Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42724
   


Автор запитання: Федір із міста: Ніжин :: Запитання: 44712  
Федір запитує:
Шановні добродії! Допоможіть у підборі сучасної літератури для викладання предмету "Дослідження ринку". Хочу отримати посилання на електронні джерела - підручники, посібники тощо. Дякую!!!
Наша відповідь:
Добрий день, Федоре! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Андрєєва Н. М. Методичні основи використання інноваційних методів при дослідженні впливу ринкового середовища на економіку підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Андрєєва, Д. В. Зіньковська // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2018. - № 4. - С. 119-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2018_4_13

Бізнес-планування [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – Київ : Знання, 2013. – 173 с. – Режим доступу: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/Biznes-planuvannja.pdf. - Назва з екрана.

Бойчик І.М Економіка підприємства [Електронний ресурс]: підруч. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/ЕП-ПІДРУЧНИК 1 файл.pdf . - Назва з екрана.

Васюткіна Н. В. Методи проведення маркетингових досліджень в умовах діджиталізації ринків: нові можливості [Електронний ресурс] / Н. В. Васюткіна, О. О. Лазебник // Економіка і управління. - 2019. - № 2. - С. 18-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2019_2_4

Волинчук Ю. В. Аналітичне дослідження ринку товарів легкої промисловості України [Електронний ресурс] / Ю. В. Волинчук, Т. О. Нікітін // Економічний форум. - 2020. - № 2. - С. 28-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2020_2_6. - Назва з екрана.

Дослідження ринку [Електронний ресурс] /: конспект лекцій / укладачі: Г. А. Мішеніна, Ю. Т. Матвєєва. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 185 с. – Режим доступу:
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/41358/1/rinok.pdf;jsessionid=42E71C789FCA1CBF437A44A302D68AB4. - Назва з екрана.

Дриль О.І. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ) [Електронний ресурс] / О.І. Дриль. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/30_11.pdf.- Назва з екрана.

Жегус О. В. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О.В. Жегус, Т.М. Парцирна ; ФОП Іванченко І.С. – Х., 2016. – 237 с. – Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1596/1/Маркетингові_дослідження_3.PDF. - Назва з екрана.

Інфраструктура товарного ринку [Електронний ресурс]: навчальний посібник / В.М. Пилявець, В.В. Озима, В.П. Заруба. – Київ : Аграрна освіта, 2015. – 255 с. – Режим доступу: https://learn.zhatk.zt.ua/pluginfile.php/8363/mod_resource/content/1/Пилявець В. М. Інфраструктура товарного ринку .pdf . - Назва з екрана.
Ігнатюк А. І. І 26 Економіка галузевих ринків [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. І. Ігнатюк. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015. – 448 с. – Режим доступу: file:///D:/Users/Lyuba/Desktop/REP0000647.PDF. - Назва з екрана.

Клепанчук О. Ю. Теоретико-методологічні основи дослідження внутрішнього ринку [Електронний ресурс] / О. Ю. Клепанчук // Причорноморські економічні студії. - 2019. - Вип. 37. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_37_7

Логоша Р. В. Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку [Електронний ресурс] / Р. В. Логоша, К. В. Мазур, О. Г. Підвальна // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 12. - С. 97-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_12_11

Мардус Н. Ю. Концепція дослідження внутрішнього ринку товарів [Електронний ресурс] / Н. Ю. Мардус // Проблеми системного підходу в економіці. - 2018. - Вип. 1. - С. 40-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_1_8

Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві [Електронний ресурс] / Нелеп В.М. — Київ: КНЕУ, 2004. — 495 с. – Режим доступу:
https://buklib.net/books/21929/.– Назва з екрана.

Оболенцева Л. В. Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку: підручник / Л. В. Оболенцева; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 249 с. Електронний 184 ресурс. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17602/1/2010_печ._КДГР_ПІДРУ ЧНИК.pdf. - Назва з екрана.

Полторак В.А. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] / В.А. Полторкак, І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська. – Режим доступу:
https://pidru4niki.com/1584072060636/marketing/marketingovi_doslidzhennya_. – Назва з екрана.

Решетілова Т.Б. Маркетингові дослідження: підручник : [Електронний ресурс] / Т.Б. Решетілова, С.М. Довгань ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 357 с. – Режим доступу : http://nmu.org.ua. – Назва з екрана.

