Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38703
   


Автор запитання: Таня із міста: Ужгород :: Запитання: 36274  
Таня запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка із літературою по темі "Роль О. Горбача в українській лексикографії". Дякую дуже гарно за вашу допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Таню!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Горбач А. -Г. З історії передруків Олекси Горбача [Текст] / А.-Г.Горбач // Пам'ятки України. - 2001. - № 1/2. - С. 122-123.
Горбач О. Арго в Україні : монографія / О. Горбач ; Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича НАН України. - Л., 2006. - 686 c. - (Діалектол. скриня).
Гриценко П. Професор Олекса Горбач і його видання пам'яток української мови / П.Гриценко // Пам'ятки України. - 2001. - № 1/2. - С. 118-121.
Загнітко А. Історія українського мовознавства в особах : наук.-навч. посіб. Ч. 1 / А. Загнітко ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2006. - 185 c.
Закревська Я. Українське живе слово в оцінці і працях Олекси Горбача / Я. Закревська // Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької. — Львів, 1998. — С. 298-303.
Куньч З.Й. Роль Олекси Горбача у становленні української риторики / З.Й. Куньч // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори : у 3-х т. Т. ІІ. – Чернігів, 2009. – С. 104–108.
Лесів М. Листи Олекси Горбача до Михайла Лесіва за 34 роки (1961–1995) / М. Лесів // Лінгвістичний атлас — від створення до інтерпретації. — Львів, 2006. — С.261–289.
Микульчик Р. Термінологія в працях Олекси Горбача / Р. Микульчик // Вісник. — Львів, 2003. — Проблеми української термінології. — С. 52-57.
Мовна М. Книга Олекси Горбача "Арґо в Україні” як джерело вивчення львівської говірки першої третини ХХ ст. / М. Мовна // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2008. - Вип. 3. - С. 302-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2008_3_24.pdf.
Підкуймуха Л. М. Специфіка редакторської й лексикографічної практик радянської доби стосовно західноукраїнської лексики (на матеріалі видань новел Богдана Нижанківського) [Електронний ресурс] / Л. М. Підкуймуха // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2013. - Т. 216, Вип. 204. - С. 72-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufm_2013_216_204_17.pdf.
Філак І. Я. Дослідження українських арго у працях О. Горбача / І. Я. Філак // Україна на міжнародній арені у ХХ столітті. — Ужгород, 2000. — С.138–141.
Шевченко, Тарас. Олекса Горбач як діалектолог / Т. Шевченко // Українська мова. - 2011. - N 2. - С. 75-85.
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Мовознавство :: 8.03.2015 21.17.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Житомир :: Запитання: 36259  
Наталія запитує:
Доброго дня. Допоможіть ,будь ласка, знайти матеріали до дипломної роботи на тему :"Вираження кількісних ознак в англомовній картині світу"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Брославська Л. Я. Концепт війна в англомовній картині світу: доконцептуальні основи [Електронний ресурс] / Л. Я. Брославська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - 2013. - № 1051, вип. 73. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhIFL_2013_73_9.pdf.
Веренько М. М. Рекламний текст в англомовній картині світу [Електронний ресурс] / М. М. Веренько // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 29. - С. 257-259. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2012_29_85.pdf.
Гнатковська О. М. Базові фреймові структури концепту intention в англомовній картині світу [Електронний ресурс] / О. М. Гнатковська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2011. - Вип. 19. - С. 229-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2011_19_38.pdf.
Жукова Н. М. Концептуалізація знань про людину в австралійській англомовній картині світу кінця XVІІІ – середини ХІХ століть та її витоки в субкультурі британського арго [Електронний ресурс] / Н. М. Жукова // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 35. - С. 118-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_35_39.pdf.
Завгородній С. Г. Вербалізація концепту CHESS / ШАХИ в сучасній англомовній картині світу (лінгводискурсивне дослідження на матеріалі словників та текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / С. Г. Завгородній; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О., 2013. - 19 c.
