Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 42577
   


Автор вопроса: Тетяна из города: Суми :: Вопрос: 44389  
Тетяна спрашивает:
Цікавить діяльність М.Кропивницького. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Батько українського театру: до 170-річчя Марка Лукича Кропивницького : метод. матеріали / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін.; Харк. обл. універс. наук. б-ка ; ред.-уклад. Н. М. Грачова - Х. : ХОУНБ, 2010. – 19 с. – Режим доступу: http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000078.pdf
Білокінь Катерина. Батько театру світового рівня: що необхідно знати про Марка Кропивницького? [Електронний ресурс] / К. Білокінь. – Режим доступу: https://persha.kr.ua/article/83369-batko-teatru-svitovogo-rivnya-shho-neobhidno-znaty-pro-marka-kropyvnytskogo/
Біографія Марка Кропивницького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://md-eksperiment.org/post/20151031-biografiya-marka-kropivnickogo
Валуца Світлана. Михайло Старицький та Марко Кропивницький: взаємовплив на розвиток театрального мистецтва в Україні у другій половині хіх століття / С. Валуца. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Nvkkarogo_2015_17_9.pdf
Видатний український театральний діяч, письменник, драматург, композитор Марко Кропивницький [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/17878/
Йосипенко М. К. Марко Кропивницький у фотографіях [Електронний ресурс] / М. К. Йосипенко. – Режим доступу: http://library.kr.ua/kray/kropivnickiy/kropuphoto/
Кропивницький Марко Лукич [Електронний ресурс] // Вікіпедія [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кропивницький_Марко_Лукич
Кропивницький Марко Лукич [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://heroes.profi-forex.org/ua/kropivnickij-marko-lukich
Пилипчук Р. Я. Кропивницький Марко Лукич [Електронний ресурс] / Р. Я Пилипчук // Енциклопедія сучасної України. - Т. 5 : Кон - Кю / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України. Інститут історії України. - К. : Наукова думка, 2008. - 568 с. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2121
Пилипчук Р. Я. Марко Кропивницький і питання про початок українського професіонально¬го театру / Р. Я Пилипчук // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : зб. наук. пр. - К., 2011. - Вип. 8. - С. 175.
Шаров І.Ф. Марко Кропивницький (1840-1910): драматург, актор, режисер, театральний діяч, композитор / І.Ф. Шаров // Український південь. - 2001. - №39 (386).
http://www.niklib.com/krapivnicky/04.ua
https://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=70

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 5.06.2020 13.08.48 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ніка из города: Київ :: Вопрос: 44376  
Ніка спрашивает:
Добрий день! Цікавить література про ораторське мистецтво.
Наш ответ:
Добрий день, Ніко! Ми уже відповідали на подібне питання. Дивіться: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43006; 44368. Також пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Богуславська Л. Ораторське мистецтво як складова особистісної успішності [Електронний ресурс] / Л. Богуславська // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. — 2014. — № 12. — С. 44-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2014_12_14.
Гамова Г. Ораторське мистецтво : навч. посібник / Г. Гамова ; Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. Управління. — Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. — 172 с.
Голець М. Виступ, дискусія, полеміка, диспут, дебати : 11 клас / М. Голець // Дивослово. — 2019. — № 5. — С. 17-19.
Ділове спілкуванняи : (Риторика та оратор. мистецтво) : практ. посіб. / [О. Дюмін, А. Ніколаєва] ; Наук.-метод. центр вищ. освіти ; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2001. — 146 с.
Зубенко Л. Ораторське мистецтво : практ. посібник / Л. Зубенко. — Київ : Парламентське видавництво, 2002. — 115 с.
Іванова І. Ораторське мистецтво як чинник лінгводидактичних настанов у соціокультурному просторі сучасної України [Електронний ресурс] / І. Іванова, Н. Канонихіна, О. Харамурза // Культура України. — 2014. — Вип. 45. — С. 42-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_45_7.
Ісаєнко Т. Риторика в системі підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності / Т. Ісаєнко, В. Мартинюк // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — С. 35-38.