Ринкові дослідження [Електронний ресурс] : навч. підруч. для дистанційного навч.- Біла Церква, 2011. – 389 с. – Режим доступу: http://books.tec.in.ua/sites/default/files/materials/pidruchn.pdf. - Назва з екрана.

Храбатин О.І.Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Храбатин О.І., Яворська Л.В. за наук. ред. О. А. Тимчик. – Київ : Видавництво, 2014.- 284 с.. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/marketing.pdf . - Назва з екрана.

Щербак В. В. Методологія дослідження кон’юнктури товарного ринку [Електронний ресурс] / В. В. Щербак // Приазовський економічний вісник. - 2017. - Вип. 2. - С. 30-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/priaev_2017_2_8

Яхно Т. П. Методичні засади дослідження стану споживчого ринку в контексті оцінки розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / Т. П. Яхно // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2019. - № 2. - С. 63-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2019_2_10

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.09.2020 16.12.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна із міста: Бахмач :: Запитання: 44708  
Поліна запитує:
Вітаю, шановні добродії! Допоможіть, будь ласка, у пошуці літератури для дисципліни "Маркетинг високотехнологічної (наукомісткої) продукції". Бажано у електронному вигляді (підручники, дисертації, статті, монографії тощо). Дуже вдячна Вам за Вашу титанічну працю.
Наша відповідь:
Доброго дня, Поліно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Виноградов О. Механізм застосування маркетингових засад в інноваційній діяльності корпоративних підприємств / О. Виноградов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12. – С. 68-75.
Гатиятуллина Д. Территориальный маркетинг как инструмент управления внедрением технологий энергосбережения и повышением энергетической эффективности (вопросы методологии) / Д. Гатиятуллина // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. – № 6. – С. 237-247.
Гумерова Г. Маркетинг инноваций в экономике промышленных предприятий региона / Г. Гумерова, О. Костина // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. – 2003. – № 4. – С. 64-69.
Ілляшенко Н. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н. Ілляшенко. – Суми : «Вид-во СумДУ», 2011. – 192 c.
Короткова Т. Концепция инновационного маркетинга высокотехнологичной продукции / Т. Короткова, А. Власов // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 1 (33). – С. 279-282.
Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. 2-е европ. изд. / Ф. Котлер, Г. Армстронг – М.; СПб.; Киев : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.
Матковская Я. Коммерциализация рыночных инноваций – парадигма инновационного маркетинга / Я. Матковская // Маркетинг. – 2010. – № 4. – С. 39-46.
Чёрная И. Социальные императивы маркетинга инноваций региона [Електронний ресурс] / И. Чёрная // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 3. – Режим доступу: http://www.teoria-practica.ru/-3-2012/economics/chernaya.pdf 0,5.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 19.09.2020 18.05.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44705  
Марина запитує:
Підберіть літературу за темою: Система оподаткування в Україні: місцеві податки і збори. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Андрущенко В. Л. Податковi системи зарубiжних країн / В. Л. Андрущенко. — Київ : Комп'ютер прес, 2016. — 326 с.
Бюджетна система : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 624 с.
Гапонюк М. А. Місцеві фінанси : навч. посіб. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Славкова. - Київ : КНЕУ, 2012. - 184 с.
Городецька Т. Е. Методологічні основи функціонування системи місцевого оподаткування в Україні / Т. Е. Городецька, В. Е. Федченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 25-28.
Дахнова О. Є. Аналіз дохідної бази місцевих бюджетів України / О. Є. Дахнова, Ж. В. Грезнова // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 8/2. – С. 10-13.
Дмитровська В. С. Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів / В. С. Дмитровська // Вісник ЖДТУ. - 2014. - № 1. - С. 349-353.
Кириленко О. П. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади. / О. П. Кириленко, В. В. Письменний та ін. - Київ : ТОВ «Підприємство ві ен ей», 2016. - 396 с.
Кузькін Є. Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування / Є. Ю. Кузькін // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 34-47.
Лютий І. О. Оцінка фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад / І. О. Лютий, Н. Я. Спасів // Фінанси України. – 2019. – № 7. – С. 92–112.
Палійчук Т. В. Фіскальна децентралізація та механізми її реалізації в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Т. В. Палійчук ; ДННУ «Акад. фінанс. упр.». – Київ, 2019. – 25 с.
Патицька Х. О. Напрями стимулювання економічного розвитку територіальних громад в умовах децентралізації / Х. О. Патицька // Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 39-48.
