Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39370
   


Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 41329  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію по таких питаннях(якщо можна із силками): 1. Формування облікової політики небюджетних неприбуткових організацій та основні її особливості 2. Особливості обліку та оподаткування податком на прибуток у небюджетних неприбуткових організаціях (установах)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бачинський В. І. Обліково-контрольні моделі, що базуються на економічних категріях "дохід” і "прибуток” для прибуткових і неприбуткових суб’єктів кооперативних систем [Електронний ресурс] / В. І. Бачинський // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2010. - Вип. 11. - С. 240-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2010_11_55.
Височан О. О. Небюджетні неприбуткові організації в Україні: поняття, класифікація, законодавче регулювання [Електронний ресурс] / О. О. Височан // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 3. - С. 142-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_3_31.
Височан О. О. Облік та розподіл витрат на утримання небюджетної неприбуткової організації / О. О. Височан, А. І. Ясінська // Бізнес Інформ. - 2017. - № 2. - С. 296-301.
Височан О. С. Особливості бухгалтерського обліку цільового фінансування у небюджетних неприбуткових організаціях [Електронний ресурс] / О. С. Височан, О. О. Височан, А. І. Ясінська // Облік і фінанси. - 2017. - № 1. - С. 17-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2017_1_4.
Височан О. О. Особливості облікового відображення благодійної допомоги у неприбуткових небюджетних організаціях [Електронний ресурс] / О. О. Височан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 794. - С. 139-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_21.
Височан О. О. Особливості обліку запасів у небюджетних неприбуткових організаціях [Електронний ресурс] / О. О. Височан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2017. - Вип. 23(2). - С. 101-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_23(2)__24.
Волошина Т. О. Особливості організації обліку неприбуткових організацій [Електронний ресурс] / Т. О. Волошина // Управління розвитком. - 2013. - № 17. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_17_8.
Глєбова Н. В. Облік у неприбуткових організаціях : конспект лекцій / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан ; Харк. нац. екон. ун-т. - Харків, 2011. - 131 c.
Гура Н. О. Концепція бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях [Електронний ресурс] / Н. О. Гура // Фінанси України. - 2012. - № 10. - С. 97-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2012_10_10.
Гура Н. Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях [Електронний ресурс] / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 9. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_9_2.
Гура Н. Методика бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях [Електронний ресурс] / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 10. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_10_2.
Козіцька Н. О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність неприбуткових організацій у контексті імплементації до міжнародних стандартів фінансової звітності [Електронний ресурс] / Н. О. Козіцька // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. - 2013. - Вип. 1. - С. 99-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2013_1_15.
Левицька С. О. Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.06.04 / С. О. Левицька ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ, 2005. - 28 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05lsodno.zip.
Левицька С. О. Облік та контроль діяльності неприбуткових організацій : монографія / С. О. Левицька ; Нац. ун-т вод. гос-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2005. - 347 c.
Олійник Я. В. Проблемні положення методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій [Електронний ресурс] / Я. В. Олійник // Бізнес Інформ. - 2012. - № 5. - С. 234-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_5_67.
Олійник Я. В. Регламентація бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій: стан, проблеми, шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / Я. В. Олійник // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2012. - Вип. 9(2). - С. 513-520. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(2)__73.
Сєркіна Н. Особливості обліку надходження і перерахування членських внесків у неприбутковій організації та їх контроль [Електронний ресурс] / Н. Сєркіна, В. Швець // Економічний аналіз. - 2013. - Т. 12(4). - С. 251-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(4)__56.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.11.2017 18.18.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анюта Радчук із міста: Стрільськ :: Запитання: 41326  
Анюта Радчук запитує:
доброго вечора!!! допоможіть знайти матеріал по темі: "Розвиток комунікаційної мережі у Європі на прикладі залізниць".(тема повязана з історією та економікою) дякую=)
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні матеріали:
1. http://ru.osvita.ua/vnz/reports/geograf/23909/ - СВітова транспортна система
2. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/international/external_uk.pdf - Європейська регіональна політика
3. http://btie.kart.edu.ua/article/download/73897/69356 - Залізничний транспорт - Рачинська А. В. Складова матеріального виробництва
4. https://cyberleninka.ru/article/n/way-restructuring-rail-freight-traffic-in-modern-condition-on-example-of-the-countries-of-the-europe.pdf - Чередниченко О. Ю. Шляхи реструктуризації залізничного транспорту в сучасних умовах на прикладі країн Європи.
5. http://pidruchniki.com/1209061341461/logistika/mizhnarodni_transportni_koridori_chinnik_rozvitku_turizmu_prikladi_ukrayini - Міжнародні транспортні коридори
6. http://pidruchniki.com/76814/ekonomika/ukrayina_sistemi_mizhnarodnih_transportnih_komunikatsiy - Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій
7. http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Gnatyuk-59546.pdf - Європейський досвід нормативно-проектного забезпечення розвитку інформаційного суспільства
8. http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4611/1/Visnyk_11.pdf#page=246 - Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження інформаційних технологій на залізничному транспорті
9. http://www.library.diit.edu.ua/bitstream/123456789/2060/1/rozd_9_1.pdf – Бараш Ю. С. Аналіз реформування структур управління залізничним транспортом у розвинених країнах Європи
10. http://lib.detut.edu.ua/files/Nauk_trud_vukladahiv/Fakultet Upravlinna_zal_transportom/Kafedra_UPP/nauk_trud_15_vantag_perevezen.pdf - Залізничні вантажні перевезення
11. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25405/1/63-470-476.pdf - Полтавська О. С. Світовий досвід розвитку залізничного транспорту
12. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/26269/23983 - Котенко А. М. Удосконалення процесу комбінованих перевезень вантажів
13. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/964/1/062-066.pdf - Данільєва Ю. Г. Залізничний транспорт в системі міжнародного туризму
14. http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/tdk-e0796.pdf
- Механізми ефективного використання та розвитку потенціалу транспортно-дорожнього комплексу
15. http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/1-171-184.pdf - Рудяга І. М. Господарювання на залізничному транспорті як об’єкт реформування: порівняльно-правовий аспект