Кацавець Р. Ораторське мистецтво як складник професійних якостей юриста [Електронний ресурс] / Р. Кацавець // Вісник Академії адвокатури України. — 2009. — Число 1. — С. 137-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2009_1_21.
Каньоса П. Риторика: навч. посіб. / П. Каньоса; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам'янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д.Г., 2011. — 207 c.
Красницька О. Ораторське мистецтво в системі професійної підготовки військового керівника [Електронний ресурс] / О. Красницька // Військова освіта. — 2019. — № 1. — С. 133-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2019_1_14.
Кушнір Р. Великий оратор, або Як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи / Р. Кушнір. — Дрогобич : Коло, 2013. — 249 с.
Мацько О. Голос оратора / О. Мацько // Дивослово. — 2019. — № 6. — С. 33-36.
Молдован В. Судова риторика: теорія і практика : навч. посіб. / В. Молдован. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Київ : Юрінком Інтер, 2010. — 496 c.
Ораторське мистецтво : підручник / [М. Требін та ін.] ; за ред. проф. М. Требіна і Г. Клімової ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Харків : Право, 2013. — 207 с.
Пушкіна Л. Ораторське мистецтво учителя – основа педагогічної майстерності [Електронний ресурс] / Л. Пушкіна, З. Пушкіна // Таврійський вісник освіти. — 2014. — № 1(2). — С. 129-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1(2)__24.

Терміни й поняття з риторики : словничок оратора // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 10. — С. 27-29.
Харченко Н. Як підготуватися до публічного виступу : ораторське мистецтво для підлітків : матеріали до годин спілкування / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 20. — С. 9-25.
Шпаргалки оратора : 6 аспектів, на які варто звернути увагу перед публічним виступом / підгот. Н. Харченко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 10. — С. 4-22.
Як заговорити, щоб тебе почули : акторська майстерність для екскурсоводів-початківців / підготувала Ж. Сташко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2019. — № 9. — С. 30-33.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 4.06.2020 08.56.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Одеса :: Вопрос: 44372  
Олена спрашивает:
Добрий день. Потрібна інформація про архітектора Б.Растреллі. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олено! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:
Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Биография [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://peterburg.guide/arhitektory/franchesko-bartolomeo-rastrelli-biografija/
Вечерський В. В. Растреллі Варфоломій Варфоломійович / В. В. Вечерський, О. О. Немировський // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К. : Наук. думка, 2012. - Т. 9 : Прил - С. - 944 с. - С. 137 : іл. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rastrelli_B
Денисов Ю. М. Зодчий Растрелли : материалы к изучению творчества / Ю. М. Денисов, А. Н. Петров. - Л. : Госстройиздат, 1963. - 202 с. : ил. - Библиогр.: с. 202.
Історія Андріївської церкви [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://andriyivska-tserkva.kiev.ua/andriїvska-cerkva/istoriya-andriїvskoї-cerkvi/
Ніжинська Тетяна. Бартоломео Растрелли и Иван Мичурин: авторы дворца и храма [Електронний ресурс] / Т. Ніжинська. Режим доступу: https://bigkyiv.com.ua/bartolomeo-rastrelli-i-ivan-michurin-avtory-dvortsa-i-hrama/
Овсянников Ю. М. Франческо Бартоломео Растрелли. - Ленинград : Искусство, 1982.
Растреллі Франческо Бартоломео (1700–1771) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=911
Растреллі Франческо Бартоломео (1700–1771) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://t.deco-creative.com.ua/rastrelli-franchesko-bartolomeo-1700-1771
Творчість видатного архітектора Франческо Бартоломео Растреллі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11066/
Франческо Бартоломео Растреллі [Електронний ресурс] // Вікіпедія [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Франческо_Бартоломео_Растреллі. - Назва з екрана.
Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектурные проекты из собрания Государственного музея истории С.-Петербурга : каталог / Гос. музей истории Санкт-Петербурга ; сост.: Г. Б. Васильева, К. В. Житорчук, А. М. Павелкина. - СПб. : [б. и.], 2000. - 115 с. : ил. - Текст на рус. и англ. яз. - Библиогр.: с. 114.
https://bit.ua/2016/02/rastrelli/
http://www.peterburg.biz/rastrelli-franchesko-bartolomeo.html

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 3.06.2020 20.03.46 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Київ :: Вопрос: 44352  
Лариса спрашивает:
Доброго дня! Порадьте будь ласка джерела інформації на тему «Рафаель Санті – співець божого образу». Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Жабцев В. М. Санти Рафаэль / В. М. Жабцев. – Мн. : Харвест, 2009. – 128 с. – (Гении мировой живописи).
Бутенко Р. К. Відродження в історії європейської цивілізації [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Р. К. Бутенко, А. П. Іржавська. – Черкаси : , 2014. – 72 с. - Режим доступу: http://eprints.cdu.edu.ua/39/1/Відродження комплекс.pdf.
Безукашвили И. Рафаэль Санти [Електронний ресурс] / И. Безукашвили // Человек без границ. – 2009. - № 11. – С. 32-37. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/rafael-santi/viewer.
Вірченко І. Духовність у творах мистецтва [Електронний ресурс] / І. Вірченко // Osvita.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://osvita.ua/school/lessons_summary/music/5799/. – Назва з екрану.
Дажина В. Д. Рафаэль Санти – мастер высокой реальности [Електронний ресурс] / В. Д. Дажина // Культура и время. – 2011. - № 3. – С. 74-85. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/v-d-dazhina-rafael-santi-master-vysokoy-realnosti/viewer.
Нікіфорова І. Рафаель Санті [Електронний ресурс] / І. Нікіфорова // Bibliograph.com.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/kRafael/index.htmpdf. – Назва з екрану.
Рафаель Санті [Електронний ресурс] // Історія мистецтв : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/istoriamitectv/home/vidrodzenna/visoke-vidrodzenna/rafael-santi. – Назва з екрану.
Рафаель Санті [Електронний ресурс] // Сім променів : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://7promeniv.com.ua/zhyvopys/90-renesans/59-rafael.html. – Назва з екрану.
Розквіт живопису. Рафаель Санті [Електронний ресурс] // Www.lisovykh.com : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/wwwlisovykhcom/rozkvit-zivopisu-rafael-santi. – Назва з екрану.
Сонце Ренесансу. Рафаель – майстер гармонії [Електронний ресурс] / підгот. І. О. Боратинська, В. Я. Новосад // Науково-технічна бібліотека Нац. лісотехн. ун-ту України : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://library.nltu.edu.ua/index.php/novyny/561-sontse-renesansu-rafael-maister-harmonii. – Назва з екрану.
Цигичко С. П. Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтва, архітектури і містобудування», модуль № 3 «Мистецтво, архітектура і містобудування Західної Європи епохи Відродження» (для студ. 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування») / С. П. Цигичко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 83 с. - Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21670/1/СЮ_печ_вар_поз18Л_пл2010_Конспект_лекцій.pdf.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 1.06.2020 09.31.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катя из города: Київ :: Вопрос: 44343  
Катя спрашивает:
Культура Львівщини, традиції
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
[Добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля] : [добірка сценаріїв та різноманітних матеріалів] / уклад. В. Полисаєва // Позакласний час. - 2013. - № 9-10. - Не журись!. - С. 127-146.
З бабусиної скрині : шануй рідне // Куля. - 2016. - № 2. - С. 12-13.
Зборовський П. Різдвяні свята на Турківщині : пошук : [українські традиції святкування Різдва в одному із гірських районів Українських Карпат] / П. Зборовський // Дзвін. - 2018. - № 1. - С. 200-205.
Каднічанський Д. Скансени України : [етнографічні музеї просто неба] /Д. Каднічанський // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 16 (квітень). - С. 3-8.
Кісіль Г. Річка Шепільська / Г. Кісіль // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 12 (березень). - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 3. - С. 8-10.
Львівщина - душа і серце України : мандруємо нашою Батьківщиною : [добірка статей] // Позакласний час. - 2011. - № 5. - С. 65-76.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 31.05.2020 00.18.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.415529 seconds