Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 19 .:. Запитань у базі: 34562
   


Автор запитання: Оксана із міста: Київ :: Запитання: 32532  
Оксана запитує:
Доброго дня! шукаю матеріали щодо правил перекладу та адаптації рекламних роликів, приклади невдалих, незрозумілих адаптацій. Буду вдячна за будь-яку інформацію! :)
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Гончар А. В. Специфика перевода каламбуров в рекламных текстах // Міжнародна науково-практична конференція «День науки», (17 — 18 листоп. 2011 р.), [м. Дніпродзержинськ (Україна)]. — Д., 2011. — С. 83–85.
Зинченко А. В. Перспективы развития рынка рекламы как маркетинговой коммуникации в современных условиях в СМИ на примере телевидения // Ученые записки. — Симферополь, 2005. — Т.18 (57), N3: Филология. — С.108–112.
Козуб Л.С. Соціолінгвістичні особливості просодичної організації тексту англійської комерційної телереклами (експериментально-фонетичне дослідження): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Л.С. Козуб ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05klsefd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Козуб Л. С. Соціолінгвістичні особливості просодичної організації тексту англійської комерційної телереклами: [монографія] / Л. С. Козуб. - Т. : Астон, 2012. - 182 с.
Крамаренко М.Л. Аксіологічна прагмасемантика англомовного рекламного тексту: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / М.Л. Крамаренко ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 21 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05kmlart.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Лисичкіна І.О. Просодична організація англомовного дискурсу реклами (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі британської телевізійної реклами): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.О. Лисичкіна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2005. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05liobtr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Матеріали І Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми
прикладної лінгвістики».Харків. 11-13 травня 2011 р.: Тези доповідей. ? Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2011. ? 137 с.- www.khai.edu/uploads/literature/literature/1354110888.pdf
Телерекламный бизнес : Информ.-аналит. обеспечение. / [Коломиец В.П., Полуэхтова И.А., Васильев С.А. и др.] — М.: Изд-во Междунар. ин-та рекламы, 2001. — 391, [2] с.
Фірсова Ю. А. Рекламний текст як проблема перекладу / Ю. А. Фірсова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту . - 2004. - № 17. - С. 250-251.
Шмига Ю.І. Ефективність телереклами в Україні (комунікативний аспект): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Ю.І. Шмига ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2006. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06syiuka.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

.: Розділ: Мовознавство :: 28.10.2013 18.44.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Чернігів :: Запитання: 32503  
Олена запитує:
Лексико-семантичні особливості художнього перекладу понять запахів на основі роману Зюскінда "Парфумер"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Бардакова Ю. Деякі особливості вживання стилістичних засобів у романі П. Зюскінда «Парфумер» // Зб. наук. пр. — Полтава, 2004. — Вип.1 (34). — С.195–200.
2. Коцюба О. Концептуалізація інтертекстуальності в романі Патріка Зюскінда «Запахи. Історія одного вбивці» (інтерпретація образу Жана Гренуя як культурного конструкту постмодерністського письма) // Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Сер.: Літературознавство. — Тернопіль, 2000. — Вип.8: Теорія літератури і порівняльне літературознавство. — С.100–112.
3. Бабенко, Вікторія Миколаївна. Художній переклад: історія, теорія, практика / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2007 Ч. 1 : Українська перекладацька школа : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., 2007. — 325 с. : іл.
4. Засєкін, Сергій Васильович. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту / Сергій Засєкін; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2012. — 275 с. : іл., табл. — Покажч. імен: с. 273–275.
5. Бублейник, Людмила В. Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти : навч. посіб. / Людмила Бублейник; Волин. ін-т економіки та менеджменту. — Луцьк : ВІЕМ, 2011. — 161 с.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvkhdu/2010_X/48.pdf
http://referat.gb7.ru/index.php/literatura/zarubezhnaya-literatura/zarubizhna-literatura-xvii-xx-st/1308-semantichne-pole-zapakhu-v-romani-p-zyuskinda-parfyumer

