Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 38332
   


Автор запитання: Любов із міста: Перечин :: Запитання: 35791  
Любов запитує:
Доброго дня!підкажіть, будь ласка, інформацію до теми "Сполучувпність дієслів мовлення та мислення в сучасній українській літературній мові" (якщо можна з посиланням і на електронний варіант). Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Любов! Ознайомтеся з наданою інформацією:
Баракатова Н. А. Парадигма дієслова в сучасній українській мові : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н. А. Баракатова; Дніпропетр. держ. ун-т. - Д., 1999. - 17 c. - укp. Пошук видання у каталогах НБУВ
Досліджено дієслова сучасної української мови з повною парадигмою дієвідмінювання. Розглянуто особливості оформлення і функціонування афіксальних і просодичних ланцюжків та проаналізовано специфіку їх сполучуваності і взаємозв'язку. На підставі кількісних і якісних ознак змінної частини дієслівної парадигми виділено 30 флективних класів, які характеризуються різним ступенем наповненості.
Бойченко Н. О. Стійкі дієслівні сполуки у публіцистичному тексті: типологічні ознаки та експресивний потенціал : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. О. Бойченко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2002. - 18 c. - укp.
Проведено системно-функціональне описання стійких дієслівних сполук українського публіцистичного тексту. Розроблено підхід до вивчення стійких дієслівних сполук як лексико-граматичних аналітичних одиниць мови, що знаходяться на межі між вільними словосполученнями та фразеологізмами. Розглянуто фактори стійкості цих сполук. З використанням методу семного аналізу досліджено семантичні процеси у дієслівних компонентах та визначено тенденції їх сполучуваності з іменниковими компонентами. Охарактеризовано коло дієслів-дериваторів, які є найбільш продуктивними у творенні стійких дієслівних сполук. Розглянуто внутрішню валентність стійких дієслівних сполук, їх синтаксичні функції та зв'язки у реченні. . – Режим доступу
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02bnooep.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
. Дишлева С. М. Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів : автореф. дис... канд. філол. наук / С. М. Дишлева; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 18 c. – укp. . – Режим доступу:
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/320/3/Dyshleva.pdf
Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в СУЧАСНІЙ українській ЛІТЕРАТУРНІЙ мові. – Режим доступу:
http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/99423-4.html
http://uk.orgsun.com/abstracts/1/20082-1.php
КУЛЬТУРА МОВИ НА ЩОДЕНЬ Київ Видавництво «ДОВІРА» 2000. – Режим доступу:
http://artemis.at.ua/_ld/1/147____-.----2000.pdf
Каленич В. М. Двоскладні речення з одновалентними дієслівними предикатами в українській мові : Автореф. дис... канд. філол. наук / В. М. Каленич; НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2007. - 19 c. - укp. Пошук видання у каталогах НБУВ
Комплексно досліджено структуру та семантику двоскладних речень з одновалентними дієслівними предикатами в українській мові. З'ясовано семантико-граматичну природу таких предикатів. Виокремлено та проаналізовано їх семантичні типи, групи й особливості сполучуваності з суб'єктами. Визначено основні чинники ситуативної одновалентності дієслівних предикатів. Розглянуто семантико-синтаксичну та формально-граматичну структуру елементарних і неелементарних двоскладових речень, породжених одновалентними дієслівними предикатами, особливості функціонування валентно невзаємозв'язаних компонентів у таких реченнях.
Кульчицький І. М. Огляд підходів до семантичної класифікації дієслівної лексики [Електронний ресурс] / І. М. Кульчицький, М. О. Лукач // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2013. - Вип. 34. - С. 112-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_34_35.pdf
Лахно Наталія Валентинівна. Префіксальна сполучуваність дієслів руху в сучасній українській мові : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України; Інститут української мови. — К., 2006. — 336арк. — Бібліогр.: арк. 233-264. . – Режим доступу
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/242818.html
