Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41150
   


Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 43126  
Анжела запитує:
Геологічно небезпечні стихійні явища на території України
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжело! Перегляньте наступні джерела:
Дмітрієв Ю. Д. Охорона навколишнього середовища / Ю. Д. Дмітрієв. – Київ : Вища школа, 1997. – 189с.
Ємченко О. П. Безпека життєдіяльності / О. П. Ємченко. – Харків : Астра-Пресс, 1996. – 98с.
Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Зацарний, О. В. Зацарна, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18263/1/Посібник.docx.
Геологічні небезпечні явища [Електронний ресурс] // Студопедія : ваша школопедія [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_54589_geologichni-nebezpechni-yavishcha.html. – Назва з екрану.
Природні небезпеки : фактори ризику та безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] // СтудопедиЯ : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.org/13-130822.html. – Назва з екрану.
Природні стихійні явища, що загрожують життєдіяльності людини [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/70742/bzhd/prirodni_stihiyni_yavischa_zagrozhuyut_zhittyediyalnosti_lyudini. – Назва з екрану.
Проект IMPRODIRET – стратегія зниження ризиків прояву небезпечних геологічних процесів у Закарпатті [Електронний ресурс] // Інститут геологічних наук НАН України : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://igs-nas.org.ua/index.php/uk/component/content/article/133. – Назва з екрану.
Чай С. М. Природні небезпеки [Електронний ресурс] : лекція № 3 / С. М. Чай, Н. М. Чай // Безпека життєдіяльності. – Режим доступу: http://lib.mdpu.org.ua/e-book/obzhd/content.files/page0003.htm.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 17.05.2019 07.39.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Львів :: Запитання: 43125  
Лілія запитує:
Законодавча влада в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліліє! Перегляньте наступні джерела:
Аляєв Г. Є. Політологія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Г. Є. Аляєв ; відп. ред. А. Є. Конверський ; грав. Р. Кента. - Вид. 3-є, випр. та допов. - Полтава : АСМІ, 2012. - 319 с. - (Bibliotheca Studiorum).
Політологія : підручник / Нац. ун-т "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" ; за ред. М. П. Требіна. - Харків : Право, 2013. - 414 с.
Словська І. Законодавча влада: тлумачення дефініції та суб’єкти / І. Словська // Юридична Україна. – 2011. - № 11. – С. 100-117.
Теліпко В. Загальна теорія держави і права : [навч. посіб.] / В. Теліпко. – Київ : Центр учбової літ., 2009. – 576 с.
Хаустова М. Правова система України серед правових систем сучасності / М. Хаустова // Проблеми законності. – 2013. - № 123. – С. 23-33.
Законодавча влада в Україні [Електронний ресурс] // Studfiles.net : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5424043/page:20/. – Назва з екрану.
Законодавча влада в Україні. Конституційна природа парламенту [Електронний ресурс] // Studies.in.ua : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://studies.in.ua/shpora-konst_pravo/380-zakonodavcha-vlada-v-ukrayin-konstitucyna-priroda-parlamentu.html. – Назва з екрану.
Законодавча влада [Електронний ресурс] // Гетьманчук М. П. Політологія : навч. посіб. / М. П. Гетьманчук, В. К. Грищук, Я. Б. Турчин. - Київ: Знання, 2010. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-8458.html.
Законодавча влада: українські реалії та доктринальні проблеми [Електронний ресурс] // Віче. – 2010. - № 23. – Режим доступу: http://veche.kiev.ua/journal/2306/.
Законодавча, президентська, виконавча та судова влада в Україні [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1499052836371/politologiya/zakonodavcha_prezidentska_vikonavcha_sudova_vlada_ukrayini. – Назва з екрану.
Ковальчук А. Ю. Місце законодавчої влади в системі забезпечення національної безпеки [Електронний ресурс] // Наук. вісник Ужгород. Нац. ун-ту. Сер. Право.– 2017. – Вип.. 46. Т. 1. – С. 149-152. – Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_1/35.pdf.
Крига А. А. Модель взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади в Україні [Електронний ресурс] : механізми держ. управління / А. А. Крига // Інвестиції: практика та досвід. -2011. - № 19. – С. 130-132. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2011/35.pdf.
Тимченко І. Законодавча влада в Україні [Електронний ресурс] : інтерв’ю академіка І. Тимченка гол. ред. журналу «Право України», проф. О. Святоцькому // Право України. – 2009. - № 11. – С. 81-91. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/28730/11-Timchenko.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Держава і право :: 16.05.2019 22.54.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ОЛЕНА із міста: ЛЬВІВ :: Запитання: 43124  
ОЛЕНА запитує:
Дослідження емоцій у психології
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Вітенко І. С. Основи психології. Основи педагогіки : навч.-метод. посіб. / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко. – 2-ге вид. – Чернівці: Книги-ХХI, 2009. – 200 с.
Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. для студ. / Т. В. Дуткевич ;
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2015. – 431 с.
Кокун О. М. Психофізіологія : навч. посіб. / О. М. Кокун. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 184 с.
Маклаков А. Г. Общая психология : [учеб.к для вузов] / А. Г. Маклаков. — СПб. : Питер, 2008. — 583 с.
Сергєєнкова О. П. Загальна психологія : навч. посіб. / О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 296 с.
Бакаленко О. А. Взаємовплив емоційних та розумових процесів: теоретико психологічні підходи [Електронний ресурс] / О. А. Бакаленко // Вісник Харків. нац. педагог. ун-ту імені Г. С. Сковороди. Серія: Психологія. – Харків, 2010. - №35. – С. 13-21.- Режим доступу: http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/4262/1/Бакаленко Вісник ХНПУ Вип. 35.pdf.
Душка А. Л. Генезис и проявление эмоций [Електронний ресурс] / А. Л. Душка // Вісник Одеського нац. ун-ту імені І. І. Мечникова. Сер. Психологія. – 2013. – Т. 18. Вип. 4. – С. 85-93. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5004/1/85-93.pdf.
Изард К. Э. Психологи я эмоций [Електронний ресурс] / К. Э. Изард. — СПб. : Питер, 2012 . — 464 с: ил. — (Серия «Мастер а психологии»). – Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/kerrolizard.pdf.
Лазуренко О. О. Емоційність як особливий психологічний феномен і предмет сучасних досліджень [Електронний ресурс] / О. О. Лазуренко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць. – 2013. - С. 236-243. – Режим доступу: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/25.pdf.
Літвякова І. А. Дослідження впливу емоцій на стан особистості [Електронний ресурс] / І. А. Літвякова, Н. В. Ханецька // Молодий вчений. – 2017. - № 11. – С. 806-809. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/195.pdf.
Льошенко О. А. Особливості формування поняття “емоційний інтелект” [Електронний ресурс] / О. А. Льошенко //
Полозенко О. В. Методика дослідження емоцій та почуттів [Електронний ресурс] / О. В. Полозенко // Основи загальної психології. – Т. 2. – Режим доступу: https://psy.wikireading.ru/20451.
Порушення емоцій і почуттів [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1728092437365/psihologiya/porushennya_emotsiy_pochuttiv. – Назва з екрану.
Лазуренко О. О. Психологічний аналіз основних напрямків дослідження емоційної сфери [Електронний ресурс] / О. О. Лазуренко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць. Сер. Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2015. – Т. 14. Ч. 5. – С. 83-93. – Режим доступу:
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/25.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.05.2019 22.49.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Львів :: Запитання: 43123  
Оксана запитує:
Дослідження емоцій у психології
Наша відповідь:
https://psy.wikireading.ru/20451

