Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 35228
   


Автор запитання: Ли із міста: Сумы :: Запитання: 32909  
Ли запитує:
Подскажите пожалуйста возможные материалы по теме курсовой: Засоби вираження конфлікту в англомовному дискурсі. Спасибо!:)
Наша відповідь:
Доброго времени суток, Ли!
Материала не так много, но это все, что удалось найти по Вашей теме в обозримом секторе инета:
http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2009/2009_4_1572_1576.pdf
Мангутова В.Р. Языковые средства выражения агрессивности в английском спортивном дискурсе
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zrgf/2009_24/Articles/Pelivan RGF24.pdf
Пеливан О.К. Просодические средства реализации вежливости/невежливости в английском конфликтном диалогическом дискурсе
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/195229.html
Ермолаева Е.Н. Концепт CONFLICT и его объективация в лексико-семантическом пространстве современного английского языка : Дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 (Доступно содержание и введение)
И некоторый текстовый материал:
1. Куранова, С. І. Основи психолінгвістики [Текст]: навчальний посібник / С. І. Куранова. - К.: Академія, 2012. - 215 с.
2. Прикладна лінгвістика 2006: Проблеми і рішення [Текст]: Тези науково-методичної конференції: Матеріали / Науково-методична конференція молодих науковців (18-19 травня 2006 р.). - Миколаїв: НУК, 2006. - 156 с.
3. Скалкин, В. Л. Английский язык в ситуациях общения [Текст]: учебное пособие / В. Л. Скалкин. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Высшая школа, 1998. - 189 с.
4. Посібник з розмовної практики [Текст]: навчальний посібник / О.В. та ін. Кривошеєв; ред. Л. О. Нагорна. - Киев: Вища школа, 1991. - 159 с.
5. Лебединская, Б. Я. От чтения к устной речи [Текст]: пособие по английскому языку / Б. Я. Лебединская. - М.: Высшая школа, 1992. - 176 с.
Удачи в дальнейшем поиске! Всего доброго!