Письменний В. В. Доходи місцевих бюджетів: теоретична концептуалізація і практика формування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / В. В. Письменний ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 40 с.
Рябоконь О. Актуальні проблеми в сфері формування та виконання місцевих бюджетів / О. Рябоконь, О. Чеберяко // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - 2014. - № 8. - С. 58-61.
Податкова система : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. В. Л. Андрущенка ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 414 с.
Степанюк А. В. Роль фінансової децентралізації в управлінні системою фінансів місцевого самоврядування / А. В. Степанюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 3. – С. 83-87.
Череп О. Г. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. Г. Череп, О. Ю. Столяр. – Київ : Кондор, 2018. – 467 с. : рис., табл.
Дудко В. М. Система оподаткування України і шляхи її удосконалення [Електронний ресурс] : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра ; спец.: 072 – фінанси, банківська справа та страхування / В. М. Дудко ; керівник Ю. М. Шкодкіна. – Суми : СумДУ, 2020. – 34 с. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/78569/1/Dudko_Bachelous_ paper.pdf.
Кравченко Т. О. Місцеві бюджети в умовах фінансової децентралізації [Електронний ресурс] : робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра ; спец.: 072 - фінанси, банківська справа та страхування / Т.О. Кравченко ; наук. керівник І. В. Білоус. – Суми : СумДУ, 2020. – 33 с. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/79390/1/Kravchenko_local_budgets.pdf.
Мельник О. П. Бюджетне планування: новації та перспективи [Електронний ресурс] / О. П. Мельник // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 24 листопада 2017 р. / Держ. фіскальна служба України ; Ун-т держ. фіскальної служби України ; Навч.-наук. ін-т права [та ін.]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 285–287. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/1858/1/1789_IR.pdf.
Таукешева Т. Д. Бюджетна децентралізація як чинник зміцнення місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Т. Д. Таукешева, Г. В. Даудова // Теорія та практика державного управління. – 2015. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-1/doc/3/02.pdf.
Таукешева Т. Д. Бюджетоутворюючі податки місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації [Електронний ресурс]/ Т. Д. Таукешева, Г. В. Даудова // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 3. – С. 150-155. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_3_26.
Швайко М. Л. Особливості податкової політики України у сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. Л. Швайко // Інвестиції: практика та досвід. – 2019 . - № 16 . – С. 33-38. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2019/7.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.09.2020 09.56.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Київ :: Запитання: 44699  
Артем запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про зелену економіку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артеме! Радимо Вам опрацювати таку інформацію за Вашим запитом:
Біла С. "Зелена" економіка: стратегічний пріоритет реформ на регіональному рівні / С. Біла // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 22/1. — С. 127-133.
Бондар О. "Зелена" економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О. Бондар, Т. Галушкіна, П. Унгурян ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. О. Бондаря ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 237 с. : рис., табл.
Бондар Н. "Зелена економіка" в індустрії туризму: проблеми і перспективи розвитку в контексті впливу на економічний стан місцевих громад [Електронний ресурс] / Н. Бондар, І. Тодріна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. — 2019. — Вип. 202. — С. 92-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2019_202_12.
Боровик Ю. "Зелена економіка": сутність, принципи, перспективи для України [Електронний ресурс] / Ю. Боровик, Ю. Єлагін, О. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2020. — № 69. — С. 75-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2020_69_10.
Буркинський Б. "Зелена" економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні : монографія / Б. Буркинський, Т. Галушкіна, В. Реутов; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон. – екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 348 c.
Горянська Т. "Зелена економіка" як чинник розвитку зовнішньоторговельних відносин / Т. Горянська // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 11. — С. 67-71.
Добровольська О. Зелена економіка: теорія та практика імплементації в Україні [Електронний ресурс] / О. Добровольська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1. — С. 196-205. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2018_1_20.
Краснікова Н. "Зелена економіка" як елемент сталого розвитку: сучасний стан та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Краснікова, А. Хохлова, П. Красніков // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2018. — Вип. 5. — С. 19-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_5_5.