https://studfiles.net/preview/5263779/page:8/

http://psychologis.com.ua/2-264.htm

http://www.fpp.npu.edu.ua/ua/struktura/94-kafedra-psykholohii-i-pedahohiky/463-lapchenko-i-o
- література.

file:///C:/Users/k211-2/Downloads/158431-346044-1-SM.pdf - література.

file:///C:/Users/k211-2/Downloads/2107-6088-1-PB.pdf - література.

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5608 - література.

Вітенко І. С. Основи психології. Основи педагогіки [Текст]: навч.-метод. посібник / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко. – 2-ге вид. – Чернівці: Книги-ХХI, 2009. – 200 с.
Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс [Текст]: навч. посіб. для студентів / Дуткевич Т. В.; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Факультет корекц. та соц. педагогіки і психології, каф. психології освіти. – Кам’янець-Подільський: Зволейко Д. Г. [вид.], 2015. – 431 с.
Кокун О. М. К 59 Психофізіологія. Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с.
Ленский А. Н. Потреби, мотиви, емоції // Психологія емоцій. Тексти / Під ред. В. К. Валенасса, Ю. Б. Гіппенрейтер. – М., 2010.
Макарова И. В. Общая психология: конспект лекций / И. В. Макарова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 182 с.
Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Загальна психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

.: Розділ: Інше :: 16.05.2019 18.08.20 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 43122  
Олена запитує:
Отруйні рослини на території України
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Гамуля Ю. Г. Рослини України / Ю. Г. Гамуля ; за ред. О. М. Утєвської. - Харків : Фактор, 2012. - 207 с. : фотогр. - (Україна. Учора, сьогодні, завтра).
Кривоцюк М. Ю. Небезпечні рослини : особиста безпека / М. Ю. Кривоцюк // Безпека життєдіяльності. - 2009. - № 8. - С. 34-36.
Правила безпеки треба знати : [добірка матеріалів] / за матер. творчих доробок С. В. Герасименко [та ін.] // Розкажіть онуку. - 2016. - № 5. - С. 41-52.
Реформатор ботаніки : 5 квітня - 215 років від дня народження Маттіаса Якоба Шлейдена // Шкільна бібліотека. - 2019. - № 3. - С. 39-41.
Отруйні рослини України [Електронний ресурс] // Prirodaukraine.pp.ua : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: http://prirodaukraine.pp.ua/index.php/2011-11-06-14-57-01/2011-11-06-14-58-26/118-otruyni-roslyny-ukrayiny. – Назва з екрану.
Пісулінська І. Отруйні рослини України : школа виживання [Електронний ресурс] / І. Пісулінська // Колосок. - 2015. - № 4. - С. 18-25. – Режим доступу: http://kolosok.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/kolosok_2015_04.pdf.
ТОП-10 найбільш небезпечних українських рослин : простий контакт з деякими лісовими та польовими рослинами може обернутися важким отруєнням [Електронний ресурс] // Сьогодні : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. -. – Режим доступу: https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/top-10-samyh-opasnyh-ukrainskih-rasteniy-626594.html. – Назва з екрану.
Отруйні рослини, про які варто знати [Електронний ресурс] // Рідна країна : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. -. – Режим доступу: https://ridna.ua/2016/06/opytuvannya-pokazalo-zvyazok-mizh-dostatkom-simji-ta-uspishnistyu-uchnya-v-shkoli/.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 16.05.2019 14.38.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.654542 seconds