Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 28 .:. Запитань у базі: 39166
   


Автор запитання: Оксана із міста: Білки :: Запитання: 36782  
Оксана запитує:
Допоможіть підібрати матеріал до виступу на тему "Міжпредметні зв'язки на уроках різних типів". Спасибі за допомогу.
Наша відповідь:
Шановна Оксано! Пропонуємо ознайомитися з наданою інформацією:
Большакова І.О. Особливості реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання на уроках у початковій школі. – Режим доступу: http://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/05/Большакова-І.О..pdf
Інтегроване навчання та міжпредметні зв’язки на уроках: спільне, відмінне, особливості реалізації. – Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/331/33139/Integrovane.doc
Капарнік Б. Реалізація міжпредметних зв'язків: проблемний підхід. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/39_2/visnuk_11.pdf
Ковальчук Л., Когут І. Міжпредметні зв'язки у процесі вивчення хімії в загальноосвітній школі. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/periodic/visnyk/23/11_kovalchuk_kohut.pdf
Левашова В.М. Міжпредметні зв'язки природничих дисциплін як засіб формування наукового світогляду школярів. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2008-1/07_Levashova.pdf
Мантула Т.І. Інтегроване викладання та міжпредметні зв’язки в історичному аспекті та сьогоденні. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/7659/97/
Міжпредметні зв'язки. – Режим доступу: http://journal.osnova.com.ua/download/10-255-43051.pdf
Міжпредметні зв'язки та інтегроване навчання. – Режим доступу: http://filologukraine.ucoz.ua/publ/metodika/mova/mizhpredmetni_zv_39_jazki_ta_integrovane_navchannja/5-1-0-252
Надольська Ю.А. Роль міжпредметних зв’язків на уроці іноземної мови у сучасній школі. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2013/Philologia/1_139756.doc.htm
Урок-подорож. Міжпредметні зв’язки : історія, фізика, хімія, біологія, світова література, інформатика, спецпредмети з професії «Кухар». – Режим доступу: http://bibl.com.ua/geografiya/32179/index.html
Веремійчик І. Інтегровані уроки як спосіб реалізації між предметних зв'язків / І.Веремійчик // Почат. шк. – 2012. - №1. – С.15-18.
Грибан Г.В. Роль міжпредметних зв'язків у формуванні комунікативної компетенції учнів / Г. В. Грибан // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2010. - № 52. - С. 44-47. - Бібліогр.: 8 назв.
Захарова Н.М. Міжпредметні зв'язки як засіб формування загальнопізнавальних умінь молодших школярів : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.09 / Н. М. Захарова; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2000. - 18 c.
Миць М.Я. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури з допомогою міжпредметних зв'язків / М. Я. Миць, Л. Б. Савієвська // Пед. пошук. - 2011. - № 3. - С. 25-29. - Бібліогр.: 13 назв.
Толстоброва К. Міжпредметні зв'язки як засіб формування соціальної компетенції учнів / К.Толстоброва // Школа. – 2012. - №7. – С.43-45.
Хайруліна В. Шляхи реалізації міжпредметних зв'язків на уроках у проектних класах "Інтелект України" / В. Хайруліна // Рідна шк. - 2013. - № 10. - С. 60-68. - Бібліогр.: 9 назв.
Чернецька Т.І. Сучасний урок: теорія і практика моделювання : навч. посіб. для організаторів післядиплом. пед. освіти, слухачів курсів підвищ. кваліфікації пед. працівників та студ. вищ. пед. навч. закл. / Т. І. Чернецька. - К. : Праймдрук, 2011. - 348 c. - (Б-ка МАН). - Бібліогр.: с. 340-345.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.05.2015 22.47.58 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 36778  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, знайти інформацію для написання курсової роботи. Порівняння артикуляційної бази німецької ти української мов. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бас-Кононенко О. В. Склад в українському мовленні: складотворення та артикуляторна типізація (експериментально-фонетичне дослідження артикуляційної динаміки) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. В. Бас-Кононенко ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1999. - 17 c.
Бобкова Т. В. Сонанти українського, російського та польського мовлення на матеріалі кінорентгену (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Т. В. Бобкова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 16 с. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02btvefd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Брідко Т. В. Соціолінгвістичні особливості німецької вимови переселенців з колишнього СРСР : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Т. В. Брідко ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 19 с. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11BTVZKS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Васильченко О. Г. Функціонування алофонів фонеми /r/ у мовленні дикторів Німеччини 1923 - 2003 рр. (інструментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О. Г. Васильченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І.Мечникова. — О., 2004. — 22 с. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04vogifd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Давидов М. В. Алгоритм визначення форми губ під час артикуляції для української жестової мови / М. В. Давидов, Ю. В. Нікольський, С. М. Тиханський // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2010. - № 673. - С. 267-273.