Марчук Л. "Зелена" економіка: суперечності та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Марчук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2014. — Вип. 1. — С. 34-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2014_1_7.
Сааджан І. Екологічна безпека та "зелена економіка" у регіональному вимірі [Електронний ресурс] / І. Сааджан, А. Дейнеко // Економічні інновації. — 2013. — Вип. 53. — С. 213-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2013_53_24.
Солошич І. "Зелена економіка" в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку [Електронний ресурс] / І. Солошич, В. Підліснюк. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2013. - № 6. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2013_6_3.
Файчук О. "Зелена економіка" як нова парадигма розвитку сільського господарства [Електронний ресурс] / О. Файчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. — 2016. — Вип. 244. — С. 361-373. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2016_244_41.
Чмир О. "Зелена" економіка: сутність, цілі та базові принципи / О. Чмир, Н. Захаркевич // Екон. вісн. Донбасу. — 2013. — № 3. — С. 54-62.
Шуба О. Відновлювані джерела енергії "зеленої" економіки — сучасний загальносвітовий тренд / О. Шуба // Бізнес Інформ. — 2017. — № 9. — С. 19-25.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.09.2020 16.06.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Пирятин :: Запитання: 44649  
Ігор запитує:
Доброго дня! Підкажіть матеріали про соціальну рекламу в медіа. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігоре! Перегляньте наступні джерела:
Актуальні питання масової комунікації. Вип. 4 / ред.: В. Різун; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка ; Ін-т журналістики. - Київ, 2003. - 65 с.
Андрусенко А. Соціальна реклама в Україні: здобутки та перспективи / А. Андрусенко // Маркетинг в Україні. — 2006. — №1. — С. 4-5.
Горевалов С. І. Засоби масової комунікації: формування інформаційного суспільства : моногр. / С. І. Горевалов, О. В. Безручко, Н. І. Зикун, В. В. Осипенко, С. А. Стародуб, О. М. Холод, Ю. І. Шмига; Київ. міжнар. ун-т. - Київ, 2010. - 320 c.
Демченко С. В. Медіаполітична система в сучасній Україні (інтегрована комунікаційна модель) : автореф. ...канд. політ. наук: 23.00.02 / С. В. Демченко; Дніпропетр. нац. ун-т. - Дніпропетровськ, 2004. - 18 c.
Примак Т. Якою має бути соціальна реклама? / Т. Примак // Маркетинг в Україні. — 2006. — № 5. — С. 19-24.
Ученова В. В. Социальная реклама : учеб. пособие / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – М. : Индек-сМедиа, 2006. – 304 с.
Горбенко Г. В. Практика соціальної реклами в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Г. В. Горбенко // Current Issues of Mass Communication. – 2013. - № 14. – С. 10-13. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apmk_2013_14_4.pdf.
Грабчак О. В. Соціальна реклама та її роль у процесах саморегуляції суспільства [Електронний pесурс] / О. В. Грабчак // Зб. наук. праць Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. - 2015. - Вип. 24. - С. 44-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_24_7.
Лаврик О. В. Соціальна реклама в соціальному в сучасному медіапросторі [Електронний pесурс] / О. В. Лаврик // Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальная коммуникация. – 2008. – Т. 21. №1. - С. 65-70. – Режим доступу: http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/lavrik.pdf.
Соціальні комунікації / ред. В. Д. Демченко. - Дніпропетровськ, 2008. - 275 с. - (Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Літературознавство. Журналістика; N 12, т. 16, вип. 10).
Николайшвили Г. Г. Коммерческая, политическая, социальная реклама: сотрудничество или конкуренция [Електронний pесурс] / Г. Г. Николайшвили. — Режим доступу: http://www.socreklarna.ru/srarticle.php7artiid–51.
Прищенко С. В. Екологічна соціальна реклама в структурі медіапростору [Електронний ресурс] / С. В. Прищенко // Культурологічна думка. - 2016. - № 10. - С. 222-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2016_10_32.
Третина соціальної реклами на телебаченні - це прихована політична або комерційна реклама - дослідження: експерти надали рекомендації щодо вдосконалення регулювання соціальної реклами в Україні [Електронний pесурс] // Детектор-медіа : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://detector.media/infospace/article/138805/2018-06-23-tretina-sotsialnoi-reklami-na-telebachenni-tse-prikhovana-politichna-abo-komertsiina-reklama-doslidzhennya/. - Назва з екрана.
Форманюк К. Особливості соціальної реклами на українському телебаченні [Електронний pесурс] / К. Форманюк // Науковий блог : [вебсайт Національного університету «Острозька академія»]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2015/особливості-соціальної-реклами-на-ук/. – Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.09.2020 14.02.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.457744 seconds