Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 35171
   


Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 32862  
Оля запитує:
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, знайти літературу з теми "Дискримінація за мовною ознакою". Для курсової. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агентство Европейского Союза по основным правам (АОП). Тенденции и события 1997-2005 – Борьба с этнической и расовой дискриминацией и содействие равенству в Европейском Союзе : [доклад] — [К.]: [б. и.], 2007. — 52 с.:
Архангельська А.М. Маскулінність та фемінінність як соціокультурні категорії на тлі слов'янського антропонімікону // Мовознавство. - 2006. - № 1. - С.83-92.
Бардіна Н. В. Мова як ознака нації: три вири проблеми // Записки з загальної лінгвістики. — Одеса, 2002. — Вип.5: Мова та національна свідомість. — С.7–19.
Демчук Л. Р. Мова як національна ознака українця // Збірник наукових праць. — К., 2009. — Т. 23. — С.216–223.
Замковая, Наталія. Статус «національної меншини» та можливості мовної дискримінації мовно-етнічних спільнот у національних державах // Наукові записки. — К., 2012. — Вип. 4 (60). — С. 223–233.
Ковальова Т. В. Регулювання мовних відносин в умовах демократичного врядування // Демократичне врядування: наука, освіта, практика. — К., 2009. — Т. 3. — С. 17–19.
Коляска І.В. Освіта в Радянській Україні : Дослідж. дискримінації і русифікації: Пер. з англ. з допов. і дод. — [Торонто]: Peter Martin Associates, Б. р. — XVII, 246 с.
Лендьел М. О. Проблема дискримінації етнічних меншин: варіанти вирішення // Державне регулювання міжетнічних відносин в Закарпатті. — Ужгород, 1997. — С.67–71.
Майборода О. Українська мова: на кухнi, для офiцiозу та застiлля? // Україна молода. - 2005. - 2 серп. (№ 140) - С.10.
Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди. / [упорядкув. Є. Ю. Захарова] — Х.: Права людини, 2009. — 354, [1] с.: табл.
Рекомендації Європейських інституцій щодо боротьби з дискримінацією в Україні / [Укр. Гельсін. спілка з прав людини] — Х.: Права людини, 2008. — 321 с.
Рекомендації ООН щодо боротьби з дискримінацією в Україні / [Укр. Гельсин. спілка з прав людини] — Х.: Права людини, 2008. — 119, [1] с.
Сергєєва, Олена. Історія розвитку державного регулювання мовних відносин у Франції // Актуальні проблеми державного управління. — Одеса, 2010. — Вип. 4 (40). — С.60–62.
Соловей, Анатолій. Українсько-російські відносини та мовна політика в Україні: історіографічний погляд // Наукові записки. — К., 2008. — Вип. 39. — С.317–329.
Татаренко О. Принцип андроцентризму в системі мовних координат і сучасний гендерний рух // Мовознавство. - 2005. - № 1. - С.3-25.
Ткаченко Є.В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Є.В. Ткаченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2009. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09tevvpa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Чаплик М.М. Росіяни в Україні (1989 - 2001 рр.): історико-демографічний аспект: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / М.М. Чаплик ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07cmmida.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Черненко Г. А. Мовний аспект ейджизму: про дискримінаційний ціннісний концепт неповага до молодших // Вісник. — Черкаси, 2009. — Вип. 169: Сер. : Філологічні науки. — С.199–203.
Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні-http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
http://r-u.org.ua/arhiv/politika/7145-news.html
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Мовознавство :: 23.11.2013 18.08.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олександра із міста: полтава :: Запитання: 32854  
олександра запитує:
Будь ласка, допоможіть знайти матеріал по темі Фразеологія англійської мови.Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:

1. Ажнюк Богдан Миколайович
Английська фразеологія в культурно-етнічному висвітленні / Богдан Ажнюк ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім О. О. Потебні. - К. : Наук. думка, 1989. - 132,[2] с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 123-133. Лексикогр. джерела с. 130-131. Худож. літ. с. 132-133

2. Алехина, Анфиса Ивановна.
Семантические группы во фразеологии современного английского языка / Анфиса Алехина. - Минск : Вышэйш. шк., 1978. - 159 с

