Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 28 .:. Запитань у базі: 42490
   


Автор запитання: Ігор із міста: Київ :: Запитання: 41954  
Ігор запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати наукові статті з даної теми:"МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ"
Наша відповідь:
Добрий день, Ігоре! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:
Балюк, Г. Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в контексті сталого розвитку України [Текст] / Г. Балюк // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 74-76. - 2007. - С. 8-10.
Бойчук А.Генеза інституту юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у Радянській Україні (історія держави і права; Адміністративний кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки 1927 р.) / А. Бойчук // Право України. - 2017. - № 10 - С. 189-201.
Волкова, Т. І. Об'єктивна сторона злочину - незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України [Текст] / Т. І. Волкова // Юридична наука : науковий юридичний журнал. - 2016. - № 3. - С. 22-47. - Бібліогр. в кінці ст.
Гадайчук, Зінаїда Сергіївна. Діяльність органів внутрішніх справ у сфері охорони навколишнього природного середовища [Текст] / Зінаїда Сергіївна Гадайчук // Науковий прогрес та процес розвитку країни в аспекті євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 жовтня 2015 року / Громадська організація "Європейська наукова платформа", (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraga-Ukrainian Business Council) . - Вінниця, 2015. - С. 95-96. - (????? : збірник наукових праць)
Герасименко Я. Деякі проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України (екологічні правопорушення) / Я. Герасименко Вісник Національної академії правових наук України . -2010. - № 1. - С. 272-280
Данилюк, Л. Р. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері використання мисливських природних ресурсів [Текст] / Л. Р. Данилюк // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. - Київ, 2016. - С. 328-331. - Бібліогр. в кінці ст.
Екологічне право України. Академічний курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. - К. : Юридична думка, 2008. - 719 с.
Ільків, Н. В. Місце юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у системі юридичної відповідальності [Текст] / Н. В. Ільків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична. Вип. 2. - 2008. - С. 127-134
http://vuzlib.com/content/view/2216/10/
Коритко Л. Я. Становлення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в XIX - поч. XX ст. (на прикладі австрійського законодавства) / Л. Я. Коритко // Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 56 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ, 2012. - С. 109-114
Корнєєв Ю.В. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення [Електронний ресурс] / Ю.В. Корнєєв, М.В. Садовський // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – № 1. – С. 13-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2015_1_4.pdf
Корнякова Т.Щодо окремих елементів системи запобігання правопорушенням та злочинам в екологічній сфері (екологічна злочинність) / Т. Корнякова // Право України. - 2010. - № 11- С. 178-187.
Костюк Ю. В.Перспективи вдосконалення юридичного механізму реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням / Ю. В. Костюк // Університетські наукові записки [Текст] : часопис Хмельницького університету управління та права. Вип. 2 (18) / Хмельницький ун-т управління та права. - Хмельницький : ХУУП, 2006. - С. 171-180
Курська К. Об'єкт та предмет прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері використання та охорони водних ресурсів (екологічне право; водоохороннне законодавство) / К. Курська. - С. 148-156 // Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. - 2014. - № 4 - С. 148-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
Малишко М. І. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Ч. 2 / М. І. Малишко; Укр. наук. асоц., Нац. аграр. ун-т. - К. : УНА, 2001. - 32 c. - укp.
Маляренко, Василь. Проблемні питання відповідальності за злочини проти довкілля [Текст] / Василь Маляренко // Вісник прокуратури. - 2016. - № 9. - С. 58-60.
Матвєєв, С. В. Еволюція вітчизняного кримінального законодавства у сфері охорони мисливської фауни і формування складу злочину [Текст] / С. В. Матвєєв // Юридична наука : науковий юридичний журнал. - 2016. - № 6. - С. 39-50. - Бібліогр. в кінці ст.
Матвієць А. Шляхи удосконалення правоохоронної діяльності у сері охорони довкілля. В контексті використання міжнародного досвіду (охрона навколишнього середовища; екологічні злочини) / А. Матвієць // Вісник прокуратури. -2015. -№ 6 - С. 105-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
О. В. Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення [Текст] / О. В. // Наука і навчальний процес : матеріали ХVІІ звітної науково-практичної конференції, Вінниця, 6-7 квітня. - 2017. - С. 235-238. - Бібліогр. в кінці ст.
Осічнюк, Ю. В. Запобігання злочинному забрудненню або іншій зміні природних властивостей атмосферного повітря [Текст] / Ю. В. Осічнюк // Юридична наука : науковий юридичний журнал. - 2016. - № 2. - С. 132-141. - Бібліогр. в кінці ст.
Савченко О. Ф. Екологічна економіка: теорія, практика, юридична відповідальність : навч. посіб. / О. Ф. Савченко, А. О. Байда, А. І. Мілька; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 339, [1] c. - Бібліогр.: с. 337-[340] - укp.
Турлова, Юлія.Кримінологічний аналіз сучасного стану екологічної злочинності в Україні [Текст] / Юлія Турлова // Вісник Національної академії прокуратури України : проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. - 2016. - № 3. - С. 66-72. - Бібліогр. в кінці ст.
Хом'яченко, С. І. Правова природа юридичної відповідальності за екологічні правопорушення на повітряному транспорті [Текст] / С. І. Хом'яченко // Малий і середній бізнес(право, держава, економіка). - 2011. - N 1/2. - С. 86-91. - Бібліогр. : с. 90-91
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення : навч. посіб. [для здобувачів вищ. освіти за спец. 101 ”Екологія” та 081 ”Право”] / І. Г. Швидченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. — Харків : Панов А. М., 2017. — 142 с. — Бібліогр.: с. 136-142.
ІВАЩЕНКО ВІТА ВІТАЛІЇВНА. МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=405:131212-15&catid=56:4-1212&Itemid=70&lang=ru

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 24.04.2018 10.46.02 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.457255 seconds