Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 36367
   


Автор запитання: Анна із міста: Львів :: Запитання: 33979  
Анна запитує:
Доброї ночі! Допоможіть, будь ласка, із пошуком літератури по двох темах: "фатична комунікація" та "симетричне й асиметричне спілкування". Наперед дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
За правилами Віртуальної бібліографічної довідки, ми відповідаємо тільки на одне питання у Вашому запиті. Отже, список джерел до питання №1 "фатична комунікація":
- Андрієнко, Ірина. Україна - наддержава в галузі прадавньої історії людства : погляд на проблему / Андрієнко, Ірина // Шкільний світ. - 2012. - № 38. - С. 3-4.
- Биховець, В. Ю. Особливості спілкування та інших форм комунікації вихованців шкіл-інтернатів. // Вісник. - Чернігів, 2008. - Сер. - С. 47-50.
- Десяева Н.Л., Лебедева Т.А., Ассуирова Л.В. Культура речи педагога: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Н.Л. Десяева, Т.А. Лебедева, Л.В. Ассуирова. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. – 192 с.
- Комунікативна поведінка в аспекті стосунків між особами - http://www.rusnauka.com/5_NMIV_2009/Philosophia/40558.doc.htm
- Красных, В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. - М.: Гнозис, 2001. - 270с.
- Мова як суспільне явище. Основні функції мови - http://uchitesya.ru/kultura/1565592/index.html#245627
- Мова як суспільне явище. Функції мови в суспільстві -
http://lib.znate.ru/docs/index-263664.html?page=2
- Основні моделі комунікації - http://readbookz.com/book/193/7197.html
- Славова, Л. Л. Особенности невербального общения в межкультурной коммуникации. // Мова і культура. - К., 2000. - Культурологічний компонент мови. - С. 304-306.
- Фатична метакомунікація - http://refdb.ru/look/2601886-p8.html
- Фатична функція - http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Philologia/20258.doc.htm

.: Розділ: Мовознавство :: 19.03.2014 23.06.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кіровоград :: Запитання: 33972  
Олександра запитує:
Доброго дня! Запропонуйте, будь ласка, ждерела з курсової роботи на тему "Система засобів вираження волевиявлення у прозі В.Винниченка". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Пропонуємо скористатися наступними документами:
Епоха «експерименту» в українській прозі 20—30-х рр. ХХ ст. Проза воєнного і повоєнного часу. Володимир Винниченко. – Режим доступу:
http://ubooks.com.ua/books/00010/inx30.php
Кобзей Н. В. МОВНА КАРТИНА СВІТУ НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ПРОЗИ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА:
ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. – Режим доступу:
http://www.confcontact.com/2013-rol-ukrainovedeniya/4_kobzej.htm
Малиш Оксана Михайлівна. Типологія характерів українських інтелігентів у романах Володимира Винниченка 1910-х років: дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. – Режим доступу:
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/31846.html
Маслянчук Татьяна Владимировна. Проза В.Винниченка: проблемы текстологи : автореферат. – Режим доступу:
http://disszakaz.com/catalog_ukr/proza_vvinnichenka_problemue_tekstologii_avtoreferat.html
Мова ранніх творів Володимира Винниченка : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.О. Науменко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. – Режим доступу:
http://disser.com.ua/contents/4519.html
Наукові записки. – Випуск 27. – Серія: Філологічні науки
(українське літературознавство).– Кіровоград: РВЦ КДПУ
ім.В.Винниченка, 2000. – 208с. Випуск присвячено 120-річчю від дня народження В. Винниченка. – Режим доступу:
http://www.kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2000_vipusk_27_zamovlennya_1920.pdf. - Із змісту:. МОВА ДОБИ В ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА / Семенюк Олег; АНТРОПОНОМІНАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ
Проза Володимира Винниченка крізь призму текстології. – Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37643/02-Hrab.pdf?sequence=1
Проза В.Винниченка: проблеми текстології. – Режим доступу:
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=2889&start=4
ПРОЧИТАННЯ ЗМІСТУ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ ПРОЗИ
ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА / Кричун Людмила.; ХУДОЖНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В МАЛІЙ ПРОЗІ В.ВИННИЧЕНКА / Денисюк Тетяна.