3. Английская фразеология в функциональном аспекте : сб. научн. тр. - М. : Б. и, 1989. - 140 с

4. Арсентьева Елена Фридриховна
Сопоставительный анализ фразеологических единиц : (На материале фразеол. единиц, семантически ориентир. на человека в англ. и рус. яз.) / Елена Арсентьева,. - Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1989. - 123,[3] с. ; 20 см. - Библиогр. в примеч. в конце глав

5. Берлизон, Сильвия Борисовна.
Сочетания типа make up, make for в современном английском языке : пособие для студентов пед. ин-тов / Сильвия Берлизон. - М. ; Л. : "Просвещение". Ленингр. отд-ние, 1964. - 416 с

6. Бондарчук, Галина Григорьевна.
Основные различия между британским и американским английским : Учебное пособие / Г. Г. Бондарчук, Е. А. Бурая. - М. : Флинта : Наука, 2007. - 134,[2] с. : табл. - Библиогр.: с. 135

7. Використовуємо англійські прислів’я та фразеологізми / укл. Олександр Любченко. - Харків : Основа, 2012. - 80 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8(116)). - Текст: укр., англ. - Бібліогр. с. 48-49

8. Виссон Линн
Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур : Авторизованный перевод с английского / Линн Виссон,. - 3-е изд., стереотип. - М. : Р. Валент, 2005. - 191 с

9. Владовская И. С.
Сборник фразеологических словосочетаний и идиом разговорного английского языка / И. С. Владовская. - М. : Высш. школа, 1970. - 76 с

10. Вопросы лексики и фразеологии английского и немецкого языков / Харьковский государственный университет им. А. М. Горького. - Харьков. - 1964
Вып. 1. - 1964. - 112 с

11. Вопросы фразеологии и фразеоматики : Межвуз. сборник научн. тр. / Московский государственный педагогический институт ) (Москва) ; [Отв. ред. В. Д. Аркин]. - М., 1983. - 113 с.

12. Гварджаладзе, Исодор Силованович.
Английские пословицы и поговорки : [практ. пособие для лиц, изучающих англ. яз.] / Исодор Силованович Гварджаладзе, Джуаншер Иосифович Мчедлишвили. - М. : Высшая школа, 1971. - 77 с. - Загл. обл. : English proverts and sayings. - Текст парал. на рус. и англ. яз.

13. Гвишиани, Наталья Борисовна.
Полифункциональные слова в языке и речи : [учеб. пособие по курсу синтаксиса англ. яз.] / Наталья Борисовна Гвишиани. - М. : Высш. шк., 1979. - 200 с. ; 21 см. - Библиогр.: с.186-195; Библиогр. в примеч.: с.177-185; Предм. указ.: с.196-200

14. Гедзур, Світлана Вікторівна.
Англійські ідіоми, фразеологізми, прислів’я / Світлана Гедзур, Наталія Хілько. - Харків : Основа, 2010. - 144 с. : іл. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 02(86)). - Текст: укр., рос., англ.

15. Интерпретация текста : (На материале английских пословиц и поговорок) : [Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Н. А. Афанасьева и др.]. - М. : Высш. шк., 1991. - 165,[1] с

16. Исследования лексической сочетаемости и фразеологии : сб. трудов / М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина, Кафедра лексики и фонетики англ. яз. - М., 1975. - 364 с

17. Каменецкайте, Нэда Львовна.
Синонимы в английской фразеологии : учебн. пособие / Нэда Каменецкайте. - М. : Междунар. отношения, 1971. - 367 с. - Библиогр. с. 364-367. - Алф. указ. фразеол. единиц с. 342-359

18. Квеселевич Дмитрий Иванович
Интеграция словосочетания в современном английском языке / Д. И. Квеселевич,. - К. : Вища шк., 1983. - 84 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 76-83

19. Кунин Александр Владимирович
Курс фразеологии современного английского языка : [Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / А. В. Кунин,. - М. : Высш. шк., 1986. - 336 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 328-332

20. Литвинов, Павел Петрович.
Фразеология: Повышаем речевую готовность на английском / Павел Литвинов. - М. : ВАКО, 2003. - 175 с. - (Сер. "Сам себе репетитор")

21. Фразеологическая система английского языка : Межвуз. сб. науч. тр. / Челяб. гос. пед. ин-т ; [Отв. ред. З. А. Павлова]. - Челябинск : ЧГПИ, 1985. - 107,[2] с. ; 20 см. - Библиогр. в конце ст.