Ікалюк Л. М. Концепт TOTALITARIANISM в англомовній картині світу [Електронний ресурс] / Л. М. Ікалюк, Т. А. Щуровська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки. - 2014. - Кн. 1. - С. 128-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2014_1_28.pdf.
Карабан А. В. Розвиток та функціонування кількісних модифікаторів якісної ознаки в англійській мові IX - XIX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / А. В. Карабан ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2010. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10kavoam.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Клименко О. В. Типи неозначеного суб'єкта-діяча в англійській та українській мовах : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.17 / О. В. Клименко ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2003. - 21 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03kovaum.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Мінцис Ю. Б. Демінутивність у художньому дискурсі: когнітивний і прагматичний аспекти (на матеріалі англомовної прози для дітей) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ю. Б. Мінцис ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 18 c.
Петрінська Т. С. Вербалізація лінгво-когнітивної категорії "happiness" концепту globalization в англомовній картині світу [Електронний ресурс] / Т. С. Петрінська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2013. - Вип. 4. - С. 289-292. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2013_4_61.pdf.
Пожарицька О. О. Авторський концепт позитивності у мовленнєвому портреті головного героя: комунікативно-парадигматичний аналіз (на матеріалі англомовних романів жанру "вестерн") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. О. Пожарицька; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса, 2014. - 20 c.
Поздняков Д. О. Англомовна вербалізація концепту INSANITY (на матеріалі словників та художніх текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Д. О. Поздняков; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса, 2013. - 20 c.
Румбешт Г. Ю. Текстове втілення концепту SECLUSION в англомовних художніх творах другої половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Г. Ю. Румбешт ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2013. - 20 c.
Свєтлова А. І. Вербалізація концепту "silence" в англомовній картині світу / А. І. Свєтлова // Філол. трактати. - 2012. - 4, № 2. - С. 95-99.
Сандига Л. О. Метафорична репрезентація концепту DEATH в англомовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Л. О. Сандига ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 18 c.
Чумак Н. А. Вербалізація етнореалій-галліцизмів в англомовній картині світу (на матеріалі публіцистичного дискурсу кінця ХХ - початку ХХІ століть) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. А. Чумак ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - О., 2013. - 20 c.
Можливо, Вам краще звернутися до бібліотеки учбового закладу, де Ви навчаєтесь, так як вони комплектують фонди по своєму профілю.

.: Розділ: Мовознавство :: 6.03.2015 08.10.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Житомир :: Запитання: 36241  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи з лігвокраїнознавства на тему "Стереотипи в комунікації в США"
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Перегляньте, будь ласка, наступні посилання:
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/718
Власть стереотипов и межкультурная коммуникация
http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2006/11(95)2/18_Yunatska.pdf
Юнацька А.Б. "MEXICAN MACHO" В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
http://disser.com.ua/contents/3184.html
Юнацька А.Б. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ІСПАНОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=7910&chapter=1
МОВНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ КАРТИНИ СВІТУ: СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ МОВЛЕННЯ
1. Бацевич, Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : Підручник / Ф.С. Бацевич. - К. : Академія, 2004. - 342 с. - (Альма-матер).
2. Тарнопольський О. Б. Стандарти комунікативної поведінки у США / О. Б. Тарнопольський, Н. К. Скляренко. ? К. : Видавничий центр КДЛУ, 2003. ? 208 с.
***
1. Бакуменко Д. А. Доминирующие процессы в системе социальных коммуникаций / Д. А. Бакуменко // Обсерватория культуры. - 2011. - № 4. - С. 30-35.
2. Современные трактовки социальной коммуникации и интегративный подход к ее изучению // Библиотека в эпоху перемен. - 2005. – № 4. - С. 11-22.
3. Химович, О. Стереотип: теоретико-методологічні підходи до інтерпретації // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практик. – 201. – Вип. 59-60. – С. 66-76.
Успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 3.03.2015 12.51.01 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сашка із міста: Ільниця :: Запитання: 36235  
Сашка запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, із літературою по темі "Синонімія іменників". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сашка!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Бачкур, Ігор. Словотвірна синонімія суфіксальних іменників у гуцульських говірках (на матеріалі короткого словника «Гуцульські говірки»). // Вісник. — Івано-Франківськ, 2009. — Вип. 21-22. — С. 207-210.
