Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 36342
   


Автор запитання: Світлана Михайлівна із міста: Харків :: Запитання: 14929  
Світлана Михайлівна запитує:
Доброї ночі, невтомні наші помічники! Звертаюсь до вас із проханням порадити літературу моїй учениці для підготовки і написання учнівської наукової роботи( МАН ) за темою "Гідроніми та їх класифікація". Дуже вам вдячна заздалегідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано Михайлівно!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Адаптація французьких онімів в українській та російській мовах: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 [Електронний ресурс] / І.В. Бойчук; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02bivurm.zip
2. Відапелятивні найменування в гідронімії басейну Стрию [Електронний ресурс] / М.Д. Матіів, В.В. Деркач // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N8. — С. 140-142 http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp19998/knp8_31.doc
3. Відгідрографічні гідронімні утворення басейну Стрию [Електронний ресурс] / М.Д. Матіів // Культура народов Причерноморья. — 2000. — N14. — С. 101-106 http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp200014/knp14_30.doc
4. Гідронімія басейну Верхнього Дністра: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / С.О. Вербич; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1998. — 15 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/1998/98vsobvd.zip
5. Гідронімія басейну Стрию: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / М.Д. Матіїв; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99mmdgbs.zip
6. Гідронімія Буковини (назви непротічних вод): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Л.Б. Костик; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03klbnpv.zip
7. Гідронімно- ойконімні паралелі в західноукраїнському ономастиконі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Мирослав Михайлович Юрків; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00YMMZUO.zip
8. Назви тих самих водотоків, які змінені в різних частинах течії (на матеріалі гідронімії басейну ріки Стрию) [Електронний ресурс] / М.Д. Матіів // Культура народов Причерноморья. — 1997. — N2. — С. 287-289 http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp19972/knp2_76.doc
9. Габорак Мирослав Михайлович. Гідронімія Івано-Франківщини: Словник-довідник / Інститут українознавства при Прикарпатському ун-ті ім. Василя Стефаника; Науково-дослідна лабораторія "Гуцульська етнопедагогіка і гуцульщинознавство" АПН України. — Снятин : Прут Принт, 2003. — 284с.
10. Гідронімічний атлас України: (Проспект) / АН УРСР; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Українська ономастична комісія / Кирило Кузьмич Цілуйко (відп.ред.). — К. : Наукова думка, 1967. — 51с.
11. Желєзняк Ірина Михайлівна, Корепанова Алла Пантелеймонівна, Масенко Лариса Терентіївна, Непокупний Анатолій Павлович, Стрижак Олексій Сильвестрович. Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках / АН УРСР; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні / Олексій Сильвестрович Стрижак (відп.ред.). — К. : Наукова думка, 1981. — 264с.
12. Казлова Раіса Міхайлауна. Славянская Гідронімія. Праславянскі фонд. — Гомель : ГГУ, 2003. — 361с.
13. Карпенко Ольга Петрівна. Гідронімікон Центрального Полісся / НАН України; Інститут української мови. — К. : КИЙ, 2003. — 317с.
14. Корепанова Алла Пантелеймонівна. Словотворчі типи гідронімів бесейну нижньої Десни / АН УРСР ; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. — К. : Наукова думка, 1969. — 99 с. 2 арк. карт.
15. Лучик В. В. Автохтонні гідроніми Середнього Дніпро- Бузького межиріччя / Кіровоградський держ. педагогічний ін-т ім. В.К.Винниченка. — Кіровоград, 1996. — 235с.
16. Лучик Василь Вікторович. Іншомовні гідроніми Середнього Дніпро- Бузького межиріччя / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 1999. — 104с.
17. Матіїв Микола Дмитрович. Словник гідронімів басейну ріки Стрий / НАН України; Інститут української мови. — К., 1999. — 96с.
18. Питання гідроніміки: Матеріали III Республіканської ономастичної (гідронімічної) наради / АН УРСР; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Українська ономастична комісія / К.К. Цілуйко (відп.ред.). — К. : Наукова думка, 1971. — 200с.
19. Редьква Ярослав Петрович. Праслов'янська апелятивна реконструкція в ареальній гідронімії: Конспект лекцій / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2001. — 36с.
20. Словник гідронімів України / АН УРСР ; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Українська ономастична комісія / К.К. Цілуйко (ред.)Ірина Михайлівна... Железняк (уклад.). — К. : Наукова думка, 1979. — 781 с.
21. Шульгач Віктор Петрович. Праслов'янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції) / НАН України; Інститут української мови. — К., 1998. — 337с.