22. Шехтман, Нахим Абрамович.
Практикум по фразеологии современного английского языка = A handbook of English idioms and idiomatic usage : (на англ. яз.) [для пед. ин-тов] / Нахим Шехтман. - Л. : Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1971. - 184 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 183

23. Эльянова, Нина Михайловна.
Крылатые слова, их происхождение и значение : пособие для пед. ин-тов / Нина Эльянова. - Л. : Просвещение : Ленинградское отделение, 1971. - 208 с. : ил. - Текст на англ. яз.

24. Swick,, Edward
American Idioms and Some Phrases Just for Fun [Text] : учбовий посібник / Edward Swick,. - Hauppauge : Barron's , 1998. - 120 p. - ISBN 0-7641-0807-7

25. Novak, Kateryna.
The Kingdom of Phrasal Verbs : методичний матеріал / K. Novak // English Language and culture. Weekly. - 2007. - №4. - С. 21-23

26. Єрченко П.Г.
Класифікація фразеологічних одиниць / П. Г. Єрченко // Іноземна філологія : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. - 1994. - Вип. 107/1994. - с. 8-14. - ukr. - eng. - Бібліогр.: 12 назв. - [Стаття надійшла до редколегії 16.12.93]. - ukr. - eng. - Бібліогр.: 12 назв.
Завданням цієї статті є дослідити фразеологічні одиниці /ФО/ англійської мови з дієсловом to come, які включені у фразеологічні словники, з метою, по-перше, розмежування істинних, ідіоматичних ФО від ФО з нормативним смислом; по-друге, вивчити роль інваріантного значення слова - компонента ФО в становленні її ідіоматичного смислу на відміну від нормативного; по-трете, встановити об'єктивні критерії визначення ступеня ідіоматичності смислу ФО, тобто, ступеня семантичного злиття компонентів ФО.

27. Клычков Г.С.
Лингвострановедеское описание английских фразеологизмов, включающих геогафические наименования : методичний матеріал / Г.С. Клычков // Иностранные языки в школе. - 1987. - №1. - С. 76-78

28. Кудрявцева И. П.
Фразеологические единицы как способ выражения времени в современном английском языке : методичний матеріал / И. П. Кудрявцева // Иностранные языки в школе. - 2006. - №8. - С. 87-89

29. Кунин А. В.
Фразеологические единицы и контекст / А. В. Кунин // Иностранные языки в школе.- 1971. - №5. - С. 2-15

30. Завідонова, Наталія.
Фразеологізми як один із шляхів збагачення словникового складу англійської мови / Н. Завідонова // Рідна школа. - 2009. - № 2-3. - С. 40-41. - Бібліогр.: 5 назв.. - Бібліогр.: 5 назв.
Фразеологізми в англійській мові.

31. Мізін К.І.
Системні маркери компаративної фразеології крізь призму зіставлення ( на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) / К. І. Мізін // Мовознавство. - 2009. - № 5. - С. 60-70. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Стаття присвячена зіставному вивченню системних маркерів компаративної фразеології - універсальності та когнітивності - на матеріалі близькоспоріднених і віддаленоспоріднених мов.

32. Назаренко К.
Формування у студентів англомовних спеціальностей фразеологічних компетенцій на прикладі числівників / К. Назаренко // Рідна школа. - 2010. - № 3. - С. 62-63. - Бібліогр.: 7 назв.. - Бібліогр.: 7 назв.
Розкривається розуміння фразеології як звязку між мовою і культурою. На конкретних прикладах подається порівняльний аналіз фразеологізмів англійської й української мов з компонентами -числівниками "один" та "два" схожість яких зумовлена не тільки лінгвістичними чинниками, але й і єдністю поннятійних систем мов.

33. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=71825&pg=18

34. http://ua-referat.com/Фразеологія_англійської_мови

35. http://referatcentral.org.ua/foreign_language_load.php?id=1157

36. http://bukvar.su/jazykovedenie/216321-Frazeologizmy-sovremennogo-angliiyskogo-yazyka.html

37. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=444300#1

38. http://bukvar.su/inostrannyj-jazyk/177048-Frazeologiya-v-angliiyskom-yazyke.html

.: Розділ: Мовознавство :: 22.11.2013 15.59.29 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Конотоп :: Запитання: 32851  
Оксана запитує:
Добрий день! Шановни библиографи, будь-ласка, допоможить знайти информацию до курсово? на тему "Фонетични видминности английського та американського варианта вимови". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам наступні посилання:
http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_10_2/stat_10_2/78.doc
Тимошенко Т.В., Гречихіна Н.В. Дослідження відмінностей між британським та американським варіантами англійської мови
http://journal.osnova.com.ua/download/7-348-28311.pdf
Логвиненко Н. М. Відмінності між британським та американським варіантами англійської мови крізь призму теорії та методики
http://ukraine.filolingvia.com/publ/8-1-0-163
Відмінності між британським та американським варіантами англійської.
http://ukrbukva.net/print:page,1,65355-Foneticheskie-osobennosti-angliiyskogo-yazyka-v-SShA.html
Фонетичні особливості англійської мови в США
http://disser.com.ua/contents/4791.html
Норма і варіативність у системі дифтонгів британського та американського варіантів англійської мови
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ua;yandsearch;web;;&text=відмінності англійської та американської фонетики&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtl0khzkIzgMqam23KtIDq9mM_x0_GxvFR71Y90K1eentQNIxSgJbzincrk_LW23eAZMMhQa5pZ8oQI1x4xAHBEwpw6RRbQCeLTqlvxb80MUb0M71MRAhnGL1uFdhxY89w6dk4goausqLPYiZbivd4HJhfVZLeqBLsAbqUIf9QTFbSNdGZi5n5WKHS5-2f27qCCvIy9H3Ps0A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkJYRWQzME5ZdFZiVlNIazNjWXBMdktqaTRnZWJGVVI2a2gzQVB1dU1PSldPUDcxLXpfYzVoVjJDc3h6WGtqZ2dVc3dLX0JUYzlRVjNjdGlMUVFNb205WnRXUE52Y0E4VVA4YlBhUXlMQ1BnTFJELWpScFFfUzZ6MlVpeFVmQ1ltU2pwOVlyUXpyc2pjZUt6OEE2MUJOQ0pWUDBmVjhlcFE&b64e=2&sign=5636080d417805ab206e72341d59dea7&keyno=0&l10n=uk&mc=6.04072756809178
Програма курсу “Теоретична фонетика англійської мови”. Є списки літератури
http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/2112.pdf
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ”. Є списки літератури
На все добре!

