Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 12 .:. Запитань у базі: 34762
   


Автор запитання: Наталія із міста: Кременець :: Запитання: 32667  
Наталія запитує:
Доброго вечора. Допоможіть підібрати літературу до теми:Специфіка адресованості в англомовному дискурсі
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Б одик О. П. Адресованість в офіційному дискурсі / О. П. Бодик // Гуманіт. науки . - 2005. - № 2. - С. 58-65
Бондаренко В. В. Особливості функціонування індикаторів адресованості в англомовних інструкціях до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман // Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 17 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2006. - С. 25-32.
Ільницька Леся Леонідівна. Англомовний сугестивний дискурс : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.- http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/242632.html
Карпчук, Наталія Петрівна. Адресованість в офіційному та неофіційному англомовному дискурсі [Текст] : комунікативно-прагматичний аналіз / Н. П. Карпчук ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. - 161 с.
Карпчук Н. П. Адресованість в офіційному та неофіційному англомовному дискурсі (комунікативно-прагматичний аналіз): Автореф. дис... канд. філол. наук / Н. П. Карпчук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2005. - 20 с.- www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05knpkpa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Малишенко А. О. Взаємодія вербальних та невербальних засобів мотивації англомовної гендерно адресованої реклами / А. О. Малишенко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка . - 2007. - № 34. - С. 181-184-http://eprints.zu.edu.ua/1928/1/9.pdf
http://fl.karazin.ua/resources/cb75e8d5a02b4db0106ad880481cae01.pdf
Романюк В. Л. Фактор адресованості в англомовному офіційно-діловому дискурсі [Текст] / В. Л. Романюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9, Сучасні тенденції розвитку мов: научное издание/ М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ: НПУ , 2009. - Вип. 4: До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 71-75
Шукало І.М. Англомовний комп'ютерний рекламний дискурс: семантичний та комунікативний аспекти (на матеріалі веб-сайтів британських туристичних компаній): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.М. Шукало ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с.- www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08simbtk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/26465/1/Sergienko_pereklad.pdf
http://library.svpurst.crimea.ua/dudchenko/165/fulltext/knp107/knp107_72-76.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 7.11.2013 19.26.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Острог :: Запитання: 32661  
Ганна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти зразок відгуку на дисертацію з української мови(обовязково в цій галузі).Буду дуже вдячна!
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 7.11.2013 12.19.06 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія Базюченко із міста: Київ :: Запитання: 32625  
Юлія Базюченко запитує:
Добрий день, Метафоризація концепту ЛЮБОВ в англомовних піснях
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє Базюченко!
На жаль, знайшлося дуже мало інформації, яка відповідає Вашому запиту:
http://www.w-10.ru/inostrannye_yazyki_i_yazykoznanie/komponenti_konceptu_koxannya_v.htm
Компоненти концепту "кохання" в англійській мові
http://sibac.info/2009-07-01-10-21-16/9823-
Сотникова С. С. ЛЕКСИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПЕСНЯХ
http://englishschool12.ru/publ/interesno_kazhdomu/koncept_ljubov_v_anglijskom_jazykovom_prostranstve/57-1-0-4119
Агалакова Т. Б., Бакина О. В. Концепт «Любовь» в английском языковом пространстве
Успіхів у подальшому пошуку!

.: Розділ: Мовознавство :: 4.11.2013 19.59.43 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 32619  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію, що таке " Economics discourse" ( економічний дискурс), бажано англійською мовою. Наперед велике дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 4.11.2013 15.48.52 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Шостка :: Запитання: 32607  
Анна запитує:
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка знайти інформацію з теми: "Лксико-семантичне поле прикметників. Синтагматичні та парадигматичні зв`язки прикметників". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступними джерелами:
Бреник І. В. Виділення ядерної та периферійної зон в межах ЛСП прикметників позитивних емоцій в англійській мові. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/25_NNP_2009/Philologia/50492.doc.htm
Ґріль О. Типи синтагматичних зв’язків прикметників зі значенням "сильний" у давньоверхньонімецькому періоді розвитку німецької мови / О. Ґріль // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – 2011. – Вип. 58. – С. 234–237. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2011_58/vip_58_53.pdf
Данилович О. Парадигматичні відношення ЛСГ прикметників у публіцистичному стилі / О. Данилович // Науковi зап. – 2011. – Вип. 95 (2). – С. 193–198. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_95_2/statti/46.pdf
Данилович О. Д. Парадигматичні зв’язки лексико-семантичних груп прикметників у різних стилях сучасної англійської мови. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/26_SSN_2010/Philologia/71517.doc.htm
Лех О. С. Семантика, синтагматика, парадигматика прикметників на позначення розміру в сучасній німецькій мові. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/342336.html
Лех О. Семантичне поле „розмір” в німецькій мові. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvchnu_gf/2009_430/430/Lech.pdf
Нікіточкіна І. В. ЛСП прикметників на позначення матеріальної цінності у сучасній англійській мові. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/simpoz2/204.pdf
Ніколаєва Н. М. Проблематика вивчення лексико-семантичної групи слів на позначення кольору в сучасній німецькій мові / Н. М. Ніколаєва // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. – 2009. – № 1. – С. 129–135. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/Filologi-1-2009/129-135.pdf
Петришин М. Й. Семантичне поле прикметників розміру у старогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу). – Режим доступу: http://disser.org.ua/file28296.html
Попова М. Парадигматичні відношення в межах лексико-семантичного поля прикметників негативної оцінки середньоверхньонімецької мови. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvchnu_gf/2009_430/430/Popowa.pdf
Попова М. П. Взаємний вплив кількісних характеристик прикметників позитивної оцінки давньоверхньонімецької мови. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/NPM_2006/Philologia/3_popova m.p..doc.htm
Попова М. П. Структура та склад лексико-семантичного поля прикметників позитивної оцінки ранньонововерхньонімецької мови / М. П. Попова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2010. – № 8. – С. 224–228. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2010_8/R3/Popova.pdf
Семашко Т. Семантична структура лексичних одиниць на позначення кольору в українській мові / Т. Семашко // Мовознавство. – 2009. – Вип. 17. – С. 14–21. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/article/download/2304/2293
Соловйова О. Семантика прикметників загального розміру в сучасній англійській мові. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvchnu_gf/2009_430/430/Solowjowa.pdf
Типи синтагматичних зв’язків прикметників зі значенням "сильний" у давньоверхньонімецькому періоді розвитку німецької мови. – Режим доступу: http://otherreferats.allbest.ru/languages/c00256894.html
Черська Ж. Б. Сполучуваність і парадигматичні зв’язки прикметників зі значеннями "егоїстичний" – "альтруїстичний" у німецькій мов. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/2269/1/06chzhbm.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 3.11.2013 19.51.50 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.38069 seconds