.: Розділ: Мовознавство :: 26.11.2013 19.37.00 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 32900  
Лариса запитує:
Добридень! Я шукаю інформацію для курсової на тему "комунікативні функції тексту" з предмету ред. аналіз. Буду дуже вдячна за лопомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо!
Маємо Вам запропонувати наступний матеріал:
1. Єщенко, Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту [Текст]: навчальний посібник / Т. А. Єщенко. - К.: Академія, 2009. - 264 с.
2. Кириченко, Г. С. Нариси загального мовознавства [Текст]: навчальний посібник для вузів: у 2-х ч. Ч. 1. Мова, її будова та функції в суспільстві / Г. С. Кириченко, С. В. Кириченко, А. П. Супрун; ред. А. П. Супрун; Міністерство освіти і науки України, Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. - К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2008. - 168 с.
3. Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста [Текст] / А. Э. Мильчин. - 2-е изд., перераб. - М.: Книга , 1980. - 320 с.
4. Новітня філологія [Текст] : науковий журнал. № 40 / ред. А. М. Науменко [и др.]. - Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. - 395 с.
5. Новітня філологія [Текст]: Вип. 37 / ред. А. М. Науменко. - Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. - 252 с.
6. Новітня філологія [Текст]: фахове наукове видання (журнал) . № 43 / ред. А. М. Науменко [и др.]. - Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. - 182 с.
7. Проскуркіна, С. М. Основи лінгвістичного аналізу [Текст]: Навчально-методич. посібник. Ч. 1. Морфемно-словотвірний та морфологічний рівні мови / С.М. Проскуркіна. - Миколаїв: ПСІ КСУ, 2004. - 112 с.
8. Снігур, Л. А. Лінгвістика тексту. Практикум [Электронный ресурс]: навчальний посібник / Л. А. Снігур. - Миколаїв : НУК, 2013. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
http://uk.wikipedia.org/wiki/Типологія_текстів
Типологія текстів. Матеріал з Вікіпедії
http://www.nsu.ru/education/virtual/cs7chuvakin.htm
Чувакин А.А. Теория текста: объект и предмет исследования
http://frgf.utmn.ru/last/No9/text15.htm
Белозерова Н.Н. Функциональный анализ текста
http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-kommunikativnaya-priroda-teksta-k-postanovke-voprosa
Конюхова Т. В., Арляпова Е. В. Информационно-коммуникативная природа текста: к постановке вопроса // Известия ТПУ. - 2010. - №6
На жаль, частина матеріалу російською. Успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 25.11.2013 20.54.21 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Кременчук :: Запитання: 32897  
Аліна запитує:
Працюю над дипломною роботою з англійської мови. Будь ласка, допоможіть знайти матеріали по темі "Аналіз лексико-стилістичних особливостей комп'ютерного дискурсу" та "Англомовні терміни сфери комп'ютерних технологій", акцент саме на програмну продукцію цієї сфери, якщо можливо. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 375 с.
Біскуб І. П. Лінгвістична категоризація і моделювання знань в англомовному дискурсі програмного забезпечення: автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / І. П. Біскуб ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 36 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11BIPDPZ.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Бурлака, В. Мова комп'ютерних користувачів як засіб міжкультурної комунікації [Текст] / В. Бурлака, О. А. Кириченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С. 79-80.-
Думашівський Я. Є. Особливості розвитку українського комп’ютерного дискурсу як нової мовної субкультури // Вісник. — Львів, 2007. — Вип. 6. — С. 164–169.
Дуріхіна А. В. Особливості входження англо-американських запозичень до складу сучасної української лексики (на прикладі лексики комп’ютерних та інформаційних технологій): теоретико-методологічний аспект проблеми // Мова та історія. — К., 2006. — Вип.86. — С.68–71.
Єнікєєва Є. М. Особливості перекладу комп’ютерних термінів на українську мову // Вісник СумДУ. – 2001. - № 5 (26). – C. 54 – 59
Иванченко А. И. Дискурс как реализация коммуникативных намерений в различных ситуациях общения // Студентські наукові записки. Серія «Філологічна» 2009. - № 1. – С. 13-17.
Кириченко, О. А. Новації у мові комп'ютерних користувачів [Текст] / О. А. Кириченко // Філологічні трактати. — 2010. — Т.2, №3. — С. 51-55.
Комп’ютерна лексикографія // Українське мовознавство. — К., 2002. — Вип.24. — С.107–124.
Кузищин Т. Комп’ютерний сленг як засіб комунікації членів інформаційного суспільства // Мовні і концептуальні картини світу. — К., 2004. — Вип.11, кн.1. — С.236–240.
Лебідь Г. В. Комп’ютерні науки і лексикографія // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України. — Одеса, 2003. — N9, ч.2. — С.127–132.
Ніколаєва А.О. Структурно-семантична характеристика термінології програмування, комп'ютерних мереж та захисту інформації: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.О. Ніколаєва ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 16 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02naomzi.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Ніколаєва А. Специфіка творення термінів-композитів та юкстапозитів у терміносистемі програмування, комп'ютерних мереж і захисту інформації / А. Ніколаєва, Л. Фоміна // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" . Пробл. укр. термінології. - 2010. - № 675. - С. 38-41.
Синишин Р. Матеріали до словника українського комп’ютерного сленгу (А-В) // Мова та історія. — К., 2002. — Вип.61. — С.23–25.
Сучасний стан комп’ютерних систем розпізнання мовлення // Управління розвитком складних систем. — К., 2011. — Вип. 8. — С.60–63.
Федорів М. Л. Про особливості комп’ютерного дискурсу // Наукові записки. — К., 2003. — Т.22, ч.1: Гуманітарні науки. — С.32–42.
Чирвоный А. С. Сокращения, аббревиатуры и акронимы в компьютерном сленге // Вісник. — Запоріжжя, 2002. — N3. — С.163–168.
Шукало І.М. Англомовний комп'ютерний рекламний дискурс: семантичний та комунікативний аспекти (на матеріалі веб-сайтів британських туристичних компаній): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.М. Шукало ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08simbtk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Щур, Ірина. Продуктивні словотвірні типи українськомовного комп’ютерного сленгу // Мовознавчі студії. — К., 2007. — Ч.2. — С.27–30.
Ярута, Г. Г. Комп'ютерна лексика [Текст] / Г. Г. Ярута ; Наук. кер. О.А. Кириченко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 77-78.
Лінгвокомунікативні особливості комп’ютерного дискурсу-http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/26558/1/Ulyanenko_dyskurs.pdf
ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИСКУРСУ-http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum /apif/2010_5/halabuzar.pdf
http://ruthenia.info/txt/fedorivm/jargon.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF/psling_2009_3_27.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

