Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 41263
   


Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 43144  
Оля запитує:
Доповідь з теми: Інформаційний розвиток дитини
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Бабенко Ж. Шляхи трансформації діяльності дитячих та юнацьких бібліотек України на сучасному етапі / Ж. Бабенко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. – Київ : 2009. – С. 90-92.
Грабова С. Формування основ інформаційної культури / С. Грабова // Шкільний світ. – 2002. – № 9. – С.7.
Грицька Т. С. Етапи формування та види інформаційних компетентностей учнів / Т. С. Грицька // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2010. – № 1. – С. 41-42.
Громова О. Информационная культура школьников: проблемы и поиск решений / О. Громова // Шкільна бібліотека плюс. – 2009. – № 9. – С. 13-20.
Громова О. Информационная культура школьников: проблемы и поиск решений / О. Громова // Шкільна бібліотека плюс. – 2009. – № 9. – С. 13-20.
Громова О. Развитие информационной культуры школьников: подходы и возможные методики / О. Громова // Шкільна бібліотека плюс. – 2009. – № 10. – С. 2-6.
Жуковська Л. Інформаційна культура : бібліотечна поличка / Л. Жуковська // Шкільний світ. – 2012. – № 6. – С. 15-17.
Илларионова Н. Грамотных пользователей готовить со школьной скамьи : [з досвіду Чехіїї, Словаччини] / Н. Илларионова // Библиотека. – 2012. – № 12. – С. 62-65.
Красножон В. М. Формування інформаційної культури дітей в електронну еру : [із збірки "Книга творить людину"] / В. М. Красножон; Національна бібліотека України для дітей // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 3. – С. 35-37.
Кряковцева Н. А. Информационная культура – культура нового типа / Н. А.Кряковцева // Мир библиографии. – 2009. – № 1. – С. 58-67.
Матвійчук О. Методика розвитку інформаційної культури учнів / О. Матвійчук // Шкільна бібліотека. – 2005. - №3. – С. 23-28.
Мозгова В. П. Інформаційна культура особистості в акмеологічних моделях середніх загальноосвітніх навчальних закладах: спроба компаративного аналізу / В. П. Мозгова // Шкільна бібліотека плюс. – 2010. – № 2. – С. 19-26.
Науменко Т. Виховання інформаційної культури у дітей / Т. Науменко, І. Стеценко // Дитячий садок (Шкільний світ). – 2009. – № 41. – С. 3.
Новіцька Н. Діти – інформація – культура – бібліотека / Н. Новіцька // Світ дитячих бібліотек. – 2009. – № 4. – Спец. вип. – С. 49-50.
Омельченко Г. Інформаційна культура – пріоритетний напрям бібліотечної діяльності / Г. Омельченко // Світ дитячих бібліотек. – 2009. – № 4. – Спец. вип. – С. 40-42.
Пикало В. В. Рівень інформаційної культури сучасної людини / В. В. Пикало // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 2. – С. 35-39.
Харченко Д. Г. Виховання читача: трансформація діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : із досвіду шкільного бібліотекаря / Д. Г. Харченко // Шкільна бібліотека плюс. – 2012. – № 5. – С. 9-13.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 27.05.2019 23.43.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Харків :: Запитання: 43142  
Ярослава запитує:
Добрий вечір, допоможіть знайти літературу за темою феномен моди. Найстаріші європейські будинки моди.
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославо, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Блэкмен К. 100 лет моды / К. Блэкмен. – М. : Колибри, 2013. – 400с. : ил.
Воронкова А. І. Мода у контексті сучасних соціологічних досліджень / А. І. Воронкова // Грані. – 2016. - № 4. - С. 69-73. – Режим доступу: https://grani.org.ua/index.php/journal/article/download/359/365/
Дихнич Л. П. Феномен моди в соціокультурних процесах XX століття : дис. канд. іст. наук : 17.00.01 / Л. П. Дихнич ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2002. – 170 с. - Бібліогр.: с. 162-170.
Ермилова Д. Ю. История домов моды : от античности до современности : учеб. пособие для высш. учебн. заведений / Д. Ю. Ермилова. – М. : Академия, 2003. – 288 с.
Захаржевская Р. В. История костюма : от античности до современности / Р. В. Захаржевская. – 3-е изд., доп. – М. : Рипол классик, 2007. – 288 с.
История моды с XVII по ХХ столетие : коллекция Института костюма Киото / под ред. А. Фукай. – М. : АРТ-РОДНИК, 2003. –735 с.: ил.
