/ua/articles/167-misiya-universitetiv-u-sviti-istoriya-ta-suchasnist
http://lib.iitta.gov.ua/9737/1/1 відділ Монографія Феномен університету.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/Kurbatov_29.09.2015-disser.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/9421/1/Zhyzhko T. A..pdf
https://kdpu.edu.ua/blogs/2017/10/03/misiya-pedagogichnogo-universytetu/
file:///C:/Users/User/Desktop/6542-13140-1-SM.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=106
http://ukr.vipreshebnik.ru/mened/4452-misiya-universitetu-v-sistemi-osvitnogo-menedzhmentu.html
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5887/1/Shevchenko_77-80.pdf
http://oaji.net/articles/2016/690-1459247518.pdf
– Курбатов С.В. Історичні трансформації університетської місії // Людинознавчі студії : збірник наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2011. - Випуск 24. Філософія. - С. 16-29.
– Колотило М.О. Місія університету в контесті філософсько-освітньої парадигми інформаційного суспільства : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Колотило Мар'яна Олексіївна ; наук. кер. І. І. Федорова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 222 с.
– Сбруєва А. А. Місія сучасного університету: тенденції розвитку / А. А. Сбруєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 06-07 квітня 2016 р., м. Суми. Т. 1 / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: А. А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. - Суми, 2016. - С. 22-26.
– Зиміна С. В. Інноваційна діяльність як складник третьої місії університетів: проблеми розвитку / С. В. Зиміна // Інноваційна педагогіка. – 2018. – № 8. – С. 171-175.
– Коцур В. Наукова, освітня, просвітницька місія університету / В. Коцур // Рідна школа. - 2012. - № 11. - С. 3-9.
– Приходько В. В. Місія сучасних університетів у формуванні особи лідера, інтелігента та патріота своєї країни / В. В. Приходько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 3К (84). - С. 389-394.
– Ортега-І-Гассет Х. Місія університету / Х. Ортега-І-Гассет ; пер. з ісп. Є.Гулевич // Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001 / Упоряд.: М. Габлевич, Є. Гулевич; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Центр гум. дослід. - Львів; Дрогобич, 2002. - Т. 2, кн. 1: Наукові переклади і дослідження. - С. 185-202.
– Степко М. Ф. Місія вищої освіти в сучасному суспільстві: інноваційний розвиток через диверсифікацію типів навчальних закладів і програм навчання / М. Ф. Степко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : [збірник наукових праць] / Харківський гум. ун-т "Народна українська академія". - Харків, 2013. - Т. 19. - С. 7-20.

.: Розділ: Освіта :: 4.10.2019 13.36.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Філомена із міста: Львів :: Запитання: 43427  
Філомена запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Експертна діяльність як проектування розвитку освіти та механізм забезпечення її якості
Наша відповідь:
Доброго дня, Філомено! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:
https://core.ac.uk/download/pdf/33686915.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Vmdu_pr_2013_6_11.pdf
http://www.psuhologia.in.ua/images/dustan/stavppe2.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10953/1/I_Tryhub_osv1_KUBG.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Освітологія підготовка експертів у галузі освіти навчально-методичний посібник .pdf
https://www.academia.edu/14170593/ЕКСПЕРТНА_ДІЯЛЬНІСТЬ_У_ВИЩІЙ_ОСВІТІ_ПІДХОДИ_І_КРИТЕРІЇ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-04
file:///C:/Users/User/Desktop/Otros_2017_4_5.pdf
– Огнев’юк В. О. Науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти – освітологія / В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва // Креативна педагогіка / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Вінниця, 2012. – Вип. 5. – 108 с. – С. 32-41.
– Чепа М.-Л. А. Психологічна експертиза освіти / М.-Л. А. Чепа // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології» (Том ХІІ, ч. 5). – Київ. – С. 337-341.
– Єльнікова Г.В. Атестація загальноосвітніх навчальних закладів в Україні: передумови, зміст, експеримент : наук.-метод. посіб. / Г. В. Єльникова. – Харків : Гімназія, 1999. – 160 с.
– Петренко Л. Система внутрішньошкільного експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів / Л. Петренко // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9. – № 1. – С. 83-90.
– Касьянова О. М. Експерт в освіті: основні характеристики, методи відбору та оцінювання / О. М. Касьянова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голов. ред. : Сущенко Т. І.]. – Запоріжжя : КПУ. – Вип. № 21 (73). – 2011. – 502 с.
– Іваницька О. Експертне оцінювання як інструмент управління загальноосвітнім навчальним закладом / О. Іваницька, А. Панченко // Освітологія. – 2015. – № 4. - С.65-70.
– Пономаренко Н. Експертиза в освіті: особливості, функції, типи / Н. Пономаренко // Освітологія. – 2015. – № 4. - С.61-64.
– Боднар О. С. Часткові технології управління суб'єктами у системі аналітико-експертної діяльності в освіті / О. С. Боднар // Імідж сучас. Педагога. - 2015. - № 8. - С. 15-18.
– Яблонський А. І. Сутність і феноменологія експертизи освіти / А. І. Яблонський // Пед. науки: теорія, історія, інновац. Технології. - 2015. - № 4. - С. 272-282.
– Боднар О. Технології управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону / О. Боднар // Директор шк., ліцею, гімназії. - 2012. - № 5. - С. 88-93.