.: Розділ: Мовознавство :: 25.11.2013 17.54.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 32862  
Оля запитує:
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, знайти літературу з теми "Дискримінація за мовною ознакою". Для курсової. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агентство Европейского Союза по основным правам (АОП). Тенденции и события 1997-2005 – Борьба с этнической и расовой дискриминацией и содействие равенству в Европейском Союзе : [доклад] — [К.]: [б. и.], 2007. — 52 с.:
Архангельська А.М. Маскулінність та фемінінність як соціокультурні категорії на тлі слов'янського антропонімікону // Мовознавство. - 2006. - № 1. - С.83-92.
Бардіна Н. В. Мова як ознака нації: три вири проблеми // Записки з загальної лінгвістики. — Одеса, 2002. — Вип.5: Мова та національна свідомість. — С.7–19.
Демчук Л. Р. Мова як національна ознака українця // Збірник наукових праць. — К., 2009. — Т. 23. — С.216–223.
Замковая, Наталія. Статус «національної меншини» та можливості мовної дискримінації мовно-етнічних спільнот у національних державах // Наукові записки. — К., 2012. — Вип. 4 (60). — С. 223–233.
Ковальова Т. В. Регулювання мовних відносин в умовах демократичного врядування // Демократичне врядування: наука, освіта, практика. — К., 2009. — Т. 3. — С. 17–19.
Коляска І.В. Освіта в Радянській Україні : Дослідж. дискримінації і русифікації: Пер. з англ. з допов. і дод. — [Торонто]: Peter Martin Associates, Б. р. — XVII, 246 с.
Лендьел М. О. Проблема дискримінації етнічних меншин: варіанти вирішення // Державне регулювання міжетнічних відносин в Закарпатті. — Ужгород, 1997. — С.67–71.
Майборода О. Українська мова: на кухнi, для офiцiозу та застiлля? // Україна молода. - 2005. - 2 серп. (№ 140) - С.10.
Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди. / [упорядкув. Є. Ю. Захарова] — Х.: Права людини, 2009. — 354, [1] с.: табл.
Рекомендації Європейських інституцій щодо боротьби з дискримінацією в Україні / [Укр. Гельсін. спілка з прав людини] — Х.: Права людини, 2008. — 321 с.
Рекомендації ООН щодо боротьби з дискримінацією в Україні / [Укр. Гельсин. спілка з прав людини] — Х.: Права людини, 2008. — 119, [1] с.
Сергєєва, Олена. Історія розвитку державного регулювання мовних відносин у Франції // Актуальні проблеми державного управління. — Одеса, 2010. — Вип. 4 (40). — С.60–62.
Соловей, Анатолій. Українсько-російські відносини та мовна політика в Україні: історіографічний погляд // Наукові записки. — К., 2008. — Вип. 39. — С.317–329.
Татаренко О. Принцип андроцентризму в системі мовних координат і сучасний гендерний рух // Мовознавство. - 2005. - № 1. - С.3-25.
Ткаченко Є.В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Є.В. Ткаченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2009. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09tevvpa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Чаплик М.М. Росіяни в Україні (1989 - 2001 рр.): історико-демографічний аспект: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / М.М. Чаплик ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07cmmida.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Черненко Г. А. Мовний аспект ейджизму: про дискримінаційний ціннісний концепт неповага до молодших // Вісник. — Черкаси, 2009. — Вип. 169: Сер. : Філологічні науки. — С.199–203.
Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні-http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
http://r-u.org.ua/arhiv/politika/7145-news.html
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Мовознавство :: 23.11.2013 18.08.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олександра із міста: полтава :: Запитання: 32854  
олександра запитує:
Будь ласка, допоможіть знайти матеріал по темі Фразеологія англійської мови.Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:

1. Ажнюк Богдан Миколайович
Английська фразеологія в культурно-етнічному висвітленні / Богдан Ажнюк ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім О. О. Потебні. - К. : Наук. думка, 1989. - 132,[2] с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 123-133. Лексикогр. джерела с. 130-131. Худож. літ. с. 132-133

2. Алехина, Анфиса Ивановна.
Семантические группы во фразеологии современного английского языка / Анфиса Алехина. - Минск : Вышэйш. шк., 1978. - 159 с

