Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42951
   


Автор запитання: Оксана із міста: Вінниця :: Запитання: 43760  
Оксана запитує:
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, літературу за темою: "Механізми публічного управління системою неперервної освіти в контексті професійного розвитку педагогічних працівників"
Наша відповідь:
Доброго дня Оксано! Пропонуємо переглянути наступні посилання:

Александров В. Державні механізми управління якістю неперервної освіти в Україні [Текст] : монографія / В. Александров ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2012. - 365 с.

Ковальська Н. Неперервна професійна освіта: управлінський аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Ковальська, О. М. Саух // Педагогічний альманах. - 2014. - Вип. 21. - С. 240-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_21_40. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Лазаренко С. Питання організації ефективної системи державного управління неперервною освітою [Електронний ресурс] / С. Лазаренко. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2015. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_4_3. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Любчук О. Теоретико-методологічні засади функціонування та розвитку механізму державного управління неперервною освітою в Україні та її регіонах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. Любчук ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2011. - 40 с.

Оліфіра Л. Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою: відповідь на виклики сучасності [Електронний ресурс] / Л. Оліфіра // Міжнародний науковий журнал "ScienceRise". – 2018. - № 4. – С. 43-47. - Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/132534-285316-1-PB.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Пахомова М. Неперервна освіта як об’єкт державного управління професійним зростанням педагогічних працівників [Електронний ресурс] / М. Пахомова. // Державне будівництво. - 2017. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2017_1_21. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Пахомова М. Удосконалення механізмів державного управління професійним розвитком педагогічних працівників в системі неперервної освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / М. Пахомова ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. - Київ, 2018. - 20 с.

Професійна освіта: андрагогічний підхід: монографія [Електронний ресурс] / кол. авторів; за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. – 452 с. - Режим доступу:http://eprints.zu.edu.ua/27785/1/Profesiina osvita_andragogichnyi pidhid_monografiia_10.07.18.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.
Публічне управління ХХІ століття: синтез науки та практики : зб. тез XІХ Міжнар. наук. конгресу, 19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. – 568 с. - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2019-2/2019_02.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Сиченко В. Державна політика України в галузі неперервної освіти [Електронний ресурс] / В. Сиченко, О. Мартиненко, С. Рибкіна // Публічне управління та митне адміністрування. – 2018. - № 1. – С. 134-140. - Режим доступу: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/1/21.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Титаренко Д. Сучасний стан громадського управління освітою дорослих в Україні [Електронний ресурс] / Д. Титаренко // Аспекти публічного управління. – 2016. - № 4-5. – С. 21-28. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/312631989_Current_status_of_public_administration_adult_education_in_Ukraine/fulltext/58dbcf7aaca2725c472162cb/Current-status-of-public-administration-adult-education-in-Ukraine.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.


Шістопал Ю. Якість механізмів державного управління сферою безперервної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Шістопал // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2015. - № 1. – С. 337-347. - Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Nrzd_2015_1_36.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

.: Розділ: Освіта :: 15.01.2020 14.25.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.441893 seconds