Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 20 .:. Запитань у базі: 32811
   


Автор запитання: Дарія із міста: Кіровоград :: Запитання: 30961  
Дарія запитує:
Добрий вечір. Допоможіть знайти літературу для написання реферату на тему "Українська сакральна лексика" дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Даріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бірюкова, Олена Олександрівна. Лінгвостилістичні особливості української діаспорної поезії 60-80-х років ХХ століття [Текст] : сборник научных трудов / Олена Бірюкова. - Вінниця : Б. в., 2006. - 154 с.
Бірюкова О. Сакральна лексика у поезії української діаспори // Культура слова. – К., 2003. – Вип. 62. - С. 22 – 25.
Бірюкова, Олена Олександрівна. Лінгвостилістичні особливості української діаспорної поезії 60 - 80-х років ХХ ст. : автореф. дис. . канд. філол. наук : 10.02.01 / О. О. Бірюкова ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 2004. - 20 с.- http://disser.com.ua/contents/4329.html.
Вільчинська, Тетяна. Кодифікація сакрально-хтонічної лексики у «Словарі української мови» за ред. Б. Грінченка // Українське мовознавство. — К., 2008. — Вип. 38. — С.32–36.
Вільчинська, Тетяна Пилипівна. Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові XVII-XVIII ст. : [на матеріалах поет. текстів І. Величковського та Г. Сковороди] / Т.П.Вільчинська; [наук. ред. Н. В. Слухай] — Т.: Джура, 2008. — 423 с.
Вільчинська Т.П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові ХVII - ХХ ст.: автореф. дис... д-ра філол. наук / Т.П. Вільчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філології. — К., 2009. — 40 с.- http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09vtpupm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Випасняк Г.О. Агіографічні мотиви давньої української літератури в сучасній українській прозі: рецепція, трансформація: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Г.О. Випасняк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с.- http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10vgoprt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Випасняк Г. О. Агіографічні мотиви в сучасній українській прозі: монографія / Г. О. Випасняк. — Івано-Франківськ: Кушнір Г. М., 2012. — 251 с.
Гарбуз С. Спостереження над сакральною лексикою в Почаївському збірнику «Науки парохіальнїя» (1794) // Християнство й українська мова. — Львів, 2000. — С.157–164.
Гриньків К. Сакральні лексеми і вислови на палітрі гумору поеми Івана Котляревського «Енеїда» // «З його духа печаттю... ». — Львів, 2001. — Т.2. — С.187–193
Каторож Н. Стилістичне використання сакральної лексики та біблійних висловів у поезії Євгена Маланюка // Християнство й українська мова. — Львів, 2000. — С.500–508.
Климентова, Олена Вадимівна. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українських молитов) [Текст] : [монографія] / Климентова О. В. - К. : ППНВ, 2012. - 371 с. Михед, Павло Володимирович. Слово художнє, слово сакральне / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. — 177 с.
Неклесова В. Ю. Когнітивна природа власних назв на позначення часу: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / В. Ю. Неклесова ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. — О., 2010. — 20 с.- Неклесова В. Ю.
Когнітивна природа власних назв на позначення часу: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / В. Ю. Неклесова ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. — О., 2010. — 20 с.
Переломова О. С. Концепт сакрального часо-простору в структурній моделі художнього світу Олександра Олеся / О. С. Переломова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка . — 2009. — N 47. — С. 192-196.-
Росінська О.А. Символіка поезії В. Стуса: монографія / О.А. Росінська. — Донецьк: Ноулідж, 2010. — 202 с.
Стежка Ю. До питання взаємодії конфесійного й художнього стилів (лексичні оказіоналізми, утворені від сакральних лексем, в українських поетів 60–80-х pp. XX ст.) // Християнство й українська мова. — Львів, 2000. — С.420–427.
Скаб М.В. Концептуалізація сакральної сфери в українській мові: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / М.В. Скаб ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. — 36 с.- Скаб М.В.