.: Розділ: Освіта :: 4.10.2019 12.22.56 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43425  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Інтеграція України у Європейський освітній простір: організація освітнього простору відповідно до світових тенденцій та вимог ринку праці
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:

Андрушкевич Ф. Інновації в польській та українській освіті як наслідок підписання європейських освітніх декларацій (порівняльний аналіз) / Ф. Андрушкевич // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 2. – С. 32–40.

Андрущенко В. Можливість і дійсність конституційного процесу в європейському освітньому просторі / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 9–12.

Андрущенко В. «Педагогічна матриця» української освіти : її значення для України і європейського світу / В. Андрущенко // Рідна школа. – 2012. – № 4–5. – С. 13–19.

Антонюк Т. Гармонізація української системи освіти з міжнародними стандартами як головна передумова інтеграції у світовий освітній простір / Т. Антонюк. – Режим доступу:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukralm_2014_15_22.pdf

Вікторов В. Нові моделі управління освітою : процес перетворень у системі управління освітою України відповідно до вимог Болонського процессу / В. Вікторов // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 66–71.

Гавлітіна Т. Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням європейського освітнього простору / Т. Гавлітіна // Нова педагогічна думка. – 2015. – № 4. – С. 117–120.

Гейко С. Проблеми підвищення якості освіти в Україні в контексті Євроінтеграції / С. Гейко // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : зб. наук. пр. – Дрогобич : Ред.-вид. від. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – С. 237–241.

Гуменюк А. Проблеми інтеграції української освіти до європейського освітянського простору / А. Гуменюк, Т. Ковальчук // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2009. – №37. – С. 32-35.

Закусило О. Проблеми входження України в європейський освітній простір / О. Закусило // Шлях освіти. – 2011. – № 1. – С. 11–16.

Іванова С. Інновації в освіті та проблеми реформування системи вищої освіти в аспекті євроінтеграції України / С. Іванова. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13366/200-202.pdf?sequence=1

Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : монографія / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 560с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип.16).

Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір : здобутки Закарпатського державного університету. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9822/1/34.pdf

Калінічева Г. І. Академічна мобільність як складова європейського простору вищої освіти / Г. І. Калінічева // Вища освіта України. – 2010. – Дод. 4. – Т. 1(19): "Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі". – С. 143–154.

Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття / Н. Касярум. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2203/1/Kasjarum.pdf

Корольова Т. С. Інтеграція вищої освіти України до європейського освітянського простору в умовах глобалізації / Т. С. Корольова. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2165/1/Інтеграція вищої освіти України до європейського освітянського простору в умовах глобалізації.pdf

Лук’янихіна О. А. Інтеграція української вищої освіти до європейського освітнього простору / О. А. Лук’янихіна, К. І. Кириченко. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/34636/1/Lukianikhina_education modernization.pdf

Мартиненко С. Європейський простір вищої освіти : тенденції розвитку та пріоритети / С. Мартиненко. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ocvit_2013_2_22.pdf

Моделювання освітнього простору в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»: методичні рекомендації / укл.Т. В. Деміракі ; за заг. ред. В. В. Стойкової. –Миколаїв : ОІППО, 2018. – 36 с. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/biblioteka/repozitariy/metod recomendacii/Метод. рекомендації Деміракі.pdf

Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі: монографія / авт. кол.: Н. М. Авшенюк, О. В. Кудін, О. І. Огієнко та ін. – К. : Пед. думка, 2011. – 232 с.

Моісєєва Ф. А. Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу / Ф. А. Моісєєва, В. А. Усачов // Наука. Суспільство. Релігія. – 2014. – № 1. – С. 36-40. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/86995/06-Moiseeva.pdf?sequence=1

Норкіна О. Ф. Формування сучасного освітнього простору в Україні / О. Ф. Норкіна. – Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/aktprob.11.125.pdf

Паращенко Л. Європейський вибір у системі загальної середньої освіти України / Л. Паращенко // Освіта і управління. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 7–13.

Перспективи освітньої системи України на ринку міжнародних освітніх послуг : аналітична записка. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/juli/4.htm

Радівілова Т. Українська система вищої освіти в європейському освітньому та науковому просторі / Т. Радівілова // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб. – Л. : Манускрипт, 2014. – С. 69–92.

Разуменко О. Освітній простір як місце розгортання педагогічних відносин / О. Разуменко. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2312-1947/article/download/29188/25961

Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір / С. Серебрянський // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 7–14.

