Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 37633
   


Автор запитання: Валерія із міста: Суми :: Запитання: 35312  
Валерія запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до реферату на тему"Мовна культура авторів службових стилів". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Сподіваюся, що ця інформація стане вам у пригоді:

1. Бакум З. П.Стилістичні навички як складова у формуванні мовної особистості / З. П. Бакум // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 30. - С. 288-293.

2. Веремчук О.Стилістична транспозиція технічних термінів як вияв зміни стилістичної норми / О. Веремчук // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2010. - № 676. - С. 3-7.

3. Волкотруб Г. Й.Стилістика ділової мови : Навч. посіб. / Г. Й. Волкотруб; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2002. - 208 c.

4. Голікова Н. С. Етикет і культура мовного спілкування у вищій школі : навч.-метод. посіб. / Н. С. Голікова, І. С. Попова; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара, Обл. центр історії та розв. укр. мови. - Д., 2009. - 157 c.

5. Ділова українська мова : навч. посiбник / Ред. О.Д. Горбул. - 6-е вид., виправл. - К. : Знання , 2007. - 224 с.

6. Дорохова, О. Т. Психологічні основи ділового спілкування [Електронний ресурс] : лекція / О. Т. Дорохова ; Донецький мед. ун-т. Каф. організації вищ. освіти, упр. охорони здоров'я та епідем. ФІПО. - Донецьк, 2008. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. 12 см.

7. Дудик П. С. Стилістика української мови : Навч. посіб. / П. С. Дудик. - К. : Вид. центр "Акад.", 2005. - 368 c.

8. Зарицький М. С. Стилістика сучасної української мови : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Зарицький; Нац. техн. ун-т України. Вид.-полігр. ф-т. Каф. вид. справи та редагування. - К. : Парлам. вид-во, 2001. - 156 c.

9. Кацавець, Г. М. Мова ділових паперів : підручник / Г. М. Кацавець, Л.М. Паламар. - 3-е вид., перероб. i доп. - К. : Алерта, 2006. - 328 с.

10. Коваль, А. П. Ділове спілкування : навч. посiбник / А.П. Коваль. - К., 1992. - 280 с.

11. Козуля, О. Як розмовляемо - так i живемо (Мова винна) // Cлово i час. - 2001. - N 8. - С. 70-72

12. Конторчук Г. К. Стилістика сучасної української мови : практ. курс : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. К. Конторчук; МОНМС України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Житомир : Рута, 2012. - 219 c.

13. Крупнова Л. В. Службовий етикет та юридичні гарантії діяльності державного виконавця / Л. В. Крупнова // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 32. - С. 216-221.

14. Кузнецова Г. П. Стилістика і культура ділового українського мовлення в освітній сфері спілкування : [навч. посіб.] / Г. П. Кузнецова, І. О. Кухарчук; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Глухів, 2013. - 216 c.

15. Культура ділового спілкування : навч. посiбник / уклад. Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов. - К. : ЕксОб, 2004. - 200 с.

16. Кучерiна, Г. Пiдвищення мовленевоi грамотностi в навчальних закладах - важлива умова пiдготовки майбутнiх лiкарiв // Актуальнi проблеми клiнiчноi, експериментальноi та профiлактичноi медицини. – Донецьк, 2002. - С. 238.

17. Марусіч, Н. Використання термінів і професіоналізмів у професійному мовленні / Н. Марусіч // Освіта. Технікуми. Коледжі. - 2010. - № 2. - С. 63.

18. Мацько Л. І. Стилістика ділової мови і редагування документів : Навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець, О. В. Солдаткіна; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К. : Ун-т "Україна", 2004. - 281 c.

19. Мацько Л. І. Стилістика української мови : Підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. - К. : Вища школа, 2003. - 462 c.

20. Мельничук, О.М. Формування фахового мовлення студентів медичного університету (навчально-педагогичний аспект) / О.М. Мельничук, Л.I. Сілевич // Галицький лікарський вісник. - 2009. - Т. 16, № 2. – С. 76-78

21. Мірошниченко, Л.А. Методичні рекомендації з ділової української мови для викладачів / Л.А. Мірошниченко, Н.В. Мішина, О.Г. Романова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2008. - 20 с.