Синявська Л. Чесність з собою: мораль чи принцип для персонажів для персонажів драматичних творів В. Винниченка… . – Режим доступу:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1950/1/Ист-лит журн 17 2010.42-50+.pdf
Аннотация: Досліджено особливості мови ранніх творів В.Винничена в аспекті мовно-естетичного освоєння світу. Проаналізовано різні шари лексики, зокрема, розмовного лексикону, діалектизмів, жаргонізмів, застарілої та суспільно-політичної та визначено їх функції. Виявлено особливості вживання фразеологізмів, естетичні засоби колористики та тропеїстики, що визначає індивідуально-авторську манеру письма.
Устенко Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АД’ЄКТИВНОГО ТИПУ У МОВІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА. – Режим доступу:
http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1566.html
Художні особливості малої прози В. Винниченка. – Режим доступу:
http://www.ukrtvory.com.ua/11tu217.html
Чайковська В.Т. МАЛА ПРОЗА В. ВИННИЧЕНКА У СВІТЛІ ЙОГО СВІТОГЛЯДУ. – Режим доступу:
http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1537.html
***
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО ПИСЬМЕННИК, ФІЛОСОФ, ПУБЛІЦИСТ, ПОЛІТИК : ( до 130-річчя від дня народження) : бібліогр. покажч. . – Режим доступу:
http://library.kr.ua/bibliograph/vunuch.html
Талант бурхливої пори [Текст] : [До 130-річчя від дня народження В. К. Винниченка] : бібліографічний покажчик / уклад. О. М. Львович . – К., 2010. – 16 с. – Режим доступу:
http://ocls.kyivlibs.org.ua/cbs/rozrobki/vinnichenko.pdf
***
Білоус В. Мова та революційні перетворення (соціальне та лінгвокультурне дослідження на матеріалі драматичних творів Володимира Винниченка) : монографія / В. Білоус. - Кіровоград, 2008. - 128 с. - Бібліогр.: с. 117-128. - укp.
Наведено результати дослідження соціальних і лінгвокультурних аспектів мови драматичних творів В.Винниченка початку XX ст. Проаналізовано роль соціокультурних чинників у процесі мовотворення, розкрито методологічні особливості розгляду історичного періоду та зображуваних у художньому творі подій за певними особливостями його лексикону та синтаксису, характерними тропами. Висвітлено вплив екстралінгвальних чинників (соціального, культурного, економічного, політичного, ситуативного характеру) на автора як особистість і його ідіостиль.
Винниченко В. Краса і сила. - К.: Дніпро, 1988.- 274 с.
Горболіс Л. М. Інтерпретаційне поле українського художнього тексту (кінець XIX - початок XX ст.) : навч. посіб. / Л. М. Горболіс; МОНМС України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. - Суми : Мрія, 2012. - 207 с. - укp.
Розглянуто творчість українських письменників кінця XIX - початку XX ст. Висвітлено особливості духовності гуцулів у художньому баченні О. Кобилянської (на матеріалі творів "Битва", "Некультурна"). Розкрито питання художнього відображення світоставлення українця у новелі В. Стефаника "Сини". Проаналізовано систему образів повісті Б. Лепкого "Вадим" в аспекті розуміння питань релігії. Розглянуто мововизначеність як грань конкордистської етики В. Винниченка. Досліджено особливості художнього освоєння народно-демонічних уявлень українців у драматичній поемі О. Олеся "Ніч на полонині".
Етнос. Культура. Нація : Зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. 29 - 31 жовт. 1998 р. / ред.: М. Грицик; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. - Дрогобич, 1999. - 370 с. - укp.
Розглянуто історичні умови розвитку західноукраїнської фольклористики на початку другої половини ХІХ ст., елементи філософської етнології в українській етнографії ХІХ ст., процес становлення і розвитку національної культури і духовності, а також фольклорно-християнські традиції та їх роль у формуванні активного мовленнєвого соціуму. Подано аналіз фольклорності стрілецьких пісень Б.Лепкого, типізації українського національного характеру у творчості В.Винниченка, ідеї державотворення у спадщині В.Липинського. Досліджено краєзнавчі звістки про українську землю та її населення істориків античної епохи, історичні витоки зв'язку природознавства з народознавством, а також запропоновано палеоекологічній підхід до вивчення давньої історії населення сучасного терену України тощо.