Сучасні світові й вітчизняні моделі управління розвитком освітніх систем. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9226/1/Григорьэва_електбыбылыот.pdf

Ткач Т. В. Освітній простір особистості: психологічний аспект : монографія / Т. В. Ткач ; Інститут ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. ; Запоріжжя, 2008. – 272 с.

Хан Є. Інтеграція України у європейський простір вищої освіти як складова цивілізаційного вибору / Є. Хан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – № 3. – С. 54-57. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_Ist_2015_3_15.pdf

Цимбалару А. Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення / А. Д. Цимбалару. – Український педагогічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 41-49. – Режим доступу: http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/311/311c4a2491b1cdb734b792dca919716e.pdf

Ципко В. Інтеграція України до європейського освітнього простору з позицій філософського виміру освіти / В. Ципко // Вища школа. – 2012. – № 6. – С. 44–50.

http://www.govforc.com/index.php?id=353

http://uip.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/Лекция-2.pdf

http://lib.khnu.km.ua/virt_dovidka1/for_chit/view_post.php?postid=8727

https://pidruchniki.com/1298010862052/pravo/mizhnarodne_osvityanske_pravo_pravovi_aspekti_vhodzhennya_ukrayinskoyi_osviti_svitoviy_osvitniy_prostir

http://www.osvitaua.com/2018/08/65946/

http://education-ua.org/ua/articles/1115-novij-osvitnij-prostir-dlya-novoji-ukrajinskoji-shkoli-misiya-nezdijsnena

.: Розділ: Освіта :: 4.10.2019 09.01.44 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Львів :: Запитання: 43417  
Катя запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему : Світові тенденції розвитку сучасної вищої освіти
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:131117-21&catid=197:1-122017&Itemid=244&lang=ru
http://eprints.zu.edu.ua/8590/1/РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВ_ТИ ТЕНДЕНЦ_Ї ТА ПЕРСПЕКТИВИ .pdf
http://tempus.org.ua/uk/national-team-here/238-strategija-ta-suchasni-tendenciji-rozvitku-universitetskoji-osviti-ukrajini-v-konteksti-jevropejskogo-prostoru-vishhoji-osviti-na-period-do
file:///C:/Users/User/Desktop/znppo_2012_11_6.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4.3/3.pdf
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635b3bc79b5d53b88421206c27_0.html
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/354/1/Основні ідеї та напрями розвитку вищої освіти у світі.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/ocvit_2013_2_22.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/45185-90755-1-PB.pdf
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1298
http://ua-referat.com/Тенденції_розвитку_системи_вищої_освіти_в_Україні_та_за_кордоном_основні_напрями
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3288
https://ppt-online.org/132977
http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/888/1/nvmdupp_2015_1_8.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/89.pdf
https://ipk-education.com/wp-content/uploads/2019/05/Kutsherenko-Martinjuk-Strategiy.pdf
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13366/200-202.pdf?sequence=1
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5187
file:///C:/Users/User/Desktop/12485-32249-1-SM.PDF
– Домбровська С. Якість освіти як одна із запорук вдалого державного реформування вищої школи України / С. Домбровська // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Харків, 2011. – № 1 (39). – 436 с.
– Суліма Є. Розвиток університетської освіти в умовах глобалізації / Є. Суліма // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва» (23 – 25 травня) / За заг. ред. К. Балабанова. – Маріуполь, 2011. – С. 23-27.
– Хоменко К.П. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти Польщі / К.П. Хоменко// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том І (52): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2014. – С. 385-391.
– Каленюк. І. Вища освіта в сучасному глобальному середовищі / І. Каленюк // Вища школа. – № 9. - 2008. - С.55-62.
– Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : документи і матеріали 2003-2004 рр. / [за ред. В. Г. Кременя]. – Київ – Тернопіль : Вид-во ТДПУ, 2004. – 144 с.
– Кремень В.Г. Проблема визначення та освоєння сучасного змісту освіти : передмова / В.Г. Кремень; Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – Київ : Пріоритети, 2014. – 120 с.
– Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.
– Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В.С.Журавський. – Київ : Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – 416 с.
– Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова – Київ : Таксон, 2014. – 144 с.
– Степко М. Світові тенденції розвитку систем вищої освіти та проблеми забезпечення якості й ефективності вищої освіти в Україні / М Степко // Вища школа. - 2013. - № 7. - С. 13-22.
– Бублик С. Г. Світові тенденції розвитку системи вищої освіти та місце в ній дослідницького процесу / С. Г. Бублик, Т. М. Велентейчик, Т. В. Гончарова // Наука та наукознавство : міжнар. наук. журн. / Нац. акад. наук України, Держ. установа "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України". – 2019. – № 1 - С. 46–67.

.: Розділ: Освіта :: 2.10.2019 16.32.04 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.044865 seconds