Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 13 .:. Запитань у базі: 34296
   


Автор запитання: таня із міста: Луцьк :: Запитання: 35605  
таня запитує:
доброго дня допоможіть знайти інформацію на курсову Використання механічних рослин у промисловості
Наша відповідь:
Доброго ранку, Таню! Для вашої курсової роботи радимо використати матеріали із таких джерел:

Клещенко, Е. Из чего делают растения [Текст] / Е. Клещенко // Химия и жизнь - ХХI век : Ежемесячный научно-популярный журнал. - 2011. - № 8. - С. 12-17.

Кругла, Н. А. Льонарство - важлива сировинна галузь [] / Н. А.Кругла // Легка промисловість. - 2000. - № 2. - С. 55-57.

Кузьміна Т.О. Якість і стандартизація модифікованих лляних волокон: монографія / Т.О. Кузьміна, Л.А. Чурсіна, Г.А. Тіхосова. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 416 с.

Лебедев, Ю. С. Архитектурная бионика / Ю. С. Лебедев, В. И. Рабинович,Е. Д. Положай. – М.: Стройиздат, 1990. – 289 с.

Лебедев, Ю. С. Архитектурная бионика / Ю. С. Лебедев. – М.: Стройиздат,1971. – 118 с.

Михайленко, В. Е. Природа – геометрия – архитектура / В. Е. Михайленко,А. В. Кащенко. – К.: Будівельник, 1988. – 176 с.

Нестеренко Л.В. Сучасні тенденції розвитку лляної галузі // Проблемы лёгкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – № 1(8). – С. 121-123.

Патури, Ф. Растения – гениальные инженеры природы / Ф. Патури. – М.: Прогресс, 1982. – 261с.

Ресурсосберегающие технологии заводов по переработке текстильного сырья: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / Л.А. Чурсина, О.Ф. Богданова, К.Н. Клевцов и др. – К.: ИСМО, 2000. – 76 с.

Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология: В 3-х т. Т.1: пер.с англ./ под ред. Р.Сопера — 3-е изд. — М.: Мир, 2004 — 436с.

Ткачева Т.М. Пути модификации льняных волокон: монографія/ Т.М. Ткачева, Л.А. Чурсина. – К.: Наук. світ, 2004. – 96 с.

Хазін, В. Й. Будівлі і споруди агропромислового комплексу: навч. посіб. /
В. Й. Хазін. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Вища шк., 2006. – 255 с.:іл

Юрків З. М. Бархат амурський у лісових культурах Західного Лісостепу України : монографія / З. М. Юрків. - Вінниця, 2011. - 269 c. - Бібліогр.: 308 назв - укp.

Виникнення анатомії рослин як науки
http://reftrend.ru/644770.html

ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ВИРОБНИЦТВА ЛУБ'ЯНИХ
http://bo0k.net/index.php?bid=674&chapter=1&p=chapter

Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини
http://shalash.dp.ua/index.php/7-biblioteka/7b-priroda/740-znachennya-pokritonasinnikh-roslin-u-prirodi-j-u-zhitti-lyudini-silskogospodarski-likarski-dekorativni-roslini

Использование растений человеком
http://biofile.ru/bio/5020.html

Лубяные волокна и их функции:
http://fb.ru/article/142364/lubyanyie-volokna-i-ih-funktsii

МЕХАНІЧНІ І ПРОВІДНІ ТКАНИНИ. СУДИННО-ВОЛОКНИСТІ ПУЧКИ
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/pharma_1/classes_stud/uk/pharm/prov_pharm/ntn/фармацевтична ботаніка/2 курс/04-механінчі і провідні тканини.htm

Механічні тканини
http://roslunu.com.ua/m/640/

Механічні тканини
http://lektsiopedia.org/ukr/lek-11098.html

Модифицированное лубяное волокно для производства целлюлозы
http://www.findpatent.ru/patent/219/2196850.html

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛУБ’ЯНИХ ВОЛОКОН В ТЕКСТИЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ / Расторгуєва М.Й., Закора О.В.
http://www.confcontact.com/2007nov/rastorgueva.php

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР
http://mydisser.com/ua/catalog/view/16448.html

Спосіб одержання луб’яних волокон
http://uapatents.com/7-100240-sposib-oderzhannya-lubyanikh-volokon.html