Концептуалізація сакральної сфери в українській мові: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / М.В. Скаб ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2009. — 36 с.
Струганець Л. Відображення сакральної лексики сучасної української літературної мови у кодифікаційних працях XX ст. // Християнство й українська мова. — Львів, 2000. — С.428–435.
Християнство і українська мова : Матеріали наукової конференції. Київ, 5-6 жовтня 2000 року. - Львів: Видавництво ЛБА, 2000. - 516 с.
http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/37764/13-Kovtun.pdf?sequence=2
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1716/1/KOvtyn.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 14.03.2013 21.49.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Одеса :: Запитання: 30935  
Ганна запитує:
Доброго дня! Шановні, допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для дипломної роботи на тему "Місце етнокультурної лексики у змістовому наповненні підручників з рідної мови для 5-6 класів". Дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Адамович Г. Реалізація трансформаційної функції в сучасних підручниках з рідної мови // Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Сер.: педагогіка. — Тернопіль, 2001. — Вип.9. — С.94–98.
Бакум З.П. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: підручник / З.П. Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, О.М. Горошкіна, О.В. Караман. — К.: Ленвіт, 2009. — 400 с.
Варзацька Л. В. Лінгводидактичні засади особистісно зорієнтованого підручника з рідної мови й мовлення // Проблеми сучасного підручника. — К., 2007. — Вип.7. — С. 102–111.
Великожон, Вікторія Анатоліївна. Історія створення підручників з української мови: від давнини до 80-х років ХХ століття [Текст] / В. А. Великожон ; НДІ українознавства. - К. : НДІУ, 2008. - 88 с.
Галацька В. До питання про вивчення фольклору та народознавства у середній та вищій школі // Наукові записки/Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Сер.: Літературознавство. — Тернопіль, 2001. — Вип.10: До 130-річчя народження Володимира Гнатюка. — С.488–492.
Гудзик І. П. Лінгвонародознавчий компонент змісту навчання у підручниках з мови // Проблеми сучасного підручника. — К., 2003. — Вип.4. — С.172–177.
Дружененко Р.С. Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи: Автореф. дис... канд. пед. наук / Р.С. Дружененко ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 18 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05drsuos.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Карпенко Н. С. Реалізація психологічної складової у підручниках з української мови для ЗНЗ (на прикладі підручників для 5 класу) // Збірник наукових праць. — К., 2009. — Т.25. — С. 297–306.
Кирик, Наталія. З досвіду використання підручника «Рідна мова» 5 клас (автори: Л. В. Скуратівський, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф, Г. Т. Шелехова) // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки. — Житомир, 2004. — С. 179–181.
Клименко Н. М. Аналіз українознавчого змісту відомостей з української літератури у підручниках з української мови (5 клас) // Збірник наукових праць. — К., 2009. — Т.26. — С.210–216.
Кононенко В. Етнологічні засади вивчення української мови // Українська мова в освіті: Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 43–56.
Копаниця Л. Про концепцію нового підручника з українського фольклору // Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку. — К., 1993. — С.87–88.
Левченко, Тетяна. Збагачення мовлення учнів етнокультурознавчою лексикою та мовними символами // Теоретична і дидактична філологія. — К., 2008. — Вип. 5. — С. 234–243.
Литовченко В. М. Мовні критерії якості підручників з рідної мови // Наук. зап. — К., 2002. — Вип.7. — С.61–63.
Литвинюк О. І. Про використання українського фольклору в нових підручниках з іноземних мов для 5–7 класів // Літературознавство, «Просвіта» і духовний ідеал українця. — Кривий Ріг, 1994. — С.96.
Ляхоцька Л.Л. Виховний потенціал рідної мови в творчій спадщині Івана Огієнка: Автореф. дис... канд. пед. наук / Л.Л. Ляхоцька ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 22 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00lllsio.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Ляхоцька Л. Методичні засади створення підручника з української мови (за матеріалами творчої спадщини І.Огієнка) / Л. Ляхоцька // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника . — 2005. — Вип. 13. — С. 61-69.