Лахно Н. В. Префіксальна сполучуваність дієслів руху в сучасній українській мові : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н. В. Лахно; НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2006. - 19 c. - укp. Пошук видання у каталогах НБУВ
Розглянуто мотиваційні відношення дієслів лексико-семантичного поля руху та їх префіксальних дериватів. Встановлено особливості словотвірного потенціалу парних та непарних дієслів руху (ДР) на підставі комплексного аналізу їх семантичної структури з урахуванням місця, яке вони посідають у мікроструктурі лексико-семантичного поля. Визначено семантичні типи основ-мотиваторів та закономірності розвитку їх семантичної структури, типи багатозначності та семантичні компоненти, релевантні для диференціації лексико-семантичних варіантів (ЛСВ). Виявлено закономірності префіксальної сполучуваності парних та непарних ДР на рівні ЛСВ та визначено ієрархію семантичних чинників, що впливають на реалізацію їх дериваційних можливостей. Наведено реєстр питомих українських дієслівних префіксів, що входять до словотвірної структури досліджених мотиватів.
Леута, О. І. Валентнісно-інтенційні характеристики як основа сполучуваності дієслів у складі синтаксичних структур. // Проблеми граматики і лексикології української мови. — К., 1998. — С. 25-31 А587590 . 35974
Лихошерстова Н. Є. Семантико-стилістичний аспект субстантивації дієприкметників в українській мові : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. Є. Лихошерстова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2001. - 17 c. - укp. . – Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мединська Н. М. Структура семантичного поля дієслів багатократно-дистрибутивної і розподільної дії : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. М. Мединська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2000. - 19 c. - укp.
Проведено аналіз дієслів БДД і РД формальними засобами вираження дистрибутивності, охарактеризовано дієслова БДД і РД за внутрішніми інтенційними ознаками і синтаксичною сполучуваністю. Встановлено специфіку дієслів БДД і РД у заповненні ними позицій у структурі простого речення. . – Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/www.nbuv.gov.ua&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Морфологічні норми сучасної української літературної мови у професійному мовленні. – Режим доступу:
http://5fan.info/polotratyjgejgerna.html
Науковий вісник Київського гуманітарного інституту / ред.: В. Кузьменко. - К. : "Знання" України, 2001. - 64 с. - (Філол. науки; N 1). - укp.
Проаналізовано погляди представників сучасних вітчизняних і зарубіжних шкіл щодо проблеми сполучуваності лексичних одиниць у складі синтаксичних структур.
Паньков, Микола Іванович.Семантична структура дієслів мовлення в сучасній українській літературній мові / М. І. Паньков // Записки з загальної лінгвістики . – 2001 . – Вип.3 . – С. 101-107. . – Режим доступу:
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:520892/Source:default
Попенко, О. Валентність і синтаксична сполучуваність дієслів інтенсивної дії з префіксом ви- та конфіксом ви-…-ся. // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2004. — Вип. 8. — С. 26-35 Бп15750-8 . 317335
Романова, В. М. Дієслівна сполучуваність і методика навчання української мови як іноземної. // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Лінгвапакс-8. Сер. — К., 2001. — Вип. 5. — С. 296-300 Бп15597-5 . 193823
Сполучуваності слів у мовленні Типи сполучуваності Помилки, пов’язані з порушенням сполучуваності слів у мовленні. – Режим доступу:
http://www.testsoch.info/spoluchuvanosti-sliv-u-movlenni-tipi-spoluchuvanosti-pomilki-pov-yazani-z-porushennyam-spoluchuvanosti-sliv-u-movlenni/
Таукчі О. Ф. Теоретичні аспекти вивчення іменної і дієслівної лексичної сполучуваності в англійській, українській і російській мовах : Автореф. дис... канд. філол. наук / О. Ф. Таукчі; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2006. - 19 c. - укp.
