Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 37404
   


Автор запитання: Марина із міста: пгт Вороніж :: Запитання: 35276  
Марина запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, відшукати інформацію для дипломної роботи з теми: "Категорія просторових і часових відношень і засоби її вираження в англомовному художньому тексті". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марина!

Радимо Вам подивитися такі джерела:
1. http://otryvnoy.ru/literatura/sposobi_vidtvorennya_xudozhnogo_chasu_u.php - Способи відтворення художнього часу у постмодерністському англомовному тексті: курсова робота.

2. http://reftrend.ru/148729.html - Категорія теперішності та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі: автореферат.

3. http://nsportal.ru/vuz/filologicheskie-nauki/library/2014/01/09/vyrazhenie-prostranstvennykh-otnosheniy-v-angliyskom - Выражение пространственных отношений в английском языке.

4. http://www.dissercat.com/content/grammaticheskaya-kategoriya-prostranstvenno-vremennogo-kontinuuma-v-khudozhestvennom-tekste- - Грамматическая категория пространственно-временного континуума в художественном тексте (на материале английского языка).

5. http//www.newacropolis.org.ua/ua/mif2003.htm - Лоліна, Н.А. Ритм часу та його роль в художній творчості людини.

Література:
Авраменко, С.Р. Час у романі Енн Тайлер „Навігація по зірках”// Гуманітарний вісник. – Серія: іноземна філологія. – Число 5. – Черкаси, 2001. – 273с.

Бернадская, Н.И. Идейно-художественная функция временних смещений в композиции современного романа: Автореф. Дис.... канд.філол.наук. – К.: АН УССР, Институт литератури им. Т.Г. Шевченко, 1986. – 18с.

Колесникова, Л. Конструктивні потенції художнього часу // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип.4. – Дрогобич: Вимір, 2001. – С. 145-154.

Мещанинов, И.И. Члены предложения и части речи. – М.: Наука, 1978. – 204 с.

Обелець, Ю.А. Темпоральна структура можливих світів художнього тексту (на матеріалі англомовної прози): Автореф. Дис.... канд.філол.наук. – Одеса., 2006. – 21с.

П’ятничка, Т.В. Категорія теперішності та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі(на матеріалі прозових творів ХІХ – ХХ століть): Дис.... канд.філол.наук. – Львів.: ЛНУ ім.. І.Франка, - Львів, 2005. – 201с.

Покидько, Г.С. Наративні стратегії в романістиці Енн Тайлер // Гуманітарний вісник. – Серія: іноземна філологія. – Число 9. – Черкаси, 2005. – 406с.

Тарасова, Е.В. О многоаспектной природе времени (время физическое, перцептуальное, языковое, художественное и лингвистическое) // Человек и речевая деятельность. Весник Харьковского университета. – Харьков, 1989. – С. 33 – 37.

Тураева, З.Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное. – М.: Высшая школа, 1979. – 220 с.

Тураева, З.Я. Лингвистика текста. – М.: Правда, 1986. – 127с.
Fraisse Paul. The Psychology of Time. – N.Y.: Harper and Row Publishers, 1963. – 210p.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.11.2014 20.19.36 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Суми :: Запитання: 35275  
Вікторія запитує:
Добрий день! допоможіть будь ласка підібрати літературу до реферату"Мовні засоби переконування".Дякую!
Наша відповідь:
Вікторіє, доброго ранку! Перегляньте, будь ласка, наступні джерела інформації:

Баран Н. Формування культури мовлення студентів засобами риторики / Н. Баран // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2009. - № 2. - С. 83-90.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики [Текст] : підручник /
Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с. – (Альма-матер).

Василенко В. А. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в ВНЗ / В. А. Василенко, В. В. Герман; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Суми : Наталуха А. С., 2011. - 275 c.

Вербич Н. С. Інтонація переконування в публічному мовленні : монографія / Н. С. Вербич; НАН України, Ін-т укр. мови. - Луцьк : Терен, 2011. - 204 c. - (Студії з укр. мовознавства; 10).

Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : навч. посіб. / Г. І. Гамова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х. : Магістр, 2009. - 172 c. - Бібліогр.: с. 168-169. - укp.

Глазунов С. В. Основи ораторського мистецтва та методики проведення навчальних занять : Навч. посіб. / С. В. Глазунов; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2001. - 144 c. - Бібліогр.: с. 137-138.

Дюмін О. З. Ділове спілкування. (Риторика та ораторське мистецтво) : Практ. посіб. / О. З. Дюмін, А. О. Ніколаєва; М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти. - Х. : Вид-во ХТУРЕ, 2001. - 146 c. - Бібліогр.: с. 146.

Лузік Е. В. Риторика: майстерність переконання : Навч. посіб. Мод. 1 / Е. В. Лузік, Т. В. Ільїна; Нац. авіац. ун-т. - К., 2005. - 83 c. - Библиогр.: с. 81-83.

Мацько Л.І. Риторика. Навч. посіб. - К.: Вища шк. , 2006. - 311 с.

Мацько, Любов Іванівна. Українська мова в освітньому просторі [Электронный ресурс] : навчальний посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Л. І. Мацько ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Акад. пед. наук України. - К. : НПУ, 2009. - 607 с. - (До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).

Ораторське мистецтво : навч.-метод. посіб. / ред.: О. П. Левченко; уклад.: І. М. Плотницька, З. Ф. Кудрявцева, Т. В. Ковальова, О. А. Бобер; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2-ге вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. - 126 c. - (Б-ка магістра). - Бібліогр.: с. 108-113. - укp.

