Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 35889
   


Автор запитання: Крістіна із міста: м. Херсон :: Запитання: 33569  
Крістіна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію для магістерської роботи з теми: "Стилістична і граматична нормативність уживання прикметникових форм у друкованих ЗМІ півдня України"
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 9.02.2014 14.13.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: катерина із міста: кіровоград :: Запитання: 33552  
катерина запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: "Внесок Бориса Грінченка у розвиток методичної науки". Біографічні відомості та творчість діяча не треба! Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Александренко, С. М. Гуманістична спрямованість педагогічних ідей Б. Д. Грінченка. // Науковий часопис. — К., 2004. — Вип. 2 (12). — С. 40-42 .
Бобко, Л. Гуманізм педагогічних ідей Бориса Грінченка. // Вісник. — Львів, 2002. — Вип. 16, ч. 2. — С. 180-186.
Васянович, Г. А.Дістервег та Б.Грінченко: до проблеми морально-правової відповідальності педагога. // Діалог культур. — Львів, 2002. — Вип. 8. — С. 269-276 .
Горбатюк Н.М.Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини XIX - XX століття: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.М. Горбатюк ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2009. — 20 с.- http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gnmdps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Грінченківські читання - 96: Освіта. Гуманізація. Вчитель [Текст] : матеріали наук.- метод. конф., 24-25 грудня 1996 р. / ред. В. Слюсаренко ; Київський міжрегіональний ін-т удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка. - К. : [б.в.], 1996. - 136 с.
Дем’яненко, Н. М. Цінності національного виховання і навчання у педагогічній спадщині Б.Д.Грінченка. // Цінності освіти і виховання. — К., 1997. — С. 100-103.
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи / ред.: В. І. Євдокимов. - Х., 2005. - 155 с. - (Зб. наук. пр. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г.С.Сковороди; Вип. 23).
Зубкова Н. М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д.Грінченка (з фондів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського): [наук. вид.] / Н. М. Зубкова; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - К., 2008. - 178 с.
Іванова, К. В. Аналіз розробки програми підготовки вчителя початкових класів як важлива умова організації національної школи за Б.Д.Грінченком в контексті сучасності. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — Х., 2005. — Вип. 22. — С. 67-71 .
Іванова, К. В. Просвітницька діяльність Бориса Грінченка на Слобожанщині. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — Х., 2004. — Вип. 21. — С. 104-106 .
Іванова, К. В. Педагогічний шлях Б.Д.Грінченка. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — Х., 2005. — Вип. 23. — С. 47-53 .
Лашко М. Науково-просвітницька діяльність М. Грінченка в Україні (1917–1928) [Електронний ресурс] / М. Лашко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету . - 2012. - Ч. 3. - С. 166-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2012_3_25.pdf
Лінгвістика: зб. наук. пр. N 3(15) / ред.: В. Д. Ужченко; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ, 2008. - 209 с.
Лоха, А. А. Проблема методів навчання в педагогічній спадщині М.Корфа та Б.Грінченка. // Теорія та методика навчання та виховання. — Х., 2000. — Вип. 5. — С. 41-50 .
Любар О. О. Історія української педагогіки / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко; ред.: М. Г. Стельмахович. - К., 1999. - 356 с.
Неживий, О. І. Із досвіду впровадження у практику навчальних закладів Луганщини педагогічної спадщини Бориса Грінченка. // Проблеми освіти. — К.,, 1996. — Вип. 5. — С. 104-112.
Неживий О. І. Борис Грінченко: вартовий рідного слова. Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти: моногр. / О. І. Неживий. - Вид. 2-ге, доповн.. - Луганськ : Знання, 2007. - 188 с.
Новгородський Р.Г. Проблема соціалізації особистості в педагогічній теорії і практиці України в 20-ті роки ХХ століття: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Р.Г. Новгородський ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с.- http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09nrgurs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Орєхова Л. І. Методологічні підходи та історичні технології забезпечення якості підготовки фахівців у вищій школі / Л. І. Орєхова // Наука і освіта . - 2011. - № 6. - С. 170-174.
Педагогічні науки: Зб. наук. пр. Вип. 31 / ред.: Є. С. Барбіна; Херсон. держ. пед. ун-т. - Херсон, 2002. - 299 с.
Родінова Н.Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Н.Л. Родінова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 17 с.- http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07lnldbg.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Сікорська, Н. Культурологічний аспект дидактичних систем Бориса Грінченка і Марії Монтессорі. // Діалог культур. — Львів, 1998. — Вип. 3. — C.39-45.
Стаховський, С. М. Педагогічні погляди Б. Грінченка. // Педагогічні науки. — Суми, 2005. — 2005. — С. 94-100 .
Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства: зб. матеріалів міжнар. студент. наук.-практ. конф., 25 трав. 2010 р., Луганськ / ред.: Г. С. Онуфрієнко, Р. І. Пащук, А. О. Скорофатова; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. - Луганськ, 2010. - 256 с.
Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр. Вип. 7 / ред.: Г. В. Троцко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2000. - 158 с.
