Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41844
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 43031  
Яна запитує:
Підберіть, будь-ласка, електронні ресурси до теми: Дистанційне та електронне навчання. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : моногр. / В. Ю. Биков. – Київ : Атіка, 2009. – 684 с.
Вовк О. Б. Системи електронного навчання – нові форми сучасної освіти [Електронний ресурс] / О. Б. Вовк // Мат. машини і системи. – 2015. – № 4. – С. 79-86.
Болюбаш Н. М. Використання сучасних інформаційних технологій у професійній підготовці економістів [Електронний ресурс] // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Педагогіка. – 2009. – Т. 112. – Вип. 99. – С. 88-95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2009_112_99_17.
Болюбаш Н. М. Розробка дистанційного курсу засобами інформаційного середовища Moodle [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Педагогіка. – 2010. – Т. 136. – Вип. 123. – С. 19-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2010_136_123_6.
Болюбаш Н. М. Упровадження дистанційних технологій у професійну підготовку державних службовців [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш, В. М. Ємельянов // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Педагогіка. –. 2012. – Т. 202. – Вип. 190. – С. 116-120. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_202_190_20.
Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності державних службовців у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. М. Болюбаш // Наук. праці [Чорномор. держ. університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Державне управління. – 2012. – Т. 194, – Вип. 182. – С. 31-35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_194_182_7.
Болюбаш Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Болюбаш ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта). — Ялта, 2011. — 20 с.: табл., рис. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11BNMZMT.zip.
Борзенко О. П. Основні категорії та поняття дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. П. Борзенко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – 2012. – № 19. – С. 6-14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2012_19(1)__3.pdf.
Бугайчук К. Л. Дистанційне та електронне навчання: сутність, особливості, співвідношення [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Вісн. післядиплом.освіти. – 2014. – № 10 (23). – С. 7-17. – Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1477/distanciyne_ta_elektronne_navchannya_sut.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Впровадження електронного (дистанційного) навчання в організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kvn-e-learning.blogspot.com/2016/08/blog-post.html.
Голощук Р. О. Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес [Електронний ресурс] / Р. О. Голощук, Н. О. Думанський // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2015. – № 829. – С. 349-358. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2015_829_25.
Кадемія М. Ю. Дистанційне навчання у віртуальному університеті як спосіб доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / М. Ю. Кадемія, В. О. Уманець // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2016. – № 2. – С. 192-198. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/45/85.
Муращенко Т. В. Змішаного та дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Мурашенко // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2017. – № 3. – С. 283-286. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/93/126.
Пивоварова Г. С. Технології електронного навчання в практиці вищої освіти [Електронний ресурс] / Г. С. Пивоварова, О. М. Хомич // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Вип. 6 (303), Ч.1 (жовтень). – Старобільск : ЛНУ, 2016. – С. 93-99. – Режим доступу: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1642/PivovarovaKyjmich.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Теорія та практика змішаного навчання [Електронний ресурс] : моногр. / В. М. Кухаренко [та ін.] ; ред. В. М. Кухаренко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Міськдрук, 2016. – 284 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23536/3/Kukharenko_Teoriia_ta_praktyka_2016.pdf.
Шкіль О. Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. Шкіль, В. Каук, К. Пуголовок // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2015. – № 831. – С. 16-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2015_831_5.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.04.2019 12.23.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.259768 seconds