Вперше проведено теоретичне та практичне дослідження сутності та закономірностей феномена лексичної комбінаторики на матеріалі англійської, української та російської мов. Проаналізовано різні теорії сполучуваності мовних одиниць у ретроспективі та на сучасному етапі розвитку вітчизняної та зарубіжної лінгвістики. З урахуванням останніх лінгвістичних концепцій обгрунтовано твердження, що мова - це гігантський мнемонічний конгломерат без єдиної будови, що знаходиться у стані постійного руху та змін. Розроблено принципово нову концепцію лексичної комбінаторики. Сформульовано основні правила, за якими лексичні одиниці англійської, української та російської мов з'єднуються одна з одною з урахуванням особливостей кожної з мов. Виведено універсальну формулу лексичної сполучуваності, на базі якої обгрунтовано визначення феномена лексичної комбінаторики та детально описано сутність процесу створення . – Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06tofurm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Твердохліб Ю. Г. Семантичні параметри функціонування перформативних речень у сучасній українській мові : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ю. Г. Твердохліб; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 c. - укp.
На підставі результатів вивчення значного фактичного матеріалу з'ясовано співвідношення між значенням перформативного речення та його ілокутивною силою (ілокутивним актом, що виявляється за допомогою речення). Розглянуто перформативні дієслова як необхідний компонент структури даного речення, які згруповано відповідно до мети, що ставить мовець, презентуючи ілокутивний акт. Запропоновано таксономію перформативних дієслів. Згідно з підсумками аналізу функціонування перформативних речень з модальними словами доведено, що функція модальних слів у семантичній структурі перформативів зумовлюється типом ілокутивного акту, їх сполучуваністю з певним класом перформативних дієслів і характером взаємодії значення речення з певними мовними принципами. . – Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04tygsum.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Теоретичні аспекти вивчення іменної і дієслівної лексичної сполучуваності в англійській, українській і російській мовах 2006 года. Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / О.Ф. Таукчі; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с. — укp. . – Режим доступу:
http://disser.com.ua/contents/6267.html
УВАГА — ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ!/ М. П. КОЧЕРГАН. – Режим доступу:
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine14-17.pdf
Хомич В. І. Темпоральні синтаксеми в атрибутивному значенні. [Електронний ресурс] / В. І. Хомич, А. М. Кайдаш. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки . - 2013. - Кн. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2013_2_33.pdf
Шумарова, Наталья Петровна. ”Зустрічатися можуть люди, а помилки трапляються” : мова йде про дієслова і їх сполучуваність із іншими словами / Наталья Петровна Шумарова; беседовала Д. Горская // Факты и комментарии. — 2013. — 15 июня. - С. 14.
Якункіна Ю. О. Класифікаційні ознаки дієслів мовлення в системі дієслівної лексики сучасної української літературної мови [Електронний ресурс] / Ю. О. Якункіна // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки . - 2013. - Кн. 2. - С. 257-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2013_2_50.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 23.12.2014 17.37.11 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тімеа із міста: Ужгород :: Запитання: 35764  
Тімеа запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, найти статтю Аніко Берегсасі, Степана Черничко "Угорсько-українські міжмовні контакти в антропонімії". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Ми звернулися до наукової бібліотеки Прикарпатського університету ім. Стефаника, оскільки ця доповідь заявлена на конференції, яка проходила в університеті 2011 р. Сподіваємось, що вони надішлють її нам. Повідомте нам адресу Вашої електронної пошти на e-mail: dovidka_dnpb@i.ua, щоб ми переслали Вам відповідь наших колег, і матеріали, якщо вони знайдуться.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.12.2014 19.23.49 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Свєта із міста: Київ :: Запитання: 35719  
Свєта запитує:
Мовленнєва агресія в непрямій комунікації
Наша відповідь:
Доброго дня, Свєто! Ознайомтеся з наданою інформацією:
Агрессия понятие и сущность. – Режим доступу
http://www.bestreferat.ru/referat-254679.html
Балакірєв К. О.
Відвід агресії як функція мовленнєвого етикету та механізм її реалізації [Електронний ресурс] / К. О. Балакірєв // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки . - 2013. - № 9(1) . - С. 132-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_9(1)__26.pdf
ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ: ПРИЧИНИ ТА ПРОЯВ /Дідик Анна Віталіївна, . – Режим доступу
http://bubook.net/book/135-studenski-naukovi-zapiski/22-verbalna-agresiya-prichini-ta-proyav.html
Вербальная агрессия как коммуникативно-прагматическое явление. – Режим доступу
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=832&article_id=13464&page=&sort=fio&sort_napr=asc
Визначення мовної агресії. – Режим доступу
http://ukreferat.com/70665-Rechevaya-agressiya.html
Власова Е.В. Речевая агрессия в печатных СМИ. . – Режим доступу
http://student.zoomru.ru/adv/rechevaya-agressiya-v-pechatnyh-smi/247080.1968723.s1.html
"Вплив мовленнєвої агресії на особистість сучасних школярів". – Режим доступу
http://5fan.info/jgernaqasbewqasyfs.html
ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ
http://www.lib.csu.ru/texts/diss/005342.pdf
Гуз О. П., ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ У ...
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
Засоби вираження негативної оцінки та негативних емоцій в ...
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
й психологічні категорії є основними компонентами процесу комунікації. В останній час у ... ми і граматичними), мовленнєвими тактиками, що репрезентують україн- ... накопичення негативної енергії, запобігти стресу, вияву агресії. .... стежується частіше, непрямо (Провалитесь, проклятые сорванцы! Чтобы ...
irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?...
Ігнатьєва С. Є.
Мовленнєва агресія у сучасному щоденниковому дискурсі [Електронний ресурс] / С. Є. Ігнатьєва // Психолінгвістика . - 2013. - Вип. 12. - С. 177-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2013_12_25.pdf
комунікативна толерантність/інтолерантність студентів здіа
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
агресія та пряма і непряма вербальна агресія респондентів, зв'язок агресії із ... комунікації, аби визначити рівень толерантності/інтолерантності у.
irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?...
ЗВ'ЯЗОК ПЕРЕЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХКОНФЛІКТІВ ТА АГРЕСИ
ВНОГО РЕАГУВАННЯУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ О.М.Ічанська, Н.І.Погорільська. – Режим доступу
http://www.er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/10356/1/Зв'язок переживання внутрішньоособистісних конфліктів та агресивного реагування у студентів-психологів.pdf
Ігнатьєва С. Є. Мовленнєва агресія у сучасному щоденниковому дискурсі [Електронний ресурс] / С. Є. Ігнатьєва // Психолінгвістика . - 2013. - Вип. 12. - С. 177-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2013_12_25.pdf
Речевая агрессия в непрямой коммуникации: Библиогр.168 назв. . – Режим доступу
http://www.dissercat.com/content/rechevaya-agressiya-v-nepryamoi-kommunikatsii
До проблеми вербальної агресії в педагогічному дискурсі/ Ю. О. Дем’янова. – Режим доступу
http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukraїnskij-smisl-1-2012/do-problemi-verbalnoї-agresiї-v-pedagogichnomu-diskursi/
Гуз О. П., ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ
У МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ. – Режим доступу
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2010_13_28.pdf&ei=R36OVLRWyPvLA_ShgMAF&usg=AFQjCNGI_uYU-E6w0CtyBBpfNp1cPu11Zg&cad=rja
Завражина Г. В. Мовленнєва агресія та засоби її вираження в масмедійному політичному дискурсі України (на матеріалі російськомовної газетної комунікації). . – Режим доступу
http://disser.com.ua/content/341660.html
МОВЛЕННЄВА АГРЕСІЯ У СУЧАСНОМУ ЩОДЕННИКОВОМУ
ДИСКУРСІ/Світлана Ігнатієва. – Режим доступу
1.http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http://ukreferat.com/70665-Rechevaya-agressiya.html&ei=jHmOVM-rA4q9ygPeg4GADQ&usg=AFQjCNHn1SgU2xCf7x1sdXNg-4m8WG0A8w&cad=rja
2.http://ukreferat.com/70665-Rechevaya-agressiya.html
3.http://referatu.net.ua/referats/7569/178164
Непрямий мовленнєвий акт. – Режим доступу
http://uk.wikipedia.org/wiki/Непрямий_мовленнєвий_акт
ОМОВЛЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПІСЕННОГО. – Режим доступу
http://zavantag.com/docs/298/index-1206106.html
ПАРЕМУЗАШВИЛИ Эка Элгуджевна РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В НЕПРЯМОЙ КОММУНИКАЦИИ. – Режим доступу
http://fullref.ru/job_39d6191a08df2fff359a0b952378928d.html
Особливості мовленнєвої агресії в інституціональному дискурсі ...
