Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 16 .:. Запитань у базі: 32359
   


Автор запитання: Наталія із міста: місто Слов'янськ :: Запитання: 30553  
Наталія запитує:
Добрий день, дуже потрібна допомога в пошуку наукової літератури з напрямку "Синтаксис тексту", або "текст як синтаксична одиниця". Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Попрацюйте із наступними джерелами:
1. Кондратенко Н.В. Визначення основної одиниці тексту: багатоаспектність підходів // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_filol/uch_20_3fn/kondratenko_78.pdf
2. Мамалига А.І. Синтпксис тексту // Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер М.Д. Нариси про текст. - К., 1998. - С. 61-222.
3. Пшенична Т. Особливості синтаксичного оформлення тексту як засобу комунікації. Структурно-функціональний підхід // http://www.lnu.edu.ua/faculty/jur/vypusk7/n9-2/tele-and_radio_journalism-9-2-48.pdf
4. Кицак Г. В. Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження // http://eprints.zu.edu.ua/7162/
5. Сидоров Е.В. К характеристике текста как подсистемы (в обычной языковой коммуникации и в коммуникации с реферированием) // http://brusov.arminco.com/docs/xrestomatia_2009.pdf#page=94
6. Лабунько, О. И. Синтаксис текста : Учеб. пособие для студентов-филологов / О.И. Лабунько ; Измаил. гос. пед. ин-т. — Измаил, 1997. — 34, [1] с.
7. Текст: восприятие, информация, интерпретация : Текст как система: синтаксис и семантика. Интерпретация и взаимодействие культур. Личностное восприятие текста и интерпретация : Сб. док. I Междунар. науч. конф. Рос. нового ун-та (Москва, 27-28 мая 2002 г.) / [Сост: Збруева Н. А., Иванова О. Ю.]. - М. : РосНОУ, 2002. - 346 с.
8. Алехина, Наталья Владимировна. Синтаксис как доминанта структуры поэтического текста : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01. - Владивосток, 2005. - 173 с.
9. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Л. Теньер. - М.: Прогресс, 1988. - 654 с.
10. Попова І. С. Синтаксична одиниця як складник предмета синтаксису // http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Natural/Vdpu/Movozn/2008_14/article/44.pdf
11. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст] / И. Р. Гальперин. – М. : Эдиториал УРСС, 2004. – 144 с.
12. Загнітко А. П. Лінгвістика тексту : Теорія і практикум [Текст] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ООО „Юго-Восток” Лтд, 2006. – 289 с.
13. Кожевникова К. Формирование содержания. Синтаксис художественного текста [Текст] / К. Кожевникова // Синтаксис и стилистика. – М. : Наука, 1976. – С. 301-315.
14. Цівун Н.М. Період у системі одиниць тексту // http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Apif/2010_5/All.pdf#page=191
15. Пентилюк М. Текст: лынгвостилыстичний аспект // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvkhdu/2009_9/reports/37-42.pdf
16. Кочан І.М. Проблема текстових категорій у сучасній науці // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_lingv/2009_27/14.html
17. Стрільчук А. Еволюція дослідження синтаксису поетичного тексту у світлі різних поетик // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_96_2/statti/17.pdf
18. Алєксєєва О. О. Проблема тексту та актуальні питання його дослідження в сучасному мовознавстві // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2012_1014/content/alekseeva.pdf
19. Борисова А. Пространство текста как материального объекта // http://vestnik.osu.ru/2003_4/30.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 10.02.2013 21.54.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Снежана із міста: Кировоград :: Запитання: 30551  
Снежана запитує:
"Гендер та Гендернi дослiдження в лiнвiстицi"
Наша відповідь:
Доброго дня, Снежана!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бацевич, Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підручник / Ф. С. Бацевич. - К. : Видавничий центр "Академія", 2004. - 344 с. - (Альма-матер).
Волинчик О. Деякі лінгвістичні механізми міфологізації свідомості в сучасних засобах масової комунікації (на матеріалі гендерно орієнтованих журналів) // Мова та історія. — К., 2005. — Вип.74: Мова, міфопоетика та символіка. — С.16–19.