22. Юрків Мирослав Михайлович. Гідронімно- ойконімний паралелізм в українській ономастиці: (на матеріалі ономастикону Західної України). — Т. : Навчальна книга- Богдан, 1999. — 132с.
23. III Республіканська ономастична (гідронімічна) конференція: Тези / АН УРСР; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Українська ономастична комісія / К.К. Цілуйко (відп.ред.). — К. : Наукова думка, 1965. — 223с.
24. Бойко Н. О. До історії ойконімічної системи Лівобережної України (система гідронім — ойконім на картах Г. де Боплана в світлі сучасних досліджень) // Система і структура східнослов’янських мов. — К., 1998. — С.17–19.
25. Бойко Н. О. Ойконіми тотожні гідронімам в українській мові // Проблеми зіставної семантики. — К., 1995. — С.84–85.
26. Юрків М. Критерії визначення первинності/вторинності в однойменних ойконімах і гідронімах // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. — Львів, 1999. — Ч.2. — С.68–72.
27. Лучик В. Гідроніми з суфіксами -уват-/-юват-, -єват- у середньому Дніпро-Бузькому межиріччі // Актуальні проблеми українського словотвору. — Івано-Франківськ, 1995. — С.99–100.
28. Юрків М. Гідроніми і ойконіми як об’єкт наукових досліджень // Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Сер.8: Мовознавство. — Тернопіль, 1998. — N 1. — С.59–63.
29. Вербич С. Гідроніми з метафоричною семантикою // Культура слова. — К., 2006. — Вип.66–67. — С.102–104.
30. Сердюкова Т. І. Гідроніми в структурі локативних синтаксем // Регіональна ономастика. — Луганськ, 2007. — С.86–88.
31. Вербич С. Структурно-семантичні особливості Верхньодністерських гідронімів на -ець // Актуальні проблеми українського словотвору. — Івано-Франківськ, 1995. — С.41–42.
32. Карпенко О. Структура гідронімів на базі псл. *МELъ/МELъ // Актуальні проблеми українського словотвору. — Івано-Франківськ, 1995. — С.65–66.
33. Юрків М. Найпродуктивніші словотвірні типи гідронімів Тернопільщини, співвідносних з ойконімами // Актуальні проблеми українського словотвору. — Івано-Франківськ, 1995. — С.154–155.
34. Окопник С. Про деякі особливості творення складних гідронімів в українській мові // Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. Наукові записки. — Кіровоград, 2000. — Вип.22, ч.2: Сер. Філологічні науки (мовознавство). — С.120–128.
35. Ткаченко Є. Способи і засоби розмежування омонімічних гідронімів та ойконімів // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2002. — Вип.10. — С.169–174.
36. Редьква Я. Продуктивні словотворчі типи в гідронімії Західного Поділля // Чернівецький ун-т. Науковий вісник. — Чернівці, 1996. — Вип.9: Слов’янська філологія. — С.126–137.
37. Зеленько А. С. До питання про лінгвогеографію способів і засобів творення топонімії й гідронімії // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології). — Дніпропетровськ, 1999. — Вип.7. — С.95–96.
38. Лучик В. В. Архаїзми в гідронімії Середнього Дніпро-Бузького межиріччя // Ономастика та етимологія. — К., 1997. — С.131–150.
39. Редьква Я. Українська гідроніміка: ретроспекція та перспективи // Проблеми історії та культури української мови. — Чернівці, 1995. — С.147–152.
40. Редьква Я. П. Локальні гідронімні системи та підхід до їхнього аналізу з огляду на проблему етногенезу слов’н (на прикладі території Західного Поділля) // Записки з ономастики. — Одеса, 1999. — Вип.3. — С.50–58.
