Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 42577
   


Автор запитання: Маргарита із міста: Ніжин :: Запитання: 44581  
Маргарита запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Вирощування плодовоягідних культур в Україні". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Маргарито! Перегляньте наступні джерела:
Галузева Програма розвитку садівництва України на період до 2025 р. – Київ, 2008. – 76 с. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
Економіка та організація промислового садівництва України / [Шестопаль О. М., Рульєв В. А., Кондратенко П. В. та ін.] ; за ред. О. М. Шестопаля. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. – 334 с.
Колокольчикова І. Роль малих форм господарювання в забезпеченні продовольчої безпеки держави / І. Колокольчикова // Бізнес-Навігатор. - 2013. - № 3. - С. 93-98.
Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2010 рік. / Держ. комітет статистики України. – Київ, 2011. - 88 с.
Рульєв В. А. Конкурентоспроможність плодів і ягід. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2007. – 315 с.
Шестопаль О. М. Теоретико-методологічні основи (нова парадигма) та складові Національної програми поступу промислового садівництва України : макрогалузевий аспект / О. М. Шестопаль, П. В. Кондратенко, Л. О. Барабаш. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. – 140 с.
Досягнення та концептуальні напрями вирощування малопоширених плодово-ягідних культур та переробки їх сировини [Електронний ресурс] : зб. матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ. – Київ : Ін-т садівництва НААН : Центр учбової літ., 2019. - 100 с. – Режим доступу: http://sad-institut.com.ua/files/zbirnik-tez-lyutiy-2019.pdf.
Колокольчикова І. Міжнародні позиції американських фермерів як експортерів плодово-ягідної продукції : зб. наук. праць / І. Колокольчикова // Наук. праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту. Сер. Економічні науки. - 2018. - № 2. -С. 91-98. – Режим доступу: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5519.
Колокольчикова І. Потенціал українських підприємств на національному та міжнародному ринках плодово-ягідної продукції [Електронний ресурс] / І. Колокольчикова // Економіка і суспільство. – 2018. - № 19. – С. 428-435. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/65.pdf.
Колокольчикова І. Товарна політика підприємств галузі садівництва України [Електронний ресурс] / І. Колокольчикова // Наук. праці Полтав. держ. аграрної академії. - 2016. - Вип. 1. - С. 120-126. – Режим доступа: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/2412/1/Колокольчикова__2016_Тов_політика.PDF.
Новак Л. Державне регулювання та підтримка галузі промислового садівництва [Електронний ресурс] / Л. Новак. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua.
Огляд глобального ринку вишні [Електронний ресурс] // Укрсадпром : асоціація : [вебсайт]. Електронні дані. – Режим доступу: http://ukrsadprom.org/blog/oglyad-globalnogo-rynku-vyshni/.
Рослинництво України: стат. зб. за 2017 р. – Режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua.
Садівництво та ягідництво в Україні – 2017: річний галузевий звіт, м. Київ. – Режим доступу: http://ukrsadprom.org.
Світові моделі підтримки сільського господарства. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2012230-svitovi-modeli-pidtrimki-silskogo-gospodarstva.html.
Крім того перегляньте додатково: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 37536.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 5.08.2020 08.51.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44539  
Аліна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про мікологію.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алісо! Ми відповідали на даний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 44152. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Баканова Н. В. Мікологія : навч. посіб. / Н. В. Баканова, О. М. Ванзар ; МОНМС України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2011. - 91 c.
Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки : матер. Всеукр. наук. конф., 6-8 квіт. 2011 р., м. Київ / ред. І. О. Дудка, С. Я. Кондратюк; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Укр. ботан. т-во. - Київ, 2011. - 298 c.
Леонтьєв Д. В. Загальна мікологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Леонтьєв, О. Ю. Акулов. - Харків : Основа, 2007. - 228 c.
Чорна Г. А. Мікологія : практикум із мікології та фікології / Г. А. Чорна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. - 96 с.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 21.07.2020 13.00.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44513  
Лариса запитує:
Доброго дня! Мене цікавить інформація за темою формування лісів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Ведмідь М. М. Алгоритм для виявлення ділянок малоцінних молодняків у дібровах за матеріалами лісовпорядкування / М. М. Ведмідь, В. Л. Мєшкова, А. М. Жежкун // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА, 2006. – Вип. 110. – С. 54-58.
Нормативно-інформаційний довідник з лісової таксації : довідк. видання / відпов. за вип. А. А. Строчинський, С. М. Кашпор. – Київ : Наука, 2010. – 564 с.
Ткач В. П. Віки стиглості лісів України та шляхи удосконалення лісокористування / В. П. Ткач, В. П. Пастернак, І. Ф. Букша // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2002. – Вип. 101. – С. 98-104.
Ткач В. П. Заплавні ліси України / В. П. Ткач. – Харків : Право, 1999. – 368 с.
Хід росту модальних соснових деревостанів, створених на землях, що вийшли із сільськогосподарського використання / П. І. Лакида, Р. Д. Василишин, А. Ю. Терентьєв та ін. // Наук. вісник НУБіПУ. Серія : Лісівництво та декоративне садівництво. – 2011. – Вип. 164. Ч. 1. – С. 68-78.
Ткач В. П. Особливості росту та формування штучних дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву [Електронний ресурс] / В. П. Ткач, О. В. Кобець // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2015. - Вип. 127. – С. 31-42. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/lisam_2015_127_6.pdf.
Ткач В. П. Хід росту порослевих дубових деревостанів Лівобережного лісостепу [Електронний ресурс] / В. П. Ткач, Р. В. Головач, М. М. Ведмідь // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 122. – С. 47-55. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/lisam_2013_122_8.pdf.
Ткач В. П. Хід росту модальних соснових деревостанів Великоанадольського лісового масиву та використання ними лісорослинного потенціалу [Електронний ресурс] / В. П. Ткач, О. В. Кобець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25. – С. 54-59. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvnltu_2015_25.10_12.pdf.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 14.07.2020 08.43.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Переяслав :: Запитання: 44489  
Ірина запитує:
Доброго ранку! Потребую вашої доплмоги у розшуку джерел за темою Закони термодинаміки в біології. Для підготовки курсової.
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бауэр Э.С. Теоретическая биология. – М.: Росток, 2002.- 411 с.