.: Розділ: Мовознавство :: 22.11.2013 00.29.34 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Чернігів :: Запитання: 32843  
Олена запитує:
Добрий день, шановні бібліографи! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для написання курсової роботи на тему "Внесок українських лінгвістів кінця 19 - початку 20 століття в історію дослідження ступенів порівняння". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Брус М. П. Словотвір фемінітивів у працях О. Н. Синявського // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2008. — Вип. 15: Лінгвістика і літературознавство. — С. 63–68.
Глущенко Б. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження як предмет вивчення в курсі «історія лінгвістичних вчень» // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах. — Рівне, 1995. — C.99–100.
Голуб О. М. П. О. Бузук про методологію лінгвогеографічного дослідження // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2006. — Вип.11, ч.1: Лінгвістика і літературознавство. — С.5–9.
Голуб О. М. Пріоритетні джерела дослідження історії мови в концепціях А. Ю. Кримського та П. О. Бузука // Східнослов’янська філологія. — Горлівка, 2008. — Вип. 14: Мовознавство. — С. 34–39.
Голуб О. М. Дослідження праць П. О. Бузука у лінгвоісторіографічній літературі // Загальні питання філології. — Д., 2004. — Т.1. — С.56–62.
Дудник З. В. Експериментально-фонетичні розвідки Олекси Синявського у світлі сучасних проблем загальної фонетики // Харківський нац. ун-т. Вісник. — Х., 2000. — N491: Серія філологія. — С.197–200.
Зінченко С. В. Історія ступенів порівняння в українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук / С. В. Зінченко; НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2000. - 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00zsvpum.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Костів О. Ідеї Празькоі лінгвістичної школи в українському мовознавстві першої третини ХХ ст. // Львівський ун-т. Вісник. Сер.: Філологічна. — Львів, 2000. — Вип.29. — С.94–101.
Костусяк Н. Категорія ступенів порівняння у системі граматичних категорій // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 1999. — Вип.5. — С.47–55.
Костусяк, Наталія Миколаївна. Категорія ступенів порівняння у граматичній системі української мови [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Костусяк Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 1998. - 20 с.
Костусяк Н. Транспозиційні ознаки категорії ступенів порівняння // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 1999. — Вип.5. — С.36–39.
Кочан, Ірина. Українські лінгводидакти крізь призму часу : слов.-довід. / Ірина Кочан, Ніна Захлюпана; М-во овсіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: ПАІС, 2009. — 167 с.
Кровицька О. В. Лексикографічна спадщина Є. Тимченка // Постаті та ідеї. — К., 1995. — С.41–47.
Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії [Текст] : [монографія] / [В. А. Широков та ін. ; відп. ред. В. А. Широков] ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. - К. : Довіра, 2010. - 296 с.
Наєнко, Галина Михайлівна. Історична морфологія української мови : динаміка грамат. форми: навч. посіб. / Галина Наєнко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: Київ. ун-т, 2010. — 135 с.
Пасік Н. М. Синтаксичний лад слів української мови у вченні Олекси Синявського // Репресовані мовознавці. — Ніжин, 2010. — С. 54–61.
Петькун С. М. Внесок А. Кримського у феноменологію української мови // Збірник наукових праць. — К., 2008. — Т.22: На пошану професора Валентина Семеновича Крисаченка. — С.222–230.
Романченко А.П. Прагмалінгвістичні параметри функціонально-семантичного поля компаративності в сучасній українській літературній мові: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.П. Романченко ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2009. — 16 с. -http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09rapulm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Тищенко К. А. Лінгвоісторіографи про методологію досліджень А. Ю. Кримського // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2008. — Вип. 15: Лінгвістика і літературознавство. — С. 28–34.
Тищенко К. А. Утворення української мови в науковій концепції А. Ю. Кримського // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2006. — Вип.11, ч.1: Лінгвістика і літературознавство. — С.24–30.
Українська лінгвостилістика XX – початку XXI ст.: система понять і бібліографічні джерела. / НАН України, Ін-т укр. мови; [уклад.: Бибик С. П. та ін.; відп. ред. Єрмоленко С. Я.] — К.: Грамота, 2007. — 366, [1] с.
Чикут, Віта. Наукові досягнення І. А. Панькевича і їх вплив на розвиток українознавчих лінгвістичних галузей / Віта Чикут; Центр антропол. дослідж., Асоц. україністів Словаччини, Наук. т-во ім. Шевченка в Словаччині. — Пряшів: [б. в.], 2009. — 240 с. — (Бібліотека ОКО; N’ 18).
Чикут, Віта Йосипівна. Наукові досягнення І.А.Панькевича і їх вплив на розвиток українознавчих лінгвістичних галузей [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Чикут Віта Йосипівна ; Ужгородський національний ун-т. - Ужгород, 2008. - 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08cvyulg.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Юносова В. О. Правописні засади Олекси Синявського в контексті сьогодення // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2008. — Вип. 15: Лінгвістика і літературознавство. — С. 56–63.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Мовознавство :: 21.11.2013 16.18.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 32818  
Олена запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал на тему "Зміна порядку слів під час перекладу".
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 19.11.2013 21.00.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.418956 seconds