3. Английская фразеология в функциональном аспекте : сб. научн. тр. - М. : Б. и, 1989. - 140 с

4. Арсентьева Елена Фридриховна
Сопоставительный анализ фразеологических единиц : (На материале фразеол. единиц, семантически ориентир. на человека в англ. и рус. яз.) / Елена Арсентьева,. - Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1989. - 123,[3] с. ; 20 см. - Библиогр. в примеч. в конце глав

5. Берлизон, Сильвия Борисовна.
Сочетания типа make up, make for в современном английском языке : пособие для студентов пед. ин-тов / Сильвия Берлизон. - М. ; Л. : "Просвещение". Ленингр. отд-ние, 1964. - 416 с

6. Бондарчук, Галина Григорьевна.
Основные различия между британским и американским английским : Учебное пособие / Г. Г. Бондарчук, Е. А. Бурая. - М. : Флинта : Наука, 2007. - 134,[2] с. : табл. - Библиогр.: с. 135

7. Використовуємо англійські прислів’я та фразеологізми / укл. Олександр Любченко. - Харків : Основа, 2012. - 80 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8(116)). - Текст: укр., англ. - Бібліогр. с. 48-49

8. Виссон Линн
Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур : Авторизованный перевод с английского / Линн Виссон,. - 3-е изд., стереотип. - М. : Р. Валент, 2005. - 191 с

9. Владовская И. С.
Сборник фразеологических словосочетаний и идиом разговорного английского языка / И. С. Владовская. - М. : Высш. школа, 1970. - 76 с

10. Вопросы лексики и фразеологии английского и немецкого языков / Харьковский государственный университет им. А. М. Горького. - Харьков. - 1964
Вып. 1. - 1964. - 112 с

11. Вопросы фразеологии и фразеоматики : Межвуз. сборник научн. тр. / Московский государственный педагогический институт ) (Москва) ; [Отв. ред. В. Д. Аркин]. - М., 1983. - 113 с.

12. Гварджаладзе, Исодор Силованович.
Английские пословицы и поговорки : [практ. пособие для лиц, изучающих англ. яз.] / Исодор Силованович Гварджаладзе, Джуаншер Иосифович Мчедлишвили. - М. : Высшая школа, 1971. - 77 с. - Загл. обл. : English proverts and sayings. - Текст парал. на рус. и англ. яз.

13. Гвишиани, Наталья Борисовна.
Полифункциональные слова в языке и речи : [учеб. пособие по курсу синтаксиса англ. яз.] / Наталья Борисовна Гвишиани. - М. : Высш. шк., 1979. - 200 с. ; 21 см. - Библиогр.: с.186-195; Библиогр. в примеч.: с.177-185; Предм. указ.: с.196-200

14. Гедзур, Світлана Вікторівна.
Англійські ідіоми, фразеологізми, прислів’я / Світлана Гедзур, Наталія Хілько. - Харків : Основа, 2010. - 144 с. : іл. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 02(86)). - Текст: укр., рос., англ.

15. Интерпретация текста : (На материале английских пословиц и поговорок) : [Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Н. А. Афанасьева и др.]. - М. : Высш. шк., 1991. - 165,[1] с

16. Исследования лексической сочетаемости и фразеологии : сб. трудов / М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина, Кафедра лексики и фонетики англ. яз. - М., 1975. - 364 с

17. Каменецкайте, Нэда Львовна.
Синонимы в английской фразеологии : учебн. пособие / Нэда Каменецкайте. - М. : Междунар. отношения, 1971. - 367 с. - Библиогр. с. 364-367. - Алф. указ. фразеол. единиц с. 342-359

18. Квеселевич Дмитрий Иванович
Интеграция словосочетания в современном английском языке / Д. И. Квеселевич,. - К. : Вища шк., 1983. - 84 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 76-83

19. Кунин Александр Владимирович
Курс фразеологии современного английского языка : [Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / А. В. Кунин,. - М. : Высш. шк., 1986. - 336 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 328-332

20. Литвинов, Павел Петрович.
Фразеология: Повышаем речевую готовность на английском / Павел Литвинов. - М. : ВАКО, 2003. - 175 с. - (Сер. "Сам себе репетитор")

21. Фразеологическая система английского языка : Межвуз. сб. науч. тр. / Челяб. гос. пед. ин-т ; [Отв. ред. З. А. Павлова]. - Челябинск : ЧГПИ, 1985. - 107,[2] с. ; 20 см. - Библиогр. в конце ст.