Кобзей Н. В. Натуралізм у творчості Володимира Винниченка : монографія / Н. В. Кобзей; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника", Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. - 199 c. - Бібліогр.: с. 177-195. - укp.
Досліджено феномен натуралізму в художній спадщині В. Винниченка. Акцентовано увагу на тяглості традиції, започаткованої в українській літературі І. Франком і продовженої у творчих пошуках В. Винниченка. З'ясовано спільні точки дотику класичного натуралізму з індивідуально-авторським варіантом натуралізму письменника. Простежено вплив "філософії життя" та "романтики вітаїзму" на еволюцію його естетичної свідомості. На тлі широкого інтертекстуального дискурсу художньої творчості українських і західноєвропейських письменників кінця XIX - початкцу XX ст. проаналізовано художній доробок письменника на жанровому, психологічному, наратологічному та мовному рівнях, виявлено головні особливості натуралічтичної поетикальної естетики В. Винниченка.
Кобзей Н. В. Натуралізм у творчості Володимира Винниченка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. В. Кобзей; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с. - укp.
Виявлено спільні точки дотику класичного натуралізму з індивідуально-авторським варіантом неонатуралізму В. Винниченка. Досліджено вплив "філософії життя" та "романтики вітаїзму" на еволюцію естетичної свідомості письменника. На фоні широкого інтертекстуального дискурсу художньої творчості українських і західноєвропейських письменників кінця XIX - початку XX століття проаналізовано художній доробок письменника на жанровому, психологічному, наратологічному та мовному рівнях і виявлено головні особливості натуралістичної поетикальної системи В. Винниченка.
Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту / ред.: Д. С. Бураго; Ін-т філол. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні НАН України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К. : Вид. дім Д.Бураго, 2003. - 349 с. - (Мова і культура. Сер. Філол.; Вип. 6, т. 3, ч. 2). - укp.
Розглянуто мову української юриспруденції, питання текстової модальності як стильової категорії текстів кодексів України. Описано просодичну структуру фоноабзацу в прозовому (художньому) тексті, концептуальну модель синкретизму в ранній прозі В.Винниченка. Наведено статистичний аналіз дієслівної лексики в авторському стилі, результати метасеміотичного дослідження текстових концептів художнього твору. Представлено семантичну характеристику архетипних слів-символів у поезії Лесі Українки. Висвітлено особливості категорій антропоцентричності та хронотопу в структурі французької готичної новели ХІХ ст.
Місто - як - текст: літературні проекції : матеріали Міжнар. наук. конф., 2009 р., Бердянськ / ред.: В. А. Зарва; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ, 2010. - 464 с. - (Актуал. пробл. слов'ян. філол. Сер. Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; Вип. 23, ч. 3). - укp.
Проаналізовано особливості вирішення просторової дихотомії "місто/село" у художній прозі Донбасу 1920 - 1980 рр. Визначено своєрідність зображення взаємодії людини та урбанізованого соціуму в українській художній прозі. Розглянуто питання відображення трансформацій індивіда в урбанізованому просторі за матеріалами оповідань В. Винниченка. Розкрито внесок визначного українського вченого-енциклопедиста І. І. Огієнка в мовознавчу науку за фондами Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України. Висвітлено особливості формування словотвірної структури іменників на позначення обрядів, звичаїв, традицій в новій українській мові наприкінці XVII - XX ст. Описано стилістичні особливості суфіксів суб'єктивного оцінювання в поезії Д. Павличка. Увагу приділено питанням лексики та ономастики.
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка / ред.: В. В. Лучик. - Кіровоград, 2002. - 195 с. - (Філол. науки (мовознав.); Вип. 44). - укp.
