Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 37967
   


Автор запитання: Тамара із міста: Київ :: Запитання: 35485  
Тамара запитує:
допоможіть знайти інформацію з теми "Лінгвокультурна трансляція у процесі перекладу." дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тамаро!
Пропонуємо Вам наступну інформацію:
http://cheloveknauka.com/osnovnye-problemy-lingvokulturnoy-translyatsii-v-protsesse-perevoda
Тимко, Н.В. Основные проблемы лингвокультурной трансляции в процессе перевода
http://www.scientific-notes.ru/pdf/018-017.pdf
Тимко, Н.В. СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
http://www.philolog.univ.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2013_43_1/140_147.pdf
Бойчук Н.В. ПЕРЕКЛАД ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/theacher/medkat/golub/Українська/Наукові інтереси/1.scholarly paper. голуб і.і..htm
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
http://naub.oa.edu.ua/2014/spetsyfika-u-perekladi-animatsijnyh-filmiv-nikchemnyj-ya-ta-nikchemnyj-ya-2/
Гарбар Н. І. СПЕЦИФІКА У ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ «НІКЧЕМНИЙ Я» ТА «НІКЧЕМНИЙ Я-2»
http://study-english.info/article121.php
Фесенко Т. А. К вопросу о лингво-ментальном аспекте переводческой деятельности
1. Долініна, Н. Г. Практика перекладу з англійської мови [Текст] : навчальний посібник : для студентів економічного профілю / Н. Г. Долініна, З. М. Сучкова, О. В. Іваніга. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 144 с.
2. Корунець, І. В. Вступ до перекладознавства [Текст] : навч. посібник для вузів / І. В. Корунець. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 512 с. : ил.
3. Мамрак, А. В. Вступ до перекладу [Текст] : навч. посібник для студ. вузів / А. Р. Мамрак. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 304 с. - 40.00 грн.
4. Прикладна лінгвістика 2006: Проблеми і рішення [Текст] : Тези науково-методичної конференції: Матеріали / Науково-методична конференція молодих науковців (18-19 травня 2006 р.) ; Науково-методична конференція молодих науковців (18-19 травня 2006 р.). - Миколаїв : НУК, 2006. - 156 с
5. Прикладна лінгвістика 2014: проблеми і рішення [Текст] : матеріали / Всеукраїнська науково-методична конференція студентів та молодих науковців "Прикладна лінгвістика 2014: проблеми і рішення" (22-23 травня 2014 р. ; Миколаїв) ; відп. за вип. Н. М. Філіппова. - Миколаїв : НУК, 2014. - 64 с. - (Науково-технічні конференції. Національний університет кораблебудування).
6. Мізін, К. І. Нові напрями в українському мовознавстві: зіставна лінгвокультурологія [Текст] / К. І. Мізін // Мовознавство. - 2012. - N 6. - С. 38-52.
На все добре! Успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 20.11.2014 23.45.38 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Житомир :: Запитання: 35480  
Інна запитує:
Доброго вечора, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Перекладацькі трансформації при перекладі англомовних текстів сфери менеджменту українською мовою"
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
На жаль, конкретної інформації за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Бондарчук Л. Й. Лексико-семантичні трансформації англо-українського перекладу фахової лексики з економіки [Електронний ресурс] / Л. Й. Бондарчук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2006. - № 27. - С. 153-155. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=/articles/2006//06blifle.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Зацний Ю. А. Англо-український словник сучасної лексики ділової сфери : навч. посіб. / Ю. А. Зацний, О. Л. Гармаш ; Мелітоп. держ. пед. ун-т. - Мелітополь, 2007. - 213 c.
Зубрицька Я. Уживання запозичених термінів у сфері менеджменту персоналу / Я. Зубрицька // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. ? 2014. ? С. 72?74. – Режим доступу: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Zbirnyk_2014/TK_Zbirnyk_2014_5_zubrycka.htm.
Ковальчук Т. І. Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні : тлумач. термін. слов. (англ., рос. та укр. мови) / Т. І. Ковальчук; Полтав. ун-т спожив. кооп. України. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 208 c.
