Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42568
   


Автор запитання: Юлія із міста: Ромни :: Запитання: 42027  
Юлія запитує:
Допоможіть підготувати реферат на тему: Екологічні проблеми використання водних ресурсів
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Перегляньте гаступні джерела:
Коротун І. М. Природні ресурси України : навч. посіб. / І. М. Коротун, Л. К. Коротун, С. І. Коротун ; Ін-т змісту і методів навчання; Рівнен. держ. техн.. ун-т; Рівнен. відділ Укр. Географ. Тов-ва. — Рівне, 2000. — 192 с. : іл.
Кульский Л. А. Вода знакомая и загадочная / Л. А. Кульский, В. В. Даль, Л. Г. Ленчина. — Київ : Рад. шк., 1982. — 120 с. : іл.
Мечник Л. А. Природа України : посіб. для вчителів почат. кл. / Л. А. Мечник, О. М. Волошин, І. І. Мечник. — Тернопіль : Підручники & посібники, 1997. — 40 с. — (Початкова школа).
Охорона навколишнього природного середовища в Україні, 1994-1995 / іл. В. Раєвський. — Київ : Вид-во Раєвського, 1997. — 95 с. : іл.
Тимочко Т. В. Екологічна варта : (зб. інформац. матеріалів) / Т. В. Тимочко, О. В. Пащенко, О. Р. Швець ; Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта». — Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. — 31 с. : іл.
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: директиви, що стосуються довкілля / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк, Ю. І. Грицан [та ін.] ; літ. ред. М. С. Козловська. — Київ : [б. в.], 2015. — 23 с. : іл. — (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. 2015, № 5, трав. Стан навколишнього середовища).
Мороз П. І. Екологічні проблеми раціонального природокористування : навч. посіб. / П. І. Мороз, І. С. Косенко; ред.: Мороз. — Л. : Престиж Інформ, 1999. — 283 c.
Антонова С. Є. Організаційно-економічні засади водозабезпечення міського населення: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 [Електронний ресурс] / С. Є. Антонова ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2011. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11ASEVMN.zip.
Білоскурський Р. Р. Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспектив використання [Електронний ресурс] / Р. Р. Білоскурський // Укр. соціум. — 2017. — № 3. — С. 87-99. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Білоскурський Природно-ресурсний потенціал України у$.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 17.05.2018 16.19.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.404394 seconds