Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 28 .:. Запитань у базі: 42490
   


Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 42357  
Оксана запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти інформацію на магістерську роботу "Віртуальна бібліографічна довідка"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Грищенко Т. Виртуальная справочная служба библиотеки : содержательные и организационные аспекты функционирования / Т. Грищенко, И. Аврамова // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 25-27.
Добко Т. Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій / Т. Добко, І. Сіра // Бібліотечний вісник. - 2002.- № 6. - С.21-25.
Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні / Т. Добко // Вісник Книжкової палати. - 2003.- № 6. - С.25-28.
Добко Т. Бібліографія в сучасному електронному середовищі / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2003.- № 6. - С.58.
Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2003.- № 1. - С.2-7.
Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 4. - С. 11-23. - Бібліогр.: с. 22-23.
Добко Т. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 5. - С. 35-44. - Бібліогр.: с. 43-44.
Добко Т. Справочно-библиографическое обслуживание в электронную эру: доминирование навигаторской функции / Т. Добко // Библиография. - 2004.- № 1. - С.11-16.
Довгань О. Віртуальна бібліографічна довідка – інноваційний напрям інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України Імені В. О. Сухомлинського / О. Довгань // Наук. нр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / Нац. акад. нед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. — Київ : Пед. думка, 2010. — Вин. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. — С. 269-273.
Кислюк Л. Удосконалення технологій бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних закладів у перехідний період [Текст] / Л. Кислюк // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 3. – С. 38-41.
Литовченко О. Віртуальна бібліографічна довідка як складова комплексного Інформаційного забезпечення / О. Литовченко // Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : моногр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Су хомлинського. — Київ, 2015. — С. 151- 166.
Тодорова Є. М. Особливості бібліографічного обслуговування в цифровому просторі / Є. М. Тодорова // Короленківські читання – 2014. Бібліотеки, архіви, музеї : формування цифрового регіонального простору : матер. 17 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовтня 2014 р.) / [уклад. О. П. Куніч]. – Харків, 2015. – С. 21–30.
Тодорова Є. М. Проблеми впровадження віртуальних бібліотечно-бібліографічних послуг у бібліотеках м. Харків / Є. М. Тодорова, О. М. Шапар // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. праць. – Харків, 2012.– Вип. 35.– С. 92–99.
Торлин И. Виртуальная библиографическая справка ? информационная «скорая помощь» удаленным пользователям библиотек / И. Торлин // Бібліотечний форум України. ? 2005. ? № 4. ? С. 34?38.
Трачук Л. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування в українських бібліотеках / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. — 2006. — № 8. — С. 16—18.
Шалиганова А. Віртуальна довідкова служба в публічних бібліотеках України : напрями розвитку / А. Шалиганова // Бібліотечний форум України. ? 2006. ? № 2. ? С. 16?18.
Швецова-Водка Г. М. Віртуальна довідка – новий вид інформаційних послуг бібліотеки / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи : зб. ст. / Рівнен. обл. держ. адміністрація, обл. упр. культури, Рівнен. держ. обл. б-ка. — Рівне, 2004. — С. 48—59.
Варюхина Л. Н. Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек : первые результаты совместной работы российских и украинских специалистов [Електронний ресурс] / Л. Н. Варюхина. ? Електронні дані. - Режим доступа: www.library.ru/help/theory/varjuhina_sudak05.php. — Назва з екрану.
Дікунова О. А. Електронний бібліотечно-бібліографічний сервіс у бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету [Електронний ресурс] // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конференції, Харків, НБ ХНМУ, 24-31 жовт. 2016 р. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/900/1/Діккунова - Електронний бібліотечно-бібліографічний20сервіс у бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету.pdf.
Добко Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб.
Довідково-бібліографічне обслуговування читачів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / уклад. Л. О. Сашкова ; Харків. обл. універс. наук б-ка – Харків : ХОУНБ, 2014. – 23 с. – Режим доступу: http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000163.pdf.
Довідкові служби бібліотек України [Електронний ресурс] // Пан бібліотекар : [блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--j1amh/2010/11/blog-post_19.html. - Назва з екрану.
Колупаєва О. В. Інформаційні технології у бібліографічному обслуговуванні [Електронний ресурс] / О. В. Колупаєва ; Харків. держ. академія культури. - Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf/44.pdf
Лога Т. Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 11.- С. 15-18. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/706420/1/1.pdf.
Рибак Ю. А. Довідково-бібліографічне обслуговування в інтернет середовищі [Електронний ресурс] / Ю. Рибак ; Нац. фармацевт. ун-т // eaNUPh : електрон. архів НФаУ : [інституційний репозитарій]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/356/1/Рибак.pdf.- Назва з екрану.
Романуха З. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування у провідних університетських бібліотеках західного регіону України [Електронний ресурс] / З. Романуха // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 7. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_7_8.pdf.
Романуха З. В. Довідково-бібліографічне обслуговування в бібліотеках вищих навчальних закладів західного регіону України [Електронний ресурс] / З. В. Романуха // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої між нар. наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2015 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [ред.. колегія: О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 66–70. – Бібліографія: 4 назви. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33652/1/13-66-70.pdf.
Романська С. Й. Віртуальна довідка – як одна з форм обслуговування віддалених користувачів [Електронний ресурс] / С. Й. Романська // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. п’ятої між нар. наук.-практ. конф., 11–12 вересня 2013 р., Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-а ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 204-212. - Бібліографія: 4 назви. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21323/1/20-204-212.pdf.
Тодорова Є. М. Мережево-віртуальні послуги бібліотек як складова інформаційно-бібліотечного сервісу [Електронний ресурс] / Є. М. Тодорова ; ; Харків. держ. академія культури // Інформаційно-бібліотечний сервіс і користувач: новий формат взаємодії : матер. всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (до 50-річчя заснування Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі), 23-31 жовтня 2017 р. / редкол. : О. І. Черевко та ін. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 99-106. – Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/ bitstream/123456789/2136/1/Тодорова.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.10.2018 16.53.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.365562 seconds