22. Шехтман, Нахим Абрамович.
Практикум по фразеологии современного английского языка = A handbook of English idioms and idiomatic usage : (на англ. яз.) [для пед. ин-тов] / Нахим Шехтман. - Л. : Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1971. - 184 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 183

23. Эльянова, Нина Михайловна.
Крылатые слова, их происхождение и значение : пособие для пед. ин-тов / Нина Эльянова. - Л. : Просвещение : Ленинградское отделение, 1971. - 208 с. : ил. - Текст на англ. яз.

24. Swick,, Edward
American Idioms and Some Phrases Just for Fun [Text] : учбовий посібник / Edward Swick,. - Hauppauge : Barron's , 1998. - 120 p. - ISBN 0-7641-0807-7

25. Novak, Kateryna.
The Kingdom of Phrasal Verbs : методичний матеріал / K. Novak // English Language and culture. Weekly. - 2007. - №4. - С. 21-23

26. Єрченко П.Г.
Класифікація фразеологічних одиниць / П. Г. Єрченко // Іноземна філологія : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. - 1994. - Вип. 107/1994. - с. 8-14. - ukr. - eng. - Бібліогр.: 12 назв. - [Стаття надійшла до редколегії 16.12.93]. - ukr. - eng. - Бібліогр.: 12 назв.
Завданням цієї статті є дослідити фразеологічні одиниці /ФО/ англійської мови з дієсловом to come, які включені у фразеологічні словники, з метою, по-перше, розмежування істинних, ідіоматичних ФО від ФО з нормативним смислом; по-друге, вивчити роль інваріантного значення слова - компонента ФО в становленні її ідіоматичного смислу на відміну від нормативного; по-трете, встановити об'єктивні критерії визначення ступеня ідіоматичності смислу ФО, тобто, ступеня семантичного злиття компонентів ФО.

27. Клычков Г.С.
Лингвострановедеское описание английских фразеологизмов, включающих геогафические наименования : методичний матеріал / Г.С. Клычков // Иностранные языки в школе. - 1987. - №1. - С. 76-78

28. Кудрявцева И. П.
Фразеологические единицы как способ выражения времени в современном английском языке : методичний матеріал / И. П. Кудрявцева // Иностранные языки в школе. - 2006. - №8. - С. 87-89

29. Кунин А. В.
Фразеологические единицы и контекст / А. В. Кунин // Иностранные языки в школе.- 1971. - №5. - С. 2-15

30. Завідонова, Наталія.
Фразеологізми як один із шляхів збагачення словникового складу англійської мови / Н. Завідонова // Рідна школа. - 2009. - № 2-3. - С. 40-41. - Бібліогр.: 5 назв.. - Бібліогр.: 5 назв.
Фразеологізми в англійській мові.

31. Мізін К.І.
Системні маркери компаративної фразеології крізь призму зіставлення ( на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) / К. І. Мізін // Мовознавство. - 2009. - № 5. - С. 60-70. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Стаття присвячена зіставному вивченню системних маркерів компаративної фразеології - універсальності та когнітивності - на матеріалі близькоспоріднених і віддаленоспоріднених мов.

32. Назаренко К.
Формування у студентів англомовних спеціальностей фразеологічних компетенцій на прикладі числівників / К. Назаренко // Рідна школа. - 2010. - № 3. - С. 62-63. - Бібліогр.: 7 назв.. - Бібліогр.: 7 назв.
Розкривається розуміння фразеології як звязку між мовою і культурою. На конкретних прикладах подається порівняльний аналіз фразеологізмів англійської й української мов з компонентами -числівниками "один" та "два" схожість яких зумовлена не тільки лінгвістичними чинниками, але й і єдністю поннятійних систем мов.

33. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=71825&pg=18

34. http://ua-referat.com/Фразеологія_англійської_мови

35. http://referatcentral.org.ua/foreign_language_load.php?id=1157

36. http://bukvar.su/jazykovedenie/216321-Frazeologizmy-sovremennogo-angliiyskogo-yazyka.html

37. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=444300#1

38. http://bukvar.su/inostrannyj-jazyk/177048-Frazeologiya-v-angliiyskom-yazyke.html

.: Розділ: Мовознавство :: 22.11.2013 15.59.29 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.545474 seconds