Історія моди. Тенденції її розвитку. – Режим доступу: https://allref.com.ua/uk/skachaty/istoriya_modi|_Tendenciyi_yiyi_rozvitku03
Історія одягу й моди : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Луцьк, 2016. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/Istorija_(2).pdf
Історія української моди: від Київської Русі до сучасності. – Режим доступу: https://uain.press/articles/istoriya-ukrayinskoyi-mody-vid-kyyivskoyi-rusi-suchasnosti-458016
Колосніченко М. В. Визначення моди як соціокультурного явища в сучасному «суспільстві споживання» / М. В. Колосніченко, Т. В. Ніколаєва. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VMSU_mystetstvo_2013_16_1_7.pdf
Колосніченко М. В. Становлення та розвиток моди на зламі століть : український концепт / М. В. Колосніченко, Т. В. Ніколаєва. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9845/1/LP_2017_N3_P020-024.pdf
Косарева Е. А. Мода. XX век. Развитие модных форм костюма / Е. А. Косарева. – СПб. : Петербургский ин-т печати, 2006. – 468 с.
Костельна М. Діяльність українських будинків моделей одягу в 60-80-х рр. 20 ст. : концепції розвитку модних тенденцій / М. Костельна. – Режим доступу: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/24/7.pdf
Кротова Т. Ф. Аристократична та революційна мода у Франції кінця XVIII століття : етап зародження нових форм класичного костюма / Т. Ф. Кротова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2012. - № 1. - С. 160-165.
Куц Г. М. Феномен моди : онтологічний статус і філософсько-антропологічні засади : дис.. канд. філос. наук : 09.00.04 / Г. М. Куц ; Харківський національний ун- т ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2003.
Латур А. Волшебники парижской моды / А. Латур. – М. : Этерна, 2012. – 424 с. : ил.
Мельник М. Т. Мода в контексті художніх практик ХХ століття : автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства / М. Т. Мельник. – К., 2008. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08mmthps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мода в контексті художніх практик XX ст.: автореф. дис. канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / М. Т. Мельник ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2008. – 19 с.
Мода и модельеры / ред. гр.: М. Шинкарук, Т. Евсеева, О. Лесняк. – М. : Мир энциклопедий Аванта , Астрель, 2011. – 183 с.
Плаксина Э. Б. Западноевропейский костюм XІХ в. // История костюма: стили и направления : учебное пособие для студентов / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов ; Ин-т развития проф. образования ; под ред. Э. Б. Плаксиной. - Москва, 2003. – С. 138–161.
Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления : учеб. пособие / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов ; под ред. Э. Б. Плаксиной ; ин-т развития проф. образования. – М. : Академия, 2003. – 221 с.
Семенюк І.М. Європейська мода 20 століття : особливості розвитку явища / І. М. Семенюк // Молодий вчений. – 2018. – № 10. – С. 505-507.
Ткаченко Л. П. Мода як естетичний феномен : автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.08 / Л. П. Ткаченко ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 1999. – 17 с.
Федоренко Ю. О. Феномен моди як форма нормативної поведінки особистості / Ю. О. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2007. - № 27-28. – С. 100-102. – Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/1/sociologija_psyhologija_pedagogika_do_2007_r_/articles/fedorenko-j-fashion-phenomenon-as-a-form-of-normative-of-persons-behaviour_16423.pdf
Феномен «мода»: поняття, визначення, трактування. – Режим доступу: https://podium-lex.com/publikatsii/teoriya-i-praktika-fashion-prognozirovaniya/fenomen-moda-ponyattya-viznachennya-traktuvannya.html
Феномен моди в соціокультурних процесах XX століття : автореф. дис. канд. іст. Наук : 17.00.01 / Л. П. Дихнич ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2002. – 20 с.
Чупріна Н. В. Визначення моди як соціокультурного явища в сучасному "суспільстві споживання" / Н. В. Чупріна // Вісник Міжнародного слов'янського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Харків, 2013. - Т. 16, № 1. - С. 32-37.
Шевнюк О. Л. Костюм ХІХ ст. // Історія костюма : навч. посіб. / О. Л. Шевнюк ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008.– С. 236–281.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 27.05.2019 23.26.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вiкторiя із міста: Очакiв :: Запитання: 43139  
Вiкторiя запитує:
Доброго дня!Допоможіть знайти інформацію для курсової теми:"Создание и развитие единого культурного пространства Донбасса"(Теоретическое обоснование создания и развития единого культурного пространства; социально-культурное пространство: сущность, особенности,)Будь ласка ,буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторія! Перегляньте наступні джерела:
Ковач Л. Етнічні спільноти Донбасу в суспільно-політичному просторі регіону [Електронний ресурс] / Л. Ковач ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України // Наук. записки. — 2013. — Вип. 5. — С. 32-53. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzipiend_2013_5_5.pdf.
