Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42723
   


Автор запитання: Олена із міста: Переяслав :: Запитання: 44385  
Олена запитує:
Проблема наступності у навчанні старших дошкільників та молодших школярів англійської мови
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Антонюк В. Проблема наступності в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу і школи / В. Антонюк // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 8. - С. 34-38. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Бураковська, А. В.Місточок із садка до школи// Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2018. - № 8 (серпень). - С. 93-104
Гавриш, Наталія.Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками з погляду учасників освітнього процесу // Рідна школа. - 2015. - № 5-6. - С. 26-31.

Гавриш, Наталія.Дитячий садок - початкова школа: перезавантаження?! : роздуми про наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в контексті завдань Нової української школи // Дошкільне виховання. - 2019. - № 9. - С. 3-9.

Гончаровська Г. Наступність як принцип діяльності дошкільного закладу та початкової школи [Електронний ресурс] / Г. Гончаровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2009. - № 4. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2009_4_6

Коваленко О.Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти / О.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: збірник матеріалів [Редкол: К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін.]. – К. : КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. – C.34-39

Козлюк О. А. Сучасні проблеми забезпечення наступності в навчанні іноземної мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. А. Козлюк // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 65. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_20

Коломієць, Леся Ігорівна. Підготовка вчителя до забезпечення наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Леся Ігорівна Коломієць ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця : [б.в.], 2012. - 20 с. : іл.

Колесникова, Валентина Федорівна. Психолого-педагогічні умови наступності трудової підготовки старших дошкільників і молодших школярів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук / Валентина Федорівна Колесникова ; Інститут психології АПН України. - Київ : [б.в.], 1995. - 24 с.

Лобода О.В. Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку / О. Лобода // Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку: навч.-метод. посібник. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 100 с.

Лобода О.В. Актуальність проблеми наступності у навчанні іноземної мови старших дошкільників і учнів початкової школи. Наукові записки. Серія «Психолого–педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 4 – С. 40–43.

Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ.вищ.навч. закл. / О.В.Котенко, А.В.Соломаха [та ін.]. – К. : Київ. у-т ім. Б.Грінченка, 2013. – 356 с.

Назаренко, Ганна Іванівна. Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Ганна Іванівна Назаренко ; Криворізький державний педагогічний університет. - Кривий Ріг : [б.в.], 2002. - 18 с.

Онишків З. М. Навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад – початкова школа”: шляхи забезпечення наступності / З. М. Онишків // Пед. дискурс : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 10. - С. 372-376. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Підготовка дітей до школи. Наступність, перспективність : Зб. / уклад.: В. І. Войтенко; Упр. освіти і науки Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Хмельниц. гуманіт.-пед. ін-т. - Хмельниц. : Абетка-НОВА, 2002. - 138 c. - (Дошкіл. освіта). - укp.

Порядченко Л. А. Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис... канд. пед. наук / Л. А. Порядченко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О., 2007. - 21 c. - укp.

Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., 14 - 15 трав. 2009 р., Київ / ред.: К. І. Волинець, Г. Г. Кондратенко, Н. В. Кудіна, В. М. Вертугіна, Т. Д. Попова; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка, Київ. міськ. держ. адмін. - К., 2009. - 184 c. - укp.

Фадєєва Т. О. Наступність між дошкільним та початковим навчанням / Т. О. Фадєєва; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2002. - 226 c. - Бібліогр.: 187 назв. - укp.

Шкваріна Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, методичні рекомендації): навч. посібник для вчителів раннього навчання англ. мови, студ. вищ. пед. навч. закладів / Т. М. Шкваріна. – Умань : Видав. – поліграф. підприємство, 2003. – 116 с.

Шкваріна Т. М. Заняття з англійської мови у дошкільному навчальному закладі (теорія і практика) : [навч. посібн. для вчителів раннього навч. іноземної мови, студентів вищих педагог. навч. закладів] / Т. М. Шкваріна. – Умань: Видав. – поліграф. підприємство, 2003. – 250 с.

Яценко С. Наступність дошкільної та початкової освіти крізь призму концепції нової української школи [Електронний ресурс] / С. Яценко // Молодь і ринок. - 2018. - № 9. - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_9_16

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.06.2020 09.33.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.368976 seconds