Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 38533
   


Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 35991  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи на тема "Словотворчі та іменні суфікси в німецькій мові". Буду дуже вдячна :)
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Воловик Л. Б. Словотвірний потенціал префіксальних дієслівних економічних термінів у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний і функціональний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Л. Б. Воловик ; МОНМС України, Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2012. - 20 c.
Гончарова Е. І. Суфікси-демінутиви в англійській та німецькій мовах / Е. І. Гончарова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. Праць. Вип. 18. – Харків, 2006. - С .65-70.
Гремалюк Т. В. Фонетико-морфологічна структура кінця слова й особливості її функціонування в німецькій мові (діахронічне дослідження) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Т. В. Гремалюк ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 22 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05gtvmdd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Зайченко О. В. Словотвірні моделі суфіксальних прикметників на позначення якості (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови) [Електронний ресурс] / О. В. Зайченко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія: : Філологія. Педагогіка. - 2013. - Вип. 1. - С. 16-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vntufil_2013_1_4.pdf.
Застровська С. О. Сучасні граматичні течії (німецька мова) [Текст] = Moderne grammatische Str?mungen : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Застровська, О. А. Застровський, О. А. Зубач ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. - 368 с. - (Серія "Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки").
Карасенко О. А. Іменники з суфіксом -er на позначення осіб чоловічої статі в середньоверхньонімецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. А. Карасенко ; МОНМС України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 21 c.
Ковбасюк Л. А. Практична граматика німецької мови [Текст] : навч. посіб. для студентів III курсу ВНЗ за напрямом підгот. 6.020303 "Філологія" (німецька, англійська мова та література) / Л. А. Ковбасюк ; Херсон. держ. ун-т = Deutsche ?bungsgrammatik : Lehrwerk / L. A. Kovbasyuk. - Херсон : ХДУ, 2013. - 204 с.
Кульчицький В. Найпродуктивніші суфіксальні моделі сучасної німецької мови: словотвірні значення та номінативна специфіка (у сфері прикметника, дієслова та прислівника) [Електронний ресурс] / В. Кульчицький // Studia linguistica. - 2013. - Вип. 7. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Stling_2013_7_7.pdf.
Лисейко Л. В. Середньовічні стилі та норми німецької мови : [монографія] / Л. В. Лисейко. - Чернівці : Букрек, 2014. - 243 c.
Ніконенко О. І. Словотворчі моделі, за якими утворюються похідні основи віддієслівних суфіксальних іменників чоловічого та середнього родів / О. І. Ніконенко // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2006. - 2, № 11. - С. 67-71.
Німенко О. А. Семантична характеристика де субстантивних, деад’єктивних і девербативних дієслів (на матеріалі німецької мови) [Електронний ресурс] / О. А. Німенко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 29. - С. 341-342. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2012_29_112.pdf.
Середа Н. А. Похідні іменники з категоріальним значенням якості в сучасній німецькій мові: семантичний та прагматичний аспекти : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н. А. Середа ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2009. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09snaspa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Слободцова І. В. Лексико-граматична група слів, яка виражає поняття viel "багато"/WENIG "мало" в німецькій мові (діахронічне дослідження) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І. В. Слободцова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01sivmnm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Сологор І. М. Словотворчі функції твірних основ суфіксальних дієслів у сучасній німецькій медичній термінології : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.М. Сологор ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2004. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04simnmt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Сулим В. Т. Граматика німецької мови для перекладачів [Текст] / В. Т. Сулим, М. С. Смолій ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка = Deutsche Grammatik f?r Translatoren / W. T. Sulym, M. S. Smoliy : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Л. : ЛНУ Ім. Івана Франка, 2013. - 351 с.
Федорів М. І. Похідні іменники з латинськими суфіксами на позначення особи у німецькій та українській мовах: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / М. І. Федорів ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 19 c.
Федорів М. І. Характеристика твірних основ похідних іменників з латинськими суфіксами на позначення осіб у сучасних німецькій та українській мовах [Електронний ресурс] / М. І. Федорів // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 26. - С. 337-340. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2012_26_103.pdf.
Хлипало О. В. Структура та семантика дієслів і мотивованих ними іменників у німецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. В. Хлипало; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 20 c.
Черниш Л. Зенонівна. Довідник з граматики німецької мови [Текст] / Л. З. Черниш ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" = Das Nachschlagewerk in Grammatik der Deutschen Sprache / L. Z. Tschernysch : навч. посіб. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 146 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 28.01.2015 22.41.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Миколаїв :: Запитання: 35979  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на курсову роботу, тема: "Лексичні трансформації при перекладі з англійської на українську мову." Бажано підручники в електроному варіанті. Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 27.01.2015 12.45.16 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Виноградів :: Запитання: 35957  
Іванна запитує:
Доброго дня. Допоможіть знати матнріал для написання курсової роботи з української мови на тему "Формування мовних компетентностей учнів 6 класу при вивченні теми "Числівник". Дякую.
Наша відповідь:
Іванно, перегляньте, будь ласка, такі документи:

Бабічева О. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль : 6 клас : [конспект уроку] / О. Бабічева // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2014. – № 5. – С. 19-20.

Биконь Т. "Море - це вічний рух і любов, вічне життя". Відмінювання числівників. Правильне використання числівників у мовленні : урок укр. мови в 6 кл. / Т. Биконь // Укр. мова і літ. в шк. – 2011. –№ 6. – С. 43-45.

Валькевич Л. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль : 6-й клас : [конспект уроку] / Л. Валькевич // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 4-6.

Вернигора Н. Вода із семи криниць : вивчення числівника в 6-му класі. / Н. Вернигора // Українська мова та література. - 2006. - № 9. - С. 36-39.

Висоцька, В. Тести з української мови з розділу "Морфологя" : 6-7-й класи / В. Висоцька // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2011. - № 12. - С. 6-13.

Дворецька Л. Вивчення теми "Числівник" у шостому класі / Л. Дворецька // Українська мова і література в школі . - 2002. - № 8. - С. 39-41.

Дем’янова Н. Числівник як частина мови / Н. Дем’янова // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 7-8.

Купчик І. Числівники кількісні й порядкові; прості, складні і складені / І. Купчик // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 11-12.

Купчик І. Відмінювання та написання кількісних числівників (цілих, збірних, дробових, неозначено-кількісних). М’який знак у числівниках] / І. Купчик // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 13-15.

Купчик І. Відмінювання порядкових числівників. Написання разом із -тисячний / І. Купчик // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 16-17.

Купчик І. Відмінювання і правопис числівників. Правильне їх уживання в усному та писемному мовленні / І. Купчик // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 18-19.

Окйай Х. Числівник як частина мови : [конспект уроку] / Х. Окйай // Укр. мова та літ. (Шк. світ). – 2013. – № 7. – С. 11-12.
Павленко, С. О. Філологічний калейдоскоп. Ч. 2 : Морфологія / С. О. Павленко, О.П. Павленко. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. - 128 с.
Степаненко-Мардус, О. Числівник як частина мови : урок у 6 класі / О. Степаненко-Мардус // Дивослово. - 2010. - № 2. - С. 6-7.

Топіха, В. А. Числівник в українській мові / В.А. Топіха // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 5. - С. 54-64. - Бібліогр.: с. 64.

Ющук І. Вивчення числівника в 6 класі / І. Ющук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2005. - № 1. - С. 14-19.

Браташ О. "Візьми силу з Кобзаря, дитино" : урок узагальнення вивченого про числівник // http://www.slideshare.net/BratOl/6-i-41922462

"Вивчення числівника у 6-у класі" // http://teacherjournal.com.ua/shkola/ukrainska-mova-ta-literatura/1277-qvivchennya-chislvnika-u-6-u-klasq.html

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові // http://bibl.com.ua/matematika/28378/index.html