Висвітлено особливості становлення української урбанонімії. Описано морфологічну парадигматику субстантивованих частин мови, особливості формування літописних ойконімів Чернігово-Сіверського краю IX - XIII ст. Розглянуто питання моделювання прийменникових еквівалентів слова української мови. Розкрито вплив глобалізації на сучасні слов'янські мови, особливості семантико-синтаксичної структури речень спонукальної модальності з невербалізованим предикатом, семіотичні особливості заголовка як знака тексту. Проаналізовано функціонування фразеологізмів у ранній прозі письменника В.Винниченка.
Науменко Л. О. Мова ранніх творів Володимира Винниченка : Автореф. дис... канд. філол. наук / Л. О. Науменко; НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2003. - 20 с. - укp. - Режим доступу: /ard/2003/
Досліджено особливості мови ранніх творів В.Винниченка в аспекті мовно-естетичного освоєння світу. Проаналізовано різні шари лексики, зокрема, розмовного лексикону, діалектизмів, жаргонізмів, застарілої та суспільно-політичної та визначено їх функції. Виявлено особливості вживання фразеологізмів, естетичні засоби колористики та тропеїстики, що визначає індивідуально-авторську манеру письма.
Творча спадщина Володимира Винниченка на тлі ХХ століття : матеріали ІІІ наук. конф., 2010 р., Кіровоград / ред.: О. А. Семенюк. - Кіровоград, 2010. - 476 с. - (Наук. зап. Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Сер. Філол. науки (літературознавство, мовознав.); Вип. 92). - укp.
Визначено амбівалентність перцепції материнства у творах В. Винниченка. Розкрито краєзнавчий аспект оповідань письменника про дітей, описано художній образ Єлисаветграда наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. Висвітлено філософські ідеї Ф. Ніцше в оповіданні В. Винниченка "Момент". Проаналізовано жанрово-стильові особливості експатріантської прози письменника. Увагу приділено проблемі митця та мистецтва в драматургії В. Винниченка.
Устенко Н. В. Особливості функціонування фразеологічних одиниць ад'єктивного типу у мові художніх творів Володимира Винниченка / Н. В. Устенко // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту . - 2004. - № 16. - С. 108-112. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.
Проаналізовано фразеологічні одиниці (ФО) ад'єктивного типу у мові художніх творів В. Винниченка. Зазначено, що письменник майстерно використовує ФО для позначення фізичних якостей, рис характеру персонажів його творів. Частина ад'єктивних ФО виражає характеристики предметів, абстрактних явищ.
Устенко Н. Особливості функціонування фразеологічних одиниць вигукового типу у мові художніх творів В.К. Винниченка //Наукові записки. – Вип. 48. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – С.330-336.
Хархун В. П. Роман Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" (проблеми поетики) : Навч.посіб. до курсу "Укр. л-ра" для студ. та магістрів пед. ун-тів (спец. "Укр. мова та л-ра") / В. П. Хархун; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2001. - 116 с. - Бібліогр.: 130 назв. - укp.
Проаналізовано роман В.Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" в ракурсі трьох методологічних проекцій: феноменологічної, структуралістської та компаративістської.
Чумаченко О. Ю. Проза Володимира Винниченка: авторські інтенції та наративні стратегії : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Ю. Чумаченко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2009. - 20 с. - укp. - Режим доступу: /ard/2009/
З використанням методологічних підходів феноменології, архетипної критики, наратології вперше проаналізовано взаємодію явних, імпліцитних, внутрішніх і зовнішніх авторських інтенцій і наративних стратегій як засобів вираження художньої свідомості В. Винниченка через змістову та формальну організацію його художньої прози. Розкрито сутність понять "авторська інтенція", "наратор", "фокалізація", "наративні стратегії". Досліджено особливості вираження явних та імпліцитних авторських намірів, розглянуто способи існування суб'єкта наративу у раннній прозі митця (1901 - 1906 рр.). Простежено авторську установку на зображення психології людини та ментальних символів національної культури, проаналізовано особливості вираження суб'єкта наративу та функції наративних стратегій (наративний час, комунікація наратора з читачем) у прозі В. Винниченка 1907 - 1920 рр. Виокремлено способи об'єктивації інтенції щастя та національних архетипів. З використанням наративного методу досліджено типи нарації, дискурсивні форми передачі мовлення, види авторської комунікації у період створення політично-філософських романів (1921 - 1951 рр.). Проаналізовано прихований зміст творів через інтерпретацію авторських знаків: засобів авторської метафоризації, багатозначності, архетипності, поліваріантних "маскарадних" форм авторської присутності.