Вусик А.Л. Особенности речевого поведения мужчин и женщин / А.Л. Вусик // Теорет. и приклад. пробл. рус. филологии: научн.- метод. сб. . — 2009. — Вип. 17, ч. 1. — С. 138-145.
Горох Г.В. Комунікативна лінгвістика: навч.-метод. посіб. / Г.В. Горох, В.С. Карпалюк ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка. — Кам'янець-Поділ.: Вид. Зволейко Д.Г., 2009. — 283 с.
Збірник наукових статей студентів-переможців Другого всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гендерної проблематики (7 квітня - 30 листопада 2003 р.) / М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти / Ред.: К.М. Левківський. — К.: ПЦ "Фоліант", 2004. — 88 с.
Кисельова Г. Л. Реалізація гендерних аспектів мислення у художньому тексті: спроба лінгвістичного аналізу // Мова і культура. — К., 2003. — Вип.6, т.3, ч.2: Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. — С.69–73.
Клєщова, Оксана. Поняття «гендер» і гендерна лінгвістика // Мовознавчий вісник. — Черкаси, 2008. — Вип. 7. — С. 297–304.
Кузнєцова І.В. Гендерні особливості презентації персонажів художнього твору: предметно-лінгвістичний аспект / І.В. Кузнєцова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту . — 2004. — N 17. — С. 172-174.
Маслова Ю. П. Лінгвосинергетичне поле гендерного дискурсу (на прикладі заголовків друкованих ЗМІ) // Наукові записки. — Острог, 2011. — Вип. 21. — С.65–73.
Мельник Ю. П. Об'єктивація гендерних стереотипів у сучасній лінгвістичній науці / Ю. П. Мельник // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка . — 2009. — N 45. — С. 110-114.
Сорокіна Л. Є. Гендерні студії: здобутки та перспективи досліджень / Л. Є. Сорокіна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка . — 2010. — N 51. — С. 220-223.
Федорова О. Сучасний український мас-медійний дискурс як предмет дослідження гендерної та когнітивної лінгвістики / О. Федорова // Рідна шк . — 2007. — N 6. — С. 67-68.
Шутова Л. І. Комунікативні бар’єри та шляхи їх подолання: гендерний лінгвістичний аспект // Соціолінгвістичні студії. — К., 2010. — С. 148–152.
Волинчик О.С. Мовні технології гендерної психографії в російських публіцистичних текстах мас-медіа: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / О.С. Волинчик ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2007. — 17 с.-http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07vosptm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Зірка В.В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.02 / В.В. Зірка ; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 32 с.-http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05zvvmgr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Морозова І.І. Комунікативні стратегії ввічливості у стереотипній мовленнєвій поведінці вікторіанської жінки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.І. Морозова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с.-http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04miipvj.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дорда С.В. МАСКУЛИННІСТЬ ЯК СКЛАДОВА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСОБИСТОСТІ-http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/5641/1/Masculinity as part of personality.pdf
Н. В. Миронова. Становлення гендерної лінгвістики-http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/filolog/2009_17/R1/Myronova.pdf
http://refs.co.ua/76440-Gendernye_issledovaniya_v_zarubezhnoiy_i_rossiiyskoiy_lingvistike.html
Поліщук О. О., Тепла О. М.ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА В ЛІНГВІСТИЦІ-http://www.rusnauka.com/30_NNM_2012/Philologia/7_119586.doc.htm
http://bukvar.su/inostrannyj-jazyk/29382-Gendernye-issledovaniya-v-sovremennoiy-lingvistike.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/filolog/2007_4/10/2.pdf
http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/ukrainian/Kusko/Collection_Kusko.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/4238/1/vip51_51.pdf
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/mater_conf/files/PDF/doslidjenia_frazeologichnuh_odunuc.pdf
http://uk.wikipedia.org/wiki/Гендерна_лінгвістика

