Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39595
   


Автор запитання: Вікторія із міста: м.Київ :: Запитання: 41562  
Вікторія запитує:
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати матеріал для магістерської роботи на тему: "Методичні і нормативні основи формування ринку інформаційно-консультаційних послуг".
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє! Радимо Вам звернутися до наступних посилань: – https://studme.com.ua/14051003/menedzhment/rynok_konsultatsionnyh_uslug.htm
https://studme.com.ua/14170120/menedzhment/harakteristika_ponyatiy_konsultirovanie_konsultatsionnye_uslugi.htm
http://elkniga.info/book_326_glava_11_Tema_5_Formuvannja_rinku_konsu.html
http://pidruchniki.com/12471013/menedzhment/osoblivosti_nadannya_informatsiyno-konsultativnih_poslug
http://referatu.net.ua/referats/7569/164204
http://library.uipa.edu.ua/library/BD/VidannaKaf/6/1/Osnovi_Upravlinskogo_Konsultuvanna/konspekt_lekciy.htm
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/9766-formuvannya-rinku-informacijno-konsaltingovix-poslug-v-ekonomici-ukraїni.html
http://stud.com.ua/70489/agropromislovist/rinok_informatsiyno_konsultatsiynih_poslug_popit_propozitsiya
http://polka-knig.com.ua/article.php?book=426&article=22278
http://library.if.ua/book/97/6723.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02klimso.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_113/23.pdf
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3322/1/TDAU_2012_2_1_287-302.pdf
http://westudents.com.ua/glavy/45297-tema-13-osoblivost-nadannya-nformatsyno-konsultativnih-poslug.html
– Бутенко Т.А. Формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки : Дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2006. — 246 арк. : табл.
– Бобко В.В. Закономірності розвитку інформаційного ринку в сучасних умовах : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.01 / В.В. Бобко. – Київ : Б.в., 2007 . – 20 с.
– Луцик Ю. О. Національний ринок інформаційних послуг та особливості його формування / Ю. О. Луцик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. – №1(43). - С. 63-69.
– Козловська О.С. Генеза теоретичних підходів до державного регулювання розвитку інформаційного ринку / О.С. Козловська // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 6 (березень). - С. 109-112.
– Хміль Ф. І. Основи управлінського консультування : навч. посіб. / Ф. І. Хміль. - Київ : Академвидав, 2008. - 240 с. : рис., табл. - (Серія "Альма-матер").
– Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивко, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко ; М-во освіти і науки України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 408 с. : табл., рис.
– Організація надання послуг: теорія, методологія, практика : монографія / за заг. ред. О. І. Васильєвої, О. С. Ігнатенка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Донецьк : Юго-Восток, 2014. - 388 с. : табл., рис.
– Козловська О. С. Генеза теоретичних підходів до державного регулювання розвитку інформаційного ринку / О. С. Козловська // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. / Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. –
2011. – № 6 - С.109-112.
– Чубукова О. Про формування національного ринку інформаційних продуктів і послуг / О. Чубукова // Економіка України. - 1999. - № 9. - С. 86-88.
– Теряник О. А. Особливості формування та дослідження регіонального ринку інформаційних послуг / О. А. Теряник // Інвестиції: практика та досвід / Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – 2015. – № 7. - С.66-69.
– Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу : навч. посіб. / С. Ф. Лазарєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2002. - 668 с. : табл., рис.
– Менеджмент для магістрів : підручник. У 2 т. Т. 1 / за заг. ред. О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка ; О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, А. Ю. Жулавський [та ін.]. - Суми : Унів. кн., 2013. - 662 с.

