Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 42938
   


Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 44693  
Олена запитує:
Професійна підготовка вчителя образотворчого мистецтва з художнього розпису тканин. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Батієвська Т. В. Проектування процесу фахової підготовки вчителів образотворчого мистецтва на основі інформаційних технологій / Т. В. Батієвська // Горизонти освіти. Серія: Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 27-30.
Валько А. Вивчення мистецтва художнього розпису тканин у профільних класах / А. Валько // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2007. - № 2. - С. 23-28.
Гатеж Н. В. Педагогічні умови оптимізації процесу підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів / Н. В. Гатеж // Педагог. часопис Волині. – 2018. – Вип. 1. – С. 43-48.
Гильман Р. А. Художественная роспись тканей : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Р. А. Гильман. – М. : Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2003. – 160 с.
Гнатишин І. Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців художньої культури у вищих навчальних закладах : автореф. к-та пед. наук : спец. 13.00.04: Теорія і методика професійної освіти / І. Л. Гнатишин. – Вінниця, 2012. – 21 с.
Жолобук А. Я. Подарки из батика / А. Я. Жолобук. – М. : Донецк : АСТ : Сталкер, 2004. – 78 с.
Ейвас Л. Ф. Декоративно-прикладне мистецтво: основи художнього килимарства : навч. посіб. / Л. Ф. Ейвас. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 62 с.
Ейвас Л. Ф. Міжпредметна координація змісту фахових дисциплін професійної підготовки майбутнього вчителя декоративно-прикладного мистецтва / Л. Ф. Ейвас // Технології інтеграції змісту освіти. - 2014. – Т. 6. – С. 110-114.
Малиніна А. О. Основи розпису тканини: батик : навч.-метод. посіб. / А. О. Малиніна, І. О. Малиніна. - Харків : Скорпіон, 2005. - 31 с. : іл.
Найден О. Орнамент українського народного розпису: витоки, традиції, еволюція / О. Найден. – Київ :Наук. думка, 1989. –162 с.
Різніченко М. І. Основи вжиткової творчості і методика викладання : навч. посіб. / М. І. Різніченко, Т. П. Ковальчук, Л. В. Паніна, З. Д. Борисюк, Л. Р. Богайчук. - Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2011. - 223 c.
Робинсон Р. Искусство батика: техники и образцы / Р. Робинсон ; пер. с англ. - М. : Ниола-Пресс, 2007. – 96 с.: ил.
Руденченко А. А. Методика навчання декоративного розпису на заняттях з художньої праці та образотворчого мистецтва в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. А. Руденченко ; [наук. кер. В. П. Тименко] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. и.], 2006. - 19 с.
Гоголєва О. О. Художній розпис тканин у професійній підготовці художника-модельєра одягу [Електронний ресурс] / О. О. Гоголєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. - № 10, Ч. 2. – С. 33-37. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_10(2)__7.pdf.
Ейвас Л. Ф. З досвіду підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва [Електронний ресурс] : моногр. / Л. Ф. Ейвас. – Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2016. – 136 с. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/433/1/З ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ.pdf.
Мохірєва Ю. А. Розпис : [зб. текстів лекцій курсу «Розпис» для спеціальності 6.020205: Образотворче мистецтво] / Ю. А. Мохірєва. - Полтава : ПНПУ, 2012. – 60 с.
Пискун О. М. Активні методи навчання у фаховій підготовці майбутніх вчителів обслуговуючої праці [Електронний ресурс] / О. М. Пискун // Вісник Чернігів. нац. педагог. ун-ту. Серія: Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_2_108_51.pdf.
Руденченко А. А. Методика навчання декоративного розпису на заняттях з художньої праці і образотворчого мистецтва в основній школі [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. А. Руденченко ; Переяслав-Хмельн. держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. — Київ, 2005. — 266 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/245327.html.
Шаповал Л. В. Естетичне сприйняття дійсності як професійна якість вчителя образотворчого мистецтва: до сучасної постановки проблеми в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. В. Шаповал. – Режим доступу: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-09/08slvucg.pdf.

.: Розділ: Література :: 14.09.2020 16.46.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.023497 seconds