.: Розділ: Мовознавство :: 25.01.2015 16.13.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 35933  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали на тему моєї курсової роботи "Фразеологізми-зооніми в англійській мові: стилістичний та етимологічний аспект"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Головня А. В. Зоонім як складова порівняння на позначення рис характеру людини [Текст] / А. В. Головня // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : щоміс. наук.-метод. журн. - 2011. - N 6(червень). - С. 57-60.
Голубовська І. О. Метафорико-символічні іпостасі зоонімів у рамках фрагмента мовної картини світу "царство тварин" / І. О. Голубовська // Мовознавство. - 2003. - № 6. - С. 61-68.
Долбіна К. Д. Когнітивні аспекти функціонування зоонімних пропріальних одиниць : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / К. Д. Долбіна; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". - Одеса, 2014. - 20 c.
Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : [підручник]. – Вінниця : Нова книга, 2001. – 448 с.
Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / А. В. Кунин. –
М. : Высшая школа, 1996. – 381 с.
Кривенко Г. Л. Зоосемізми в англійській та українській мовах: семантико-когнітивний і функціонально-прагматичний аспекти [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук / Г. Л. Кривенко ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2006. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06kglfpa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кривенко Г. Л. Зоосемізми як засіб відображення зооморфної картини світу в англійській та українській мовах / Г. Л. Кривенко // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. ст. - Вип. 7. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. - С. 209-214.
Кривенко Г. Л. Експліцитні та імпліцитні зоосемізми: концептуальний аналіз (на матеріалі англійської та української мов) / Г. Л. Кривенко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. - 2005. - Том 8, № 1. - С. 66-81.

Кривенко Г. Л. Особливості семантики зоосемізмів (на матеріалі англійської та української мов) / Г. Л. Кривенко // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. ст. - К.: КДЛУ, 1999. - С. 102-105.
Кривенко Г. Л. Функціонально-прагматичні особливості зоосемізмів в англійській та українській мовах / Г. Л. Кривенко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО “LINGUAPAX-VIII” КНЛУ. Філологія. Педагогіка. Психологія. - 2005. - Вип. 10. - С. 58-66.

Молочко О. О. Концептуальні особливості порівняння (на матеріалі зооніма "собака" в українсько-англійському зіставленні) / О. О. Молочко // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Львів, 14-15 жовтня 2005р. / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Л., 2009. - С. 255-261.
Романюха М. В. Зооморфізми-новотвори в комплексі образних засобів підмови економіки (на матеріалі англійської мови) [Електронний ресурс] / М. В. Романюха // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2007. - № 33. - С. 221-224.
Руснак В. І. Перспективи вивчення зоосемічної фразеології у зіставному аспекті (фразеологія; назви тваринного світу; зооніми; мова українська; мова англійська) / В. І. Руснак // Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. – 2010. – № 3. – С. 148-156.
Салата І. А. Особливості семантичного й прагматичного аспектів зооморфних фразеологізмів в англійській та українській мовах [Електронний ресурс] / І. А. Салата. – Режим доступу: http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/688/630.
Талько С.В. Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор та порівнянь в українській і англійській мовах [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / С.В. Талько ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09tsvuam.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Форостюк І. В. Порівняльний аналіз фразеологічних еквівалентів із зоонімічним компонентом англійської, української та російської мов [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 14(3). - С. 274-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_14(3)__48.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 21.01.2015 19.23.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Хуст :: Запитання: 35911  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали для виконання роботи по темі "Формування комунікативних навичок на уроках іноземної мови".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:

1. Антощенко М. В. Розвиток навичок іншомовної комунікації учнів за допомогою мультимедійних презентацій / М. В. Антощенко // Таврійський вісник освіти . - 2014. - № 2. - С. 111-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2014_2_18.pdf
2. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам: Учебн. пособие. – М.: Просвещение, 1988. – 222 с.
3. Бабенко Н. М. Розвиток комунікативних здібностей учнів старшої ланки освіти на уроках іноземної мови / Н. М. Бабенко // Таврійський вісник освіти . - 2014. - № 1(1). - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2014_1(1)__18.pdf
4. Богуш Н. М. Упровадження інноваційних методів і технологій на уроках німецької мови як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / Н. М. Богуш // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 4. - С. 109-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_4_22.pdf
5. Климова О. Методика роботи з відеоматеріалами на занятті з англійської мови / О. Климова // Проблеми підготовки сучасного вчителя . - 2011. - № 4(1). - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ppsv_2011_4(1)__7.pdf
6. Кукла О. Особливості запровадження вивчення іноземної мови з першого класу / О. Кукла // Нова педагогічна думка . - 2014. - № 2. - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npd_2014_2_18.pdf
7. Маркобок Ю. В. Використання автентичних матеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції старшокласників на уроках англійської мови / Ю. В. Маркобок // Таврійський вісник освіти . - 2014. - № 1(1). - С. 137-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2014_1(1)__26.pdf
8. Негра Н. А. Комунікативний метод як вид роботи щодо формування в учнів англомовних умінь та навичок / Н. А. Негра // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 1. - С. 186-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_1_34.pdf
9. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підруч. для студ. вузів / С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. О. Бражник, С. В. Гапонова, Г. А. Гринюк, Т. І. Олійник, К. І. Онищенко, О. П. Петращук, Л. А. Сажко; ред.: К. І. Онищенко. - К. : Ленвіт, 1999. - 319 c.
10. Остапенко В. В. Особливості використання творчих завдань для розвитку комунікативних навичок молодших школярів / В. В. Остапенко // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 1. - С. 193-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_1_35.pdf
11. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению /Е.И.Пассов. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
12. Прокопишина К. Н. Рольова гра як метод розвитку в учнів навичок англомовної комунікації / К. Н. Прокопишина // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 1. - С. 199-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_1_36.pdf
13. Федоренко Ю. П. Формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Федоренко Юлія Петрівна. – Полтава, 2005. – 212 с.
*********
14. Безлюдна В. В. Фасилітація спілкування іноземною мовою як інноваційний вид формування комунікативної компетенції студентів / В. В. Безлюдна // Вісник Луганського нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. Філологічні науки . - 2013. - № 14(2). - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_14(2)__16.pdf
15. Василишина Н. М. Застосування методів навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення ділової іноземної мови як необхідна передумова формування комунікативних навичок у студентів [/ Н. М. Василишина // Вісник Луганського нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2012. - № 22(2). - С. 193-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2012_22(2)__29.pdf
16. Гладка О. Формування комунікативної компетенції студентів на основі проектної методики навчання іноземної / О. Гладка // Проблеми підготовки сучасного вчителя . - 2013. - № 7. - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ppsv_2013_7_7.pdf
17. Гончар О. В. Іноземна мова як засіб розвитку комунікативної компетентності учасників навчального процесу вищої школи / О. В. Гончар // Збірник наукових праць Харківського нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. "Засоби навчальной та науково-дослідної роботи" . - 2012. - Вип. 39. - С. 39-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_zntndr_2012_39_7.pdf
18. Костик Є. Формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови / Є. Костик // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди" . - 2013. - Вип. 28, Т. 1. - С. 147-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gvpdpu_2013_28_1_30.pdf
19. Немеш О. М. Розвиток комунікативної компетенції студентів в умовах комп'ютеризації процесу навчання іноземної мови / О. М. Немеш // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка . - 2011. - Вип. 17. - С. 253-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoapp_2011_17_30.pdf
20. Нікіфорова Л. І. Комунікативна компетентність: особливості та проблеми при навчанні іноземної мови / Л. І. Нікіфорова // Мова і культура . - 2012. - Вип. 15, т. 4. - С. 406-411. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2012_15_4_68.pdf
21. Осова О. О. Ділова гра в системі формування комунікативної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови / О. О. Осова // Психолінгвістика . - 2009. - Вип. 3. - С. 224-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2009_3_30.pdf
22. Стрельчук Я. До проблеми комунікативного навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів / Я. Стрельчук // Молодь і ринок . - 2013. - № 6. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2013_6_14.pdf
23. Шпакова Н. Г. Формування комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови / Н. Г. Шпакова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах . - 2013. - Вип. 31. - С. 597-603. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pfto_2013_31_84.pdf
24. Штельмах О. Відеоурок як метод розвитку комунікативної компетенції у студентів технічного вузу на заняттях іноземної мови / О. Штельмах // Проблеми підготовки сучасного вчителя . - 2013. - № 8(2). - С. 104-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ppsv_2013_8(2)__17.pdf
25. Щepбань І. Подолання комунікативних бар’єрів на заняттях з іноземної мови / І. Щepбань // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету . - 2013. - Ч. 1. - С. 369-375. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2013_1_48.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 17.01.2015 16.03.43 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.42993 seconds