Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Марія із міста: Миколаїв :: Запитання: 43130  
Марія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підшукати тести, методики на перевірку готовності вихователів до професійного саморозвитку. Можливо, вдасться знайти і магістерські чи дисертаційні роботи на тему професійного зростання вихователя. Буду дуже вдячна!!!
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по проведению тренинга личностного роста психологов, педагогов, социальных
работников. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 64 с.

Бойко, А. Філософія модернізації освіти в системі ринкових трансформацій: світоглядно-філософський аналіз [Текст] : автореф. дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.10 - філософія освіти / Бойко Анжела Іванівна ; [наук. консультант Андрущенко Віктор Петрович] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 31 с.

Бурлачук Л.Ф.Психодиагностика / Л.Ф.Бурлачук, Е.П.Савченко.— Киев : АЛД, 1995. — 198с.

Вайніленко Т.В. Діагностика готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення: методичні рекомендації. – К.: НПУ, 2005. – 52 с.

Вайніленко, Т. В.Критерії та рівні готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення [Текст] / Т. В. Вайніленко // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: Проблеми теорії і практики підготовки вчителя-вихователя-викладача : Матеріали Всеукр. наук.-практич. конференції, 29 березня - 1 квітня 2005 р.: До 170-ліття НПУ ім. М.П. Драгоманова, До 15-річчя кафедри пед. творчості / М-во освіти і науки України, АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Київ : НПУ, 2005. - С. 58-61 .

Вайніленко Т.В. Підготовка майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення: методичні рекомендації. – К.: НПУ, 2005. – 40 с.

Гальченко, В.Становлення особистості майбутнього вихователя як суб'єкта життєтворчості [Текст] / В. Гальченко // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2012 рік, 9-10 лютого 2013 року / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - С. 152-154

Гандабура, О. В. Особливості реалізації професійного саморозвитку майбутніх педагогів [Текст] / О. В. Гандабура // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / Національна академія педагогічних наук України, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут магістратури, аспірантури, докторантури, Інститут математики, фізики і технології освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. - Київ ; Вінниця, 2016. - Вип. 45. - С. 169-172.

Загородня, Людмила Петрівна. Формування основ педагогічної техніки в майбутніх фахівців дошкільного виховання : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педагогіка / Загородня Людмила Петрівна ; [наук. керівник Артемова Любов Вікторівна] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2001. - 20 с

Зверева В.И. Диагностика педагогической деятельности учителя (фрагменты будущей книги). - М.: Новая школа, 1992. - 68 с.

Калинюк, Євгенія.Стимулюємо саморозвиток вихователя-методиста, або Електронний самоосвітній маршрут [Текст] / Євгенія Калинюк, Т. Шевеленко, Н. Назарук // Вихователь-методист дошкільного закладу : Щомісячний спеціалізований журнал. - 2016. - N 9. - С. 4-11

Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: навчальний посібникдля студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2004. – 424с.
Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических тестов / А.А. Карелин. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с.

Мільто, Людмила Олександрівна. Методика розв'язання педагогічних задач [Текст] : Навчальний посібник для студ. пед. вищ. навч. закладів / Л. О. Мільто ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків : Ранок-НТ, 2004. - 150 с.

Назаренко, Ганна. Технологія підтримки професійного та особистісного розвитку педагогів у процесі післядипломного навчання [Текст] / Г. Назаренко // Імідж сучасного педагога. - 2012. - № 10. - С. 10-13.

Никишина И.В. Диагностическая и методическая работа в дошкольных образовательных учреждениях. – Волгоград: Учитель, 2007. - 156 с.

Полєвікова, О. Б. Роль тестових технологій у лінгводидактичній підготовці майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу [Текст] / О. Б. Полєвікова // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки / Київський міжнар. ун-т. - Київ : КиМУ, 2009. - Вип. 13. - С. 233-241

Пономаренко Т.О. Культуровідповідне управління якістю дошкільної освіти:навчально-методичний посібник для управлінців у галузі дошкільної освіти, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів. - Луганськ: Альма-матер, 2006. – 230 с.

