Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38125
   


Автор запитання: Іванна із міста: Тернопіль :: Запитання: 35623  
Іванна запитує:
Доброго дня, Вам.Складіть, будь ласка, бібліографічну довідку до теми "Мовностилістичні засоби вираження гумору і сатири". Заздалегідь дякую Вам.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрієнко Т. П. Мовленнєвий акт іронії в англійській мові (на матеріалі художньої літератури ХVI та ХХ століть) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Т.П. Андрієнко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02atphls.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Бахуринська К. Перекладознавчий аспект жанру епіграми (на матеріалі українських та російських перекладів епіграм та епітафій Роберта Бернса) / К. Бахуринська // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Інозем. мови. - 2002. - Вип. 10. - С. 223-228.
Бикова Г. П. Індивідуальний стиль Володимира Самійленка (мовний аспект) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. П. Бикова; НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 1998. - 15 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/www.nbuv.gov.ua&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Главацька Ю. Л. Композиційно-смислова структура англомовної байки: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ю. Л. Главацька; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08gylbla.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Дук П. О. Лінгвостилістична характеристика німецьких гумористичних віршів: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / П.О. Дук ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07dpongv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Калита О. М. Лінгвістична сутність іронії та семантичні механізми формування іронічного смислу // Українська мова. – 2006. - № 2. – С. 76-83.
Калита О. М. Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі : автореф. дис... канд. філол. наук / О. М. Калита; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06komunp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Колесник Р. С. Специфіка відтворення комічного в художньому перекладі (на прикладі коротких оповідань Курта Тухольського) / Р. С. Колесник // Вісник Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка. – 2010. – № 49. – С.171 – 174.
Конторчук Г. К. Крилаті слова у сатиричному романі О. Чорногуза "Претенденти на папаху" / Г. К. Конторчук // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2004. - № 14. - С. 160-162.
Костюк В. В. Засоби комічного в сатирично-гумористичному журналі "Перець" (радянський та пострадянський періоди) [Електронний ресурс] / В. В. Костюк, І. О. Занога // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Соціальні комунікації. - 2013. - № 1074, Вип. 5. - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhISK_2013_1074_5_11.pdf.
Линтвар О. М. Вираження елементів комічного в художньому тексті [Електронний ресурс] / О. М. Линтвар // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 14(3). - С. 69-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_14(3)__14.pdf.
Марчук Г. І. Модус сміху в композиційно-сюжетній системі західноукраїнської прози кінця XIX - початку XX ст. / Г. І. Марчук // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Слово. - 2009. - № 2. - С. 166-173.
Наумова Т. М. Номінація особи у сатирично-гумористичних текстах Івана Франка та Володимира Самійленка : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. М. Наумова; НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2004. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05ntmfvs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Пєсоріна Л. М. Мовні засоби створення комічного ефекту в короткому оповіданні (на матеріалі творів О. Генрі, Е. Кестнера, А. П. Чехова) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Л. М. Пєсоріна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06plmgkc.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Попович А. С. Мовностилістичні особливості української сатирично-гумористичної прози (на матеріалі романів Є.Гуцала та О.Чорногуза) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Попович Анжеліка Станіславівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2001. - 20 с.
Попович А. С.Мовностилістичні особливості української сатирично-гумористичної прози [Текст] : монографія / А. С. Попович ; Кам'янець-Подільський національний ун-т. - Кам'янець-Подільський : [б.в.], 2008. - 172 с.
Шонь О. Б. Мовностилістичні засоби реалізації гумору, іронії і сатири в американських коротких оповіданнях [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Шонь Олена Богданівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03sobako.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.12.2014 00.59.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Херсон :: Запитання: 35616  
Анастасія запитує:
Репліка як одиниця діалогічного мовлення.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:

1. Лук’янець М. Г. Особливості респонсивних реплік адресата у діалогічному мовленні / М. Г. Лук’янець // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2013. - Вип. 37. - С. 174-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_37_57.pdf
2. Ніколайчук Г. І. Особливості діалогу в процесі формування комунікативних умінь дитини дошкільного віку / Г. І. Ніколайчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. - 2009. - Вип. 42. - С. 65-70.
3. Палихата Е. Я. Збагачення діалогічного мовлення студентів вищих навчальних закладів фразеологічними одиницями української мови з антонімічною семантикою / Е. Я. Палихата // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. - 2011. - № 2. - С. 130-135.
4. Попович Т. І. Вплив комунікативних інтенцій на діалогічне мовлення / Т. І. Попович // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2009. - Вип. 11. - С. 323-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2009_11_57.pdf
5. Селіванова О. О. Методологічні проблеми дослідження діалогу / О. О. Селіванова // Одеський лінгвістичний вісник . - 2013. - Вип. 1. - С. 144-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/olinv_2013_1_16.pdf
6. Шульжук Н. В. Проблеми опису українського діалогічного мовлення / Н. В. Шульжук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2008. - Вип. 10. - С. 191-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2008_10_25.pdf
******
7. Денискіна Г.О. Структурні і комунікативні параметри жанру вільного інтерв'ю (на матеріалі телепередач 2000 - 2004 рр.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.О. Денискіна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 22 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05dgomtr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
8. Дзюбак Н.М. Структурно-комунікативні ознаки неповноти речення: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Дзюбак ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99dnmonr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
9. Кушнарьова І. М. Комунікативні стратегії ведення двомовного діалогу з перемиканням коду (на матеріалі української, російської, англійської мов): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / І. М. Кушнарьова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. — К., 2010. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10kimram.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
10. Палихата Е.Я. Система навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Е.Я. Палихата ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 36 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05peyuos.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
11. Слюсар Н.О. Структурно-функціональні особливості драматургійних текстів: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.О. Слюсар ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 18 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04snoodt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
12. Шульжук Н.В. Структура складного речення у діалогічному мовленні (на матеріалі художніх творів): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Шульжук ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 16 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99snvrdm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
13. Щербачук Н.П. Семантико-синтаксична структура простого речення у діалогічному мовленні (на матеріалі художніх творів): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.П. Щербачук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2006. — 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06cnpmht.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
******
14. Андрієвська Е. М. Просодична організація французького діалогічного мовлення : Навч. посіб. / Е. М. Андрієвська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 136 c.
15. Андрієвська Е.М. Інтонаційне вираження категорії згоди/незгоди у французькому діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Е.М. Андрієвська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01aemefd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
16. Артеменко Т. М. Лінгвістичні аспекти навчання іншомовної мовленнєвої діяльності / Т. М. Артеменко, І. П. Липко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки . - 2013. - Вип. 22. - С. 24-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vmvn_2013_22_5.pdf
17. Артеменко Т. М. Прагматичний та семантичний аналіз квеситивних реплік-відповідей при навчанні ефективного спілкування іноземною мовою / Т. М. Артеменко, І. П. Липко // Викладання мов у вищ. навч. закл. освіти на сучас. етапі. Міжпредмет. зв'язки : наук. дослідж., досвід, пошуки: зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 23. - С. 8-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vmvn_2013_23_3.pdf
18. Артеменко Т. М. Прагматичний та семантичний аналіз констативного діалогу при навчанні мовної комунікації / Т. М. Артеменко, І. П. Ліпко // Викладання мов у вищ. навч. закл. освіти на сучас. етапі. Міжпредмет. зв'язки. - 2012. - Вип. 20. - С. 9-16.
19. Георгієва Н.Ю. Просодія переконування в англійському діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.Ю. Георгієва ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05gnyefd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
20. Осовська І. М. Прагмасемантичні відношення в німецькомовному сімейному дискурсі / І. М. Осовська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2011. - № 56. - С. 149-152. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
21. Печко Н. М. Лінгвокогнітивні та дискурсні аспекти непорозуміння як типу інтерпретації (на матеріалі англійського діалогічного мовлення): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. М. Печко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2011. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11PNMADM.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

.: Розділ: Мовознавство :: 4.12.2014 13.36.06 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: елена із міста: боровая :: Запитання: 35612  
елена запитує:
Помогите, пожалуйста, найти інформацию по теме: "Мовний портрет старшокласника. Лексичний рівень". Желательно в электронном виде. Спасибо.
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 3.12.2014 22.17.54 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Херсон :: Запитання: 35580  
Анастасія запитує:
Етикет ділової бесіди
Наша відповідь:
Кубрак, Олег Вікторович
Етика ділового та повсякденного спілкування [Текст] / Олег Вікторович Кубрак. - Суми : Університетська книга, 2002. - 207 с. : іл. - Бібліогр.: с. 205 . - ISBN 966-680-015-2

Соловьев, Эдуард Яковлевич.
Современный этикет : Деловой протокол / Эдуард Соловьев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2001. - 271,[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 269. - ISBN 5-86894-504-2

Вандербильт, Эми.
Этикет [Текст] : в 2- кн.: Пер. с англ. / Эми Вандербильт. - М. : АО Аваль, 1995
Кн.1-2. - 1995. - 470 с. : портр

Повна енциклопедія етикету [Текст] / укл. Олександр Кривошей. - Донецьк : Глорія, 2010. - 382,[1] с. : іл, фото. - ISBN 978-617-536-065-1

Мельчик, Н.
Секреты делового общения [Текст] / Н.Мельчик // Натали. - 1999. - № 1. - С. 30-32

Гудзенко, Е.
Международный деловой этикет [Текст] / Е. Гудзенко // Секретарь-референт. - 2003. - № 4. - С. 40-45

Белоус, Майя.
Переговоры: искусство персоналов [Текст] / Майя Белоус // Менеджер по персоналу. - 2006. - № 10. - С. 72-77

Харлампович, Ірина.
Мовленнєва етика ділової людини [Текст] / Ірина Харлампович // Секретарь-референт. - 2014. - № 9. - С. 62-70

Стрельникова, Людмила.
Геометрия делового пространства [Текст] / Людмила Стрельникова // Секретарь-референт. - 2009. - № 10. - С. 64-69


Бугай, Надежда.
Этикет деловой речи / Надежда Бугай // Справочник кадровика. - 2008. - № 2. - С. 72-76

http://www.bizslovo.org/content/index.php/en/diloviy-etyket/163-dilova-besida/661-dilova-besida.html
http://otherreferats.allbest.ru/ethics/00068166_0.html
http://www.knigge.ru/delovoi-peregovor.html
http://xreferat.ru/117/94-1-pravila-pobudovi-d-lovo-bes-di.html
http://www.mercy.newmail.ru/deletik/dbesed.dhtml
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=666977
http://uchil.net/?cm=59192
http://www.coolreferat.com/Правила_побудови_ділової_бесіди

.: Розділ: Мовознавство :: 29.11.2014 15.59.44 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: м.Рівне :: Запитання: 35575  
Марина запитує:
доброго дня, є якась інформація на реферат Stylistic categories in modern linguistics( англійською мовою). дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Будь ласка, уважніше читайте "Правила..." нашої довідки:
"Тематичний пошук здійснються лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами".

.: Розділ: Мовознавство :: 28.11.2014 19.11.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.429724 seconds