Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 39022
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 40985  
Марія запитує:
Доброго дня! Можете відібрати літературу для реферату на тему "Бібліотечна соціологія"..Щиро дякую)))
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://www.libr.dp.ua/Biblio/soc.htm
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая папка (2)/bp_2010_3_6.pdf
http://subject.com.ua/sociology/picha/45.html
http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=203
http://profy.nplu.org/!site/files/500-less-1.doc
http://www.ounb.km.ua/biblio/soc_soc_bib.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21326/1/17-176-182.pdf
http://babylibrarivolodymyrec.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=17:article-19&catid=10&Itemid=38
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая папка (2)/25715-45317-1-PB.pdf
– Організація соціологічних досліджень у бібліотеках : метод. поради / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: В. І. Студенкова, Ю. А. Зборовський. – Київ, 1995. – 44 с.
– Соціо-психологічні дослідження в бібліотеках : метод. поради / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Укр. бібл. асоц. ; уклад. Я. О. Хіміч. – Київ, 2004. – 34 с.
– Соціологічні дослідження в бібліотеках: (методика організації та проведення) / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. І. Є. Луньова. – Дніпропетровськ, 2002. – 97 с.
– Александрова О. К. До питання розвитку соціологічної служби по вивченню читача в бібліотеках України / О. К. Александрова // Соціолог. дослідж. в б-ках. : інформ.-аналіт. бюл. – 1994. – Вип. 8. – С. 5–10.
– Богуш Т. І. Деякі аспекти розвитку соціології читання в Україні / Т. І. Богуш, В. І. Студенкова // Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи : зб. наук. пр. – Київ, 1993. – С. 41–48.
– Гич Г. Витоки, сучасний стан та перспективи бібліотечної соціології / Г. Гич // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 11. – С. 29–32.
– Гич Г. М. Бібліотечна соціологія як науковий напрям / Г. М. Гич // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистец. Сер. Педагогіка. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 27–33.
– Жирнова Л. О. Професійне навчання бібліотечних соціологів – важлива умова в організації науково-дослідної роботи / Л. О. Жирнова // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1992. – Вип. 3. – С. 14–20.
– Корнієнко А. П. Наукові дослідження Державної бібліотеки України з питань соціології читання / А. П. Корнієнко // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1992. – Вип. 1. – С. 6–10.
– Ловка О. В. Використання психологічних методів в біблі-отечних дослідженнях / О. В. Ловка // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1994. – Вип. 8. – С. 43–45.
– Савіна З. І. Проблематика соціологічних досліджень обласних універсальних наукових бібліотек на початку 1990-х років / З. І. Савіна // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1993. – Вип. 5. – С. 4–6.
– Хусаинова Э. С. Социология и время : социологические исследования / Э.С. Хусаинова // Библиотека. - 2004. - № 3. - С. 10-12.
– Лупіцька В. Соціологічні дослідження у структурі консалтингової діяльності дитячої бібліотеки / В. Лупіцька // Світ дитячих бібліотек. - 2008. - № 1. - С. 23-25.
– Ульева Л. Знать, чтобы действовать : социологические исследования как инструмент для выявления перспективных направлений развития библиотеки / Л. Ульева // Библиотека. - 2008. - № 9. - С. 51-56.
– Петренко О. Соціологічні дослідження бібліотек України для дітей як підгрунтя підготовки державної цільової програми підтримки та розвитку читання / О. Петренко // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 19-22.
– Соломка Ю. Соціологічна діяльність в дитячій бібліотеці / Ю. Соломка // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 2. - С. 7-8
– Вахнован В. Методологічні та соціокультурні аспекти становлення бібліотечної соціології в Україні / В. Вахнован // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 9. - С. 40 - 42.
– Матлина С. Библиотечная социология: обсуждаем проблемное поле. Круглый стол в РГБ / Слава Матлина // Библиотечное дело. - 2015. - № 13. - С. 34-36
– Богуш Т. І. Удосконалення практичної діяльності - основне завдання бібліотечної (прикладної) соціології / Т. І. Богуш // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 16-19.
– Кузьмина Е.Н. Маркетинговые исследования: организация и методика : [исследования в библиотечной деятельности] / Е. Н. Кузьмина // Соврем. б-ка. - 2014. - № 6. - С. 70-77 .