Притуляк, Л. М. Мотивація дошкільного працівника як основа заохочення до самовдосконалення [Текст] / Л. М. Притуляк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2012. - Вип. 7. - С. 41-45

Професійний саморозвиток педагогічного працівника дошкільного навчального закладу у схемах і таблицях / для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. – Черкаси: видавництво ЧОІПОПП, 2012. – 25 с.
http://ippro.com.ua/library/attachments/article/273/працівника дошкільного навчального закладу у схемах і таблицях .pdf
Професійний розвиток педагогічних працівників:
практична андрагогіка: наук.-метод. посіб. / За заг. ред. Пуцова В.І., Набоки Л.Я. – К., 2007. – 228 с.

Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти : [посібник] / Є. В. Єгорова [та ін.]. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 228 с.
http://lib.iitta.gov.ua/709765/1/03_2644_Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти.pdf

Самоосвіта педагогічних працівників [Текст] // Практика управління закладом освіти : Щомісячний професійний журнал. - 2016. - N 7. - С. 24-29

Семиченко В.А. Проблема особистісного розвитку й саморозвитку в контексті неперервної професійної освіти /Валентина Анатоліївна
Семиченко //Педагогіка і психологія, 2010.-No2.- С.46-57.

Фрицюк, В. А. Діагностика ціннісного усвідомлення майбутніми педагогами необхідності цілеспрямованого професійного саморозвитку [Текст] / В. А. Фрицюк // Український педагогічний журнал : Науковий журнал. - 2016. - N 4. - С. 60-65.

Фрицюк, В. А. Підготовка майбутніх педагогів до професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / Національна академія педагогічних наук України, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут магістратури, аспірантури, докторантури, Інститут математики, фізики і технології освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. - Київ ; Вінниця, 2016. - Вип. 46. - С. 329-332. - Бібліогр. в кінці ст.

Фрицюк, Валентина Анатоліївна.Професійний саморозвиток майбутнього педагога : монографія / Валентина Анатоліївна Фрицюк. - Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. - 362 с. : табл.

Чаговець, А. І. Нормативно-правовий аспект проблеми заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення в Україні [Текст] / А. І. Чаговець // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2012. - Вип. 7. - С. 57-60.

Шевеленко Т.А. Сучасний погляд на програму саморозвитку вихователя-методиста ДНЗ в розрізі освітніх реформ : метод. посібн. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 103 с.
https://www.slideshare.net/ssuserde793d1/ss-71848715

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.05.2019 19.19.14 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Ужгород :: Запитання: 43129  
Аня запитує:
Добрий день, порадьте, будь ласка, літературу до теми "Образ Марусі Чурай в українській літературі"
Наша відповідь:
1. Топська, Неллі.
Дівчина-легенда - К. : Альфа, 2016. - 47,[1] с. : іл., портр. - ISBN 978-966-97580-5-7

Чурай, Маруся про неї


2. Ручай, Ганна.
Маруся Чурай і я : оповідання про життя Марусі Чурай. - К. : Зелений пес : Гамазин, 2016. - 45,[2] с. : іл. - (Сер. "12 балів. Історія України"). - ISBN 978-966-1515-49-8

3. Луняк, Євген.
Минувшина України в романтичних історіях / Євген Луняк. - К. : Книга, 2011. - 707 с. - Бібліогр.: с. 702-705. - ISBN 978-966-8314-63-6

4. Зима, Василь
Убивство Марусі Чурай : (Вставна новела з роману "Гра в піжмурки") // Літературна Україна. - 2003. - 23 січня. - С. 4

5. Степаненко, Михайло.
Коло Марусі Чурай // Сучасність. - 2006. - № 11-12. - С. 130-139. - Бібліогр.: 35 назв.

6. Отрошенко, Ю.
Пісні Марусі Чурай і Сучасність // Українська культура. - 2007. - № 6. - С. 36-38 : фото

7. Клюєва, Оксана.
Народ шукає в геніях себе... Образ Марусі Чурай за текстами творів художньої літератури [Текст] // Українська мова та література. - 2014. - № 7 (квітень). - С. 45-47

8. Фіщенко-Савицька, Н. В.
Маруся Чурай - символ нездоланої України / Н. В. Фіщенко-Савицька // Все для вчителя. - 2015. - № 10. - С. 29-31

9. Степаненко, Михайло.
Маруся Чурай: фантом чи реальність / Михайло Степаненко // Українське слово. - 2017. - № 37 (вересень). - С. 10-11 ; Українське слово. - 2017. - № 38 (вересень). - С. 11

10. Завалькевич, Т. Д.
Жіноча доля: Маруся Чурай у творчості Ліни Костенко / Т. Д. Завалькевич // Шкільна бібліотека. - 2018. - № 4. - С. 5-8 : ілюстр.