.: Розділ: Мовознавство :: 10.02.2013 20.03.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Глухів :: Запитання: 30549  
Андрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з написанням курсової роботи!) тема: "Лексико - граматичне поле заперечення в англійській мові" зазделегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо наступні джерела:
1. Литвак Я. С. Засоби вираження імпліцитного заперечення в сучасній англійській мові // http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/2159.pdf
2. Рядська Р. Прагматичні аспекти полісемії перформативних дієслів в англійській мові // http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_121/articles/12 riadska formatted.pdf
3. Татаровська О.В. Семантична вибірковість дериватів з кіцевм заперечним компонентом у сучасній англійській мові // http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Gv/2007_11/2/articles/Volume 2/Suchasna lingvistika/48_Tatarovska.pdf
4. Подкамінний П. С., Перковська І. Д. Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові. Способи перекладу конструкцій із запереченнями на українську мову // http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna robota/Materiali pro naukovu diyalnist/Actualni problemi/Molod_Osvita_Nauka_Duhovnist/VI_Molod osvita_nauka_duhovnist_tezi_2009_P-I.pdf#page=348
5. Поляк Т.Я. Заперечення заперечення афіксального типу // http://eprints.oa.edu.ua/762/1/NZ_stud_Vyp_2.pdf#page=184
6. Ахтімірова, К. Відображення негації в англійській мові [Текст] / К. Ахтімірова, Н.І. Чернюк // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 23-27 квітня 2007 року. — Суми: СумДУ, 2007. — Ч.1. — С.32-34. // http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16588
7. Калашник Ю. В. Засоби вираження англійських заперечень на лексичному рівні // http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/55217/516508.pdf#page=37
8. Болдырев Н. Н. Языковые категории как формат знания // http://boldyrev.ralk.info/dir/material/176lang-cat.pdf
9. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка // http://booking.ucoz.com/_ld/0/81____-_.-_.-_...pdf
10. Татаровська О. В.
Функціонування множинного заперечення в англійській мові (на матеріалі корпусів та мас-медійного дискурсу): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. В. Татаровська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2011. — 19 с. // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11TOVVAM.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
11. Діброва В. А. Категорія заперечення в діловій англійській та українській мовах // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2010_51/vip51_25.pdf
12. Лихошерстова Н.Є. , Кремльова О.І. Граматико-стилістичний аспект функціонування заперечення в сучасній англійській мові // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_lingv/2008_26/23.html