Тимошенко, Катерина Василівна. Просвітницько-педагогічна діяльність Б.Д.Грінченка на Слобожанщині [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / К.В.Тимошенко ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2008. - 19 с.- http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08tkvdgs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Хомутенко А. С. Громадсько-політична діяльність Б.Д.Грінченка (1875 - 1910): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А. С. Хомутенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2008. - 15 с.
Яковлєва, Л. М. Деякі аспекти педагогічної діяльності Б. Грінченка у сільських школах Слобожанщини. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — Х., 2001. — Вип. 15. — С. 60-65.
http://zbruc.eu/node/16439
http://www.personal-plus.net/304/4298.html
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1385
http://www.dnpb.gov.ua/id/1010/

.: Розділ: Мовознавство :: 7.02.2014 19.35.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Київ :: Запитання: 33539  
Юля запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи з історії української мови "Дмитро Туптало( Ростовський). Його твори як матеріал для дослідження розвитку української мови"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Акимович, Євген Олександрович. Українська культура в історичному вимірі (ІХ-ХVІІ століття) / Акимович, Євген Олександрович. - Одеса : Маяк, 2009. - 495 с.
Білоус, Петро Васильович. Історія української літератури ХІ-ХVІІІ ст. : навч. посіб. : Середньовічна доба (ХІ - середина ХVІ ст.). Барокова доба (друга половина ХVІ-ХVІІІ) / Білоус, Петро Васильович. - К. : Академія, 2009. - 423 с. : портр. - (Альма-матер).
Бондаренко В. В. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Д. С. Туптала (Димитрія Ростовського) у контексті освітнього простору другої половини XVII - XVIII століть: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. В. Бондаренко; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2010. - 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10bvvdps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Борисенко К. Біблійна герменевтика у полемічному трактаті Дмитра Туптала "Розыск о раскольнычєской брынской вђрђ" [Електронний ресурс] / К. Борисенко. // Синопсис: текст, контекст, медіа . - 2013. - № 3-4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/stkm_2013_3-4_6.pdf
Возняк, Михайло Степанович. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 2 / Возняк, Михайло Степанович. - 2-ге вид., випр. - Львів : Світ, 1994. - 558 с.
Ганічев, Михаїл (протоієрей). Український Златоуст. Святитель Димитрій (Туптало) митрополит Ростовський [Електронний ресурс] / М. (. Ганічев ; реж. О. Каретник. - [К.] : ГЛАС, 2009. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
Грицай, Михайло Семенович. Давня українська література : Підруч. для студентів філол. ф-тів ун-тів / Грицай, Михайло Семенович, Микитась, Василь Лазаревич, Шолом, Федор Яковлевич ; За ред. проф. М.С.Грицая. - К. : Вища школа, 1978. - 415 с.
Гурець М. П. Літературно-мистецьке краєзнавство у курсі зарубіжної літератури: [навч.-метод. посіб.] / М. П. Гурець; Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів, 2006. - 106 с.
Духовний і життєвий подвиг Туптала Данила Савича (Святителя Димитрія Ростовського) (11.12.1651-28.10.1709) : метод.-біобібліогр. матеріали / Київська обласна бібліотека для дітей ; уклад. М. С. Фенько, Л. М. Зніщенко ; упоряд. Н. В. Острікова. - К. : [б. в.], 2012. - 19 с. : 1 портр. - (Ювіляри Київщини).- http://child-library.kiev.ua/files/KOBDD_Tuptalo.pdf ЛІТЕРАТУРА
Зиновченко Н. Л. Духовное воспитание младших школьников и подростков на примере творчества святителя Димитрия Ростовського (Даниила Саввича Туптало). / Н. Л. Зиновченко // Теорет. и приклад. пробл. рус. филологии: научн.- метод. сб. . - 2009. - Вип. 17, ч. 2. - С. 139-148.
Іларіон, митрополит. Святий Димитрій Туптало: його життя й праця [Текст] : історично- літературна монографія / м. Іларіон. - Вінніпег : Віра й культура, 1960. - 224 с.
Ісіченко, Ігор (архієпископ). Бароко - мистецький стиль і літературна доба / Ісіченко, Ігор // Дивослово. - 2010. - № 10. - С. 27-34.
Йосипенко, Сергій Львович. Етичне вчення Д.С.Туптала (св.Димитрія, митрополіта Ростовського) в контексті української духовної традиції [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Йосипенко Сергій Львович ; НАН України, Ін-т філос. - К., 1996. - 27 с.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Діяння святителя Димитрія Ростовського (Данила Туптала) і традиції православного світосприйняття", 3-4 жовтня 2007 р. [Текст] / [під заг. ред. Луки єп. Васильківського] ; Ставропіг. чолов. монастир Різдва Пресвятої Богородиці Глинська пустинь [та ін.]. - Суми : Еллада S, 2008. - 153 с.
Огієнко І. Провісник етнонаціонального відродження українців (Значення духовної спадщини Димитрія Туптала в українській церкві і в українській культурі) / І. Огієнко // Нар. творчість та етнографія . - 2001. - № 4. - С. 47-55.