22. Паламар, Л.М. Мова ділових паперів : навч. посiбник / Л. М. Паламар, Г.М. Кацавень. - К., 1993. - 192 с.

23. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : Підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти / О. Д. Пономарів. - 3-є вид., переробл. і доп. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 246 c.

24. Рижко О. М. Стилістика української мови : практикум: навч. посіб. / О. М. Рижко; Київ. міжнар. ун-т. - К., 2008. - 250 c.

25. Ринкова термінологія ділової людини: словник-довідник / В.М. Лінніков, В.В. Борковський, В.В. Рокоча та ін. - К., 1992. - 96 с.

26. Романова, О. Г. Методичні вказівки з ділової української мови для студентів 1 курсу медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів / О.Г. Романова ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2008. - 40 с.

27. Свiтлична, Е.I. Українське дiлове мовлення : підручник / А.А. Берестова, А.Е. Прийомко, О.Ю. Бронникова та ін. - Харкiв : Видавництво НФАУ, 2000. - 320 с.

28. Серебрянська І. М. Стилістичні особливості та культура ділової усної комунікації / І. М. Серебрянська // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2007. - 1, № 1. - С. 166-172.

29. Українське ділове мовлення та основи редагування службових документів : Навчальний посібник . – Ужгород, 2011. – 6 с.

30. Украiнське дiлове мовлення : підручник / Свiтлична Е.I.та iн. - 2-е вид. - Харкiв : НФАУ, 2002. - 320 c.

31. Черних, І. О. Лінгводидактичні умови розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів : автореф. дис. ... канд. пед. наук (13.00.02) / І. О. Черних ; Київський ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2012. - 20 с.

32. Шевченко Л. І. Стилістика української мови: функціональна діагностика тексту : Навч. посіб. / Л. І. Шевченко, Л. В. Шулінова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 349 c.

33. Юкало, В. Я. Вивчення культури писемної ділової мови в курсі української мови (за професійним спрямуванням) у вищих медичних навчальних закладах / В. Я. Юкало // Медична освіта. - 2011. - № 1. - С. 17-19.


34. http://academia-pc.com.ua/product/53

35. http://bibliograph.com.ua/delovoe-obschenie/4.htm

36. http://bibliograph.com.ua/russkiy-yazyk/28.htm

37. http://bibliograph.com.ua/biznes-58/22.htm

38. http://bibliograph.com.ua/russkiy-yazyk/75.htm

39. http://bibliograph.com.ua/russkiy-yazyk/86.htm

40. http://ua-referat.com/Уніфікація_службових_мови_документів

41. http://ukrefs.com.ua/page,3,177116-Unifikaciya-sluzhebnyh-yazyka-dokumentov.html

42. http://imanbooks.com/book_426_page_65

43. http://pidruchniki.com/1295012747599/dokumentoznavstvo/ukrayinska_mova_profesiynogo_spilkuvannya_aspekti_teoriyi_stiliv_kulturi_movlennya

44. http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CEoQFjAGOAo&url=http://pto.uzhgorod.ua/bibl/inc_stat.php?id_doc=133&ei=adhZVIOmDs_jaOHtgLgN&usg=AFQjCNFddkfpfFZsUakTVwwV1IX27yubMA