.: Розділ: Мовознавство :: 25.10.2013 23.29.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Острог :: Запитання: 32490  
Ганна запитує:
Доброго дня!Допоможіть знайти інформацію для написання дипломної(магістерської) роботи про історію дослідження публіцистичного стилю в різних аспектах та морфологічні засоби публіцистичного стилю. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
Денискіна, Ганна Лінгвостилістичний аспект дослідження іронічних висловлень у мові газети : (на матеріалі випусків "Літературної України" у період з січня по грудень 2005 року) / Ганна Денискіна // Українська мова і література в школі. - 2006. - № 2. - С. 54-57. - Бібліогр.: 10 назв.
Анотація: Визначено та описано лінгвастилістичні засоби й прийоми реалізації іронічного значення в гумористичних газетних жанрах.
Синюта, Валентина Стилі мовлення. Довідковий матеріал для вчителя / Валентина Синюта // Українська мова та література. - 2007. - № 44. - С. 13-18. - Бібліогр. в кінці ст.
Коць Т.А. Публіцистичний стиль початку ХХ століття як джерело формування синтаксичної норми / Т. А. Коць // Мовознавство. - 2013. - № 1. - С. 30-35. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Анотація: У статті проаналізовано синтаксичні процеси в мові публіцистичного стилю початку ХХ століття у зв'язку з тенденціями динаміки літературної норми. Особливу увагу звернено на функціонування варіантів, узагальнено основні напрями розвитку граматичної системи української мови.
Полякова Т. Лексичне запозичення піар у російському публіцистичному стилі : (на матеріалі російськомовних ЗМІ останнього десятиліття ХХ - поч. ХХI ст.) / Т. Полякова // Мовознавство. - 2002. - № 4-5. - С. 66-72
Луценко, Валентина До вивчення функціональної стилістики в 5-9 класах загальноосвітньої школи / В. Луценко // Українська мова і література в школі. - 2006. - № 1. - С. 7-10. - Бібліогр.: 7 назв. - Зміст: Науковий стиль мовлення ; Офіційно-діловий стиль мовлення ; Публіцистичний стиль мовлення ; Розмовний стиль мовлення ; Літературно-художній стиль
Анотація: Пропонується адресований учителевіі досвід компактної характеристики функціональних стилів мовлення.
Кочан, Ірина Миколаївна Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / Ірина Кочан. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Знання, 2008. - 423 с.
Взаємодія хдожнього і публіцистичного стилів української мови / Микола Пилинський, Н. Я. Дзюбишина-Мельник, К. В. Ленець ; Академія Наук Української РСР (Київ), Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні (Київ). - К. : Наук. думка, 1990. - 213 с.
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/30838.html
http://knowledge.allbest.ru/languages/2c0a65625b3bc78b5d43b88521316d27_0.html
http://allbest.ru/k-2c0a65625b3bc78b5d43b88521316d27.html
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=660
http://ukraine-diplom.com/2010/05/14/13045.html
http://referatu.net.ua/referats/7569/144398
http://institute.com.ua/searchdirect.php?ID=2886958
http://kulturolog.org.ua/i-conference/2012/109-infconf2012/551-kosiuk.html

.: Розділ: Мовознавство :: 24.10.2013 16.08.35 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Шостка :: Запитання: 32485  
Аня запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію для дипломної роботи на тему "Прикметники та їх типи. Прикметники на позначення зовнішності людини". Сподіваюся на вашу допомогу. Завчасно дуже вдячна!
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Перегляньте, будь ласка, матеріали:

Антоненко-Давидович, Борис Дмитрович. Як ми говоримо / Антоненко-Давидович, Борис Дмитрович. - К. : Радянський письменник, 1970. - 253 с.

Горбатюк, Оксана. Ступені порівняння прикметників : 6-й клас : [розробка уроку] / Горбатюк, Оксана // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2012. - № 2. - С. 16-17.

Курс сучасної української літературної мови [Текст] : підруч. для філол. ф-ів пед. ін-тів. Ч.1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. - К. : Вища школа, 1972. - 402 с.

Лексична семантика в системі "людина-машина" [Текст] : монографія / М. М. Пещак, Н. Ф. Клименко, Г. М. Ярун [та ін.] ; відп. ред. Л. С. - К. : Наукова думка, 1986. - 282 с.
Ліснича, Лідія. Гарний - гарніший, кращий, ліпший : 6 клас / Ліснича, Лідія // Дивослово. - 2011. - № 2. - С. 15-18. - Бібліогр.: с. 18.

Олефір, Ольга. Прикметник : система уроків для 6-го класу / Олефір, Ольга // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2010. - № 5-6. - С. 16-20.

Практикум із культури українського мовлення : 8-й клас / Яковчук, Ольга [и др.] // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2012. - № 22. - С. 4-40. - Бібліогр.: с. 40.

Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Глібчук, У. Б. Добосевич. - К. : Знання, 2009. - 486 с.

Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2005. - 343 с.

[Творчі доробки вчителів української та російської мов] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2012. - №15-16. - 1-а с. обкл., с. 4-157.

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2007. - 205 с.

Ющук, Іван Пилипович. Українська мова : Підручник для студентів філолог. спеціальностей вищих навч. закладів / Ющук, Іван Пилипович ; Худож. О.Григір. - К. : Либідь, 2003. - 639 с. : іл. - ISBN 9660602847 : 23.10.

Антонімія якісних прикметників у сучасній українській мові
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=112&start=7

Види прикметників
http://school.xvatit.com/index.php?title=Тема_45._Види_прикметників

Грищук. В. Прикметники в сучасній українській мові: словотворча спроможність
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Us/2005-2006_6-7/01Ukrstud67_Greshchuk.pdf

Групи прикметників за значенням
http://www.subject.com.ua/ukrmova/zno/109.html

Групи прикметників за значенням
http://shkolyar.in.ua/prykmetnyki/gruppy

Лексико-граматичні розряди прикметників
http://ua-referat.com/Лексико_граматичні_розряди_прикметників_на_сторінках_газет

Мамчич І. П. Прикметникова синонімія в романі О. Гончара «Циклон»
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/usmysl/2012_2/104-114.pdf

Новікова Є. Б. Структурно-семантичні особливості відносних прикметників…
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2012_1021/content/novikova.pdf

Прикметник
http://pravila-uk-mova.at.ua/index/prikmetnik/0-11

Прикметник. Розряди прикметників
http://pidruchniki.ws/10611207/dokumentoznavstvo/prikmetnik

Прикметники, що позначають зовнішність людини у сучасній англійській мові
http://disser.com.ua/contents/5306.html

Прикметник як частина мови
http://litmisto.org.ua/?p=7024

Прикметникова синонімія в романі О. Гончара «Циклон»
http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukraїnskij-smisl-2-2012/prikmetnikova-sinonimiya-v-romani-olesya-gonchara-ciklon/

Присвійно-відносні та присвійно-якісні прикметники
http://litmisto.org.ua/?p=6320

Розряди прикметників
http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/adjectif/adjecvyd.htm

Розряди прикметників за значенням
http://novamova.com.ua/131.html

Семантико-функціональна характеристика відносних прикметників
http://referat-ukr.com/movoznavstvo/semantika-vidnosnix-prikmetnikiv.html

Синтегматичні особливості прикметника у романі С. Моема «Театр»
http://uastudent.com/paradygmatychni-osoblyvosti-prykmetnyka-u-romani-s-moema-teatr/

Словотвірні типи прикметників
http://conference.nuos.edu.ua/catalog/lectureDetail?conferenceId=2930&lectureId=5525

Сполучуваність та функціональні особливості прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові
http://www.lib.ua-ru.net/inode/5984.html

Творення ступенів порівняння та особливості відмінювання прикметників
http://b-ko.com/book_118_glava_67_

Якісні прикметники
http://litmisto.org.ua/?p=6312

.: Розділ: Мовознавство :: 24.10.2013 09.11.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасия із міста: Херсон :: Запитання: 32459  
Анастасия запитує:
1.Основні правила вимови голосних та приголосних звуків. 2.Особливості слів іншомовного походження. 3.Поширені помилки при наголошенні числівників. 4.Приклади слів з подвійним наголосом. 5.Приклади слів, значення яких залежить від наголосу.
Наша відповідь:
Доброго дня!
1. Краще, все ж таки, уточнювати мету запиту (дипломна, курсова, реферат тощо). Від цього залежить наша відповідь.
2. Звертаємо увагу на "Правила": протягом дня Ви маєте можливість задати лише ОДНЕ запитання.
Пропонуємо інформацію до першого:
Гливінська, Леся Костянтинівна. Сучасна українська мова : Фонетика. Орфоепія: навч. посіб. — К.: Логос, 2010. — 413 с.
Сучасна українська літературна мова : Лексикологія. Фонетика: підручник. / [А. К. Мойсієнко та ін.]; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. — К.: Знання, 2010. — 270 с.
Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С.В.-http://pidruchniki.ws/1056112739489/dokumentoznavstvo/ponyattya_movnoyi_normi
http://diktory.com/ukr_glasnie.html
http://pravila-uk-mova.at.ua/index/fonetika/0-5
Конкретизуйте та повторіть запит. Будемо раді відповісти.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.10.2013 11.56.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.377671 seconds