Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42584
   


Автор запитання: Ірина із міста: Хмельницький :: Запитання: 43719  
Ірина запитує:
Доброго часу доби! Підберіть, будь ласка, літературу для магістерської роботи про художньо-публіцистичний жанр жуналістики - фейлетон.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Балаклицький М. А. Есе як художньо-публіцистичний жанр: метод. матер. для студ. зі спец. «Журналістика» / М. А. Балаклицький. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 74 с.
Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.
Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації: посіб. / О. Д. Кузнецова. – 2-е вид., перероб і доп. – Львів: ПАІС, 2005. – 200 с.
Курляндская С. Фельетон – жанр сатирический : по материалам советской литературы и критики 1920 / С. Курляндская. – М., 1967. – 32 с.
Павлів В. Журналістський фейлетон : практ. посібн. / В. Павлів. – Львів: Вид-во Укр. Католицького Університету, 2017. - 132 с.
Стрельцов Б. Фельетон: теория и практика жанра / Б. В. Стрельцов. – Мн. : Изд-во БГУ, 1983. – 63 с.
Голуб О. П. Медіакомпас: путівник професійного журналіста [Електронний ресурс] : практ. посіб. / Інститут масової інформації. — Київ: ТОВ «Софія-А», 2016. — 184 с. — Режим доступу: https://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Mediakompas.pdf.
Колупаєва О. Особливості композиції та архітектоніки фейлетону Особливості композиції та архітектоніки фейлетону (на матеріалі збірки Остапа Вишні (на матеріалі збірки Остапа Вишні «Лицем до сел Лицем до села» ) [Електронний ресурс] / О. Колупаєва // Стиль і текст. – 2014. – Вип. 15. – С. 167-173. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sit_2014_15_19.pdf.
Мельник О. Сучасний літературний фейлетон: об’єкти художньої уваги та виражальні засоби (на матеріалі «Літературної України») [Електронний ресурс] / О. Мельник // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2015. - Вип. 53. - С. 156-159. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/4341.
Михайлин І. Л. Основи журналістики [Електронний ресурс] : підручник / І. Л. Михайлин. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 494 [1] c. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Mykhailyn_Ihor/Osnovy_zhurnlistyky.pdf.
Павлів В. Рисунковий фейлетон у медіях: міжнародний та український досвід / В. Павлів // Теле- та радіожурналістика. - 2016. - Вип. 15. - С. 195-200. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2015_14_10.
Павлів В. Журналістський фейлетон і професійна етика [Електронний ресурс] / В. Павлів // Теле- та радіожурналістика. - 2015. - Вип. 14. - С. 77-81. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2015_14_10.
Павлів В. Журналістський фейлетон у інтернеті: можливості та загрози [Електронний ресурс] / В. Павлів // Теле- та радіожурналістика. - 2013. – Вип. 12. – С. 161–165. – Режим доступу: http://old.journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n12/tv12-39.pdf.
Теорія літератури - літературознавство і мовознавство : фейлетон [Електронний ресурс] // Ukrlit.net : [веб-сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://ukrlit.net/info/criticism/satirical.html. – Назва з екрану.
Чик Д. Жанр фейлетону у творчості Г. Квітки : проблематика і поетика [Електронний ресурс] / Д. Чик // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 4 (263), Ч. ІІ. – Режим доступу : http://md-eksperiment.org/post/20160621-zhanr-fejletonu-u-tvorchosti-g-kvitkiproblematika-i-poetika. Кисіль В. В. Жанрові особливості фейлетонів А. Ніковського (на матеріалі збірки А. Яриновича «Буржуазна рада та інші фельєтони») [Електронний ресурс] / В. В. Кисіль // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. - 2018. - Вип. 78. - С. 123-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2018_78_26.
Ярмиш Ю. Актуальність класичного фейлетону: образи та форми [Електронний ресурс] / Ю. Ярмиш // Інститут журналістики: електрон. б-ка : [вебсайт] – Електрон. дані. - Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=76. – Назва з екрану.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.01.2020 20.28.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.363721 seconds