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.09.2017 11.31.30 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: НАТАЛІЯ із міста: КИЇВ :: Запитання: 40983  
НАТАЛІЯ запитує:
Добрий вечір! Допоможіть у пошуку інформації, що стосується створення іміджу вищих навчальних закладів. Бажано авторів книг, монографій, які розвивають цю тематику в Україні та за її межами. Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Наталія, пропонуємо Вам скористатися наступними матеріалами:

Бабкин П. Ю. Имидж образовательного учреждения в контексте проблемы конкурен- тоспособности вузов / П. Ю. Бабкин, Т. В. Суркова // Вестник международной академии системных исследований. Информатика, экология, экономика. – 2013. – Том. 15. – № 2. – С. 147–152.

Бачинська О. М. Роль іміджу в структурі забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ [Електронний ресурс] / О. М. Бачинська. - Режим доступу: http://www.confcontact.com/20130214_econ/4_bachinska.htm

Беккер Е. Г. Бренд и экономическая устойчивость вуза : монография / Е. Г. Беккер, Т. Н. Бурделова, А. Ю. Юданов. – М. : КНОУС, 2012. – 208 с.

Браун Л. Имидж – путь успеху : пер. англ. / Л. Браун. – Спб. : Питер – Пресс, 1996. – 288 с .

Гаркавець С. О. Паблік рилейшнз та імідж ВНЗ : соціально-психологічний аналіз проблеми [Електронний ресурс] / С. О. Гаркавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – № 3(32). - С. 91-96. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Downloads/Tippp_2013_3_17 (1).pdf

Горбенко Н. В. Особливості формування іміджу сучасного університету / Н. В. Горбенко // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 1(5).– С. 36-43.

Дудко О. С. Роль репутації у створенні іміджу вищого навчального закладу / О. С. Дудко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. - № 1. - С. 125-130.

Зайцева С. Особливості формування іміджу ВНЗ як науково-теоретична проблема соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / С. Зайцева. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Downloads/obraz_2015_3_21.pdf

Звездочкин Ю. Ю. Имидж-система университета [Текст] / Ю. Ю. Звездочкин, Б. Ю. Сербиновский; Юж. федеральный ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. - 266 с.

Карпенко Ю. М. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування [Електронний ресурс] / Ю. М. Карпенко, Н. Л. Карпенко. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/47479

Посохова І. С. Оцінка іміджу навчального закладу [Текст] / І. С. Посохова,О. С. Казачінер // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. академія. - Х., 2009. - Вип. 24-25. - С. 389-399.

Почтовюк А. Б. Фактор конкурентоспроможності як шлях формування іміджу вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / А. Б. Почтовюк // Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. – 2011. - №5(70). – С. 156-158. - Режим доступу: www.kdu.ua/statti/20011-5-1(70)/156.pdf.

Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 30.09.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://euroosvita.net/?category=1&id=1277

Субіна О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг [Текст] / О. Субіна // Вища школа : науково-практичне видання. - 2011. - № 1. - С. 46-54.

Тихомирова Є. Проблеми формування іміджу освітнього закладу [Електронний ресурс] / Є. Тихомирова. - Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19311-problemi-formuvannya-imidzhu-osvitnogo-zakladu.html

Тягунова Н. М. Методичні засади формування іміджу вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н. М. Тягунова . – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/metodichni-zasadi-formuvannya-imidzhu-vischih-navchalnih-zakladiv

Формування іміджу вищого навчального закладу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua-referat.com/Формування_іміджу_вищого_навчального_закладу