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
інтересу на проблемах функціонування мови у сфері масової комунікації. ... чи свої дії відповідними вербальними засобами. ... користовується непряме, приховане протиставлення своїх професійних й моральних якостей, так ...
irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?...
Причини виникнення тривожності та агресивності у молодшого школяра. – Режим доступу
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua;yandsearch;web;;&text=&etext=539.NcuvTXlm3nvGNzRJiGPh72XwGo8zqwEX3O1AM4ZxJXDNlF5ER25SA6OatVPbs-nv-_w-3g3b8H85_QcSaTIBdF7F_xl54L33b5pJoMyNlGPASGR0pPlEe9HC5j_tEArsZ38PAIn7ggDCfwO0eqabzS6qAD9iB9NQsGGrzKcKESqpYYcYN0GotaED7BEUgCnzbVT0hZYkOWpMqbskDxKH8z9UqV9XJ8R7hABWdJJpQAHd3h4L6iREjshiUX4TRQmUbzXAwFSYhJYpEKCnT_3-Y8_UBEx6c7sbKboRxxfxERzmt3GfeResxeJsWnEN9o3g.ff49078c551c6faf70516f4db0d5231337272f86&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO7iooTyKrIJ6nDKj7aRAxcryZxR4MuNnFjh55lPudLY2PtIWvA7NjEQ3zZwFFIMc9Du2XTtRjzNaYOiYTnicBfJ1AkWF8KFCWs_bWeVUuUHPBOjEc38Ev_cZHde-3PSFemZf1yV_wQ4D8imDB95RJ1ibbM-Q9Uh73P5B6xySsctcBhrIOgeNfah2AmPu-S1v01KAo08COJS_ZYH7uiGaOKy-eEN9R9_MJ50EnbTBmO-y1OSbM6CvgB2&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEJSUGRVWTc4dTdTWU81V2lWaGEzSWQ0ZFdmWHF6R19HdVBfZTZIM1luY0hjcFlpZWtyaUFFV3FubGtFTDdybTktNzJadTNrMWF6VDNwSEZGaU9kbmU1bTRfR0J0SnV0R1MzWmVtWjZMU0I&b64e=2&sign=e932a0cba110e97bee3896f394a44099&keyno=0&l10n=ru&cts=1418627237221&mc=6.317920819032545
Проблема мовленної агресії в педагогічній практиці : семінар. – Режим доступу
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua;yandsearch;web;;&text=&etext=539.Vcx-YGUzujpLbr-rMRWFs7eI3VG2NuIr8dvTy8IbMgGT2VUC2TYeoXjbKz3vTit-Rhm_BdmdoEMPkqgo0xr1TVzFON9puekTvaoBHYaq_aIpivNJAGYqIKPKnlaALqLJuVLjEkrsaSAWShpd-jVEEhaEFbCFjNiGUA11m5nqlt-hJTzPWkk6jmdU7R33IbhhnmJH1SIyq1-1qGCY6vVulHq2TfLv7FClbz-ZWijRKKYhC2yZNSv7ylZcZNk7YHeTA_l-FQE2nWWtdH9GEc-DD0TrZc5DxIHJrPHKhfowKXpiZnDJc6Sms75hn_JF-p1C5eHOBTFILuLaFSFQH8_HYg.3ce0835f59ebdc472c32588046ec3e5e7ee15772&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeOdIG0IFbG-_zY17mq2q_ElRvdLapP_sFwoPJtfNUWQYBtxjlTZ7GykVHv-AaeOCdbGmSDHsio4r7cUwj57kRWI2iaC22VolkHaxWJQbWRLqmXCsEHa4KurSf0mxYE7ZldOIWtJ1VN7PWoDJ8NNHJyblvCv7oJEAZbhfGaz8pdgxO66oazVXtRVUKixRxmuD7dv_zbODJ-Y5Rf7ss6j8XJ-NvPyALGmkDizYTMDCWf6t&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2ROejB6RUtzS0dSZnMxQkZoenlEa1dCbW1JQXVrR3JjdmVDMXVvQXRzWjk3elVMaEJwbFpTOWFnaE5jeVZ2S25LRWk3Mi1vWFFuVWx5Y21QaUctYkNUR3V6NjR3WW9udENIcHo4SElMaGJBNlBOV3VUTHdJcnNFV3RPR05GOTZuaXhuQ0pCOHFfQUVaS09iZmhzc1ExYVhJUGVBVkxTYUE4RDhZYXplS3pfV185LTN0NElMNkJ0UUFWM3FqemdVMnhOZGlPdnk3OUpCWkZ4ZkpEcGVObw&b64e=2&sign=03cd0ee864386e75ecc0b8a8e05e6ccf&keyno=0&l10n=ru&cts=1418626338661&mc=5.98333256100479
Психологічні особливості підліткової агресивності. – Режим доступу
http://ua-referat.com/Психологічні_особливості_підліткової_агресивності
РЕЗУЛЬТАТИ ДИНАМІКИ ЗМІН ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ ПОДОЛАННЯАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ Бубнова Ольга Георгіївна, . – Режим доступу
http://www.univerua.rv.ua/VNS2/Bubnova_O.G.pdf
Речевая агрессия в непрямой коммуникации (на материале русской классической и современной литературы) . – Режим доступу
http://siberia-expert.com/news/rechevaja_agressija_v_neprjamoj_kommunikacii/2013-09-04-679
http://www.dslib.net/russkij-jazyk/rechevaja-agressija-v-neprjamoj-kommunikacii.html
Речевая агрессия: коммуникативно-дискурсивный подход. – Режим доступу
http://netess.ru/3jazykoznanie/91351-1-rechevaya-agressiya-kommunikativno-diskursivniy-podhod.php
РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ :КОММУНИКАТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД ВОРОНЦОВАТатьяна Александровна. – Режим доступу
http://www.lib.csu.ru/texts/diss/005342.pdf
Технологічні аспекти вербальної та невербальної комунікації. . – Режим доступу
http://readbookz.com/book/174/5624.html
Функції компоненту в конфліктному дискурсі
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
лення-компліменти вживаються як прийом вербальної агресії, що виконує ... Насмішка – один із засобів непрямого вираження негативних емоцій через .... Кузенна Н. Мовний акт “комплімент” в сучасній комунікації / Наталя Кузенна ...
irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?...