Швець Н.В. Фразеологічні одиниці дієслівного типу на позначення емоційних процесів у мові художніх тво­рів В.К. Винниченка //Дослідження з лексикології і граматики української мови. – Т. 1. – Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1999. – 168-175.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.03.2014 21.28.30 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Кіровоград :: Запитання: 33969  
Ірина запитує:
Доброго вечора! Підкажіть, будь-ласка, матеріал до теми курсової роботи "Стилістичні функції тропів у ранній прозі Володимира Винниченка". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Білоус В. Б. Герменевтичний аналіз драматичних творів В. Винниченка як один з методів розкриття витоків ментальності українства початку ХХ сторіччя // Духовність українства ХХІ століття: Збірник наукових праць: Випуск десятий. – Кіровоград, 2006. – С. 57-59.
Білоус В. Б. Дієслово у Винниченка (багатогранність дієслівних конструкцій у драматургії Володимира Винниченка як один з маркерів мови епохи) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 16. – К.: Твім інтер, 2003. – С. 475-484.
Білоус В. Мова та революційні перетворення (соціальне та лінгвокультурне дослідження на матеріалі драматичних творів Володимира Винниченка) : монографія / В. Білоус. - Кіровоград, 2008. - 128 с.
Білоус В. Б. Мова драматичних творів Володимира Винниченка у лінгвокультурному аспекті : Автореф. дис... канд. філол. наук / В. Б. Білоус; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2007. - 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07bvbvla.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Білоус В. Б. Мова драматургії В. Винниченка як відображення філософських поглядів митця // Зб. наук. праць. – Вип. 18. – Ч. 2: Питання менталітету в українській літературі. – К.: Акцент, 2004. – С. 472- 480.
Білоус В. Б. Опозиція “свій – чужий” у мові драматичних творів Володимира Винниченка: лексичний аспект // Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. Вип. 5. Т. 2. Серія “Філологічні науки”: Зб. наук. праць [Поліетнічне середовище: культура, політика, освіта] / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: “Альма-матер”, 2004. – С. 267-272.
Володимир Винниченко, Грицько Григоренко : штрихи до портретів / О.Д. Гнідан, Л.С. Дем’янівська, Л.В. Йолкіна, А.Б. Гуляк. – К. : Вища школа, 1995. – 211 с.
Золотюк Л. Я. Специфіка і функції художнього портрета у прозі В. Винниченка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. Я. Золотюк; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К., 2013. - 20 c.
Науменко Л. О. Мова ранніх творів Володимира Винниченка : Автореф. дис... канд. філол. наук / Л. О. Науменко; НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2003. - 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03nlotvv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Семенюк О. А., Білоус В. Б. Відображення деяких особливостей лінгвокультурної ситуації в синтаксисі драм Володимира Винниченка // Наукові записки. –Випуск 62. – Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2005. – С. 197-204.
Система і структура східнослов'янських мов (До 70-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора М.М.Пилинського) : Зб. наук. пр. / ред.: В. І. Гончаров; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2002. - 320 с.
Східнослов'янська філологія : Зб. наук. пр. Вип. 10. Мовознавство / ред.: С. О. Кочетова; Горл. держ. пед. ін-т інозем. мов. - Горлівка, 2006. - 279 с.
Тарасенко О. Д. Фразеологічна антонімія як існуюче мовне явище у мовотворчості Володимира Винниченка / О. Д. Тарасенко // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. І (137). – С. 134-140.
Устенко Л.Ф. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у різних стилях української мови [Електронний ресурс] / Л.Ф. Устенко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки . - 2011. - Кн. 1. - С. 40-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2011_1_11.pdf
Устенко Н. В. Фразеологічні одиниці у структурі нової драми (на матеріалі п'єси В. Винниченка "Між двох сил") / Н. В. Устенко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. - 2009. - № 43. - С. 227-230.
