Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 28 .:. Вопросов в базе: 42490
   


Автор вопроса: Людмила из города: Ірпінь :: Вопрос: 42438  
Людмила спрашивает:
Патріотичне виховання молоді
Наш ответ:
Доброго дня, Людмило! Радимо Вам попрацювати з наступними
посиланнями: – https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/natsionalno-patriotichne-vihovannya-ditey-ta-molodi/
https://zkol.org.ua/index.php/2013-12-21-10-42-13/naukova-robota/116-patriotichne-vikhovannya-tudentskoji-molodi
http://vvak.in.ua/attachments/article/251/Cучасний погляд на національно-петріотичне виховання.pdf
http://don.kievcity.gov.ua/content/nacionalnopatriotychne-vyhovannya-uchnivskoi-molodi.html
http://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua/vihovna_robota/nacionaljno-patriotichne_vihovannya_ditej_ta_molodi/
http://bdpu.org/national-patriotic-education/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/patriotuzm-d0e63.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwiC1-We7pHeAhVBGCwKHedEAQ04ChAWMAZ6BAgDEAI&url=http://pnpu.edu.ua/ua/files/vr/knpvdm16062015.doc&usg=AOvVaw1XK__5JUJgCyCV6dhwQwxo
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11614/1/Kоstiushko.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Znpkhist_2011_3_32.pdf
http://ua.textreferat.com/referat-3715-1.html
– Буклов Ю. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді: соціально-педагогічний аспект / Ю. Буклов // Молодь і ринок. – 2017. – № 12 (155). – С. 126-130.
– Пікалюк А. Національно-патріотичне виховання молоді засобами історичного краєзнавства та етнографії / А. Пікалюк // Рідна школа. – 2017. – № 7/8. – С. 43-45.
– Омельченко А. О. Спортивно-патріотичне виховання як один із пріоритетних напрямків виховання сучасної молоді / А. О. Омельченко // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2017. – № 3. – С. 49-55.
– Котєнєва І. С. Про діагностику патріотичної вихованості студентської молоді / І. С. Котєнєва // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2017. – № 1, ч. III. – С. 76-85.
– Гришаєва О. Національно-патріотичне виховання молоді / О. Гришаєва // Профтехосвіта. – 2016. – № 11. – С. 15-18.
– Гаращук О. В. Формування нової парадигми патріотичного виховання молоді – складової національної безпеки / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Економіка і регіон. – 2016. – № 4. – С. 27-34.
– Мордкович З. Національно-патріотичне виховання – основа духовного розвитку громадянина / З. Мордкович // Професійно-технічна освіта. – 2016. – № 2. – С. 51-52.
– Бояринцев О. Громадські спортивні організації у патріотичному вихованні молоді / О.Бояринцев // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2014. – № 3/4. – С. 62-67.
– Смолюк І. Система освіти України й патріотичне виховання молоді / І. Смолюк, В. Смолюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Сер.: Педагогічні науки. – 2013. – № 8. – С. 78-82.
– Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки : щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) / [Ярошенко О. В. та ін. ; ред. Глущик С. І.] ; Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики. - Київ : Спринт-Сервіс, 2015. - 201 с. : рис., табл.
– Національно-патріотичне виховання дітей та молоді : навч.-метод. посіб. / [Н. М. Богомолова та ін. ; за заг. ред. Пєткова С. В.]. - Київ : ОВК, 2016. - 148 с.
– Сухушин М. П. Військово-патріотичне виховання молоді : підручник / М. П. Сухушин, В. О. Палагеша ; М-во освіти і науки України. - Київ : Слово, 2009. - 488 с.
– Стех Є. О. Патріотичне виховання молоді як соціально-педагогічна проблема / Є. О. Стех // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 13. - С. 100-109.
– Дзюба В. М. Національна ідея на рубежі століть і патріотичне виховання молоді / В. М. Дзюба // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Акад праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ : Курс, 2000. - № 1 (5). - С. 146-149.