Радевич-Винницький Я. К. Етикет і культура спілкування [Текст] : навч. посіб. /Я. К. Радевич-Винницький. – 2-е вид., переоб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 291 с. – (Серія «вища освіта XXI століття»).

Сагач Г. М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації : Навч. посіб. / Г. М. Сагач; Міжнар. акад. фундамент. основ буття, Київ. ін-т соц. та культ. зв'язків ім. святої рівноапостол. княгині Ольги. - К. : Зоря, 2003. - 255 c. - Бібліогр.: с. 240-250.

Сагач Г. М. Риторика [Текст] : навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закладів / Г. М. Сагач. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Ін Юре, 2000. – 568 с.

Сергійчик З. О. Риторика [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / за наук. ред. М. П. Корпанюка. – К .: Україна, 2007. – 149 с.

Спанатій Л. С. Риторика : навч. посіб. / Л. С. Спанатій. - К. : Ін Юре, 2008. - 143 c. - Бібліогр.: с. 141-142

Татенко В.О. Психологія впливу: суб’єктна парадигма // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Збірник статей. – К.: Сталь, 2000. – Вип. 3 (6). – С. 3-18.

Требін М. П. Ораторське мистецтво : підручник / М. П. Требін, Г. П. Клімова, Н. П. Осипова, Г. Ю. Васильєв, В. Д. Воднік; ред.: М. П. Требін, Г. П. Клімова; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 207 c.

Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування
http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Philologia/7_83052.doc.htm

Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування
http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00094533_0.html

Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування
http://studopedia.net/5_32828_taktika-perekonannya.html

Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконання
http://www.coolreferat.com/Мистецтво_аргументації._Мовні_засоби_переконання

.: Розділ: Мовознавство :: 2.11.2014 19.23.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Херсон :: Запитання: 35260  
Настя запитує:
якими правилами слід керуватися у доборі синонімів під час редагування наукових текстів
Наша відповідь:
Доброго дня!
Відповідь на своє питання шукайте в наступних матеріалах:
Вибір синоніма під час перекладання. — Режим доступа :
http://studopedia.net/1_30257_vibir-sinonima-pid-chas-perekladannya.html

Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір синоніма під час перекладу. — Режим доступа :
http://studopedia.com.ua/1_45836_tipovi-pomilki-pid-chas-perekladu-naukovih-tekstiv-ukrainskoyu-vibir-sinonima-pid-chas-perekladu.html

Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою. — Режим доступа : http://www.westudents.com.ua/glavy/11325-332-tipov-pomilki-pd-chas-perekladu-naukovih-tekstv-ukranskoyu-movoyu.html

Переклад науково-технічних текстів. — Режим доступа :
http://www.philology.in.ua/uploads/pravila perekladu.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 31.10.2014 19.51.14 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Херсон :: Запитання: 35256  
Анастасія запитує:
У чому полягає редагування перекладу
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
РЕДАГУВАННЯ ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ ЯКІСНОГО ПЕРЕКЛАДУ / ГУЛА Є.А. – Режим доступу: http://www.uta.org.ua/data/loads/Gula.pdf
Редагування або вичитування перекладів текстів. Основні напрямки редагування перекладів. – Режим доступу: http://antario.kiev.ua/ua/3_7
Переклад і редагування наукових текстів. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1589031540670/dokumentoznavstvo/pereklad_redaguvannya_naukovih_tekstiv#17
Редагуваня перекладів. Лекція 2: Методи перекладу. Етапи створення та редагування перекладу. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=TrzvlSI597o
Норми редагування перекладів / Зіновій Партико. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_7_3.pdf
Основи теорії редагування перекладів : конспект лекцій / укладач : Ребрій О. В. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 88 с. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/6049/2/redaguvannia.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 31.10.2014 17.25.06 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна Василівна із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 35224  
Тетяна Василівна запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал по топоніміці Дніцпропетровської області
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно Василівно!
За Вашим запитом знайшлася наступна інформація:
1. Зеленська Л.І. Топонімія Дніпропетровської області: навчальний посібник / Л.І. Зеленська. – Дн-ськ: РВВ ДНУ, 2001.
2. Зеленська Л.І. Топонімія гідронімів Дніпропетровської області: семантичний, лінгвистичний, картографічний аналіз // Вісник Дніпропетровського університету. – 2002. -Вип.4. Геологія. Географія. - С. 26-33.
3. Лучик, В. В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов’ян з лінгвістичного погляду [Текст] / В. В. Лучик // Мовознавство. - 2008. - N 2/3. - С. 62-76.
4. Лучик, В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" [Текст] / В. Лучик // Мовознавство. - 2009. - N 3/4. - С. 16-24.
5. Никонов, В. А. Краткий топонимический словарь [Текст] / В. А. Никонов ; ред. В. И. Белев. - М. : Мысль, 1966. - 509 с.
6. Янко, М. П. Топонімічний словник України [Текст] : Словник-довідник / М. П. Янко. - К. : Знання, 1998. - 432 с.
http://prj-pgpu.narod.ru/prj_17_07.pdf
Афанасьев О. Е., Троценко А. В. Категория «легенда» в региональном топонимическом пространстве (на примере Днепропетровской области Украины)
https://gorod.dp.ua/history/article_ru.php?article=97
Історія та топоніміка Кам’янского кін. XIX- поч. XX ст.
http://mkavun.narod.ru/toponim.html
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА ДНЕПРОПЕТРОВСКА (УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ, ПЕРЕУЛКИ И ДР.)
Успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 29.10.2014 10.13.40 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.414274 seconds