45. http://www.dilovamova.org.ua/65.html

.: Розділ: Мовознавство :: 4.11.2014 18.11.41 :.
.: Бібліотека Донецького національного медичного університету ім. М. Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 35293  
Юлія запитує:
Доброго дня!Допоможіть,будь ласка,знайти інформацію для написання курсової роботи з теми " Особливості монологічного мовлення" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Зубаль, Н. Монологічне мовлення як засіб передачі інформації у бізнес-екологічному середовищі. // Еколого-економічні проблеми розвитку АПК. — Львів, 2002. — Т. 1. — С. 54-59.
2. Шугай, Л. Г. Засоби наочності як фактор підвищення рівня оволодіння монологічним мовленням. // Вісник. — Черкаси, 2002. — Сер. — С. 147-152.
3. Баранник, Д. Х. Виробничо-службовий стиль українського усного монологічного мовлення (композиційно-синтаксичний аспект). // Дослідження з мовознавства. — Дніпропетровськ, 1996. — Т. 1. — С. 11-13.
4. Гужва, Т. Н. Навчання монологічного мовлення в школі. // Система і структура східнослов’янських мов: сучасні тенденції розвитку східнослов’янських мов. — К., 2003. — С. 272-276.
5. Петранговська, Н. Р. Навчання студентів немовних вищих навчальних закладів професійно спрямованого монологічного мовлення. // Зб. наук. пр. — К., 2006. — Ч. 1. — С. 193-201.
6. Шанаєва, Л. О. Етапи та система вправ для навчання спонтанного монологічного мовлення. // Науковий вісник. — К., 2006. — Вип. 99. — С. 322-329.
7. Галич, К. О. Особливості монологічного мовлення персонажів в антивоєнних романах Еріха Марії Ремарка й Олеся Гончара. // Вісник. — Х., 2008. — Сер. — С. 73-76.
8. Гончарук, Н. М. Психологічні особливості монологічного мовлення як засобу спілкування у дітей підліткового віку. // Проблеми сучасної психології. — Кам’янець-Подільський, 2010. — Вип. 10. — С. 149-158.
9. Дзюбак, Н. М. Функціональна специфіка неповних речень у монологічному мовленні. // Система і структура східнослов’янських мов. — К., 1999. — С. 28-32.
10. Марчук, Л. Категорія інформативності та її види в монологічному висловлюванні. // Наукові праці. — Кам’янець-Подільський, 2001. — Вип. 5. — С. 90-92.
11. Нізамутдінов, Ф. М. Просодична реалізація лінгвістичної моделі паратаксису в монологічному розповідному тексті. // Проблеми семантики слова, речення та тексту. — К., 2003. — Вип. 9. — С. 256-262.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDQQFjAD&url=http://volodymirec.libr.rv.ua/pedagogichna_orbita/ped_orbita_19_03_2013/monogochne_movlennja_bortnuk.RTF&ei=3YhYVKSlHs_vaoS2grAO&usg=AFQjCNFoBTvrJnav-YJ-NlEbOqYGqSvLFA&cad=rja
http://school.xvatit.com/index.php?title=Монологічне_мовлення
http://knowledge.allbest.ru/languages/2c0b65625b3ad68b5c43a89521216c26_0.html
http://intkonf.org/bilan-n-m-osoblivosti-navchannya-monologichnomu-movlennyu-yak-vidu-inshomovnoyi-movlennevoyi-diyalnosti/
http://pidruchniki.com/14051003/psihologiya/riznovidi_movlennya
http://ua-referat.com/Основні_підходи_у_формуванні_вмінь_монологічного_та_діалогічного_мовлення_у_загальноосвітній
http://esteticamente.ru/portal/Soc_Gum/Menedzhment/2009_11/ctezenko.html
http://studentbooks.com.ua/content/view/1270/51/1/2/
http://referatcentral.org.ua/foreign_language_load.php?id=1090
http://ua-referat.com/Формування_умінь_монологічного_мовлення
http://ua.textreferat.com/referat-17989-1.html
http://www.virtual.ks.ua/students/6012-the-main-genres-of-public-oral-monologue.html
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine1-14.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 3.11.2014 20.46.02 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Вінниця :: Запитання: 35286  
Анна запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури по темі "Мова і релігія"
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
Ткаченко О.Б. До ідеологічних основ української нації і української мови / О. Б. Ткаченко // Мовознавство. - 2010. - № 2-3. - С. 49-54. - Бібліогр.: 10 назв.
Анотація: Статтю присвячено ідеологічним основам української нації і української мови, які утворюються різними проявами української національної релігії, тобто національної традиції, утіленої в історії та культурі України.
Здіорук, Сергій Іванович Пріорітети гуманітарної політики України / Сергій Іванович Здіорук // Стратегічні пріоритети. - 2006. - № 1. - С. 48-56
Гурко О. Мова та етнічна самоідентифікація послідовників нових релігій у Білорусі / О. Гурко // Народна творчість та етнографія. - 2009. - № 6. - С. 78-81
Анотація: Стаття грунтується на матеріалах польових досліджень, які були проведені серед послідовників нових релігій на території Білорусі у 1990-х - першій половині 2000-х років. Розглядається вплив релігійної приналежності послідовників нових релігій на вибір ними мови віри та щоденного спілкування, етнічну самоідентифікацію.
Поліщук, Ярослав Віра і слово: спільність духовних переконань Наталени Королевої та митрополита Іларіона / Ярослав Поліщук // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 5. - С. 7-11. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: У статті аналізується спільність світоглядів відомої української письменниці Наталени Королевої та митрополита Іларіона (Івана Огієнка). Митрополит Іларіон був уважним читачем та критиком християнських творів Н. Королевої. Солідарним було їх ставлення до питань віри та сили художнього слова.
Задорожний В. Морфологічна і акцентна проблематика в сучасному слові Євангеліє / В. Задорожний // Українська мова та література. - 2002. - № 34. - С. 19-21
Богачевський І. Сакралізація, десакралізація чи виклик New Age? / І.Богачевський // Людина і світ. - 2002. - № 3. - С. 16-19
Гладуш К. Вплив релігії на сучасну мову / К. Гладуш // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. - 2014. - № 2. - С. 169-170. - Бібліогр. в кінці ст.
Рада, Ірина Якою мовою розмовляють псалми : Матеріали до уроків / І. Рада // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 2. - С. 91-98. - Бібліогр.: 12 назв. - Зміст: "Книга Псалмів"
Анотація: Матеріал до уроків літератури на допомогу вивчення "Книги Псалмів" царя Давида.
Логвин Г. Релігійний (християнський) романтизм і його вираження в літературі : [ Проза П. Куліша, М. Костомарова, Я. Івашкевича ] / Г.Логвин // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 6. - С. 64-69
Шевченко Л. Л. Біблія і становлення української літературної мови / Л. Л. Шевченко // Мовознавство. - 2004. - № 5-6. - С. 56-61
Анотація: У статті розглядається роль біблійних перекладів та іншої конфесійної літератури у становленні української літературної мови.
Ковтун, Альбіна Проблеми лексикографічної репрезентації релігійно-християнської лексики / Альбіна Ковтун // Дивослово. - 2010. - № 6. - С. 27-29. - Бібліогр. в кінці ст.
Колодний, Анатолій Національна мова - важливий чинник релігійного життя. За творчим доробком Арсена Річинського / Анатолій Колодний // Слово Просвіти. - 2013. - № 18 (травень). - С. 6-7. - Зміст: "Проблеми української релігійної свідомості"
Мечковская, Нина Борисовна Язык и религия : Лекции по филологии и истории религий: Учеб. пособие для вузов / Нина Борисовна Мечковская. - М. : Гранд, 1998. - 349,[1] с.
Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навчальний посібник і хрестоматія у двох томах / Володимир Лубський [та ін.] ; Київський націонал. ун-т ім.Т.Г.Шевченка. Філософський факультет, Кафедра релігієзнавства. - К. : Центр учбової літератури. - 2014. - ISBN 978-611-01-0593-4
Т. 1 . - 2014. - 447,[1] с. : фото.кол.
http://psm.in.ua/00.aspx-592.html
http://www.twirpx.com/file/647604/
http://cyberleninka.ru/article/n/mova-ta-religiya-yak-vazhlivi-chinniki-u-formuvanni-etnokulturnoyi-identichnosti-grekiv-priazov-ya-v-umovah-globalizatsiyi
http://slovoprosvity.org/2013/05/01/національна-мова-важливий-чинник-ре/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnau_f_2009_2_46
http://socio.125mb.com/yazyik-religiya-yazyikovaya-politika-oblasti-18019.html