– Стех Є. О. Патріотичне виховання молоді як один з педагогічних чинників становлення особистості / Є. О. Стех // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 12. - С. 162-168.
– Мішкурова В. Патріотичне виховання молоді / В.Мішкурова, Н.Сабадій // Молодь,освіта,наука,культура і нац. свідомість : зб. матер. конф. 20-23 кв.1999 р. - Київ, 1999. - С. 347-349.
– Череднік Д. Національно-патріотичне виховання молоді і сучасність / Д. Череднік, Ю. Журавльов, Ю. Зайончковський // Новий Колегіум. - 2011. - № 3. - С. 3-9.
– Кравченко А. Національно-патріотичне виховання молоді в Україні - вимога сьогодення / А. Кравченко, М. Сахно // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2015. - Вип. 63. - С. 71-75.
– Костюшко Г.О. Національно-патріотичне виховання молоді в контексті етнопедагогічних засад / Г. О. Костюшко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка, Вип. 21. - С. 33-39.
– Капська А.Й. Патріотичне виховання молоді в структурі її соціалізації / А. Й. Капська // Молодь і дозвілля : теорія,методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання. – Вип. 2. - Київ,1996. - С.43-56.
– Зубалій М.Д. Класифікації методів військово-патріотичного виховання молоді : (за науковою літературою) / М. Д. Зубалій // Фізичне виховання в рідній школі. - 2015. - № 3. - С. 36-39.
– Гаврилов В. Перспективи патріотичного виховання молоді / В.Гаврилов // Молода нація : альманах. – 1996. – № 3. - С. 58-60.
– Бояринцев О. Ідея патріотичного виховання молоді в історії вітчизняної освіти і педагогічної думки / О. Бояринцев // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - Вип. 32. - С. 235-247.
– Абель М. Р. Військово-патріотичне виховання на козацьких традиціях / М. Р. Абель // Управління школою. - 2013. - № 16/17/18. - С. 86-90.
– Гнатюк В. Сьогоденні реалії патріотичного виховання молоді / В. Гнатюк // Світ виховання : Часопис для вчителів, батьків, дітей. - 2007. - № 1. - С. 42-44.
– Пустовіт Г. П. Патріотичне виховання дітей і молоді в позашкільних навчальних закладах: теоретико-прикладні конструкти / Г. П. Пустовіт // Педагогіка і психологія. - 2015. - № 3. - С. 16-21.
– Масловська М. В. Національно-патріотичне виховання української молоді у 21 столітті / М. В. Масловська // Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка, Акад. акмеол. наук, Московський держ. обл. соц.-гум. ін-т, Вітебський держ. ун-т ім. П. М. Машерова. - Житомир, 2014. - С. 194-197.
– Івашковський В. Військово-патріотичне виховання шкільної молоді в контексті реформування освіти в Україні / В. Івашковський // Шлях освіти. - 2001. - № 2. - С. 13-16.
– Варава Н. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді засобами позашкільної освіти / Н. М. Варава // Виховна робота в школі. - 2016. - № 11. - С. 6-9.
– Школяр В. Козацька педагогіка: військово-патріотичне виховання учнівської молоді / В. Школяр // Директор школи. Шкільний світ. - 2017. - № 1/2. - С. 50-57.
– Набока Л. В. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді / Л. В. Набока // Виховна робота в школі. - 2007. - № 9 . - С. 27-29.
– Свирська Т. Ідеї патріотичного виховання української молоді : творча спадщина І. Огієнка, Г. Ващенка та В. Сухомлинського / Т. Свирська, С. Савченко // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. - 2017. - № 3. - С. 6-14.
– Бугайцева Г. Принципи патріотичного виховання української молоді / Г.Бугайцева // Історія в школі. - 1999. - № 5. - С.7-10.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 19.10.2018 09.04.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.60593 seconds