11.Рудяченко, Олександр.
Маруся Чурай: скласти хоч пізній вінець / Олександр Рудяченко // Дзеркало тижня. - 2018. - 11-17 серпня. - С. 11 : фото

12. https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=7580

13. http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina/2583-obraz-marusi-churaj

14. https://otherreferats.allbest.ru/literature/00081877_0.html

15. http://litopys.org.ua/heroes/hero09.htm

.: Розділ: Література :: 19.05.2019 12.18.30 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 43128  
Іванна запитує:
Добрий вечір! Підберіть, будь ласка, літературу до теми:Звертання у структурі речення: граматичний статус. Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– https://int-konf.org/ru/2016/aktualni-problemi-suchasnoji-nauki-17-19-10-2016/1287-dashko-l-t-status-zvertannya-u-strukturi-rechennya
http://litmisto.org.ua/?p=777
http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/913
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00079746_0.html
file://server_odb/загальні документи/Методичний/2555-5146-1-SM.pdf
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1215&T=12&lng=1&st=0
http://eprints.zu.edu.ua/20429/1/Тимошенко.pdf
– Хапатько О. Звертання. Поширені і непоширені звертання. Розділові знаки при звертанні : урок української мови, 8 клас / О. Хапатько // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 3. - С. 42-46.
– Проскочило Н. Звертання: роль, місце в реченні, способи вираження / Н. Проскочило // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2012. - № 12. - С. 34-35.
– Дем"янюк Т. В. Звертання й розділові знаки при ньому : 8 клас / Т. В. Дем"янюк // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2013. - № 9. - С. 5-8.
– Петренко А. Речення зі звертаннями / А. Петренко // Профтехосвіта : [журн. для працівників профтехосвіти всіх рівнів]. - 2013. - № 8. - С. 49-50.
– Литвин Л. Вивчаємо звертання на матеріалі творів Т. Г. Шевченка / Л. Литвин // Укр. мова і л-ра в шк. України. - 2014. - № 9. - С. 17-21.
– Каліш Л. В. Звертання поширені і непоширені. Розділові знаки при звертаннях : 8 клас / Л. В. Каліш // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2016. - № 22/23/24. - С. 27-31.
– Рудницька О. Звертання. Розділові знаки при звертанні. Тренувальні вправи / О.Рудницька // Українська мова та література. - 2001. – № 14. - С.16.
– Глазова О.П. Звертання, вставні слова і речення / О.П.Глазова, Т.В.Косян // Глазова О.П.,Косян Т.В. Уроки української мови в 9 класі : посібник для вчителів. - Київ,1997. - С. 281-283.
– Удовкіна С Звертання, вставні слова і вставні конструкції / С. Удовкіна // Українська мова та література. - 2012. - № 5. - С. 34-38.
– Вітвіцька О. В. Поняття про звертання, розділові знаки при них / О. В. Вітвіцька // Все для вчителя. - 2012. - № 15/16. - С. 49-50.
– Недвига Л. А. Звертання поширені і непоширені / Л. А. Недвига // Все для вчителя. - 2014. - № 9. - С. 86-87.
– Бутко А. Звертання. Розділові знаки при звертанні / А. Бутко // Українська мова та література. - 2015. - № 2. - С. 20-22.
– Мерцалова Л.В. Звертання. Розділові знаки при звертанні / Л. В. Мерцалова // Все для вчителя. - 2017. - № 4. - С. 29.
– Голомб-Масловська М. Звертання : розділові знаки при звертанні / М. Голомб-Масловська // Українська мова та література. - 2018. - № 7/8. - С. 35-44.
– Кондрашова О. А. Звертання. Роль звертань у мовленні. Розділові знаки призвертаннях : 5 клас / О. А. Кондрашова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 7/8. - С. 2-6.
– Звертання //Бібліотечка “Дивослова”. – 2018. – № 4 . – С. 19-22.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.05.2019 23.09.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 43126  
Анжела запитує:
Геологічно небезпечні стихійні явища на території України
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжело! Перегляньте наступні джерела:
Дмітрієв Ю. Д. Охорона навколишнього середовища / Ю. Д. Дмітрієв. – Київ : Вища школа, 1997. – 189с.
Ємченко О. П. Безпека життєдіяльності / О. П. Ємченко. – Харків : Астра-Пресс, 1996. – 98с.
Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Зацарний, О. В. Зацарна, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18263/1/Посібник.docx.