http://wapedia.mobi/uk/Гідроніми
http://209.85.129.132/search?q=cache:y_Hj2M2IC8kJ:yakovchuk.by.ru/kodyma.pdf Гідроніми&hl=ru&ct=clnk&cd=10&gl=ua
http://www-philology.univer.kharkov.ua/podii/kharkov.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/Топонімія
http://www.aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=56
http://ukrref.com.ua/index.php?id=MTc2NzQ=&g=5
http://209.85.129.132/search?q=cache:8W9IAbMNe48J:www.zsu.zp.ua/pu/uk/articles/130.pdf Гідроніми&hl=ru&ct=clnk&cd=4&gl=ua
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=16468&pg=14
http://209.85.129.132/search?q=cache:EISe8TXtFokJ:www.history.org.ua/vidan/2005/Sha100/8.pdf Гідроніми&hl=ru&ct=clnk&cd=3&gl=ua
http://209.85.129.132/search?q=cache:79AvegoLaCQJ:turkolog.narod.ru/info/bsh/Yehorlyk.pdf Гідроніми&hl=ru&ct=clnk&cd=2&gl=ua
http://disser.com.ua/contents/p-2/18097.html
http://news2000.org.ua/c/31780
http://www.langs.com.ua/publics/KM/Slov_vekt/index.htm
http://www.lib.ua-ru.net/inode/3378.html
http://www.lib.ua-ru.net/inode/1788.html
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=46654&pg=5
http://www.aratta.org.ua/sacred_ua.php?id=56
http://www.gis-center.com/products/chortitza_1_u.htm
http://www.donnu.edu.ua/filol/Mainua/Admin/Admin.htm
http://www.incd.info/getcont-796-9.html
Рекомендовану літературу з Вашого питання можна подивитися на сайтах:
http://209.85.129.132/search?q=cache:Hkgdo8VuIrUJ:sitebeta.ksu.ks.ua/Downloads/ChairofPN/F/toponimica.doc Гідроніми та їх класифікація&hl=ru&ct=clnk&cd=9&gl=ua
http://209.85.129.132/search?q=cache:udzCmUO8jPwJ:library.iapm.edu.ua/metod/2603_Ykr_mov_zas_mas_kom.pdf Гідроніми та їх класифікація&hl=ru&ct=clnk&cd=6&gl=ua

.: Розділ: Мовознавство :: 22.11.2008 00.21.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: юлія із міста: Горлівка :: Запитання: 14981  
юлія запитує:
Доброї ночі. Допоможіть будь ласка знайти джерела для написання курсової роботи за темою "Символіка в романі Н. Готорна "Червона літера". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Використання літературознавчих термінів ("романтизм", "алегоризм", "метафоризм", "символіка" та ін.) при аналізі творчості Н. Готорна [Електронний ресурс] / Т.Я. Лаврієнко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 26. — С. 167-169. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06ltyatg.zip
2. Концепція психологічного двійництва особистості в літературі заходу XVIII - XIX століть: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 [Електронний ресурс] / І.С. Мурадханян; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2001. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01misolz.zip
3. Знакові образи-символи як стильові чинники в поезії та прозі символізму (на матеріалі творчості Петра Карманського): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 [Електронний ресурс] / Г.В. Осадко; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2006. — 22 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ogvtpk.zip
4. Мовні засоби вираження символу (на матеріалі російської поезії символізму): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 [Електронний ресурс] / Н.М. Сиромля; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 22 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06snmrps.zip
5. Михед Т. В. Семантика концепту страху в українських повістях Миколи Гоголя та оповіданнях Вашинґтона Ірвінґа і Натаніеля Готорна // Література та культура Полісся. — Ніжин, 2005. — Вип.30: Культура Полісся та України в історичному, філологічно-мистецькому контексті. — С.65–73.
6. Калініченко М. М. «Це справжня релігія радості» («Багряна літера» Н. Готорна та розвиток образної свідомості у північноамериканському романтизмі) // Слов’янський вісник. — Рівне, 2003. — Вип.3: Сер.: Філологічні науки. — С.170–174.
http://eprints.zu.edu.ua/1175/1/06ltyatg.pdf
http://cnx.org/content/m16658/latest/
http://cnx.org/content/m16657/latest/
http://diplomz.co.ua/other/1691/
http://disser.com.ua/contents/4122.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Символизм
http://www.ukrlib.com.ua/referats-zl/printout.php?id=349
Рекомендовану літературу з Вашого питання можна подивитися на сайті:
http://209.85.129.132/search?q=cache:JyB7AxsRUJIJ:library.iapm.edu.ua/metod_disc/PDF/zagalnyj/2248.pdf Символіка в романі Н. Готорна "Червона літера"&hl=ru&ct=clnk&cd=7&gl=ua

.: Розділ: Література :: 27.11.2008 00.43.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Черкаси :: Запитання: 15236  
Інна запитує:
Допоможіть знайти літературу про розвиток жанру байки в українській літературі І половини ХІХ ст. (П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка, Л.Боровиковський,Л.Глібов)
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Деяка інформація знайдеться у наступних джерелах:
1. Корнієнко С. І. Стилістична функція старослов’янізмів у творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та видатних українських байкарів (Є. П. Гребінка, П. П. Гулак-Артемовський та Л. І. Глібов) // Дослідження з лексикології і граматики української мови. — Дніпропетровськ, 1999. — Т.1. — С.56–65.
2. Чехівський О. О. Байкарська творчість Л. І. Глібова і фольклор // Духовні витоки Поділля: творці історії краю. — Хмельницький, 1994. — Ч.1. — С.88–90.