Давидов М. В. Метод ідентифікації візем за артикуляції у складі жесту української жестової мови / М. В. Давидов, Ю. В. Нікольський, С. М. Тиханський // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2011. - № 699. - С. 302-311.
Давидов М. Синтез видимої артикуляції віртуального персонажа з аудіопотоку для системи сурдоперекладу [Електронний ресурс] / М. Давидов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - 2013. - № 771. - С. 94-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPKNIT_2013_771_16.pdf.
Дудник З. В. Артикуляторний жест: онтологія і аналіз (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.15 / З. В. Дудник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2004. - 22 c. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04dzvefd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Дудник З. В. Структура відкритого складу в українській мові та її особливості з погляду артикуляційної організації / З. В. Дудник // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю університету. Гуманітарні науки. – К., 1999. – Ч. 2. – С. 60–63.
Журба Д. С. Алгоритми моделювання біомеханіки артикуляції обличчя / Д. С. Журба, О. М. Карпов // Проблеми математичного моделювання : тези доп. Міждерж. наук.-метод. конф. 13–15 червня 2013р. – Дніпродзержинськ, 2012. – С.114–115.
Кривонос Ю. Г. Моделирование движений рук, мимики и артикуляции лица человека для синтеза и визуализации жестовой информации / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак // Кибернетика и систем. анализ. - 2011. - 47, № 4. - С. 3-8.
Когут Л. Ф. Німецька мова : підручник / Л. Ф. Когут, Г. Ф. Проців, Г. Р. Сокіл, Л. Г. Сорока ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Факел, 2008. - 423 c.
Костів О. Обниження наголошених голосних в українському діалектному мовленні (зміна артикуляції [Електронний ресурс] / О. Костів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2012. - Вип. 57. - С. 275-284. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_fil_2012_57_31.pdf.
Костюк А. В. Модульний курс української фонетики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Костюк. - Вінниця : О.Власюк, 2006. - 180 c.
Крак Ю. В. Структурно-віземний аналіз артикуляції українського мовлення / Ю. В. Крак, А. С. Тернов, М. П. Лісняк // Искусств. интеллект. - 2011. - № 3. - С. 156-166.
Кривонос Ю. Г. Моделювання мімічної складової для українського жестового мовлення / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бармак, А. С. Тернов // Искусств. интеллект. - 2012. - № 3. - С. 161-171.
Кривонос Ю. Г. Розпізнавання міміки губ при промовлянні слів українською мовою [Електронний ресурс] / Ю. Г. Кривонос, Ю. В. Крак, О. В. Бармак, А. С. Тернов // Доповiдi Національної академії наук України. - 2010. - № 5. - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dnanu_2010_5_9.pdf.
Лисенко Е. І. Вступний курс фонетики німецької мови : навч. посіб. / Е. І. Лисенко. - 4-те вид., доповн. і переробл. - Вінниця : Нова кн., 2007. - 120 c.
Миськів В. А. Фонетична інтерференція як методична проблема у процесі вивчення англійської мови після німецької студентами факультету іноземних мов / В. А. Миськів // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. - 2011. - № 2. - С. 177-183.
Прокопова Л. І. Вступний курс фонетики німецької мови для вузів : навч. посіб. / Л. І. Прокопова. - К. : Грамота, 2004. - 136 c.
Розгон В. В. Фонетика, фонологія, графіка й орфографія сучасної української літературної мови : Посіб. для студ. / В. В. Розгон ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - 2-е вид., переробл. і доповн. - Умань : АЛМІ, 2002. - 104 c.
Тернов А. С. Методи та комп'ютерні засоби дослідження мімічних проявів на обличчі людини для відтворення і розпізнавання жестової мови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / А. С. Тернов ; ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". - Донецьк, 2013. - 21 c.
Тернов А. С. Поскладово-віземний синтез зовнішньої артикуляції для задачі комп'ютерного відтворення української жестової мови / А. С. Тернов // Искусств. интеллект. - 2010. - № 4. - С. 304-313.