.: Розділ: Інше :: 18.01.2018 16.33.44 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Славута :: Запитання: 41518  
Світлана запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу для магістерської роботи на тему:"Формування комунікативної компетентності державних службовців як умова становлення професійної державної служби в Україні".Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– Ярмистий М.В. Формування адміністративної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / М.В. Ярмистий ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.
– Міляєва В. Р.Формування фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації / В. Міляєва. – Київ : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2011. – 297 с. : іл., табл.
– Клименко І.В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І. Клименко, О. Акімов, Е. Афонін ; М-во освіти і науки України, Акад. муніципального управління. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 175,[1] с.
– Безрук В. М. Тренінгові методики розвитку комунікативної компетентності державних службовців / В. М. Безрук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2017. - № 2. - С. 112-117.
– Нестеренко Л. Психологічні основи розвитку комунікативної компетентності державних службовців / Л. Нестеренко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 3. - С. 182-188.
– Слюсаренко О. Проблема справедливого оцінювання компетентності державних службовців для забезпечення їх професійного і кар"єрного розвитку / О. Слюсаренко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 3. - С. 46-57.
– Кушнірова Г. Види та рівні професійної компетентності муніципальних службовців / Г. Кушнірова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2007. - № 4. - С. 79-84.
– Сороко В. Стандарти у сфері управління персоналом: від типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців до профілів компетентності / В. Сороко, Н. Ходорівська, Т. Якименко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2007. - № 3. - С. 155-168.
– Калашник Н. С. Самоосвіта державних службовців: компетентнісний підхід : монографія / Н. С. Калашник ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. - 274 с.
– Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю "Розвиток громадян. компетентностей в Україні" (Київ, 17-18 берез. 2016 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. - Київ : Основа : НАДУ, 2016. - 308 с.
– Оцінка професійних компетентностей: тестові завдання для державних службовців : навч.-метод. посіб. / Держ. навч. закл. "Центр перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. установ та орг. Кіровоград. облдержадмін." ; уклад.: А. М. Андрейченко, К. І. Бондаренко, С. П. Ворона [та ін.] ; за заг. ред. С. Е. Зелінського. - Кіровоград : ЦППК, 2016. - 60 с.
– Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2016. - 460 с.
– Кадрова політика і державна служба : конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; уклад.: В. М. Сороко. - Київ : НАДУ, 2009. - 104 с.
– Толкованов В. В. Підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування / В. В. Толкованов // Університетські наукові записки = University Scientific Notes : Часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. - 2012. - № 2. - С. 23-29.
– Недашківська Т. Етичні компетенції в системі професійної компетентності державних службовців (репутація, обов’язок, спілкування) / Т. Недашківська // Держава та регіони.-Серія: Державне управління. - 2007. - № 3. - С. 119-125.
– Неліпа Д. В. Розвиток професійної підготовки державних службовців на основі компетентнісного підходу / Д. В. Неліпа // Держава та регіони. Серія: Державне управління : наук.-вироб. журн. - 2014. - № 2. - С. 37-41.
– Демедишина Н. Удосконалення комунікативної компетентності як умова професіоналізму державного службовця / Н. Демедишина // Вісник НАДУ. - 2007. - № 4. - С. 74-79.
– Слюсаренко О. Проблема справедливого оцінювання компетентності державних службовців для забезпечення їх професійного і кар’єрного розвитку / О. Слюсаренко // Вісник НАДУ. - 2006. - № 3. - С. 46-57.
– Нестеренко Л. Психологічні основи розвитку комунікативної компетентності державних службовців / Л. Нестеренко // Вісник НАДУ. - 2004. - №3. - С. 182-188.
– Кукуля А. Принципи професіоналізму державних службовців та профелі професійної компетентностіпосад державної служби / А. Кукуля // Вісник державної служби України : наук.-практ. журн. - 2012. - № 3. - С. 11-17.
– Гошовська В. А. Підвищення рівня професійної компетентності в системі державного управління - шлях до формування еліти українського суспільства / В. А. Гошовська // Аналітика і влада : журн. експертно-аналіт. матеріалів і наук. праць. - 2012. - № 6. - С. 21-25.
– Хожило І. Етикет як іманентна складова професійної компетентності державного службовця / І. Хожило // Вісник державної служби України. - 2007. - № 3. - С. 29-33.
– Ярмистий М. Актуальні питання професійної компетентності службовців місцевих державних адміністрацій / М. Ярмистий // Вісник державної служби України. - 2003. - № 4. - С. 81-89.
– Хорошенюк О. Формування компетентності державного службовця як провідне завдання підвищення кваліфікації / О. Хорошенюк // Вісник державної служби України : наук. вид. для держ. службовців України. - 2010. - № 4. - С. 42-44.
– Дзвінчук Д. Підвищення кваліфікації державних службовців як процес і результат розвитку компетентності / Д. Дзвінчук // Вісник УАДУ. - 1999. - № 1. - С. 190-194.
http://www.center.gov.ua/attachments/article/14/_державних_службовців_як_умова_ефективної_діяльності_органів_державної_влад~.doc
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_01(28)/19.pdf
http://academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Malyk.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/2aa8d08a-a24e-4579-a834-2b601099c0bd.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/3/03.pdf
http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_03(26)/29.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/607/1/ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. doc.pdf