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.09.2017 21.31.34 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: вася із міста: хмельницький :: Запитання: 40981  
вася запитує:
доброго вечора допоможіть знайти літературу на тему: "Нормативно-правове забезпечення збереження біологічного різноманіття"
Наша відповідь:
Доброго дня, Васю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Булах І. Г. Актуальні питання правового регулювання, охорони і використання земельних ресурсів у контексті вирішення проблеми збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / І. Г. Булах // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - № 3. - С. 124-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_3_47.
2. Гиренко І. В. Основні положення Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття 1995 р. та проблеми її реалізації у сфері охорони рослинного світу України [Електронний ресурс] / І. В. Гиренко // Актуальні проблеми держави і права. - 2013. - Вип. 70. - С. 223-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2013_70_36.
3. Гиренко І. В. Правові засади збереження біорізноманіття рослинного світу України [Електронний ресурс] / І. В. Гиренко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2014. - Вип. 63. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_63_32.
4. Євстігнєєв А. С. Правове забезпечення екологічної безпечності при здійсненні спеціального лісокористування в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Євстігнєєв // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 269-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_64.
5. Казак Р. А. Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Європейському Союзі у другій половині XX ст.: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. А. Казак ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2017. - 20 с.
6. Немерцалова С. В. Концепція сталого розвитку та норми "м'якого права" у регулюванні збереження біологічного різноманіття Світового океану [Електронний ресурс] / С. В. Немерцалова // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 64. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_64_14.
7. Немерцалова С. В. Збереження біологічного різноманіття морського середовища. Правовий аспект [Електронний ресурс] / С. В. Немерцалова // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 643-647. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_103.
8. Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України: аналіз та перспективи розвитку / Г. В. Бондарук, О. О. Кагало, Л. Д. Проценко, А. М. Артов, Б. Г. Проць ; НАН України, Всесвіт. фонд природи WWF, Ін-т екології Карпат, Держ. природознав. музей. - Львів : Ін-т екології Карпат НАНУ, 2013. - 264 c.
9. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Н. Р. Малишева [та ін.] ; відп. ред. Н. Р. Малишева ; Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Благодійна організація «Інтерекоцентр», Науково-консультаційний центр «Астюс». - Київ : Хімджест, 2003. - 175 с. - (Біорізноманіття ; № 5).
10. Пугачов М. І. Підходи з формування національної системи виробничого та ринкового контролю якості продукції тваринництва й збереження біологічного різноманіття в умовах СОТ [Електронний ресурс] / М. І. Пугачов, П. М. Музика, В. Д. Гуменний, С. Г. Шаловило // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 3(5). - С. 195-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3(5)__27.
11. Січко А. В. Законодавче забезпечення регулювання правових засад охорони біорізноманіття і ландшафтів [Електронний ресурс] / А. В. Січко // Таврійський науковий вісник. - 2013. - Вип. 84. - С. 273-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2013_84_52.
12. Якимчук А. Ю. Адаптація законодавства щодо збереження біорізноманіття у контексті інтеграції України до європейського союзу [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Економіка та держава. - 2014. - № 5. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_5_31.
13. Якимчук А. Ю. Державна політика збереження біорізноманіття як фактор забезпечення життєдіяльності суспільства [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Економіка та держава. - 2014. - № 3. - С. 149-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_3_37.
14. Якимчук А. Ю. Діагностика сучасних проблем у функціонуванні системи державного управління збереженням біорізноманіття України [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 2. - С. 130-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_2_33.
15. Якимчук А. Ю. Зарубіжний досвід здійснення державної екологічної політики: управління збереженням біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 4. - С. 76-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_4_16.
16. Якимчук А. Ю. Засади формування системи державного управління збереженням біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2014_1_8.
17. Якимчук А. Інструменти державного регулювання збереження біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / А. Якимчук // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 1. - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_1_12.
18. Якимчук А. Механізми державного регулювання збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Якимчук. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2013. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_2_17.
19. Якимчук А. Основні напрями державної політики у сфері збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Якимчук // Актуальні проблеми державного управління. - 2013. - Вип. 4. - С. 155-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2013_4_46.
20. Якимчук А. Ю. Системний підхід до реалізації державного регулювання збереження біорізноманіття[Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 4. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_4_14.
21. Якимчук А. Ю. Формування механізмів державного управління збереженням біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. - 2013. - Вип. 19, № 4. - С. 309-317. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvse_2013_19_4_38.
22. Якимчук А. Ю. Характеристика стану біорізноманіття: порівняльний аналіз системи державного управління України та розвинених держав світу [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук. // Державне будівництво. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_27.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.09.2017 23.16.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Чернівці :: Запитання: 40980  
Олена запитує:
Доброго вечора,шукаю літературу для магістерською роботи за спеціальністю "менеджмент" на тему "Управління асортиментом і якістю товарів торговельного підприємства на сучасному етапі розвитку економіки".література бажано за 2007-2017 рр.буду дуже вдячна Вам за допомогу!
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Безродна, С. М. Впровадження стратегічно орієнтованого підходу до управління якістю продукції на підприємствах ресторанного господарства України [Текст] / С. М. Безродна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 114-119. - Бібліогр. 17 назв

Бужин, О. А. Управління продовольчою безпекою: якість продовольчої доступності / О. А. Бужин // Формування ринкових відносин в Україні / Науково-дослідний економічний інститут. - 2011. - № 12.- . - С.122-126. - Бібліогр. в кінці ст.

Влащук, М. Якість розширює інтеграцію [Текст] / М. Влащук // Вісник Міністерства доходів і зборів України : Офіційне видання державної податкової адміністрації України. - 2014. - № 41. - С. 48-49

Гунькало, А.Методика управління якістю продукції за допомогою інтелектуальної системи [] / А. Гунькало, О. Бойко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2011. - № 2. - С. 61-64 : мал. - Бібліогр. с. 64 (6 назв)

Комерційна діяльність : підруч. / за ред. проф. В.В. Апопія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 558 с.

Лозюк В. М. Оптимізація асортиментного портфеля торговельного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. М. Лозюк; МОНМС України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - 21 c. - укp.