Геологічні небезпечні явища [Електронний ресурс] // Студопедія : ваша школопедія [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_54589_geologichni-nebezpechni-yavishcha.html. – Назва з екрану.
Природні небезпеки : фактори ризику та безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] // СтудопедиЯ : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.org/13-130822.html. – Назва з екрану.
Природні стихійні явища, що загрожують життєдіяльності людини [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/70742/bzhd/prirodni_stihiyni_yavischa_zagrozhuyut_zhittyediyalnosti_lyudini. – Назва з екрану.
Проект IMPRODIRET – стратегія зниження ризиків прояву небезпечних геологічних процесів у Закарпатті [Електронний ресурс] // Інститут геологічних наук НАН України : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://igs-nas.org.ua/index.php/uk/component/content/article/133. – Назва з екрану.
Чай С. М. Природні небезпеки [Електронний ресурс] : лекція № 3 / С. М. Чай, Н. М. Чай // Безпека життєдіяльності. – Режим доступу: http://lib.mdpu.org.ua/e-book/obzhd/content.files/page0003.htm.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 17.05.2019 07.39.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Львів :: Запитання: 43125  
Лілія запитує:
Законодавча влада в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліліє! Перегляньте наступні джерела:
Аляєв Г. Є. Політологія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Г. Є. Аляєв ; відп. ред. А. Є. Конверський ; грав. Р. Кента. - Вид. 3-є, випр. та допов. - Полтава : АСМІ, 2012. - 319 с. - (Bibliotheca Studiorum).
Політологія : підручник / Нац. ун-т "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" ; за ред. М. П. Требіна. - Харків : Право, 2013. - 414 с.
Словська І. Законодавча влада: тлумачення дефініції та суб’єкти / І. Словська // Юридична Україна. – 2011. - № 11. – С. 100-117.
Теліпко В. Загальна теорія держави і права : [навч. посіб.] / В. Теліпко. – Київ : Центр учбової літ., 2009. – 576 с.
Хаустова М. Правова система України серед правових систем сучасності / М. Хаустова // Проблеми законності. – 2013. - № 123. – С. 23-33.
Законодавча влада в Україні [Електронний ресурс] // Studfiles.net : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5424043/page:20/. – Назва з екрану.
Законодавча влада в Україні. Конституційна природа парламенту [Електронний ресурс] // Studies.in.ua : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://studies.in.ua/shpora-konst_pravo/380-zakonodavcha-vlada-v-ukrayin-konstitucyna-priroda-parlamentu.html. – Назва з екрану.
Законодавча влада [Електронний ресурс] // Гетьманчук М. П. Політологія : навч. посіб. / М. П. Гетьманчук, В. К. Грищук, Я. Б. Турчин. - Київ: Знання, 2010. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-8458.html.
Законодавча влада: українські реалії та доктринальні проблеми [Електронний ресурс] // Віче. – 2010. - № 23. – Режим доступу: http://veche.kiev.ua/journal/2306/.
Законодавча, президентська, виконавча та судова влада в Україні [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1499052836371/politologiya/zakonodavcha_prezidentska_vikonavcha_sudova_vlada_ukrayini. – Назва з екрану.
Ковальчук А. Ю. Місце законодавчої влади в системі забезпечення національної безпеки [Електронний ресурс] // Наук. вісник Ужгород. Нац. ун-ту. Сер. Право.– 2017. – Вип.. 46. Т. 1. – С. 149-152. – Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_1/35.pdf.
Крига А. А. Модель взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади в Україні [Електронний ресурс] : механізми держ. управління / А. А. Крига // Інвестиції: практика та досвід. -2011. - № 19. – С. 130-132. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2011/35.pdf.
Тимченко І. Законодавча влада в Україні [Електронний ресурс] : інтерв’ю академіка І. Тимченка гол. ред. журналу «Право України», проф. О. Святоцькому // Право України. – 2009. - № 11. – С. 81-91. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/28730/11-Timchenko.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Держава і право :: 16.05.2019 22.54.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.283892 seconds