2. Мерінов, В. В. Граматична синонімія в групі іменників-неістот (на матеріалі медично-ветеринарної лексики). // Лінгвістичні дослідження. — Х., 2008. — Вип. 25. — С. 80-84.
3. Шванюк, В. М. Синонімія форм числа і збірності іменників сучасної української мови. // Науковий вісник. — Ізмаїл, 1998. — Вип. 3. — С. 201-207.
4. Воропай, С. В. Синонімія конфіксальних словотвірних морфем іменника (назви осіб). // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології). — Дніпропетровськ, 1999. — Вип. 7. — С. 39-48.
5. Мерінов, В’ячеслав. Вияви граматичної синонімії в іменниках-неістотах у романі О. Кобилянської «Апостол черні». // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2007. — Вип. 14. — С. 129-136.
6. Щербатюк, В. Синоніміка іменникових одиниць на позначення будівель у поетичній мові Ліни Костенко. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. — [К.], [2001]. — Вип. 3, ч. 2. — C. 187-192.
7. Івасишина, Т. Особливості синонімії словотворчих іменникових префіксів. // Мова та історія. — К., 1998. — Вип. 36. — С. 3-7.
8. Дідківська, Л. П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л. П. Дідківська, Л. О. Родніна. — К. : Наук. думка, 1982. — 170 с. — Бібліогр. : с. 161-169.
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/Nzfn_2013_1_24.pdf
http://referatu.net.ua/newreferats/7569/181774
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/journalism/25650/
http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/5614/1/d120061.pdf
http://vergleichendelexikologie.blogspot.com/2012/11/blog-post.html
http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/926
http://disser.com.ua/contents/5590.html

.: Розділ: Мовознавство :: 2.03.2015 18.40.11 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маргарита із міста: Запоріжжя :: Запитання: 36224  
Маргарита запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали за темою "Фразеологізми з демінутивними компонентами". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Маргарито!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Галинська О. М. Лінгвокультурна інформація англійських та українських інтертекстуальних фразеологізмів [Текст] : монографія / О. Галинська. - Кіровоград : Лисенко В. Ф. [вид.], 2013. - 275 с.
Забіяка В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування [Текст] : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - Київ : Академія, 2015. - 299, [2] с.
Князь Т. М. Фразеологізми української мови на позначення заможності: структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти [Текст] : монографія / Т. М. Князь ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Точка, 2014. - 174 с.
Пономаренко А. Ю. Фразеологічні одиниці з демінутивним та аугментативним компонентом у сучасній українській мові : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А. Ю. Пономаренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2003. - 20 c.
Свердан Т. П. Конденсація в українській оселі матеріальної та духовної культури народу (на матеріалі фразеології) [Електронний ресурс] / Т. П. Свердан. – Режим доступу: http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/download/570/533.
Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 21?23 квітня 2010 року. ? К.: ІАЦ ?Спейс-Інформ; ФОП Гудименко, 2010. – 260 с. – Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/councils/rmu/Documents/ukrainska_mova_u_xxi_stolitti_tradicii_i_novatorstvo.pdf.
Федоренко О. Фразеологізми із суфіксами суб'єктивної оцінки (на матеріалі газетних текстів) [Електронний ресурс] / О. Федоренко. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1074.
Федоренко О. Д. Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі української періодики (1995 - 2004 років) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / О. Д. Федоренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. І-т журналістики. — К., 2006. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06fodupr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Шульська Н. М. Номінації прізвиськ за назвами родинних стосунків [Електронний ресурс] / Н. М. Тульська. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/84/1/Shulska.pdf.
Ястремська З. Словацькі й українські фразеологізми з компонентами - назвами мір об’єму і місткості та їх варіантність [Електронний ресурс] / З. Ястремська. – Режим доступу: http://lnu.edu.ua/slavistyka/n51/023.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.03.2015 00.42.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.437103 seconds