Технології галузей легкої промисловості
http://reftrend.ru/893408.html

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 3.12.2014 08.39.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Львів :: Запитання: 35328  
Віка запитує:
Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу на тему "розташування деревно-чагарникової і трав'янистої рослинності на схилах"
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко!
На жаль, конкретної інформації за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Башуцька У. Б. Антропогенно-природні сукцесії рослинності девастованих ландшафтів Червоноградського гірничопромислового району : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / У. Б. Башуцька ; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2004. — 17 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04bubcgr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Бондар Г. С. Екологічний аналіз трав'янистої рослинності схилових екотопів Південно-Східного Степу України (відновлення, охорона, раціональне використання) : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Г. С. Бондар ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01bgsssu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Іваницька В. М. Екологічні основи використання схилових земель під плодові культурбіогеоценози в умовах Закарпаття : автореф. дис... канд. біол. наук / В. М. Іваницька ; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ivmkuz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Колеснікова В. В. Вдосконалення технологій підготовки схилів породних відвалів до озеленення [Електронний ресурс] / В. В. Колеснікова // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. - 2013. - № 1. - С. 31-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/peop_2013_1_5.pdf.
Кохно М. А. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні / М. А. Кохно, В. І. Гордієнко, Г. С. Захаренко та ін. – К. : Вид-во "Вища шк.", 2001. – 207 с.
КохноМ. А. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. – Ч. I : довідник / М. А. Кохно, Л. І. Пархоменко, А. У. Зарубенко та ін. ; за ред. М.А. Кохна. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 448 с.
Кохно М. А. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Ч. II : довідник / М. А. Кохно, Н. М. Трофименко, Л. І. Пархоменко та ін. ; за ред. М. А. Кохна та Н.М. Трофименко. – К. : Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с.
Нікіфоров О. Р. Насіннєве розмноження та поновлення популяції Silene jailensis N.I. Rubtzov (Caryophyllaceae) на південно-східному схилі Нікітської яйли Гірського Криму [Електронний ресурс] / О. Р. Нікіфоров // Український ботанічний журнал . - 2013. - Т. 70, № 3. - С. 336-341. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UBJ_2013_70_3_9.pdf.
Маленко Я. В. Особливості таксономічного та екологічного складу рослинних угруповань відвалів південно-західної зони Кривбасу : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Я. В. Маленко ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 15 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01myvzzk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Подорожний С. М. Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / С. М. Подорожний ; УААН. Держ. Никіт. ботан. сад. — Ялта, 1999. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99psmpkg.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Солодкий В. Д. Проблеми збереження ґрунтового покриву схилів Буковинських Карпат і Передкарпаття [Електронний ресурс] / В. Д. Солодкий, С. В. Робулець, В. Я. Заячук // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.1. - С. 91-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2013_23.1_16.pdf.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 5.11.2014 20.36.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Суми :: Запитання: 35178  
Ярослав запитує:
Допоможіть будьлака підібрати літературу для написання магістерської роботи з теми "Деякі аспекти вирощування садибного матеріалу Туї західної та використання в озелененні".заздалегіть дякую
Наша відповідь:
Доброг дня, Ярославе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Туя - http://uk.wikipedia.org/wiki/Туя
Туя - http://roslunu.com.ua/t/534/
Туя - http://thuja.kiev.ua/thuja-zapadnaya
Туя - http://ns1.proxima.com.ua/2-uncategorised
Туя западная: описание, фитонцидность и использование - http://ns1.proxima.com.ua/thuja-vostochnaya/foto-tui/1-photo-brabant/detail/2-123?tmpl=component
Туя західна - http://usadochku.blogspot.com/2014/01/blog-post_757.html
Туя заїідна - http://decor-garden.com.ua/derevo/tuya-zapad.php.htm
Туя західна - http://uk.wikipedia.org/wiki/Туя_західна
Туя велетенська - http://uk.wikipedia.org/wiki/Туя_велетенська
Туя корейська - http://uk.wikipedia.org/wiki/Туя_корейська
Туя японська - http://uk.wikipedia.org/wiki/Туя_японська
Туя сичуанська - http://uk.wikipedia.org/wiki/Туя_сичуанська
Лікарські властивості туї західної - http://diagnoz.net.ua/diagnoz/16123-lkarsk-vlastivost-tuyi-zahdnoyi.html

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.10.2014 20.38.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Луцьк :: Запитання: 35120  
Таня запитує:
«Наукова діяльність Івана Івановича Шмальгаузена – видатного ембріолога, еколога, генетика, фізіолога тварин»
Наша відповідь:
Таню, добрий день! Для вас ми підібрали такі документи:

Біологічні науки - науки про живу природу : рекомендаційний бібліографічний покажчик-дайджест для читачів середнього та старшого шкільного віку / уклад. Н.В. Загайна. - К. : [б.в.], 2007. - 40 с. - (Українська наука у світовій науці).

Гудзь, Юрій Петрович. Іван Федорович Шмальгаузен [Текст] / Ю. П. Гудзь, О. Я. Пилипчук. - К. : Наук. думка, 1991. - 152 с. : іл

Гук, Олександр. Культура україни в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.)
// Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 13. - С. 4-28.

Демкович, Л. І. Проблема походження наземних хребетних в працях І.І.Шмальгаузена. // Нариси з історії природознавства і техніки. — К., 2000. — Вип. 43. — С. 136-143 .
Дефорж, Г. В. Історія становлення та розвитку наукової школи експериментальних зоологів І. І. Шмальгаузена / Г. В. Дефорж // Вісник аграрної науки. - 2005. - № 6. - С. 75-77. -

Дзеверін, І. І.І.Шмальгаузен та біологія його часу [ Укр. вчений , перший дир. Ін-ту зоології і біології у Києві ; 1884-1963 рр] / І.Дзеверін // Біологія і хімія в школі. - 2000. - № 6. - С. 42-45.
Мілюкова, Світлана. Видатні іменинники квітня : відомі імена // Біологія (Шкільний світ). - 2009. - № 10. - С. 3-4.