Пономаренко, А. Формування мовної особистості в школі : ретроспективи і перспективи / Ангеліна Пономаренко // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 244–248.-http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=637
Симоненко Т.В. Формування національно-мовної особистості на уроках української мови в 5 - 7 класах: Автореф. дис... канд. пед. наук / Т.В. Симоненко ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 16 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00stvumk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Скуратівський Л. В. Функції, зміст і структура сучасного підручника рідної мови // Проблеми сучасного підручника. — К., 1999. — С.104–107.
Шепетко Ю. М. Сучасний електронний підручник з української мови: реалії і перспективи // Збірник наукових праць. — Бердянськ, 2009. — N4. — С.70–73.
Шляхова В. Українознавче наповнення нового покоління підручників рідної мови / В. Шляхова // Освіта і упр . — 2008. — 11, N 4. — С. 158-163.
Ярмолюк А. В. Реалізація системи вправ на вдосконалення тексту в підручниках з української мови // Проблеми сучасного підручника. — К., 2007. — Вип.7. — С. 171–178.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.03.2013 22.50.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Кіровоград :: Запитання: 30921  
Ганна запитує:
Доброго дня!Чи не могли б Ви підібрати літературу до тем: "Походження назв частин людського тіла в українській мові","Лексеми на позначення назв головних уборів(чоловічі, жіночі,дитячі)".Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Беркещук І. С. Структура словотвірних парадигм іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці, частин тіла, металів): монографія / І. С. Беркещук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам'янець-Подільський: Буйницький О.А., 2010. — 159 с.
Беркещук, Інна Степанівна. Дериваційний потенціал іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці, частин тіла, металів) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Беркещук Інна Степанівна ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с.
Довбня, Людмила. Розвиток семантичних структур лексем основного словникового фонду в українській та російській мовах (порівняльний аналіз назв частин тіла) // Гуманітарний вісник. — Переяслав-Хмельницький, 2008. — Вип. 16. — С. 322–324.
Дяченко Н. М. Проблеми вивчення соматизмів / Н. М. Дяченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2004. – № 14. – С. 216–219.-http://eprints.zu.edu.ua/1741/1/04dnmpvs.pdf
Кучман І. М. Дієслівні фразеологічні одиниці каузативної семантики з компонентом «частина тіла» // Науковий часопис. — К., 2007. — Вип.3. — С.211–219.
Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. пр. Вип. 16 / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди / Ред.: Л.А. Лисиченко. — Х., 2005. — 171 с.
Материнська О.В. Семантика найменувань частин тіла в англійській, німецькій, українській та російській мовах: Автореф. дис... канд. філол. наук / О.В. Материнська ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05movurm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Материнська, Олена Валеріївна. Типологія найменувань частин тіла [Текст] : [монографія] / О. В. Материнська ; голов. ред. В. Д. Каліущенко ; Донецький національний ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2009. - 295 с. - (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження ; т.5).
Материнська, Е. В. Типологія найменувань частин тіла [Текст] / О. В. Материнська. - Донецьк : ДонНУ. Т. 5 : Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. - 2009. - 295 с.