Додатково див. - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання- - 31059, 31140, 31834, 33940, 33955, 33972.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.03.2014 20.43.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Кіровоград :: Запитання: 33963  
Оля запитує:
Допоможіть будь -ласка знайти інформацію для курсової. Тема :Орфоепічні помилки у мовленні студентів філологів?
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатись наступною інформацією:
Босак Н. Ф. Формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів Південно-східного регіону України. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/6651.html
Дика Н. М. Мовленнєва підготовка студентів-філологів у структурі системи вищої педагогічної освіти. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/2142/1/N_Dyka_SSUO_GI.pdf
Долина А. В. Методика вдосконалення фонетичної компетенції у майбутніх учителів англійської мови у самостійній роботі. – Режим доступу: http://mydisser.com/ua/catalog/view/9970.html
Коваль В. О. Методика формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів-словесників ВНЗ. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/9/visnuk_5.pdf
Культура мовлення викладача й сучасність: особистий комунікативний досвід та стратегія спілкування. – Режим доступу: http://olgabakovchuk16.blogspot.com/2013/04/blog-post_8714.html
Методика розвитку комунікативних якостей мовлення в майбутніх учителів-словесників. – Режим доступу: http://mydisser.com/ru/avtoref/view/7970.html
Мовний портрет соціальної групи студентів-філологів. – Режим доступу: http://ukrefs.com.ua/print:page,1,52352-Rechevoiy-portret-social-noiy-gruppy-studentov-filologov.html
Мосьпан Н. В. Типові помилки в усному мовленні студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/18/statti/mospan.htm
Окуневич Т. Г. Культура мовлення майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03otgurd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Плахотнікова О. Ю. Як ми говоримо? (експериментально-фонетичне дослідження
мовлення українського студентства). – Режим доступу: http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2012_42_1/365_371.pdf
Речевой портрет социальной группы студентов-филологов. – Режим доступа: http://referat.ru/download.php?section=referats&type=archive&id=31664
Хомич Г. В. Методические аспекты формирования произносительной и грамматической
правильности речи студентов-филологов. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/26859/1/112-114.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 18.03.2014 14.32.32 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Кіровоград :: Запитання: 33940  
Анастасія запитує:
Доброго вечора! Підкажіть, будь-ласка, матеріал до теми курсової роботи "Засоби комічного ефекту в ранній прозі Володимира Винниченка". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Атаманчук В.П. Жанр трагедії в українській драматургії 1910 - 1920-х років: ідейно-естетична парадигма: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В.П. Атаманчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07avpiep.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Болюх О. В. Мовна майстерність Володимира Винниченка у зображенні внутрішнього світу героїв: (На матеріалі оповідань) // Культура
слова. – 1993. – Вип. 44. – С. 20–24.
Брайко, Олександр. Подія в художній системі ранніх романів Володимира Винниченка: парадокси ініціації / Олександр Брайко // Слово і час. — 2011. — № 12. - С. 68-82.
Володимир Винниченко; Грицько Григоренко : Штрихи до портретів: Навч. посіб. / Гнідан, Олена Дмитрівна [и др.]. - К. : Вища школа, 1995. - 223 с.
Володимир Винниченко : 1880-1951 // Міщенко О. Українська література. - К., 2005. - С.406-428.
Гнідан, О.Д. Володимир Винниченко : Життя, Діяльність, Творчість: Навч. посіб. для студ.-філологів / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем'яніська. - К. : Четверта хвиля, 1996. - 254 с.
Горбань А.В. Мала проза В.Винниченка у світлі авторської суб'єктивності: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / А.В. Горбань ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07gavsas.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гуменюк В.І. Драматургія Володимира Винниченка. Проблеми поетики: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / В.І. Гуменюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 36 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02gvivpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дзеверін, І. Про В.Винниченка та його ранню прозу / І. Дзеверін // Винниченко В. Краса і сила. - К., 1989. - С.3-20.