Козловська В. Культурні трансформації донбасу під впливом доктрини “русского мира” (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / В. Козловська // Науковий вісник Національного музею історії України. — 2018. — № 3. — С. 287-298. — Режим доступу: http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv.
Корнат Л. Я. Перспективи застосування теорії інтегруючого мультикультуралізму при виробленні концептуальних підходів до управління етнокультурною різноманітністю в Україні / Л. Я. Корнат // Аспекти публічного управління. — 2015. — № 7-8. — С. 11-19. — Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/171.
Марченко Г. В. Полікультурна освіта: принципи творення єдиного культурно-освітнього простору // Зб. наук. праць Військового інституту Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2013. — Вип. 41. — С. 260-266. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpviknu_2013_41_46.pdf.
На Донеччині затвердили концепцію розвитку Єдиного українського культурного простору [Електронний ресурс] / Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації // Донецька обласна державна адміністрація : [вебпортал]. — Режим доступу: https://dn.gov.ua/ua/news/na-donechchyni-zatverdyly-kontseptsiyu-rozvytku-yedynogo-ukrayinskogo-kulturnogo-prostoru.
На шляху до креативності [Електронний ресурс] : річний звіт Міністерства культури України за 2018 рік. — Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/document/245450022/звіт2018_3_.pdf.
Політика щодо прифронтових, звільнених та окупованих територій Донбасу з метою їх реінтеграції [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dif.org.ua/article/politika-shchodo-prifrontovikh-zvilnenikh-ta-okupovanikh-teritoriy-donbasu-z-metoyu-ikh-reintegratsii.
Cтратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2015/06/Ctrategiya-rozvitku-Donetskoyi-oblasti-na-period-do-2020-roku.pdf/.
Довгострокова стратегія розвитку культури в Україні до 2025 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://metodist.libnadvirna.info/wp-content/uploads/2015/12/Стратегія-2025-20022016.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 24.05.2019 09.55.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Запоріжжя :: Запитання: 43134  
Сергій запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: Розвиток мистецтв в Україні.
Наша відповідь:
Доброго вечора, Сергію! Скористайтеся, будь-ласка,наступною інформацією:
1.Король В.Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 496 с. (Альма – матер)
2.Романенко М.І. Історія України: Навчальний посібник. Дніпропетровськ: «Дніпрокнига», 2003. – 336 стор.
3.Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І.М. Дзюби; Перед. Слово М. Антоновича; Додатки С.В. Ульяновської, В.І. Ульяновського. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.; іл. («Пам’ятки історичної думки України»)
4.Культура і побут населення України: Навч. посібник / В. І.Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.; іл.
5.Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. -698 с.
https://uk.wikipedia.org
http://www.korydor.in.ua/
https://ukr.sovfarfor.com
https://uk.wikipedia.org
http://www.nbuv.gov.ua/node/3735

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 22.05.2019 21.52.35 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Люда із міста: Київ :: Запитання: 43109  
Люда запитує:
Джерела про історію вишиванок
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрич В. І. Вишиване мистецтво: традиції виготовлення мережки / В. І. Андрич // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 2. – С. 43-46.
Боклан І. М. Свято вишиванки / І. М. Боклан // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 4. – С. 103-104.
Веремієнко Т. Національний костюм – втілення культурних традицій народу : бібліотечно-бібліографічне обслуговування / Т. Веремієнко // Бібліотечний форум України. – 2018. – № 3. – С. 20-21.
Воропай О. Український народний одяг : культура побуту, традиції / О. Воропай // Чумацький шлях. – 2016. – № 2. – С. 30-31.
Воропай О. Український народний одяг : культура побуту, традиції / О.Воропай // Чумацький шлях. – 2017. – № 2. – С. 21-23.
Гаврильченко Т. В. Вишивка. Малювання зразків орнаменту для вишивання деталей українського костюма : ("Мистецтво", 4-й клас) : [конспект уроку] / Т. В. Гаврильченко // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). – 2013. – № 8. – С. 12-13.
Гілічук О. Мій рідний край – моя гордість : заняття для дітей старшого дошкільного віку / О. Гілічук // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). – 2018. – № 9. – С. 4-6.
Гончаренко Н. Вишитий оберіг : студія декоративного мистецтва : [як вишити сорочку] / Н. Гончаренко // Джміль. – 2015. – № 4. – С. 24-26.
