Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 35146
   


Автор запитання: Олена із міста: Чернігів :: Запитання: 32843  
Олена запитує:
Добрий день, шановні бібліографи! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для написання курсової роботи на тему "Внесок українських лінгвістів кінця 19 - початку 20 століття в історію дослідження ступенів порівняння". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Брус М. П. Словотвір фемінітивів у працях О. Н. Синявського // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2008. — Вип. 15: Лінгвістика і літературознавство. — С. 63–68.
Глущенко Б. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження як предмет вивчення в курсі «історія лінгвістичних вчень» // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах. — Рівне, 1995. — C.99–100.
Голуб О. М. П. О. Бузук про методологію лінгвогеографічного дослідження // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2006. — Вип.11, ч.1: Лінгвістика і літературознавство. — С.5–9.
Голуб О. М. Пріоритетні джерела дослідження історії мови в концепціях А. Ю. Кримського та П. О. Бузука // Східнослов’янська філологія. — Горлівка, 2008. — Вип. 14: Мовознавство. — С. 34–39.
Голуб О. М. Дослідження праць П. О. Бузука у лінгвоісторіографічній літературі // Загальні питання філології. — Д., 2004. — Т.1. — С.56–62.
Дудник З. В. Експериментально-фонетичні розвідки Олекси Синявського у світлі сучасних проблем загальної фонетики // Харківський нац. ун-т. Вісник. — Х., 2000. — N491: Серія філологія. — С.197–200.
Зінченко С. В. Історія ступенів порівняння в українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук / С. В. Зінченко; НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2000. - 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00zsvpum.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Костів О. Ідеї Празькоі лінгвістичної школи в українському мовознавстві першої третини ХХ ст. // Львівський ун-т. Вісник. Сер.: Філологічна. — Львів, 2000. — Вип.29. — С.94–101.
Костусяк Н. Категорія ступенів порівняння у системі граматичних категорій // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 1999. — Вип.5. — С.47–55.
Костусяк, Наталія Миколаївна. Категорія ступенів порівняння у граматичній системі української мови [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Костусяк Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 1998. - 20 с.
Костусяк Н. Транспозиційні ознаки категорії ступенів порівняння // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 1999. — Вип.5. — С.36–39.
Кочан, Ірина. Українські лінгводидакти крізь призму часу : слов.-довід. / Ірина Кочан, Ніна Захлюпана; М-во овсіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: ПАІС, 2009. — 167 с.
Кровицька О. В. Лексикографічна спадщина Є. Тимченка // Постаті та ідеї. — К., 1995. — С.41–47.
Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії [Текст] : [монографія] / [В. А. Широков та ін. ; відп. ред. В. А. Широков] ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. - К. : Довіра, 2010. - 296 с.
Наєнко, Галина Михайлівна. Історична морфологія української мови : динаміка грамат. форми: навч. посіб. / Галина Наєнко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: Київ. ун-т, 2010. — 135 с.
Пасік Н. М. Синтаксичний лад слів української мови у вченні Олекси Синявського // Репресовані мовознавці. — Ніжин, 2010. — С. 54–61.
Петькун С. М. Внесок А. Кримського у феноменологію української мови // Збірник наукових праць. — К., 2008. — Т.22: На пошану професора Валентина Семеновича Крисаченка. — С.222–230.
Романченко А.П. Прагмалінгвістичні параметри функціонально-семантичного поля компаративності в сучасній українській літературній мові: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.П. Романченко ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2009. — 16 с. -http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09rapulm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Тищенко К. А. Лінгвоісторіографи про методологію досліджень А. Ю. Кримського // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2008. — Вип. 15: Лінгвістика і літературознавство. — С. 28–34.
Тищенко К. А. Утворення української мови в науковій концепції А. Ю. Кримського // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2006. — Вип.11, ч.1: Лінгвістика і літературознавство. — С.24–30.
Українська лінгвостилістика XX – початку XXI ст.: система понять і бібліографічні джерела. / НАН України, Ін-т укр. мови; [уклад.: Бибик С. П. та ін.; відп. ред. Єрмоленко С. Я.] — К.: Грамота, 2007. — 366, [1] с.
Чикут, Віта. Наукові досягнення І. А. Панькевича і їх вплив на розвиток українознавчих лінгвістичних галузей / Віта Чикут; Центр антропол. дослідж., Асоц. україністів Словаччини, Наук. т-во ім. Шевченка в Словаччині. — Пряшів: [б. в.], 2009. — 240 с. — (Бібліотека ОКО; N’ 18).
Чикут, Віта Йосипівна. Наукові досягнення І.А.Панькевича і їх вплив на розвиток українознавчих лінгвістичних галузей [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Чикут Віта Йосипівна ; Ужгородський національний ун-т. - Ужгород, 2008. - 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08cvyulg.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Юносова В. О. Правописні засади Олекси Синявського в контексті сьогодення // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2008. — Вип. 15: Лінгвістика і літературознавство. — С. 56–63.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Мовознавство :: 21.11.2013 16.18.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 32818  
Олена запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал на тему "Зміна порядку слів під час перекладу".
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 19.11.2013 21.00.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Мукачево :: Запитання: 32794  
Ярослава запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка з інформацією стосовно "Практичне використання нестандартних уроків при вивченні граматики і лексики англійської мови, для активізації пізнавального інтересу та розвитку творчих здібностей". Дякую
Наша відповідь:
Ярославо, добридень! Ми підібрали такі матеріали:

Бикеева, А. С. Нестандартные формы проведения и виды работы на уроках : досвід колег // Англійська мова та література. - 2012. - № 30. - С. 4-5.

Близнюк, Олександр Ісаакович. Ігри у навчанні іноземних мов : Посібник для вчителів / Близнюк, Олександр Ісаакович, Панова, Лідія Семенівна. - К. : Освіта, 1997. - 64с.

Бондарь, Марія Вікторівна. Англійська мова : 7 кл.: Плани-конспекти уроків / Бондарь, Марія Вікторівна, Карась, Любов Василівна. - Х. : Ранок: Веста, 2001. - 175 с. : ілюстр. - (На допомогу вчителю).

Бондарь, Марія Вікторівна. Англійська мова : 9 кл.: Плани-конспекти уроків. - Х. : Ранок: Веста, 2002. - 237 с. - (На допомогу вчителю).

Використання відео мультфільмів при вивченні іноземних мов школярами. // Рідна школа. - 2000. - №7. – С.41-43.

Вчитель англійської мови в позаурочний час : [добірка сценаріїв та цікавих матеріалів, які допоможуть при вивченні англійської мови] // Позакласний час. - 2013. - № 3-4. - С. 87-98.

Гаврилюк, І. А. "Крізь призму мов" : бінарний позакласний захід з української та англійської мови : лінгвістична гра // Англійська мова та література. - 2012. - № 34-36. - С. 107-111.

Грушко, О. О. From the history of Ukrainian arhitecture : [нестандартний урок, по розширенню знань про архітектуру як вид мистецтва, архітектурні стилі та визначні пам'ятки архітектури в Україні] // Англійська мова та література. - 2012. - № 14. - С. 15-19.

Ігнатьєва, А. В. Війна за незалежність (1775-1783). Створення США : бінарний урок зі всесвітньої історії та англійської мови : 8 клас // Англійська мова та література. - 2012. - № 29. - С. 15-18.

Карпенко, Олена Володимирівна. Англійська мова : 5 кл.: Плани-конспекти уроків. - Х. : Ранок: Веста, 2002. - 286 с. : ілюстр. - (На допомогу вчителю).

Колкер, Яков Моисеевич. Практическая методика обучения иностранному языку : Учеб. пособие / Колкер, Яков Моисеевич, Устинова, Елена Сергеевна, Еналиева, Татьяна Маратовна. - М. : Академия, 2000. - 259 с. - (Высшее образование).

Кочеткова Світлана. Гра як метод навчання англійської мови // Початкова освіта. - 2004.- № 48. - С.13-16.

Кравченко, Н. М. Австралія : нестандартний урок : 7 клас : урок географії та англійської мови // Англійська мова та література. - 2012. - № 34-36. - С. 15-17.

Кудіна. Нестандартні уроки з англ. мови. Інтерактивні методики. Х.: Скорпіон, 2005. - 88 с.

Куліш, Віра Григорівна. Цікава англійська : Учимося граючи / Куліш, Віра Григорівна ; Худож. Е.О.Гринько. - Донецьк : Сталкер, 2000. - 318 с. : іл. - (Скоро до школи).

Куляба Лариса. Канада : Інтегрований урок з англійською мовою, народознавством, історією // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004.- 12. - С.13-20.
Черныш В.В. Песенные игры на английском языке // Іноземні мови. - 2000.- 3. - С.43-46.

Лисицька, Тетяна Анатоліївна. Англійська мова : 6 кл.: Плани-конспекти уроків. - Х. : Веста: Ранок, 2002. - 223 с. - (На допомогу вчителю).

Лисовець І. П. Усі уроки англійської мови. 7 клас.- К.: Основа, 2007.- 288 с.

Маслова, С. А. Урок-игра "Найди свой приз" : нестандартний урок : 6-7 класи // Англійська мова та література. - 2012. - № 34-36. - С. 13-14.

Медулич, Л. М. Прийоми активізації навчальної діяльності учнів на уроках англійської мови : творчий підхід // Англійська мова та література. - 2012. - № 34-36. - С. 6-9. - Бібліогр.: с. 9.

