Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42580
   


Автор запитання: Ольга із міста: Вінниця :: Запитання: 43650  
Ольга запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему:"Диференціація навчання у загальноосвітніх школах Великобританії".
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бойченко М. А. Організація навчання обдарованих учнів у розширених школах Великобританії [Електронний ресурс] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 10. - С. 166-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_10_22

Борисенко І. Функції оцінювання навчальних досягнень учнів початкових шкіл Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії / І. Борисенко // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 1 (15). – С. 35-40.

Дикий О. Ю. Упровадження профільного навчання в країнах Західної Європи / О. Ю. Дикий, І. М. Войтович // Пед. пошук. - 2011. - № 4. - С. 3-6. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.

Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14 - 15 трав. 2015 р., Харків / ред.: В. Г. Левчук, В. І. Каук, Т. О. Маркова; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. - 215 c. - укp. - рус.

Заболоцька Л. Інноваційні моделі навчання у початкових школах Великобританії та можливість їх використання на Україні / Л. Заболоцька // Нова пед. думка. - 2007. - Спец. вип. - С. 67-70. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Зубченко О. С. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (досвід Великобританії) : навч. посіб. / О. С. Зубченко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2012. - 139 c. - Бібліогр.: с. 130-138 - укp.

Кирда А. Г. Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу та в Україні (друга пол. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / А. Г. Кирда. – К., 2005 – 20 с.

Костенко Н. І. Організація профільного навчання у старшій школі Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. І. Костенко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2010. - 20 c. - укp.

Левківський М.В. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 190 с.

Лещинський О. П. Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (XIX - XX ст.) : Автореф. дис... д-ра пед. наук / О. П. Лещинський; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2005. - 36 c. - укp.

Лук'яненко, Олександр Вікторович. Освячена школа чи освічена паства (світоглядні засади навчання у Великобританії XIX століття) [Текст] / О. В. Лук'яненко ; Полтавський національний педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. Історичний факультет. Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії. - Полтава : Друкарська майстерня, 2010. - 96 с. - Бібліогр.: с. 75-95

Мельниченко Р.К.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ ЗАРУБІЖЖЯ ТА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ)
http://eprints.zu.edu.ua/27722/1/Мельниченко_стаття.pdf

Муравська, С. Школа Саммерхілл [Текст] : прогресивний характер діяльності / С. Муравська // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2006. - № 5. - С. 68-74

Нестерова Л. В. Профільна диференціація навчання і професійне самовизначення старшокласників в зарубіжній профільній школі / Л. В. Нестерова, І. Б. Дремова // Наша шк.. - 2012. - № 6. - С. 22-27. - Бібліогр.: 9 назв.

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти / ред.: Б. Н. Мітюров. - Рівне, 2001. - 174 с. - (Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту; Вип. 17).

Особливості диференціації навчального процесу у школах США, Великобританії, ФРН, Франції, Японії, України https://studopedia.org/10-46563.html

Повєткіна, М. Ю. Система освіти Великобританії [Текст] / М. Ю. Повєткіна // Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. - 2013. - № 15. - С. 37-39

Полуян О. Еволюція змісту освіти у початкових школах Виликобританії / О. Полуян // Нова пед. думка. - 2014. - № 2. - С. 3-5. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Рибак О. Б. Індивідуалізація навчання в середній школі Англії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 –теорія та історія педагогіки / О.Б.Рибак ; Український держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –К., 1994. –25 с.

Самойлюкевич І. В. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / І. В. Самойлюкевич, Л. В. Барало, Л. І. Березенська, Ю. В. Березюк, О. Б. Бігич; ред.: І. В. Самойлюкевич; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 383 c. - укp.

Семергей Н. В. Організація диференційованого навчання в сучасній зарубіжній школі / Н. В. Семергей // Постметодика. – 2000. – № 3. – С. 14–17.
Третякова, Н. В. Традиції освіти Великої Британії [Текст] / Н. В. Третякова // Педагогічна майстерня : Науково-методичний журнал. - 2011. - № 8. - С. 17-20

Шестопалова І. О. Індивідуалізація викладання іноземних мов у Великобританії / І. О. Шестопалова // Наук. зап. КІТЕП. Псих.-пед. пробл. удоскон. проф. підготов. фахівців сфери туризму в умовах неперервн. освіти. - 2001. - № 2. - С. 68-74. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.12.2019 14.45.39 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.594075 seconds