.: Розділ: Мовознавство :: 8.02.2013 13.41.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Женя із міста: Київ :: Запитання: 30548  
Женя запитує:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, які існують параметри розуміння тексту. Або, можливо, є посилання на якісь подібні теоретичні матеріали.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Акатьева И. С. Структурно-семантические характеристики понимания этнокультурных компонентов иноязычного текста : експеримент. исслед. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/strukturno-semanticheskie-kharakteristiki-ponimaniya-etnokulturnykh-komponentov-inoyazychnog
Акімова Н. В. Проблема розуміння тексту в сучасній психолінгвістиці. – Режим доступу:
http://naub.oa.edu.ua/2012/problema-rozuminnya-tekstu-v-suchasnij-psyholinhvistytsi/
Аспекти теорії тексту. – Режим доступу: http://www.refine.org.ua/pageid-1751-9.html
Борисова Е. Г. Количественные параметры моделирования понимания / Е. Г. Борисова
// Понимание в коммуникации. Язык. Человек. Концепція : тезисы докл. Междунар. науч. конф. (28 февраля – 1 марта 2007 г.). – М., 2007. – Режим доступа: http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/conf/conf_07/thesis-07.htm
Варянко Т. В. Розуміння зв’язаного тексту при аудіюванні. – Режим доступу: http://interconf.fl.kpi.ua/ru/node/1076
Владимиров В. Теорія розуміння чи теорія читабельності? – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=292
Дейк ван Т. А. Стратегии понимания связного текста / Т. А. ван Дейк, В. Кинч. – Режим доступа: http://philologos.narod.ru/ling/dijk.htm
Каламаж Р. В. Деякі аспекти розуміння літературного тексту у вимирі когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність. – Режим доступу:
http://pim.oa.edu.ua/internetkonferencii/iicracp2012/40-cognitive-styles-and-mental-representation/110-деякі-аспекти-розуміння-літературного-тексту-у-вимірі-когнітивного-стилю-полезалежність-поленезалежність
Карамишева Н. В. Розуміння смислу промов і текстів / Н. В. Карамишева // Логіка : теорет. і приклад. : навч. посіб. / Н. В. Карамишева. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1931071040360/logika/rozuminnya_smislu_promov_tekstiv
Карпова І. Д. Контекстуальне заперечення і розуміння тексту. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/philosophy-and-philology-311/linguistics-and-foreign-languages-in-the-world-today-311/7648-contextually-zaperechennya-s-rozumnnya-text
Косоротова Ю. А. Ф. Шлейермахер про розуміння текстів давнини. – Режим доступу: http://www.newacropolis.org.ua/ua/study/conference/?thesis=3405
Культуролог і «текст». – Режим доступу: http://iifpo.pp.net.ua/publ/11-1-0-99
Ляшко О. Наукові тексти та особливості виділення в них ключових слів / О. Ляшко, І. Миклушка. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ktd/2012_27/myklywka.pdf.
Метод розуміння текстів. – Режим доступу: library.if.ua/book/143/9572.html
Мілевська О. П. Особливості розуміння тексту учнями із затримкою психічного
розвитку в умовах застосування методу бесіди. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp_sp/2009_12/118.pdf.
Первухина С. В. Факторы, влияющие на понимание текста. – Режим доступа: http://ffl.nspu.net/files/konf/konf-2011-08.pdf.
Покровская Е. В. Понимание современного газетного текста и его языковые характеристики. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ponimanie-sovremennogo-gazetnogo-teksta-i-ego-yazykovye-kharakteristiki
Скрипняк Т. Л. Сприйняття та розуміння усного тексту реципієнтом. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal//Natural/nvvnu/filolog_mov/2011_2_2/R2/Skrypniak.pdf.
Функції та засоби контролю розуміння прослуханого тексту. – Режим доступу: http://uastudent.com/funkcii-ta-zasoby-kontrolju-rozuminnja-prosluhanogo-tekstu/
Чепелєва H. B. Вплив смислової структури тексту на його розуміння читачем / H. B. Чепелєва, Л. ?. Яковенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpip/2/2011_7/st7.pdf.
Чепелєва Н. В. Психологічні механізми створення діалогічного навчального текста. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tri/2011_1/st4.pdf.
Чикнаверова К. К проблеме определения уровня понимания текстов по юриспруденции. – Режим доступа: http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=82810AA6-ECE4-72C2-050C-BE373F0A83C5.
Шаповал С. А. К определению границ «коридора понимания» текста одностишия. – Режим доступа: http://www.philology.ru/literature1/shapoval_s-08.htm
Щирова И. А. Многомерность текста: понимание и интерпретация : учеб. пособие / И. А. Щирова, Е. А. Гончарова. – СПб. : ООО «Книжный Дом», 2007. – 472 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/249/64249
Ягунова Е. В. Исследование избыточности русского звучащего текста / Е. В. Ягунова // Избыточность в грамматическом строе языка / отв. ред. М. Д. Воейкова. – СПб., 2010. – Режим доступа: http://www.webground.su/data/lit/yagunova/Issledovaniye_izbytochnosty_russkogo_zvuchaschego_texta.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 8.02.2013 13.36.58 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яніна із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 30539  
Яніна запитує:
Доброго дня!!! Підкажіть, будь ласка, літературу до теми:"Структурно-семантичні особливості україномовних перекладів роману "Дон Кіхот", а також щось про особливість перекладу іншомовних творів.Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам наступні джерела:

Брандис Евгений. Переводная детская книга ХVІІІ века / Брандис, Евгений
// Брандис, Евгений. От Эзопа до Джанни Родари : очерки. - М., 1980. - С. 13-46.

Іванцюк Т. В. Особливості перекладу поетичних творів / Т.В. Іванцюк // Англійська мова та література. - 2006. - № 22-26. - С. 45-50

Клименко, Жанна. Науково-методичний лекторій для вчителя світової літератури "Специфіка вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи". Лекція 14 : Використання різних видів коментаря у процесі вивчення перекладних творів / Ж. Клименко // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 18-22. - Бібліогр.: с. 21, 22.

Клименко, Жанна. Проблема використання різних видів аналізу у процесі вивчення перекладних творів / Ж. Клименко // Всесвітня література в сер. навчальних закладах України. - 2010. - № 10. - С. 8-11. - Бібліогр.: с. 11.

Кочур, Григорій. Вступне слово : [про переклади роману "Дон Кіхот" Мігеля де Сервантеса] / Кочур, Григорій // Веселочка. - 2010. - № 5-6. - С. 32.

Методика викладання світової літератури із застосуванням елементів компаративістики : методика, пошук, досвід : [добірка] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 9. - С. 26-32.

Мойсеїв, І. Код двійки у перекладі "Дон Кіхота" Миколою Лукашем [Текст] : культурологічний аспект / І. Мойсеїв // Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання. - 2000. - № 3. - С. 43-49.

Савчин В. Прислів’я і приказки як проблема перекладу (на матеріалі Лукашевого перекладу “Дон Кіхот” Сервантеса) // Іноземна філологія. – 1999. – Вип. 111. – С. 234 – 238.

Федунович-Швед, О. Синоніми і пароніми як композиційний засіб тексту: (на матеріалі Лукашевих перекладів "Декамерона" і "Дон Кіхота") [Текст] / О. Федунович-Швед // Урок української. - 2007. - № 6. - С. 25-29. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.

Цимбалюк Т. В. Мова перекладу Миколи Лукаша: Фразеологія роману
Мігеля де Сервантеса Сааведри “Дон Кіхот” / за ред. Л. О. Пустовіт. – К.:
Довіра, 1996. – 238 с.

Школа, І. Рецепція образу Дон Кіхота в українській літературі : УКРАЇНА / І. Школа// Українська мова та література. - 2008. - №22-24. - С.40-42.

В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/106839-3.html

Григорій Кочур. Сервантес і його "Дон Кіхот"(1995)
http://www.ae-lib.org.ua/texts/kochur__cervantes__ua.htm

ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
http://dnu-zhurfak.livejournal.com/3789.html

Дослідження особливостей художньої мови в романі М. Сервантеса "Дон Кіхот"
http://otherreferats.allbest.ru/literature/00173200_0.html

Курсовая работа: Структурно-семантичні особливості перекладу пареміологічних одиниць англійської та української мови
http://www.bestreferat.ru/referat-199280.html

Курсова робота. Історичн аспекти перекладознавства. Осмислення ролі перекладної лтератури в українському суспльстві. Історичн основи перекладу.
http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=15896

Лексика перекладів Миколи Лукаша у зв'язках із культурно-писемною традицією української мови
http://www.dissertation.com.ua/node/677194

Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу
http://disser.com.ua/contents/4755.html

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СТИЛЮ МИКОЛИ ЛУКАША («Дон Кіхот»)
http://bo0k.net/index.php?p=chapter&bid=1444&chapter=1

Переклад
http://uk.wikipedia.org/wiki/

Проблема перекладу в зарубіжній літературі
http://delayreferat.ru/news.php?readmore=296

Психолінгвістичні особливості перекладу семантичних одиниць іншомовних текстів.
http://www.dissertation.com.ua/node/668841

Реферат на тему: Художній переклад
http://www.ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=696

Слово про переклад (реферат)
http://referatfolder.org.ua/content.php?c=linguistics&id=648&s=1

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ
http://www.rusnauka.com/DN2006/Philologia/6_al_shajevao.m.doc.htm

Стратегії відтворення іншомовних елементів у мовленні персонажів художнього твору
http://otherreferats.allbest.ru/languages/00203947_0.html

ФРАЗЕОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДІВ МИКОЛИ ЛУКАША
http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/Visnyk/visnyk/Visnyk_16/articles/Savchyn.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 7.02.2013 17.54.51 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.349226 seconds