.: Розділ: Інше :: 2.01.2018 17.31.33 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: вікторія із міста: болехів :: Запитання: 41484  
вікторія запитує:
на тему "свіжа сосново-грабова судіброва"
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторія! Пропонуємо Вам перглянути наступні джерела:
Висновки про сучасний стан насаджень свіжої сосново-грабової судіброви - https://vuzlit.ru/541094/visnovki_suchasniy_stan_nasadzhen_svizhoyi_sosnovo_grabovoyi_sudibrovi
Высоцкий Г. Н. Режим почвенной влажности ґрунтовых вод и солей в Степных и лесостепных почвоґрунтах : избр. тр.: В 2т. / Г. Н. Высоцкий. – М.: АН СССР , 1962. – Т. 2. – С. 351-361.
Гедройц К. К. Учение о поглотительной способности почв : избр. тр. / К. К. Гедройц. – М.: Наука, 1975. – С. 394-557.
Горшенин Н. М. Лесоводство / Н. М. Горшенин, А. И. Швиденко. – Львов : Вищашкола, 1977. – 304 с.
Криницький Г. Т. Теоретичні аспекти розвитку морфофізіологічного напряму в лісовій селекції / Г.Т. Криницький // Науковий вісник : Лісівницькі Дослідження в Україні. – Львів : УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.10. – С. 6-12.
Остапенко Б. Ф. Лесная типология. Часть І / Б. Ф. Остепенко // Харьковский государственный аграрный университет. – Харьков, 2000. – 162 с.
Остапенко Б. Ф. Лісова типологія: навч. посіб. / Б. Ф. Остапенко, В. П. Ткач. – Ч. 2. – Харків, 2002. – 204 с.
ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСІВ УКРАЇНИ - http://studopedia.com.ua/1_393990_tipologIchna-harakteristika-lIsIv-ukrayini.html

.: Розділ: Інше :: 17.12.2017 12.45.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Ужгород :: Запитання: 41465  
Маша запитує:
Доброго дня!Допоможіть мені будь ласка знайти інформацію по темі:"Роль рухової активності у формуванні та підтриманні здоров"я"
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо звернутись до наступних матеріалів:

Рухова активність і здоров’я
http://mailswm.com/2012/11/ruhova-aktivnist-i-zdorov-ya.html

НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я
http://subject.com.ua/valeology/valecka/21.html

Рухова активність і здоров'я людини
http://edufuture.biz/index.php?title=Реферат_-_Рухова_активність_і_здоров'я_людини

Види рухової активності. Вплив рухової активності на благополуччя людини
https://mozok.click/366-vidi-ruhovoyi-aktivnost-vpliv-ruhovoyi-aktivnost-na-blagopoluchchya-lyudini.html

Вплив рухової активності на розвиток організму
http://school.home-task.com/vpliv-ruxovoyi-aktivnosti-na-rozvitok-organizmu-2/

Роль рухової активності для збереження здоров’я. Гігієна опорно-рухової системи
http://subject.com.ua/lesson/biology/9klas/16.html

.: Розділ: Інше :: 13.12.2017 15.18.57 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Нова Каховка :: Запитання: 41459  
Олена запитує:
Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, де можна переглянути твори дітей на конкурс "Я зміг"? В умовах конкурсу сказано, що можна переглянути на сайті бібліотеки, але я не знайшла. Допоможіть, будь ласка.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Конкурс "Я зміг" був оголошений Херсонською обласною бібліотекою для дітей. За цим посиланням можна побачити творчі роботи рботи дітей: http://www.library.kherson.ua/lw/я-зміг/

.: Розділ: Інше :: 12.12.2017 17.58.38 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.455458 seconds