Крисанова Т. А. Особливості перекладу англійських економічних термінів в умовах безеквівалентності [Електронний ресурс] / Т. А. Крисанова // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 14. - С. 371-374. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2010_14_62.pdf.
Латигіна А. Г. English of International Business and Management : навч. посіб. / А. Г. Латигіна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2004. - 276 c.
Латигіна А. Г. Англійська мова у світі міжнародного бізнесу = English in the world of International business : підручник / А. Г. Латигіна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2009. - 251 c.
Латигіна А. Г. Англійська мова міжнародного бізнесу та менеджменту : підручник / А. Г. Латигіна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2010. - 416 c.
Нєсвєтов О. О. Переклад економічних термінів як операція над мовою, смислом та змістом одиниць інтерпретації / О. О. Нєсвєтов, М. О. Нєсвєтова // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2004. - № 4. - С. 78-83.
Олійник А.Д. Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.Д. Олійник ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02oadumt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Польова Е. В. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови) [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1 : Галузевий переклад (міжнародне право, економіка)./ Е. В.Польова, Т. П. Уваренко ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К. : Ленвіт, 2010. - 191 с.
Практикум перекладу. Англійська - українська [Текст] : підручник / Н. В. Бідасюк [та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 431 с.
Проблеми української термінології / ред. Л. Полюга. - Л., 2003. - 157 с. - (Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка"; N 490).
Савицька Л. В. Особливості перекладу англійських економічних термінів українською мовою [Електронний ресурс] / Л. В. Савицька // Лінгвістичні дослідження. - 2013. - Вип. 35. - С. 252-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_lingv_2013_35_42.pdf.
Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки [Текст] / ред. Т. Р. Кияк. - К. : Обереги, 2003. - 622 с. - (Abecedarium).
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика [Текст] = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 06.04 - 07.04.2012 / [за заг. ред. А. Г. Гудаманяна, С. И. Сидоренка] ; Нац. авіац. ун-т (Україна), Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філол., Сиб. федер. ун-т (Російська Федерація), Ін-т економіки, упр. та природокористування, Каф. ділової інозем. мови. - К. : Аграр Медіа Груп, 2012. - 435 с.
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика [Текст] : зб. наук. пр. [доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф.] = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика : сб. науч. тр. / Нац. авіац. ун-т (Україна), Гуманітар. ін-т , Каф. англ. філології і пер., Сиб. федер. ун-т (Рос. Федерація), Ін-т економіки, упр. та природокористування, Каф. діл. інозем. мови ; [Алексєєв А. Я. та ін. ; за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка]. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. - 443 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.11.2014 19.08.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 35472  
Богдан запитує:
Гра слів та засоби її передачі при перекладі з української мови на англійську. Курсова робота
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ангерчік Є. Відтворення українського просторіччя в англійському перекладі (на матеріалі художніх творів) [Електронний ресурс] / Є. Ангерчік // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 46(1). - С. 25-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mikks_2013_46(1)__5.pdf.
Ангерчік Є. Д. Експресивно забарвлена лексика, як елемент розмовно-побутового стилю в українсько-англійському перекладі (на матеріалі твору О. Гончара "Собор”) [Електронний ресурс] / Є. Д. Ангерчік // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 25. - С. 5-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2012_25_4.pdf.
Барміна Є. О. Особливості перекладу дебітивної модальності з української на англійську мову [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Є. О. Барміна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - О., 2012. - 20 с.
Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вид. 4-те, перероб. та допов. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 246 с.
Зарицька Т. Г. Українські народні пісні та думи на канадській землі : переклади англійською мовою [Електронний ресурс] / Т. Г. Зарицька // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 4. - С. 426-433. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2013_16_4_73.pdf.
Калужська Л. О. Особливості відтворення аксіологем українського політичного дискурсу англійською мовою : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Л. О. Калужська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11KLODAM.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Карабан В. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову [Текст] : посібник-довідник : навч. посіб. зі спец. "Переклад" / В. Карабан, Д. Мейс. - Вінниця : Нова Книга, 2003. - 608 с. - (Dictum Factum. Translation Course).
Козачук А. Українсько-англійський переклад емоційної лексики на сучасному етапі (на матеріалі текстів малої прози) [Електронний ресурс] / А. Козачук // Теоретична і дидактична філологія. - 2013. - Вип. 15. - С. 204-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tidf_2013_15_23.pdf.