.: Розділ: Мовознавство :: 3.11.2014 16.55.16 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таїсія із міста: Суми :: Запитання: 35280  
Таїсія запитує:
Добрий день! Допомодіть підібрати літературу до реферату на тему"Мовна норма і стиль"
Наша відповідь:
Доброго дня, Таїсія!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Етика і сучасне управління - http://library.if.ua/book/3/401.html
Кравченко, Є. Варіантність мовної норми в науковому стилі. // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2003. — Вип. 11, ч. 2. — С. 609-614.
Мовна норма - http://ukrainica.org.ua/ukr/content/1680/
Мальцева, К. С. Комунікативна норма в культурі: мовні стилі чоловіків і жінок. // Наукові записки. — К., 2002. — Спец. вип., ч. 1. — С. 124-130.
Мова як символічний код культури - http://readbookz.com/book/208/7859.html
Мовна норма - http://uk.wikipedia.org/wiki/Мовна_норма
Моностильова та полістильова культури. - http://readbookz.com/book/187/6743.html
Норма мовна - http://litopys.org.ua/ukrmova/um55.htm
Основні ознаки літературно? Мови - http://pidruchniki.com/1009121947598/dokumentoznavstvo/osnovni_oznaki_literaturno_movi
Рівні, стилі і типи спілкування - http://readbookz.com/book/174/5615.html
Соціокультурні та етнопсихологічні особливості спілкування. - http://readbookz.com/book/174/5617.html
Структура й функції спілкування. - http://readbookz.com/book/174/5612.html
Чорненький, Ярослав. Стилі сучасної української мови / Чорненький, Ярослав, Матвіїв, Галина // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2009. - № 40. - С. 15-21