Вакуленко Т. І. Порівняльна фонетика німецької та української мов [Електронний ресурс] / Т. І. Вакуленко, Я. В. Сахарчук. - Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/12/109.pdf.
Черняєва І. Особливості артикуляційної бази немецької мови (у порівнянні з українською) [Електронний ресурс] / І. Черняєва. - Режим доступу: http://lingvo.onu.edu.ua/osoblivosti-artikulyacijnoї-bazi-nemeckoї-movi-u-porivnyanni-z-ukraїnskoyu/.
Чорна М. М. Зіставний аналіз фонем української, англійської та німецької мовних систем [Електронний ресурс] / М. М. Чорна. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38081/66-Chorna.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.05.2015 12.09.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тімеа із міста: м. Ужгород :: Запитання: 36713  
Тімеа запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали з предмета Вступ до мовознавста. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня!
На жаль, із Вашого запиту не зрозуміло що саме слід шукати. Тому пропонуємо наступні джерела:
Андрушенко О. Ю. Вступ до германського мовознавства : навч. посіб. / О. Ю. Андрушенко. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 176 c.
Бевзенко С. П. Вступ до мовознавства: короткий нарис : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / С. П. Бевзенко. - К. : Вища школа, 2006. - 143 c.
Бережняк В. М. Вивчення дисципліни "Вступ до мовознавства" в умовах кредитно-модульної системи [Текст] : навч.-метод. посібник / В. М. Бережняк ; Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2008. - 95 с. - (На допомогу першокурсникові).
Вступ до мовознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 / ред.: І. О. Голубовська, В. Ф. Чемес, А. М. Безпаленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 223 c.
Вусик Г. Л. Вступ до мовознавства : навч. посіб. / Г. Л. Вусик ; Бердян. держ. пед. ун-т. - 2-ге вид., переробл. - Донецьк : Ноулідж, 2010. - 120 c.
Дорошенко С. І. Наочність у курсі "Вступ до мовознавства" [Електронний ресурс] / С. І. Дорошенко // Лінгвістичні дослідження. - 2013. - Вип. 36. - С. 278-286. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_lingv_2013_36_49.pdf.
Дубічинський В. В. Вступ до мовознавства [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ден. та заоч. навчання зі спец. "Перекладач" і "Прикладна лінгвістика" / В. В. Дубічинський ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2012. - 68 с.
Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю. О. Карпенко. - 2-ге вид., стер. - К. : Академія, 2009. - 336 c. - (Альма-матер).
Кійко Ю. Є. Вступ до мовознавства [Текст] : тести : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Є. Кійко, Ю. Й. Мацкуляк, С. В. Кійко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. - 160 с.
Кійко Ю. Є. Вступ до мовознавства [Текст] : практикум / Ю. Є. Кійко ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2007. - 80 с.
Космеда Т. А. Вступ до мовознавства в тестах [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Космеда, О. Б. Ляховин ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т романо-герм. філол. - Дрогобич : Коло, 2012. - 130 с.
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / М. П. Кочерган. - 3-тє вид., стер. - Київ : Акдемія, 2014. - 302 с. - (Серія "Альма-матер").
Лизанець П. М. Наукові праці. Т. 10. (1985 - 1986) / П. М. Лизанець ; Ужгород. нац. ун-т, Каф. угор. філол., Центр гунгарології. - Ужгород : Всеукр. держ. вид-во "Карпати", 2009. - 503 c.
Монжалєй Т. К. Вступ до мовознавства : навч. посіб. / Т. К. Монжалєй. - Суми : Унів. кн., 2011. - 183 c.
Скаб М. Вступ до мовознавства. Практикум [Текст] : навч. посіб. / М. Скаб, Г. Кузь ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. - 103 с.
Терехова Д. І. Вступ до мовознавства [Текст] : навч. посіб. для студ. 1-го курсу (напрям підготов. 6.02303 "Філологія", спец. "Переклад") та загальноосвіт. навч. закл. (курси за вибором для учнів проф. класів філол. напряму) / Д. І. Терехова ; Київ. нац. лінгв. ун-т, Каф. теорет. і приклад. лінгвістики та новогрец. філол. - К. ; Полтава : Полтавський літератор, 2012. - 227 с.
Швачко С. О. Вступ до мовознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Швачко, І. К. Кобякова. - Вінниця : Нова кн., 2006. - 224 c.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
- Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Якщо Вас ці матеріали не задовольнять, уточніть, будь ласка, детальніше тему запиту.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.04.2015 21.19.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Херсон :: Запитання: 36654  
Інна запитує:
Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему "Сучасні тенденціїї лінгвістичних досліджень".
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали для вивчення:

1. Безугла Л. Р. Лінгвістична прагматика та дискурсивний аналіз [Електронний ресурс] / Л. Р. Безугла // Studia philologica. - 2012. - Вип. 1. - С. 95-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/stfil_2012_1_20.pdf
2. Гаража М. М. Світський дискурс як лінгвістичний феномен: суть, специфіка, перспективи дослідження [Електронний ресурс] / М. М. Гаража // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. - 2011. - Т. 19, вип. 17(3). - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdumo_2011_19_17(3)__8.pdf
3. Герцовська Н. О. Проблема гендеру в сучасній лінгвістиці: чоловіча і жіноча мова [Електронний ресурс] / Н. О. Герцовська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 38. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_38_4.pdf
4. Дейна Л. В. Огляд тенденцій дослідження лінгвістичної категорії оцінки [Електронний ресурс] / Л. В. Дейна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2014. - Т. 221, Вип. 209. - С. 20-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufm_2014_221_209_6.pdf
5. Дутчак Н. М. Категорія демінутивності у сучасній лінгвістиці: словотвірно-семантичний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Дутчак // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2009. - Вип. 4. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apftp_2009_4_28.pdf
6. Євтушенко Н. І. Контрастивний та зіставний аспекти досліджень у сучасній лінгвістичній науці [Електронний ресурс] / Н. І. Євтушенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2014. - Т. 221, Вип. 209. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufm_2014_221_209_7.pdf
7. Захарчук Н. В. Особливості міжкультурної комунікації у світлі сучасних лінгвістичних досліджень [Електронний ресурс] / Н. В. Захарчук, Л. М. Конопляник // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. - 2013. - Вип. 27. - С. 368-375. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gotvnz_2013_27_42.pdf
8. Ковбасюк Л.А., Романова Н.В. Сучасні лінгвістичні теорії: лекційні, практичні, самостійні модулі та тести: Навчально-методичний посібник для магістрів заочної форми навчання. Спеціальность: 8.010103. ПМСО. Мова та література (німецька). – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – 96 с. http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Навчально-методич%2
9. Коломієць О. М. Газетне синоптичне повідомлення як різновид тексту малого жанру та об'єкт вивчення сучасної лінгвістики [Електронний ресурс] / О. М. Коломієць // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2013. - Т. 216, Вип. 204. - С. 49-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufm_2013_216_204_12.pdf
10. Кощова А. В. Сучасні лінгвістичні підходи до інтерпретації художнього тексту [Електронний ресурс] / А. В. Кощова // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 2. - С. 120-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2013_16_2_23.pdf
11. Лук'янець Г. Г. Основні напрямки сучасних корпусних досліджень мови та перспективи їх подальшого розвитку / Г. Г. Лук'янець // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2012. - № 44. - С. 127-133.
12. Лучик А. А. Українська лінгвістика XXI ст. у координаті зіставного методу дослідження [Електронний ресурс] / А. А. Лучик // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Кн. 3. - С. 7-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2013_3_3.pdf
13. Макеєва К. С. Про аспекти топонімічних досліджень в сучасній лінгвістиці [Електронний ресурс] / К. С. Макеєва // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 24. - С. 189-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2012_24_60.pdf
14. Миголинець-Шовак О. До поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці [Електронний ресурс] / О. Миголинець-Шовак, Н. Петій // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2014. - Вип. 19. - С. 62-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2014_19_13.pdf
15. Монахова Т. В. Сучасна типологізація текстів у лінгвістиці [Електронний ресурс] / Т. В. Монахова // Лінгвістика. - 2012. - № 2. - С. 12-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ling_2012_2_4.pdf
16. Нідзельська Ю. М. Концептологія як провідний напрям сучасної лінгвістики [Електронний ресурс] / Ю. М. Нідзельська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 4. - С. 168-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2013_4_33.pdf
17. Онуфрієва І. Л. Дослідження актуальної та потенційної антропонімії сучасними лінгвістами: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. Л. Онуфрієва // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 24. - С. 222-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2012_24_70.pdf
18. Парфіненко А. Мовна варіативність у фокусі сучасних лінгвістичних досліджень (на матеріалі праць британських та американських вчених) [Електронний ресурс] / А. Парфіненко // Studia linguistica. - 2013. - Вип. 7. - С. 116-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Stling_2013_7_21.pdf
19. Пашковська Н. В. Лексична синонімія у сучасних лінгвістичних дослідженнях [Електронний ресурс] / Н. В. Пашковська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2008. - Вип. 16. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apyl_2008_16_7.pdf
20. Петренко І. П. Основні парадигмальні ознаки сучасної лінгвістичної науки [Електронний ресурс] / І. П. Петренко // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. - 2013. - Вип. 27. - С. 185-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gotvnz_2013_27_21.pdf
21. Рудницька Н. М. Проблема дефініції інфінітивних аналітичних конструкцій у сучасній лінгвістиці / Н. М. Рудницька // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 35. - С. 303-305. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_35_96.pdf
22. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля. – К., 2008. – 711 с.
23. Ситдикова І. В. Аналіз фоностилістичних концепцій у сучасній лінгвістиці / І. В. Ситдикова // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 43(4). - С. 69-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mikks_2013_43(4)__13.pdf
24. Спасенко П. Релігійна лінгвістика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / П. Спасенко // Studia linguistica. - 2013. - Вип. 7. - С. 121-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Stling_2013_7_22.pdf
25. Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 15 - 16 трав. 2014 р., Тернопіль / ред.: Н. С. Лиса, Ю. О. Семенчук, Т. В. Юрчишин; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : Крок, 2014. - 259, [1] c.
26. Тарасова К. О. Комунікативні стереотипи та їх інтерпретація у сучасній лінгвістиці / К. О. Тарасова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2012. - Вип. 25. - С. 43-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apyl_2012_25_8.pdf
27. Тихоновська Г. С. Визначення поняття "гендер" та гендерні дослідження у сучасній лінгвістиці / Г. С. Тихоновська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2012. - Вип. 66. - С. 231-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2012_66_54.pdf
28. Фадєєва О. Стан і перспективи дослідження концепту INFERNO в руслі сучасної когнітивної лінгвістики / О. Фадєєва // Теоретична і дидактична філологія. - 2014. - Вип. 18. - С. 260-264. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tidf_2014_18_56.pdf
29. Чемеркін С. Г. Глобалізація і сучасні лінгвістичні процеси / С. Г. Чемеркін // Мовознавство. - 2013. - № 1. - С. 59-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/MoZn_2013_1_9.pdf
30. Чепіль О. Я. Феномен дискурсу у сучасній лінгвістиці / О. Я. Чепіль // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2011. - Вип. 20. - С. 211-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2011_20_31.pdf
31. Швець Н. В. Принципи і критерії розмежування типів мотивації у сучасній лінгвістиці / Н. В. Швець // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Кн. 3. - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2013_3_21.pdf
32. Шевченко І. В. Дослідження понять "дискурс” і "текст” у сучасній лінгвістиці / І. В. Шевченко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки. - 2014. - Кн. 2. - С. 284-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2014_2_59.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 18.04.2015 16.07.45 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Екатерина із міста: Енакиево :: Запитання: 36645  
Екатерина запитує:
доброй ночи. Подскажите пожалуйста пожалуйста литературу к уроку "Повторення та узагальнення вивченого в сьомому класі. Частини мови, їх значення та граматичні ознаки"
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Частини мови, принципи їх виділення
http://help-edu.com/konspekti-lekczj/5-dlova-ukranska-mova/95-chastini-movi-princzipi-x-vidlennya-leksichnij-morfologchnij-slovotvrnij.html