Колодій Б.М. Відтворення функціональної семантики українських часток у перекладах англійською та французькою мовами : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Б.М. Колодій ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05kbmafm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Костенко С. Відтворення українських модальних часток у перекладах творів О. Кобилянської англійською мовою [Електронний ресурс] / С. Костенко, Н. Команецька // Теоретична і дидактична філологія. - 2013. - Вип. 16. - С. 163-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tidf_2013_16_21.pdf.
Максімов С. Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студентів факультету перекладачів [Текст] : навч. посіб. / С. Є. Максімов. - К. : Ленвіт, 2010. - 175 с.
Максімов С. Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови) [Текст] : теорія та практика усного двостороннього перекладу для студ. факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання: навч. посібник / С. Є. Максімов. - Вид 2-е, випр. та доп. - К. : Ленвіт, 2007. - 416 с.
Мовчан Б. В. Збереження стилістичної функції фразеологізмів у англійсько-українському перекладі (на матеріалі творів художньої прози) [Електронний ресурс] / Б. В. Мовчан // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 46(3). - С. 17-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mikks_2013_46(3)__5.pdf.
Пєліна О. В. Особливості перекладу українських ідеонімів і прагматонімів англійською мовою [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / О. В. Пєліна ; Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2014. - 20 с.
Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Карабан [та ін.] ; ред. В. І. Карабан. - Вінниця : Нова Книга, 2003. - 208 с. - (Dictum Factum. Translation Course).
Солонська О. П. Фразеологічні одиниці англійської та української мов з антропонімами: проблеми зіставлення та перекладу [Електронний ресурс] / О. П. Солонська // Лінгвістичні дослідження. - 2012. - Вип. 33. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_lingv_2012_33_8.pdf.
Терехова С. І. Слова просторового дейкcису : проблеми перекладу (на матеріалі англійської мови в порівнянні з українською та російською) [Текст] / С. І. Терехова ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К. : [б.в.], 1999. - 105 с.
Черхава О. О. Практикум з перекладу на матеріалі англійської та української мов [Текст] : навч. посіб. / О. О. Черваха ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 91 с.
Шелудько А. В. Труднощі словотвірного характеру в англо-українському та українсько-англійському художньому перекладі : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / А.В. Шелудько ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09savahp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Мовознавство :: 19.11.2014 22.00.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна із міста: Кіровоград :: Запитання: 35471  
Поліна запитує:
Назви традиційного дитячого одягу в українській мові.
Наша відповідь:
Вашему вниманию ссылки и библиография по интересующей тематике
http://lektsiopedia.org/ukr/lek-290.html
http://makhnii.blox.ua/2010/03/Vikova-simvolika-odyagu-koli-odyagalisya-shtani.html
Гурошева, Н. Традиційний український дитячий одяг / Н. Гурошева // Народна творчість та етнографія . – 01/1995 . – №1 . – С. 78-83. http://elib.nplu.org/view.html?id=3102
Клименко Н. Б. Назви дитячого одягу в східностепових українських говірках / Н. Б. Клименко // Лінгвістика. - 2012. - № 1, ч. 1. - С. 100-107. - Бібліогр.: 13 назв.
Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу С. 91, 134 и дальше http://chtyvo.org.ua/authors/Hrushevskyi_Marko/Dytyna_u_zvychayah_i_viruvanniah_ukrainskoho_narodu
Гримашевич, Г.І. СТРУКТУРА ПОЛІСЕМІЧНИХ НАЗВ ОДЯГУ В СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ ВІСНИК Житомирського державного …, 2004 - eprints.zu.edu.ua
Гримашевич Галина. Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок. – Житомир, 2002. – 184 с.
Пономар Л.Г. Назви одягу Західного Полісся – К., 1997. – 182 с.
Никончук М.В. Назви одягу і взуття правобережного Полісся. – Житомир, 1998. – 230 с.
Семеног О.М. Назви дитячого одягу в сучасній українській мові // Філологічні науки: зб наукових праць. ? Суми, 2009. –С. 123-128library.sspu.sumy.ua›biblioteka/naukovi_vydannya…
Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу.