.: Розділ: Мовознавство :: 14.12.2014 19.22.14 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Кременчук :: Запитання: 35695  
Антоніна запитує:
Музичні терміни у поезіях Ліни Костенко
Наша відповідь:
По-перше, добрий день! Привітання - ознака ввічливості.

Для вас, Антоніно, підібрані такі матеріали:

Барабаш С. Філософія осягнення світу: Про лірику Ліни Костенко. // Дзвін. – 2003. – № 4. – С. 142-145.

Бондаренко А. “Усі вже звикли: геніїв немає…” (художнє мово мислення поетичного циклу Ліни Костенко “Силуети”). // Урок української. – 2004. – № 8-9. – С. 24-27.

Брюховецький В.С. Ліна Костенко: Нарис творчості. – К.: Дніпро, 1990. – 262 с.
Гуцало Є. Ліна Костенко: [Про неї та вірші]. //Золотий гомін. Українська література: Хрестоматія для 11 кл. середньої школи. – К.: Освіта, 1995. – С. 509-530.

Дишлюк І. М.Образне вживання музичних термінів у Поезії Ліни Костенко
// Вісн. Харк. ун-ту. Сер.: Філологія. – Х., 2000. – No491. – С. 634–638.

Жулинський М. Лицарство Духа: [Про Ліну Костенко]. // Вітчизна. – 2000. –№ 3-4. – С. 2-5.

Ліна Костенко: Життєвий і творчий шлях, вірші. // Живиця: Хрестоматія укр. літ. ХХ ст.: У 2 кн. – Кн. 2 / За ред. М.М. Конончука. – К.: Твім інтер, 1998. – С. 387-422.

Сафонова А. Особливості поетичного стилю Ліни Костенко. // Дивослово. – 2002. – № 3. – С. 30-32.