Русановська Т. В. Вторинна номінація у творенні комічного (на матеріалі сленгових соматизмів сучасних української й німецької мов): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Т. В. Русановська ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 23 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10rtvunm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дяченко Н. М. НОМІНАТИВНІ ПОЛЯ НАЗВ ОБЛИЧЧЯ ТА ЇХНІХ ДЕРИВАТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ-http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ling/2012_1_1/12.pdf
Обухова В.М., Ковальова І.Б.ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ЖАРГОНУ ЯК ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ-http://www.rusnauka.com/NIO/Philologia/obuhovakoval_ova.doc.htm
Т. В. Русановська. Національна ідентичність у фреймових структурах (на матеріалі сленгових соматизмів у сучасних українській і німецькій мовах)-http://archive.nbuv.gov.ua/portal//Natural/nvvnu/filolog_mov/2011_3_1/R1/Rusanovska.pdf
КОНФІКСАЛЬНІ СТРУКТУРИ ІЗ ДРУГИМ КОМПОНЕНТОМ -ОК В ІСТОРІЇ АФІКСАЛЬНОЇ СЛОВОТВІРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Качайло К.А.-http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/712.pdf
http://www.kazedu.kz/referat/153422
http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Philologia/3_101888.doc.htm
http://litmisto.org.ua/?p=1188

.: Розділ: Мовознавство :: 11.03.2013 20.23.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерия із міста: Киев :: Запитання: 30912  
Валерия запитує:
Доброго дня! допоможiть будь-ласка знайти iнформацiю на тему "Етимологічні та семантичні особливості запозичень та фальшивих друзів перекладача в українських перекладах англомовних документів підмови юриспруденції"
Наша відповідь:
Доброго дня, радимо Вам такий електронний ресурс:
Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів
http://www.bestreferat.ru/referat-162692.html
(там є також список літератури, який включає 98 джерел)

.: Розділ: Мовознавство :: 11.03.2013 16.25.43 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Київ :: Запитання: 30874  
Валерія запитує:
Доброго дня, допоможіть будь-ласка знайти матеріал на тему курсової роботи "Вербалізація концептів Success/Failure в англійській та українській мовах". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє!
Зверніться до наступних джерел:
1. Калініченко В.І. Образна складова концепту Success в американській мовній свідомості за результатами психолінгвістичного експерименту // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pzs/2009_9/26.pdf
2. Калініченко В.І. Ядерний зміст вербалізованих концептів УСПІХ, SUCCESS, НЕВДАЧА i FAILURE (на матеріалі сучасної української й американської художньої літератури та психолінгвістичного експерименту) // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/filolog_mov/2011_5_1/R3/Kalinich.pdf
3. Щербина С. М. Фразеологічна вербалізація концептів SUCCESSFAILURE в англійській мові // http://archive.nbuv.gov.ua/portal//Natural/nvvnu/filolog_mov/2011_3_1/R1/Shcherbyna.pdf
4. Калініченко В.І. Зіставна характеристика інформаційного змісту концептів УСПІХ/SUCCESS в українській та американській мовній свідомості за результатами психолінгвістичного експерименту // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/filolog/2009_5/R4/Kalinichenko.pdf
5. Ємельянова Л.Л. Специфіка метафоризації концепту "успіх" у моделі "success" як суб'єкт дії // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mova/2008_13/Mov13_09.pdf
6. Калініченко В.І. Інтерпретаційні поля концептів «успіх»/«success» в українській та американській мовній свідомості за результатами психолінгвістичного експерименту // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/apif/2010_5/kalinichenko.pdf
7. Гудзенко О. Об'єктивно-суб'єктивний ракурс дослідження концепту "життєвий успіх" // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Soc_dos/2010_889/Gudzenko.pdf
8. Калініченко В. Образний зміст концепту «успіх» в українській лінгвосвідомості за результатами асоціативного експерименту // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/Fil/2009_81_3/statti/67.pdf
9. Cніжко А. М. Семантична реконструкція фрейму УСПІХ в українській та американській мовних картинах світу // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/filolog/2009_5/R4/Snizhko.pdf
10. Калініченко В. -психологічні аспекти дослідження вербалізованих концептів «успіх», «невдача», «success» i «failure» (на матеріалі сучасної української та американської літератури) // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_95_1/statti/49.pdf
11. Андриенко А.А. Место концепта «успех» в типологической системе концептов и его универсальные лингвистические характеристики // http://vestnik-mgou.ru/arhivy/vestnik/2009/ling_3_2009.pdf#page=108

.: Розділ: Мовознавство :: 6.03.2013 19.08.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.35589 seconds