Бровдій, Василь Михайлович. Енергетичні закони екології [Текст] : навч. посібник з екології / В. М. Бровдій, О. О. Гана ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. - 102 с.

Законы термодинамики в биологических системах [Електронний ресурс] // Природа Мира|NatWorld.info [сайт]. - Режим доступу: https://natworld.info/raznoe-o-prirode/zakony-termodinamiki-v-biologicheskih-sistemah

Кантор Ч., Шиммел П. Биофизическая химия.- М., Мир, 1984-1985, т. 1-3.

Костюк П.Г. Біофізика / Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура И.С., Мірошниченко М.С.,Шуба М.Ф.- Київ, Обереги, 2001. - 544 с.

Кушнір Р. М. Курс фізики : Навч. посіб. для студ. хім. і біол. спец. ун-тів. Ч. 2. Молекулярна фізика / Р. М. Кушнір; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2000. - 148 c. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Лисенко Г. М. "Сукцесійний колапс" степових екосистем у світлі другого закону термодинаміки [Електронний ресурс] / Г. М. Лисенко // Український ботанічний журнал. - 2005. - Т. 62, № 2. - С. 270-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2005_62_2_18

Миколайчук М. Н. Фізика з основами біофізики (теоретико-інформаційні матеріали до лекцій) : навч. посіб. / М. Н. Миколайчук; Уман. держ. аграр. ун-т. - 3-тє вид., доповн. - Умань, 2009. - 284 c.

Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов .- М.: Наука, 1999.- 431 с.

Такі закони термодинаміки в біологічних системах [Електронний ресурс] - Режим доступу:
https://www.greelane.com/uk/наука-технологія-математика/наука/laws-of-thermodynamics-373307/

Термодинаміка біологічних систем [Електронний ресурс] - Режим доступу:
https://pres.in.ua/termodinamika-biologichnih-sistem-plan-lekciyi.html

Терсодинаміка біологічних процесів [Електронний ресурс] : навч. підруч. / укл. О. І. Доценко. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. –103 с. - Режим доступу:
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/134/1/термодинаміка_посібник.pdf

Тіманюк В. О. Біофізика : Навч. посібник для студ. вищ. фармац. навч. закл. / В. О. Тіманюк, О. М. Животова; Нац. фармац. акад. України. - Х. : Золоті с-и: Вид-во НФАУ, 2001. - 204 c. - укp.

Чалий О. В. Біофізика мембранних процесів : Навч.-метод. посіб. для студ. мед. вищ. навч. закл. / О. В. Чалий, Н. Ф. Радченко, Б. Т. Агапов; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. Кафедра мед. і біол. фізики. - К. : Фітосоціоцентр, 1999. - 62 c. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.

Чалий О. В. Медична і біологічна фізика : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації. Т. 2 / О. В. Чалий, Б. Т. Агапов, А. В. Меленевська, М. І. Мурашко, Н. Ф. Радченко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К. : ЗАТ "ВІПОЛ", 2001. - 414 c. - укp.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 6.07.2020 08.50.28 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лера із міста: Київ :: Запитання: 44472  
Лера запитує:
Чи можна отримати інформацію про кімнатну фіалку?
Наша відповідь:
Доброго дня, Леро! Перегляньте наступні джерела:
Добржанський В. Ф. Квіти в житті українців та інших народів світу / В. Ф. Добржанський. - Чернівці : Троянда, 2005. - 220 с.
Зелені забобони : прикмети, пов'язані з кімнатними рослинами // Біологія (Шк. світ). - 2018. - № 16. - С. 4-5.
Сенчина В. Фіолетова родина : кольорова планета / В. Сенчина // Колосок. - 2011. - № 10. - С. 30-33.
Цікаво про квіти : пізнаємо цікавинки // Зростаємо разом. - 2017. - № 8. - Разом з дитиною. - 2017. - № 8. - С. 18-19.
Фіалка кімнатна догляд, розмноження та пересадка [Електронний ресурс] // сільське господарство та садівництво : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.xpert.com.ua/fialka-kimnatna.html. – Назва з екрану.
Чому не цвіте фіалка кімнатна: основні причини [Електронний ресурс] // Ukr.media : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ukr.media/garden/384698/. – Назва з екрану.
Як доглядати за фіалками , щоб вони цвіли круглий рік [Електронний ресурс] // Ukr.media : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ukr.media/garden/382318/.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 1.07.2020 09.13.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.45003 seconds