Граматичні особливості частин мови
http://otherreferats.allbest.ru/languages/00083835_0.html

ЗАЙМЕННИК
http://pidruchniki.com/1791021140558/dokumentoznavstvo/zaymennik#502

Морфологія. Орфографія. Самостійні та службові частини мови
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-1EBDD9256AF3C

Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови. Загальна характеристика.
http://litmisto.org.ua/?p=22823

Загальна характеристика частин мови
http://subject.com.ua/lesson/mova/6klas/14.html

Нетрадиційні завдання на уроках української мови. Морфологія.
http://metodportal.com/node/26577

Степанченко, Олена. Загальна характеристика частин мови / Степанченко, Олена // Дивослово. - 2012. - № 10. - С. 19-21. - викладачі.

Маслюк, Галина. Частини мови : урок-практикум / Маслюк, Галина // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 7-8. - С. 48-50. - викладачі.

Бадер, Валентина Іванівна. Граматика української мови: іменні частини мови. : навч. посіб. / В. І. Бадер, В. В. Дядичев, В. О. Шевцова; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2009. — 423 с.

Руденко, Валентина. Займенник. Тренувальні вправи [Текст] / Валентина Руденко // Українська мова та література. - 2013. - № 7 (квітень). - С. 23-24

Головко, Л. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль : урок української мови : 7 клас [Текст] / Людмила Головко // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 5. - С. 34-36.

Коваленко, Тетяна. 111 творчих завдань із розділу "Морфологія" [Текст] / Тетяна Коваленко // Українська мова та література. - 2012. - № 6 (березень). - С. 9-18

Піддубня, Ольга. Самостійні частини мови [Текст] : Підсумковий урок / Ольга Піддубня // Українська мова та література. - 2005. - № 10 (березень). - С. 14.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.04.2015 03.02.58 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.985613 seconds