Мазепа Т. Сучасні підходи до визначення сутності асортиментної політики торговельного підприємства / Т. С. Мазепа //Економіка: проблеми теорії та практики : зб.наук. праую. – Дніпропетровськ : ДНУ. – 2006. – Вип. 219. – Т.1. – С. 123-133.

Меленюк, В. О. Визначення ефективності управління якістю продукції на підприємствах промисловості [Текст] / В. О. Меленюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2011. - № 5. - С. 146-152. - Бібліогр. в кінці ст.

Павленкова , Л. Скористайтеся регламентом органолептичного оцінювання якості круп, порядком проведення дегустації та рекомендованими шкалами / Л. Павленкова , Л. Тележенко, В. Гулавський // Зерно і хліб. - 2010. - № 2 . - С. 24-26

Петренко, К. Система управління якістю продукції на підприємстві як чинник його ефективної діяльності [Текст] / К. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 32-34. - Бібліогр. в кінці ст.

Семенов, Г. А. Сутність та етапи процесу управління якістю продукції [Текст] / Г. А. Семенов, О. О. Єропутова, О. О. Плаксюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2011. - № 2. - С. 188-193. - Бібліогр. в кінці ст.

Ситжанова А.М. Теоретические аспекты определения ассортиментной политики предприятия / А.М. Ситжанова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2010. – Т. 3, вып. 27–1. – С. 183–185.

Ситниченко, В. Системи управління безпекою ланцюга постачання за ISO 28000. Практичні аспекти / В. Ситниченко, Г. Кісельова, Є. Стоякін // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2010. - № 1. - С. 53-56. - Бібліогр. с. 56 (8 назв)

Степаненко, Сергій. Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом / Сергій Степаненко // Журнал європейської економіки / Видання Тернопільського національного економічного університету . - 2014. -т.13. - № 1. - С.80-93.

Труш, Ю. Л. Принципи управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі [Текст] / Ю. Л. Труш, Ю. Г. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 10. - С. 106-109 : табл. - Бібліогр. 4 назв

Хоптюк А. Теоретичні аспекти управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства / А. Хоптюк, Є. Кравчук // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 10. — С. 84–90.

Шевчун, М. Б. Якість логістичних процесів - фактор успішного розвитку торговельного підприємства [Текст] / М. Б. Шевчун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 12. - С. 186-189. - Бібліогр. в кінці ст.

Шимко О. В. Формування асортиментної політики торговельного підприємства: маркетинговий підхід / О. В. Шимко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 11. - С. 408-413. - Бібліогр.: 10 назв.

Шушкова О. В. Окремі аспекти управління товарним асортиментом підприємства / О. В. Шушкова, І. М. Глубока // Вісник СНАУ. – 2010. – Вип. 5/1. – С. 64-69.

Юрова Н.А. Управление ассортиментом как функциональный аспект коммерческой деятельности / Н.А. Юрова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2009. – Вып. 8(141). – С. 83–89. – (Серия «Экономика и менеджмент»).

Юр'єва, П. Б. Пріоритетні напрями формування сучасної торговельної політики України / П. Б. Юр'єва // Формування ринкових відносин в Україні/ Науково-дослідний економічний інститут. - 2011. - № 12.- С. 40-46. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.09.2017 20.52.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Хмельницький :: Запитання: 40979  
Діана запитує:
доброго дня... допоможіть будь ласка підібрати література за 2015-2017 рр, для напи сання курсової на тему "Новий публічний менеджмент як модель публічного адміністрування. дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Діано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права / І. М. Кучеренко. – Київ : ІДіП, ДП «Юридичне видавництво «Аста», 2004. – 328 с.
Підходи, інструменти та моделі менеджмент-орієнтованої діяльності в публічному адмініструванні [Текст] : наук. розроб. / [Ю. П. Шаров та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Київ : НАДУ, 2011. - 62 с. : рис., табл. - (Бібліотека слухача НАДУ. Публічне адміністрування).
Розроблення підходів та моделей адаптації системи управління місцевим розвитком до стандартів Європейського Союзу [Текст] : наук. розробка / [Ю. А. Шаров та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - К. : [НАДУ], 2010. - 35 с. : рис. - (Бібліотека слухача НАДУ. Публічне адміністрування).
Солових В. П. Новий публічний менеджмент як одна із моделей організації системи державного управління / В. П. Солових. // Державне будівництво. - 2009. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_7
http://vestnikzgia.com.ua/article/view/102146
http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10bozuds.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws

.: Розділ: Держава і право :: 18.09.2017 16.10.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.140808 seconds