Гончаренко Н. Український народний одяг : сторінка для вчителів "Світлиця" / Н. Гончаренко // Журавлик. – 2015. – № 10. – С. 4.
Джемула Г. Україна вишивана : сценарій розваги до Всесвітнього дня вишиванки : свята й цікаві події / Г. Джемула // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2019. – № 3. – С. 68-71.
Клюй О. "І на тім рушничкові..." : літературно-музична композиція для учнів 7-8 класів / О. Клюй // Дивослово. – 2015. – № 7-8. – с. 30-34.
Костіна О. Ю. "Вишиванка – писанка чудова" : [сценарій позакласного заходу] / О. Ю. Костіна // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 57-61.
Костіна О. Ю."Вишиванка – писанка чудова" : [сценарій позакласного заходу] / О. Ю. Костіна // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 57-61.
Котляренко Я. Код нації : сьогодні українці змагатимуться, де Мегамарш у вишиванці буде найбільшим / Я. Котляренко // Україна молода. – 2015. – 21 трав. – С. 3.
Кузьма Л. Минуле й сучасне: моя вишита сорочка : сценарій презентації етнографічного проекту / Л. Кузьма, Г. П. Дікальчук // Шкільний світ. – 2014. – № 6. – С. 18-22.
Легенда про вишиванки // Колобочок. – 2015. – № 5. – С. 6.
Мариненко І. Вишиванка – душа українського народу : методика навчання : інтегрований урок читання та образотворчого мистецтва / І. Мариненко // Початкова школа. – 2018. – № 1. – С. 48-51.
Найдьон І. Вишиванко моя, вишиванко! : інтегрований бінарний урок розвитку зв'язного мовлення та мистецтва в 2-му класі / І. Найдьон // Шкільний світ. – 2018. – № 17. – С. 7-11.
Найдьон І. Вишиванко моя, вишиванко! : інтегрований бінарний урок розвитку зв'язного мовлення та мистецтва в 2-му класі / І. Найдьон // Шкільний світ. – 2018. – № 17. – С. 7-11.
Перекрест І. В. День вишиванки : конспект флешмобу / І. В. Перекрест // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2018. – № 11. – С. 80-81
Петрашко П. Національний одяг – віддзеркалення духовного світу народу : [особливості українського одягу] / П. Петрашко // Наука і суспільство. – 2010. – № 5-6. – С. 38-44.
Петречко Д. Бойківська вишиванка : майстерність і рукоділля / Д. Петречко // Дім і Сім'я. – 2015. – № 3. – С. 40-41.
Плекаємо патріотів України : [добірка матеріалів] : Особливості національного вбрання // Розкажіть онуку. – 2019. – № 1. – Таматична вкладка. – С. 1-48.
Про що розповість вишиванка? : скарбничка ерудита // Куля. – 2018. – № 12. – С. 16-17.
Про що розповість вишиванка? : скарбничка ерудита // Куля. – 2018. – № 12. – С. 16-17.
Символіка народного костюму : традиції // Дім і Сім'я. – 2013. – № 3. – С. 36-38.
Тихолоз Н. Вишиванка як маркер національної ідентичності в родині Івана Франка / Н. Тихолоз // Дивослово. – 2016. – № 7-8. – С. 56-62.
Український народний стрій : [традиції народного костюму] // Куля. – 2015. – № 1. – С. 12-13.
Хто ми є? До Всесвітнього дня вишиванки : свята й цікаві події // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2019. – № 3. – С. 66-67.
Чєн Н. В. Українське Полісся : мистецькі мандри / Н. В. Чєн, Ч. Чжоу // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). – 2018. – № 11. – С. 2-14.
Чумарна М. Сорочка – вишивання Долі : квітка життя : майстерність і рукоділля : [з книги автора] / Чумарна, Марія // Дім і Сім'я. – 2015. – № 3. – С. 42-43. – Продовж. Початок № 2, 2015.
Чумарна М. Сорочка – вишивання Долі : послання серця : майстерність і рукоділля : [з книги автора] / М. Чумарна // Дім і Сім'я. – 2015. – № 4. – С. 42-43. – Продовж. Початок № 2, № 3, 2015.
Шумейко Ю. Вишиваний код нації : Міжнародний День вишиванки – відносно молоде свято. 11 років тому заснували студенти Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича / Ю. Шумейко // Театрально-концертний Київ. – 2017. – № 5. – С. 36-37.
Щербина І. Барвінкова країна : ігрові програми для дітей різного віку / І. Щербина // Позашкілля (Шкільний світ). – 2019. – № 3. – С. 57-73.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 12.05.2019 23.34.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.802777 seconds