Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42723
   


Автор запитання: Софія із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44584  
Софія запитує:
Правове становище біженців, мігрантів і переміщених осіб. Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела інформації для магістерської роботи. Дякую
Наша відповідь:
Софіє, добрий день! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Алфьоров С. М. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Д. В. Голобородько, Д. Г. Заброда, В. П. Кононець, А. О. Кривий; ред.: Т. П. Мінка; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Х. : Право, 2013. - 278 c.

Бандурка О.О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.О. Бандурка ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Бортник Н. П. Міграційна політика та міграційно-правова політика: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Н. П. Бортник, У. М. Парпан, М. Р. Малець // Європейські перспективи. - 2019. - № 4. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2019_4_11

Васільєв В. Т. Організаційно-функціональна структура міграційної політики в системі забезпечення національної безпеки [Електронний ресурс] / В. Т. Васільєв // Теорія та практика державного управління. - 2017. - Вип. 2. - С. 200-207. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2017_2_32

Відлер О. М. Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній міграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. М. Відлер; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 c. - укp.

Ворона Д. М. Адміністративно-правові аспекти реалізації міграційної політики : монографія / Д. М. Ворона; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - 258 c. - укp.

Ворона Д. М. Міграційний режим як вид адміністративно-правового режиму в Україні / Д. М. Ворона // Держава та регіони. Сер. Право. - 2011. - Вип. 1. - С. 20-24.

Гороть А. Правові проблеми впливу нелегальної міграції на національну безпеку України / А. Гороть, К. Прокопчук // Іст.-прав. часоп.. - 2013. - № 1. - С. 41-45.

Демчишина В. Р.Принципи міграційної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. Р. Демчишина // Часопис Київського університету права. - 2018. - № 4. - С. 325-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_69

Козинець І.Г. Про співвідношення понять «біженці» та «особи, переміщені всередині країни» / І.Г. Козинець // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 213–219.

Конвенція про статус біженців : міжнародний документ від 28 липня 1951 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_011

Лошенюк О. В. Особливості міграційної політики у країнах ЄС [Електронний ресурс] / О. В. Лошенюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2019. - Вип. 1. - С. 249-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2019_1_24

Максименко С. В. Державна міграційна політика: концептуально-правовий аналіз її генези та становлення / С. В. Максименко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 40. - С. 128-135.

Микитенко Є. В. Адміністративно-правовий захист прав мігрантів правоохоронними органами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Микитенко; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОНМС України. - Запоріжжя, 2013. - 18 c. - укp.

Михайлишин І. В. Міграційне право України : навч. посіб. / І. В. Михайлишин, П. А. Трачук; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Патент, 2014. - 350 c.

Міграційне право України : підручник / С. М. Гусаров, А. Т. Комзюк, О. Ю. Салманова, О. О. Небрат, О. І. Безпалова; ред.: С. М. Гусаров; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2016. - 295 c.

Наливайко Л. Р. Міграційне право : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, К.В. Степаненко; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек Прес, 2014. - 255 c. - Бібліогр.: с. 240-255 - укp.

Олефір В. І. Форми державного регулювання міграційних процесів / В. І. Олефір // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2004. - Вип. 26. - С. 215-222.

Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації [Електронний ресурс] : наук.-практич. рек. - Братислава, 2018. – 95 с.¬ - Режим доступу: http://www.aprnu.kharkiv.org/doc/20_09_2018.pdf

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 р. No 3671-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – No 16. – Ст. 146.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 2014 р. No 1706-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – No 1. – Ст. 1.

Ровенчак О. А. Міжнародна міграція: теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2015. - 410 c. - Бібліогр.: с. 367-410 - укp.

Роман Л. П. Методика реінтеграції українських трудових мігрантів у контексті державної міграційної політики [Електронний ресурс] / Л. П. Роман // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 12(4). - С. 14-17.

Свящук Л. Проблеми прав біженців та виклики сучасності [Електронний ресурс]: навч.посібн. : підготовлено в рамках реалізації і за підтримки Програми Європейського Союзу ERASMUS 573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP «European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» – HRLAW. – Харків : Видавництво «ФОП Голембовська О.О.», 2018. – 311 с. – Режим доступу: https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/a.20.PhD2_.pdf

Сидорчук О. Г. Міграційна політика України в контексті безпеки та збалансованості економічного і соціального розвитку держави [Електронний ресурс] / О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова // Ефективність державного управління. - 2019. - Вип. 2. - С. 85-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2019_2_8

Терлюк І. Я.Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі "російської" міграції часу імперських Росії та СРСР) [Електронний ресурс] / І. Я. Терлюк, О. І. Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2019. - Вип. 21. - С. 18-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_21_5

Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні : монографія. Т. 1 / І. О. Аракелова, О. В. Балуєва, Н. Г. Діденко, О. С. Келембет, С. Ф. Марова; ред.: О. В. Балуєва; Донец. держ. ун-т упр. - Маріуполь, 2016. - 216 c. - укp.

Чуєнко В. Історичні передумови виникнення та періодизація становлення правового статусу біженців у міжнародному праві [Електронний ресурс] / В. Чуєнко // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 2. - С. 310-315. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_2_61

Ярмистий М. М. Формування та особливості функціонування інститутів державного регулювання міграційної політики України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / М. М. Ярмистий; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 c. - укp.

.: Розділ: Держава і право :: 5.08.2020 14.55.49 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.37301 seconds