Сизоненко О. Зоря і хрест Ліни Костенко: Назустріч діамантовому ювілею. // Літературна Україна. – 2005. – 10 бер. – С. 1,6.

Таран О. Поетика печалі в художньому світі Ліни Костенко. // Українська мова та література. – 2004. – Ч. 15. – С. 19-23.

Рябова Н.В. Мовно-стилістичне використання музичної термінології в поезіях Ліни Костенко // «Південний архів» (філологічні науки) . Випуск 1. – Херсон. – 1998. – С. 105-108.
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/163/1/рябова.pdf

Лексика на позначення музичних понять у поетичних творах Ліни Костенко
http://bibl.com.ua/muzika/32151/index.html

Життя і поезія Ліни Костенко
http://www.kazedu.kz/referat/108396

Матеріали до практичного заняття на тему «Концептуальність поетичної мови Ліни Костенко»
http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/litvinova/litvinova_z_lina_kostenko.pdf

СТАВИЦЬКА Л.О. «ГАРМОНІЯ КРІЗЬ ТУГУ ДИСОНАНСІВ…»
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine38-5.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 10.12.2014 23.23.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тімеа із міста: м. Ужгород :: Запитання: 35693  
Тімеа запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал до курсової роботи на тему: "Українсько-угорська взаємодія на ономастиці Українських Карпат", зокрема, з великою увагою на антропонімію. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо матеріали з Вашої теми:

1. БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОНОМАСТИКИ: бібліогр. покаж. / Національна академія наук України, Інститут української мови. – К., 2013. – 371 с. - Режим доступу: http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department6/Documents/biblioteka-ukrajinskoji-onomastyky.pdf
2. Вербич С. Географічні назви Карпатського регіону й проблема їх етнолінгвістичної інтерпретації / С. Вербич // Етнічна історія народів Європи . - 1999. - Вип. 1. - С. 8–12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_1999_1_5.pdf
3. Галас К.Й. О некоторых топонимах украинско-венгерского этнического порубежья // Исследование финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязи с языками и литературами СССР: Тезисы докл. Всесоюзного научн. совещания финно-угроведов. – Ужгород, 1977. – С. 16–17.
4. Зикань И.В. Топоним Sal?nk // Слов’янсько-угорські міжмовні та літературні зв’язки: наук.-тематичний зб. / Відп. ред. П.М. Лизанець. – Ужгород, 1970. – С. 132–133.
5. Зубов М.І. Слов’янські міжмовні міфоомоніми (на матеріалі слов’янських, німецької та угорської мов) // Слов’янський збірник: Зб. наук. праць / Відп. ред. А.К. Смольська. – Одеса, 1996. – Вип. І–ІІ. – С. 128–131.
6. Карпенко Ю. О. Давньоєвропейська гідронімія в українських Карпатах / Ю. О. Карпенко // Мовознавство. - 2001. - № 6. - С. 27-31. – [Аргументовано належність до давньоєвропейських гідронімів карпатських назв типу Полтва, Полуй, Свидник, Совиця, Свиняк, Манівка. Слов'янська адаптація іншомовних гідронімів слугує досить надійним хронологізатором, доводячи, що слов'яни з'явились у Прикарпатті у I тис. до н. е., а в Закарпатті - не пізніше V - VI ст. н. е.].
7. Копцюх Б. Середовище прикарпатських етнонімних топонімів / Б. Копцюх // Етнічна історія народів Європи . - 2008. - Вип. 27. - С. 130–136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2008_27_23.pdf
8. Кровицька О. Дмитро Бучко. Походження назв населених пунктів Покуття. – Львів: Світ, 1990. – 144 с. / О. Кровицька // Збірник НТШ. Праці Філологічної секції: статті (літературознавство, мовознавство), матеріали, критика і бібліографія. – 1995. – Том 229 (CCXXIX). – С. 564-567.
9. Лизанец П.Н. О венгерских заимствованиях в украинских говорах Закарпатья (на материале названий рельефа) // Вопросы финно-угорского языкознания. – 1967. – Вып. IV. – С. 123–130.
10. Лизанець П.М. Проблеми, пов’язані з перейменуванням угорських населених пунктів на Закарпатті // Тези доп. та повід. VI республ. ономастичної конф. (Одеса, грудень 1990 р.). – Одеса, 1990. – Ч. ІІ. – С. 65–66.
11. Оронімія українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 берез. 2010 р. / НАН України [та ін.] ; ред. кол.: С. В. Мельничук [та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. - 71 с.
12. Пилаш М.И. Мифоантропонимия русских и венгерских сказок // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія: Філологія. – Ужгород, 1996. – Вип. 2. – С. 42–59.
13. Піцура Т. Запозичення як джерело збагачення побутової лексики українських говорів Карпат / Т. Піцура // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства . - 2012. - Вип. 17. - С. 45-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2012_17_11.pdf
14. Студії з ономастики та етимології-2004 / ред.: О. П. Карпенко; НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2004. - 316 с. – [Розглянуто лексико-семантичний та морфолого-синтаксичний способи творення ойконімів Прикарпаття та південно-східної Волині. Проаналізовано роль апелятивно-антропонімічних особових назв у творенні прізвищ Бойківщини. Висвітлено проблеми дослідження середньовічної ономастики Карпат, питання антропонімії краю та суміжних територій, праслов'янської гідронімії Карпат, мікротопонімії регіону].
15. Сюсько М.І. О венгерских заимствованиях в украинской карпатской народной зоонимии // М-лы всесоюзного научн. совещания. – Ужгород, 1977. – С. 69–70.
16. Торчинський М. М. Українська ономастика: історія, сьогодення, перспективи / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми філології та перекладознавства . - 2013. - Вип. 6(1). - С. 217-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apftp_2013_6(1)__29.pdf
17. Франко З. Хто ми? Звідки родом? / З. Франко. – К., 1990. – 110 с.
18. Худаш М. Українські карпатські і прикарпатські назви населенних пунктів (відапелятивні утворення) : Моногр. / М. Худаш; НАН України. Ін-т народознав. - Л., 2006. - 452 c. [Розглянуто питання походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (ойконімів), утворених від загальних назв (апелятивів), а також назви відантропонімного і гідронімного походження].
19. Худаш М. Л. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення) / М. Л. Худаш, М. О. Демчук. – К. : Наукова думка, 1991. – 268 с.
20. Худаш М. Л. Украинская антропонимия ХІ – начала ХІХ вв. (мужские имена) : автореф. дис. ... доктора филол. наук : 10.02.02 – язики народов СССР (укр. язык) / М. Л. Худаш. – Ужгород, 1980. – 45 с.
21. Чижмар О. В. Ґренджа-Донський - засновник нової української літературно-художньої антропонімії на теренах Закарпаття / О. Чижмар // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства . - 2011. - Вип. 15. - С. 386-391. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2011_15_94.pdf
22. Чучка П. Антропонімія Закарпаття / П. Чучка. – Ужгород, 2008. – 672 с.
23. Чучка П. П. Прізвища закарпатських українців : Іст.-етимол. слов. / П. П. Чучка. - Л. : Світ, 2005. - XLVIII, 702 c. – [Розглянуто загальні питання теорії прізвища, історію становлення даного феномену та специфіку функціонування родових назв в Українських Карпатах. Висвітлено питання глобальних національних і регіональних ознак прізвищевих назв, їх варіантності, лексичного значення, морфемної будови].
24. Чучка П.П. Відтворення українських онімів графічними засобами угорської мови // Відтворення українських власних назв (антропонімів і топонімів) іноземними мовами: Доп. та повід. Міжнар. наук. конф. (Київ, 7–8 грудня 1993 р.). – К., 1995. – С. 166–172.
25. Чучка П.П. Про угорські імена в українських говорах Закарпаття // Тези доп. ХІХ наук. конф.: Серія мовознавча. – Ужгород, 1965. – С. 33–36.
26. Чучка П.П. Типы славянизмов в антропонимии венгерского этноса Закарпатья // Исследование финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязи с языками и литературами СССР: Тезисы докл. Всесоюзного научн. совещания финно-угроведов. – Ужгород, 1977. – С. 82–83.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.12.2014 20.05.12 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.439102 seconds