Музрукова, Е. Б. Работа И. И. Шмальгаузена в Киеве. Начало творческого пути. // Российско-украинские связи в истории естествознания и техники. — М., 2012. — С. 184-193
Періжок, Й. Іван Шмальгаузен – світова слава України. // Збірник наукових праць. — К., 2000. — Українська еліта та її роль в державотворенні. — С. 61-64 .

Періжок, Й. І. Значення київського періоду наукової діяльності І.І.Шмальгаузена для вирішення загальнобіологічних проблем. // Нариси з історії природознавства і техніки. — К., 2000. — Вип. 43. — С. 129-135.

Петлицька, Вікторія. Іван Іванович Шмальгаузен : до 130-річчя від дня народження І. І. Шмальгаузена // Паросток. - 2014. - № 2. - С. 14-17.

Пічкур, Тетяна. Іван Іванович Шмальгаузен – феномен біологічної науки XX сторіччя. // Історія української науки на межі тисячоліть. — К., 2009. — Вип. 44. — С. 177-182 .

Світова слава України : до 125- річчя від дня народження І. І. Шмальгаузена (1884-1963)
// Календар знаменних і пам'ятних дат. - К., 2009. - № 2, 2009. - С. 49-55. - Бібліогр.: с. 54-55.

Шпак, Віктор. Український зоолог німецького походження [Текст] : 130 років з дня народження Івана Шмальгаузена / Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. - 2014. - 19 квітня. - С. 19.

Іван Шмальгаузен // Видатні постаті в історії України XX ст. [Текст] : короткі біогр. нариси / В. І. Гусєв (кер. авт. кол.), О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька [та ін.] ; ред. - К. школа, 2011. - - С. 365-369.

Шмальгаузен Іван Іванович (1884-1963) // Постаті Київщини / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - К., 2007.- С. 187-191.

Шмальгаузен Іван Іванович
http://widerstrahl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=118

Іван Іванович Шмальгаузен: біографія
http://www.people.su/ua/125558

Українська еліта : Шмальгаузен Іван Іванович : (1884 — 1963)
http://ebk.net.ua/Book/synopsis/ukrainska_elita/part5/012.htm

Дзеверін І. І. Шлях до синтезу: дарвінізм , генетикаі еволюційна кон цепція і. І. Шма льга узена : до 125-рі ччя від дня народження І. І. Шмальгаузена
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18909/17-Dzeverin.pdf?sequence=1

Учені-біологи України
http://www.chl.kiev.ua/Bibliograf/biologija/05.htm

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 17.10.2014 11.39.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Рівне :: Запитання: 34928  
Юля запитує:
Доброго дня. Прошу допомогти дати відповідь на запитання: в чому проблема створення ГМ азотфікуючих рослин?
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

БИОТЕХНОЛОГИЯ за рубежём. – Режим доступу: http://beregrusskij.narod.ru/index-18.html

Кляченко О. П. Біотехнологія в рослинництві — поліпшення технологій у селекції рослин. – Режим доступу: http://www.propozitsiya.com/?page=146&itemid=3196

Лекції. Генетична інженерія. – Режим доступу: http://www.hb.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=313&Itemid
=0

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ. - Режим доступу: http://ukrdoc.com.ua/text/30683/index-4.html

ОТВЕТЫ К ЗАОЧНОМУ ТУРУ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
«БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - БУДУЩЕЕ НАУКИ»
ПО БИОЛОГИИ –- 2011. – Режим доступа: http://www.unn.ru/bibn/files/calendar/2011/nnov/bio1-otv.doc

СЫТНИКОВ Д. БИОТЕХНОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ АЗОТФИКСАТОРОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ НА ИХ ОСНОВЕ. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/biotehnologiya-mikroorganizmov-azotfiksatorov-i-perspektivy-primeneniya-preparatov-na-ih-osnove

* * *

Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. – К.:
ПоліграфКонсалтинг, – 2003. – 520 с.

Патика В.П., Волкогон В.В., Надкернична О.В., Коць С.Я., Антипчук А.Ф.
Біологічна азотфіксація: вчора, сьогодні, завтра//Фізіологія рослин в Україні на
межі тисячоліть (у двох томах) /т.1.- 2001.

Петриченко, В. Ф.
Сембіотичні системи у сучасному сільськогосподарському виробництві
// ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. - 2014. - № 3. - С. 57-66.

Тихонович И.А., Проворов Н.А. Генетика симбиотической азотфиксации с
основами селекции. – СПб.: Наука, 1998. – 314 с.

Дивіться також електронні каталоги бібліотек:

Національна бібліотека України ім.. І. В. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/554
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/article.php?id=2

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 22.09.2014 16.03.56 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.341517 seconds