Нестандартні уроки з теми "Тваринний світ": монологічне та діалогічне мовлення, аудіювання та читання, нові лексичні одиниці, узагальнення знань та вмінь : Ігри, пісні, вірші, скоромовки, кросворди, презентації тощо // English (Шкільний світ). - 2008. - № 14. - С. 9-23

Пащенко, Лариса Василівна. Англійська мова : 10 кл.: Плани-конспекти уроків / Пащенко, Лариса Василівна. - Х. : Ранок: Веста, 2001. - 223 с. - (На допомогу вчителю).

Педагогічна майстерня : Нетрадиційні уроки, спрямовані на розвиток комунікативних навичок. Використання скоромовок, загадок, пісень, ігор, змагань, дискусій про роль тварин у нашому житті // English (Шкільний світ). - 2008. - № 44. - С. 5-20

Попов Р.Ф. К вопросу об использовании информационных технологий в процессе обучения младших школьников английскому языку [Текст] / Р.Ф. Попов // Начальная школа. - 2006. - N4. - С. 59-62.

Розробки нетрадиційних уроків ["Власні імена" ; Катерина Білокур; Города Англии и Америки; Страхи и фобии; Англ. песни] // English (Шкыльний світ). - 2010. - № 10. - С. 9-24. -

Ткачук І. В. Традиції та страви народів світу: Нестандартний урок/ І. В. Ткачук //Англійська мова та література.- 2007.-№ 15. - С. 2-5.

Токаренко, Людмила.Англійська мова. Навчаємо легко : [моделювання навч.-вих. процесу при роботі з мол. школярами під час вивч. англ. мови в позашк. навч. закладах]
// Позашкілля (Шкільний світ). - 2013. - № 10. - С. 38-40. - Бібліогр.: с. 40.

Чернякова О. Вивчення англійської мови через гру / О.Чернякова // Початкова школа. - 2002. - № 4.- С.24-26.

Яскравинки англійської мови // Розкажіть онуку. - 2003. - N26. - С. 1-32

Шкваріна Тетяна. Технологія засвоєння мовленнєвих зразків в ігровій діяльності // Дошкільне виховання. - 2005.- №9. - С.18-19.

Английский язык для детей
http://englishforkids.ru/Downloads.shtml

[Большое разнообразие игр, посвященных изучению английского]
http://www.english.language.ru/guide/games.html

Інноваційний підхід при вивченні іноземної мови Головкова М.М.
http://conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php?p=617

Преподавание иностранных языков
http://festival.1september.ru/foreign-language/

Хай Вам щастить!

.: Розділ: Мовознавство :: 18.11.2013 11.50.28 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Ужгород :: Запитання: 32788  
Анна запитує:
Доброго дня! Будь-ласка, допоможіть знайти літературу на тему "Явище односкладності. Нове в прочитанні проблеми". Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 17.11.2013 20.52.11 :.
.: Луганська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Херсон :: Запитання: 32779  
Сергій запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу з теми "Найменування товарних знаків і брендів у сучасній українській мові". Щиро вдячний!
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Волкова, Ольга Анатоліївна. Український рекламний текст і рекламний бренд: апперцепція мовного знака [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Волкова Ольга Анатоліївна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2012. - 19 с.
Ковалевська А. В. Проблема конгруентності бренд-ергоніма та рекламного слогана // Записки з ономастики. — Одеса, 2005. — Вип.9. — С.55–62.
Курушина М.А. Відономастичні моделі товарних знаків та номенів у сучасній українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.А. Курушина ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 16 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07kmasum.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Курушина М.А. Відономастичні словесні товарні знаки та комерційні номени (лексико-семантичний спосіб творення) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2005. – № 659. – Вип.44. – С. 17 – 20.
Курушина М. А. Моделі багатокомпонентних словесних товарних знаків та комерційних номенів у сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження. — Х., 2006. — Вип.18. — С.30–35.
Левченко Т. Характерні особливості функціонування мовних одиниць у сучасному українському рекламному тексті // Теоретична і дидактична філологія. — К., 2007. — Вип.1. — С.257–264.
Романова О. О. Спеціальна лексика української мови як об’єкт лінгвістичного дослідження: термін і номен // Термінологічний вісник. — К., 2011. — Вип.1. — С.55–62.
О.А. Боса. ЕТНОКУЛьТУРНИЙ ПОТЕНцІАЛ УКРАЇНСьКОГО ЕКЛАМНОГО БРЕНДА ЯК ЗАСІБ ЗБАГАЧЕННЯ КОНцЕПТУАЛьНО-МОВНОЇ
КАРТИНИ СВІТУ ІНОЗЕМНИХ РОМАДЯН-http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_lingv/2010_30/16_Bosa.pdf
Сергій Чемеркін. ЧИ ПОТРІБНІ НАМ ЛАТИНСЬКІ ЛІТЕРИ?- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Kuls/2011_74/Chemerk.pdf
http://mydisser.com/dfiles/96456056.doc

.: Розділ: Мовознавство :: 17.11.2013 12.51.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.679003 seconds