Последний общеславянский писатель Димитрий Савич Туптало и главная книга его жизни [Текст] : кат. выст., посвящ. 300-летию напечатания в Киеве 1-й ч. знаменитых "Четиих-Миней" и 280-летию со дня кончины их авт. / АН УССР, Центр. науч. б-ка им. В. И. Вернадского ; сост. Ю. А. Лабынцев ; [общ. ред. и худож. оформ. Е. П. Демченко]. - К. : [б. и.], 1989. - 83 с.
Савченко І. В. Іван Огієнко як дослідник життя та творчості Димитрія Ростовського (Туптала) / І. В. Савченко // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту . - 2002. - № 9. - С. 38-40.
Соболь, Валентина. Пам'ятна книга Дмитра Туптала [Текст] / В. Соболь. - Варшава : Katedra filologii Ukrainskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. - 217 с.
Шевчук, В. О. Дмитро Туптало та його літературна праця, передусім драми / В. О. Шевчук // Воскресіння мертвих. - К., 2007. - С. 206-218.
Шевчук, Валерій Олександрович. Муза Роксоланська : Укр. л-ра 16 - 18 ст. У 2 кн. Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко / Шевчук, Валерій Олександрович. - К. : Либідь, 2005. - 726 с.
Шекера, Ірина. Праці відомих релігійних діячів у фонді колекції "Бібліотека Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря" [Електронний ресурс] / Шекера, Ірина // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 8. - Бібліогр.: 16 назв. - Adobe Acrobat.- http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_8_12.pdf
http://theology.in.ua/ua/bp/theological_source/patristic/52584/
http://makariv.com.ua/about-makariv/11-tuptalo?showall&start=2
http://litopys.org.ua/chyzh/chy10.htm
http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_16_57.php

.: Розділ: Мовознавство :: 6.02.2014 17.58.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 33535  
Наталія запитує:
Допоможіть мені, будь ласка, знайти літературу на тему: "Ідіостиль Станіслава Павловського", а також відомості про автора. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий вечір, Наталія! На жаль знайти літературу до вашого запитання не змогли, але ми вам пропонуємо твори, статті, сайти, які допоможуть вам в написанні роботи.
Сайти до теми:
Твори С. Павловського. – режим доступу:
http://chtyvo.org.ua/authors/Pavlovskyi_Stanislav/
Стаття С. Павловського “Імперське ІЗМИшлення”. – Режим доступу:
http://www.100p.com.ua/statti_3/imperski_izmychlenija.html
Павловський Станіслав Степанович (11.01.1946, сел. Ємилівка Голованівського району). — Режим доступу : http://oblast.kr.ua/catalog/p/1030-pavlovskij-stanislav-stepanovich-11-01-1946-sel-yemilivka-golovanivskogo-rajonu.html
Зустріч із новою книжкою КРАХ ІДЕЇ-ФІКС Павловський Станіслав БУТИ ЦЬОГО НЕ МОЖЕ!. — Режим доступу : http://www.ursr.org/kyiv/89/02/html/162.html
Вивчення індивідуального і мовного стилю письменника. – Режим доступу:
http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1469.html
Ідіостиль як відображення авторської картини світу. – Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012/Philologia/2_111114.doc.htm
Особливості індивідуального стиля автора у художній літературі. – Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/SND/Philologia/3_jesipenko n.doc.htm
Література:
Бронтозаври на випасі : сатиричний роман / С.С. Павловський. — К. : Молодь, 1990. — 265 с.
Федорич, В. Пом'янули Станіслава Павловського // Літературна Україна. 2011. № 10. С. 13.
Шкляр, В. Слово на спочин душі : Некролог // Літературна Україна. 2009. 2 квітня (№ 13). С. 2.
Ідіостиль:
Андріяш, О. Ідіостиль Анатолія Мойсеєнка: мовний аспект // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). 2011. № 9. С. 36—39.
Єщенко, Т. Метафора-опредмечування в українській поезії 90-х років ХХ століття //Наукове товариство ім. Шевченка : Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка. Мовознавство: Т.26. 200 . 250 с. — С. 220—234.
Єщенко, Т. Метафори-соматизми в українському поетичному тексті 90-х років ХХ столяття // Наукове товариство ім. Шевченка : Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка. Мовознавство: Т. 31. 2011. 219 с. — С. 130—140. : табл.
Романишин, І.М. Метафора в індивідуально-авторському стилю Ірвіна Шоу : (на матеріалі новел) / І.М.Романишин, О.В.Парасич // Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія : матеріали доповідей Міжнар. наук. конференції. Ч. 1. 2011. 319 с. — С. 100—106.
Мафтин, Н. Поетика експресіонізму в романі Осипа Турянського "Поза межами болю" та повісті Леоніда Андреєва "Червоний сміх" // Слово і час. 2011. № 10. С. 24—32.

.: Розділ: Мовознавство :: 6.02.2014 15.23.21 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Донецк :: Запитання: 33527  
Оля запитує:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста литературу по теме Собственные имена в детской немецкой литературе. Спасибо)
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 5.02.2014 20.12.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.396273 seconds