Матеріали з полудневої Київщини. Обробив З. Кузеля // Матеріяли до українсько-
руської етнольогії. – Т. VIII. – 1906. – С. 60–220.
Ніколаєва Тамара. Історія українського костюма. – К.: Либідь, 1996. – 176 с.
Хмара Г.В. Типи номінування одягу і взуття в сучасній українській мові
(функціонально-стильовий аспект): автореф. дис... канд. філ. наук 10.02.01/
Харківськ. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, Харків, 2006.-21с.

.: Розділ: Мовознавство :: 19.11.2014 21.22.24 :.
.: Бібліотека Донецького національного медичного університету ім. М. Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Житомир :: Запитання: 35470  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему "Способи вираження порівняння в англійській мові" (курсова робота)
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : Міжвуз. зб. наук. ст. Вип. 1 / ред.: В. А. Зарва; Запоріз. нац. ун-т, Ін-т філол. Бердян. держ. пед. ун-ту. - Ніжин : Вид-во "Аспект-Поліграф", 2007. - 303 с.
Ануріна І. Лінгвокультурологічний аспект перекладу англійських і німецьких усталених порівнянь українською мовою [Електронний ресурс] / І. Ануріна, К. Мізін // Теоретична і дидактична філологія. - 2013. - Вип. 16. - С. 3-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tidf_2013_16_3.pdf.
Герасимчук І. В. Англійська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / І. В. Герасимчук, С. М. Кустовський, Н. А. Люлькун. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 218 c.
Гут Н. В. Безсполучникові порівняльні конструкції в українській та англійській мовах / Н. В. Гут // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2012. - Вип. 27. - С. 68-73.
Дубініна, О. В. Практична граматика англійської мови [Текст] : навч. посіб. / О. В. Дубініна. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. - 216 с.
Загородня Л. Відтворення образу порівняння як проблема перекладу англійських порівняльних структур українською мовою [Електронний ресурс] / Л. Загородня // Мандрівець. - 2013. - № 1. - С. 68-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mandriv_2013_1_16.pdf.
Ікалюк Л. М. Порівняльні конструкції в текстах давньоанглійської мови: структурний і функціонально-семантичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Л. М. Ікалюк ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10ILMFSA.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кутоян А. К. Композиційно-мовленнєві засоби створення комічного в тексті англійської комедії : автореф. дис... канд. філол. наук / А. К. Кутоян ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2007. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07kaktak.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Куцос О. І. Застосування мови тернарного опису до аналізу граматичних форм природної мови : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.02 / О. І. Куцос ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — О., 2010. — 12 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10koifpm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Макарова О. О. Граматика англійської мови [Текст] = Grammar overview : навч. посіб. / О. О. Макарова, В. Г. Нікіфорова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т . - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. - 267 с.
Мізін К. І. Англо-український словник компаративної фразеології / К. І. Мізін. - Кременчук : О. В.Щербатих, 2010. - 120 c.
Мізін К. І. Людина в дзеркалі компаративної фразеології : монографія / К. І. Мізін; Київ. нац. лінгв. ун-т, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. - К. : Щербатих О. В., 2011. - 448 c.
Мізін К. І. Усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов крізь призму часового коду культури: зіставно-лінгвокультурологічний аспект [Електронний ресурс] / К. І. Мізін // Лінгвістика. - 2013. - № 2. - С. 13-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ling_2013_2_4.pdf.
Мирончук т. А. Навчальна програма дисципліни “Порівняльна граматика” (для бакалаврів спеціальності “Переклад. Англійська мова”). — К.: МАУП, 2006. — 23 с. – Режим доступу: http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/2684_Porivn_gram.pdf. (Зверніть увагу на список літератури).
Семененко Г. М. Підрядні речення обставини причини в давньоанглійській мові: структура та функціонування : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Г. М. Семененко; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2003. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03sgmmsf.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Талько С. В. Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор та порівнянь в українській і англійській мовах : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / С. В. Талько ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09tsvuam.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Гут Н. Функціонально-синтаксична специфіка порівняння в українській та англійській мовах [Електронний ресурс] / Н. Гут. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/1002/1/porivnyannya.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 19.11.2014 20.39.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.424913 seconds