3. Демешко І. М. Особливості найменування осіб та предметів у байках Є. П. Гребінки // Література та культура Полісся. — Ніжин, , 1996. — Вип.7. — С.159–164.
4. Бондар, Микола. Леонід Глібов: негативи, позитиви, маски / Бондар Микола // Слово і час. - 1997.- 4. - С.52-61.
5. Погребенник, Володимир. Леонід Глібов : (1827-1893) / Погребенник Володимир // Українська мова та література. - 1998.- 21-24(85-88), черв. - С.24-25; дод.
6. Зубков, С. Байкар і поет Гребінка / С. Зубков // Гребінка Є. Байки. Поезії. - К., 1990. - С.5-33.
7. Євген Гребінка // Гребінка Є. Твори. В 3 т. - К., 1980. - С.5-39.
8. Колесник, П.Й. Український байкар / П. Й. Колесник // Гребінка Є., Глібов Л. Твори. - Донецьк, 1986. - С.125-126.
9. Деркач, Борис. Жанр байки в українській літературі / Деркач, Борис, Косяченко, Віктор // Українська байка. - К., 1983. - С.3-27.
10. Степанишина, Юлія. Розвиток українського байкопису : (Від Г.Сковороди до Л.Глібова) / Степанишина Юлія // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.- 3. - С.55-62.
11. Чемерис, Валентин. Жив бай веселий на Русі... / Чемерис Валентин
// Літературна Україна. - 2001.- 25 жовт. - С.12.
12. http://uk.wikipedia.org/wiki/Байка
13. http://revolution.allbest.ru/literature/00028844.html
14. http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/glibov1.txt_with-big-pictures.html
15. http://bookland.net.ua/author.php?id=255

.: Розділ: Література :: 18.12.2008 13.47.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Чернігів :: Запитання: 15445  
Галина запитує:
Будь лска,допоможіть знайти стан зелених насаджень міста Чернігів за біофізичними показниками.Наперед вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
На жаль, комплексної інформації за Вашим запитом нам знайти не вдалося.
Подивіться відповіді на запити № 15435, 15438.
Крім того, можливо, корисними будуть наступні джерела:
1. Диференціація рослинності нижньої частини межиріччя Десна-Сейм, її флористична та созологічна цінність: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 [Електронний ресурс] / Ю.О. Карпенко; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 1999. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99kyofsc.zip
2. Рослинність, флористичні та созологічні особливості межиріччя Десна-Остер: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 [Електронний ресурс] / О.В. Лукаш; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 1999. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99lovmdo.zip
3. Лукаш О. В. Історія вивчення рослинного світу межиріччя Десна-Остер (Чернігівська область) // Український фітоценологічний збірник. Сер. А. Фітосоціологія. — К., 1999. — Вип.1–2 (12–13). — С.179–182.
4. Білокопитова В. С. Лісова рослинність Чернігівщини в синфітосозологічному аспекті // Біологія та валеологія. — Х., , 2000. — Вип.3. — С.179–183.
5. Карпенко Ю. Лучна рослинність Південного Сходу Чернігівського Полісся // Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіторізноманіття. — Львів, 2002. — С.79–80.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 12.01.2009 09.16.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Рівне :: Запитання: 15705  
Віктор запитує:
Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію про гірські породи та мінерали Рівненської області.
Наша відповідь:
Вітаємо, Віктор!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) матеріал на тему «Цікава мінералогія Рівненщини»:
http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=33
2) матеріал на тему «Осадові гірські породи»:
http://209.85.129.132/search?q=cache:KDOXfedB_YkJ:www.franko.lviv.ua/faculty/geology/GEO/E-books/Sivoronov_gen-geo/3-1-3_2.pdf гірські породи та мінерали Рівненської області&hl=ru&ct=clnk&cd=4&gl=ua&client=firefox-a
3) матеріал на тему «Рівненський природний заповідник (основні відомості)»:
http://who-is-who.com.ua/bookmaket/ukrtour2007/24/146.html
4) матеріал на тему «Проблема підтоплення волинського полісся»:
http://209.85.129.132/search?q=cache:XpUHJosmD48J:nuwm.rv.ua/metods/asp/vd/v39104.doc гірські породи та мінерали Рівненської області&hl=ru&ct=clnk&cd=38&gl=ua&client=firefox-a
5) матеріал на тему «Що може стати «природним чудом України»:
http://life.pravda.com.ua/wonderful/4871d33a9cdff/
6) матеріал з вільної мережевої енциклопедії:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Корисні_копалини_України
Бажаємо подальших наукових досягнень!
На все добре!

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 3.02.2009 10.30.00 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.792182 seconds