Дідківська Л. [П.] Ієрархія асоціативних рядів у малій прозі Володимира Винниченка //
Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2001. – С. 317–322
Золотюк, Людмила Ярославівна. Специфіка і функції художнього портрета у прозі В. Винниченка : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Золотюк Людмила Ярославівна; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2013. — 20 с.
Кирилюк, Ольга. Лексичні засоби творення комічного в публіцистичних творах Володимира Винниченка. // Наукові записки. — Кіровоград, 2010. — Серія. — С. 332-337.
Кульчицький, Станіслав Владиславович. Володимир Винниченко / Кульчицький, Станіслав Владиславович, Солдатенко, Валерій Федорович. - К. : Альтернативи, 2005. - 374 с. : фотоілюстр. - (Особистість і доба).
Кучеренко Л. І. Кольоративи як стилістична категорія в мовотворчості В. Винниченка // Вісн. Запоріз. держ. пед. ун-ту. Сер.: Філол. науки. –
Запоріжжя, 2001. – №1. – С. 52–55.
Ленська, С. В. Сатиричні традиції М.Гоголя у ранній малій прозі В.Винниченка (на матеріалі оповідання «Антерпреньор Гаркун-Задунайський»). // Наукові записки. Сер. — Х., 1999. — Вип. 3 (24). — С. 220-224.
Лохіна Є. Пошуки морального абсолюту (ранні драми В.Винниченка) / Є. Лохіна // Слово і час . - 2001. - № 10. - С. 43-50.
Мацевко, Л. Ознаки неореалізму в ранній прозі Володимира Винниченка. // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. — Львів, 1999. — Ч. 1. — С. 329-335.
Науменко Л.О. Мова ранніх творів Володимира Винниченка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.О. Науменко ; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03nlotvv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Науменко Л. [О.] Семантико-стилістичні функції назв кольорів у ранній прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії. – К., 2001. –
С. 322–328.
Науменко Л. [О.] Функціонування фразеологізмів у ранній прозі Володимира Винниченка // Наук. зап. Кіровогр. держ. пед. ін-ту ім. В. Винниченка.Сер.: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград, 2002. – Вип. 44. – С. 167–171.
Панченко, Володимир Євгенович. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості : Кн. розвідок та мандрівок / Панченко, Володимир Євгенович ; Гол. ред. Т.Терещенко; Худож. оформ. Д.Мазуренка. - К. : Твім інтер, 2004. - 287 с.
Панченко, Володимир Євгенович. ”Бо я – українець” : літ. портр. Володимира Винниченка / Володимир Панченко.— 3-є вид. — К. : Веселка, 2008. — 36, [1] с. — (Урок літератури).
Пастух, Богдан Васильович. Ранні романи Володимира Винниченка / Богдан Пастух; [відпов. ред. Любомир Сеник]; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т літературозн. студій ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : ПАІС, 2009. — 159 с.
Пастух, Богдан Васильович. Рання романістика Володимира Винниченка: еволюція жанрової свідомості та динаміка морально-етичної концепції : Автореф. дис… канд. філол. наук : 10.01.01 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2007. — 16 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07pbvmek.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Сиваченко, Галина М. Пророк не своєї вітчизни : Експатріант. "метароман" В.Винниченка: текст і контекст / Сиваченко, Галина М. ; НАН України. Інститут літератури; Ред. Н.Сурич. - К. : Альтернативи, 2003. - 280 с.
Чайковська В. Т. Мала проза В. Винниченка у світлі його світогляду / В. Т. Чайковська, А. В. Горбань // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту . - 2000. - С. 63-97.
Чумаченко О. Ю. Проза Володимира Винниченка: авторські інтенції та наративні стратегії : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Ю. Чумаченко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2009. - 20 с. - укp.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09coyins.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Шумило, Наталя Микитівна. Літературний процес початку XX століття: тенденції розвитку : [добірка статей про виникнення і становлення раннього українського модернізму] / Шумило, Наталя Микитівна // Бібліотечка "Дивослова". - 2012. - № 12. - С. 1-64.

.: Розділ: Мовознавство :: 16.03.2014 19.06.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.577187 seconds