.: Розділ: Мовознавство :: 2.11.2014 21.24.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: пгт Вороніж :: Запитання: 35276  
Марина запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, відшукати інформацію для дипломної роботи з теми: "Категорія просторових і часових відношень і засоби її вираження в англомовному художньому тексті". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марина!

Радимо Вам подивитися такі джерела:
1. http://otryvnoy.ru/literatura/sposobi_vidtvorennya_xudozhnogo_chasu_u.php - Способи відтворення художнього часу у постмодерністському англомовному тексті: курсова робота.

2. http://reftrend.ru/148729.html - Категорія теперішності та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі: автореферат.

3. http://nsportal.ru/vuz/filologicheskie-nauki/library/2014/01/09/vyrazhenie-prostranstvennykh-otnosheniy-v-angliyskom - Выражение пространственных отношений в английском языке.

4. http://www.dissercat.com/content/grammaticheskaya-kategoriya-prostranstvenno-vremennogo-kontinuuma-v-khudozhestvennom-tekste- - Грамматическая категория пространственно-временного континуума в художественном тексте (на материале английского языка).

5. http//www.newacropolis.org.ua/ua/mif2003.htm - Лоліна, Н.А. Ритм часу та його роль в художній творчості людини.

Література:
Авраменко, С.Р. Час у романі Енн Тайлер „Навігація по зірках”// Гуманітарний вісник. – Серія: іноземна філологія. – Число 5. – Черкаси, 2001. – 273с.

Бернадская, Н.И. Идейно-художественная функция временних смещений в композиции современного романа: Автореф. Дис.... канд.філол.наук. – К.: АН УССР, Институт литератури им. Т.Г. Шевченко, 1986. – 18с.

Колесникова, Л. Конструктивні потенції художнього часу // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип.4. – Дрогобич: Вимір, 2001. – С. 145-154.

Мещанинов, И.И. Члены предложения и части речи. – М.: Наука, 1978. – 204 с.

Обелець, Ю.А. Темпоральна структура можливих світів художнього тексту (на матеріалі англомовної прози): Автореф. Дис.... канд.філол.наук. – Одеса., 2006. – 21с.

П’ятничка, Т.В. Категорія теперішності та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі(на матеріалі прозових творів ХІХ – ХХ століть): Дис.... канд.філол.наук. – Львів.: ЛНУ ім.. І.Франка, - Львів, 2005. – 201с.

Покидько, Г.С. Наративні стратегії в романістиці Енн Тайлер // Гуманітарний вісник. – Серія: іноземна філологія. – Число 9. – Черкаси, 2005. – 406с.

Тарасова, Е.В. О многоаспектной природе времени (время физическое, перцептуальное, языковое, художественное и лингвистическое) // Человек и речевая деятельность. Весник Харьковского университета. – Харьков, 1989. – С. 33 – 37.

Тураева, З.Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное. – М.: Высшая школа, 1979. – 220 с.

Тураева, З.Я. Лингвистика текста. – М.: Правда, 1986. – 127с.
Fraisse Paul. The Psychology of Time. – N.Y.: Harper and Row Publishers, 1963. – 210p.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.11.2014 20.19.36 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.549183 seconds