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.11.2017 21.35.07 :.
.: Одеська центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Луцьк :: Запитання: 41314  
Катерина запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти інформацію (електронні видання, статті, підручники,статистичну та аналітичну інформацію за 2015-2017 рр.) для написання магістерської роботи на тему "Управління фінансовими ризиками інвестиційної діяльності" Наперед вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами інформації (на жаль, не всі вдалося знайти за останні роки).
Кльоба Л.Г. Фінансова безпека та ризики банківської інвестиційної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 6-12.
Петруня Ю. Фінансово-інвестиційні ризики суб"єкта підприємницької діяльності - інвестора / Ю. Петруня, В. Брижатий // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 197-202. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1).
Підвисоцький Я.В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підвисоцький Ян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 244 л. – Додатки: л. 215-244.
Підвисоцький Я.В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підвисоцький Ян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв.
Пурій Г.М. Оцінка ризиковості кредитно-інвестиційної діяльності банків на фінансовому ринку України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 46-54.
Румянцева Г. Фінансовий механізм як складова управління ризиковістю інвестиційного проекту // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 203-211.
Румянцева Г.І. Стабілізація фінансового стану підприємства у контексті оптимізації механізму управління інвестиційними ризиками // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 236-241.
Степанова А. Стратегія диверсифікації ризиків інвестиційної діяльності суб"єкта господарювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Економіка ; вип. 8 (161)).
Тітова Н.А. Фінансові аспекти управління ризиками інвестиційного проекту / Н.А. Тітова, А.Ю. Попова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 76-84. – Бібліогр.: на 13 пунктів.
Фурман В.М. Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності страховика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 107-114. – Бібліогр.: с. 107-109, 114.
Чорна, Л. О. Фінансові ризики інвестицій на підприємствах / Л. О. Чорна, В. В. Соколовська, Г. В. Осипенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. - К. – 2015. – № 23 . – С.27-29. - Бібліогр. в кінці ст.
Управління фінансовими ризиками http://pidruchniki.com/74707/ekonomika/upravlinnya_finansovimi_rizikami
Управління фінансовими ризиками http://fin.fem.sumdu.edu.ua/images/My_files/FinManagement/Finmen2012/glava_9.pdf
(зверніть увагу на список рекомендованої літерутри)
Фінансові ризики http://www.vuzlib.su/fdsg/2.htm

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.11.2017 21.45.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 41300  
Олена запитує:
Доброго вечора, шановні добродії! Допоможіть, будь ласка, з формуванням навчально-методичного забезпечення для магістрів з предмету "Бізнес-діагностика", куди входить і методичка з вимогами до виконання курсової роботи з цієї дисципліни. Дуже сподіваюсь на Вашу відповідь!!!
Наша відповідь:
Доброго дня!
За Вашою темою було знайдено такі джерела:

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7102/1/Робоча програма навчальної дисципліни Бізнес-діагностика.pdf – Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-діагностика».

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VQE-IsnkbwUJ:library.krok.edu.ua/media/library/category/knmzd/knmzd-0093.doc &cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua – Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Економічна діагностика».

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VQE-IsnkbwUJ:library.krok.edu.ua/media/library/category/knmzd/knmzd-0093.doc &cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua – Бізнес-діагностика підприємства.

http://vfeu.edu.ua/uploads/files/default/mv-do-sam-rob-ed.pdf - Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економічна діагностика».

https://refdb.ru/look/2128448.html - Олексюк, О. І. Бізнес-діагностика підприємства.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 9.11.2017 22.37.07 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Київ :: Запитання: 41295  
Оксана запитує:
Добрий день!Підкажіть, будь ласка, матеріал по темі "Скандинавська школа маркетингу : представники і наукові підходи"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксоно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер, А. Павленко та ін. – Київ : Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / [за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка]. – Суми: Університетська книга, 2008. – 272 с.
http://posibniki.com.ua/post-sutnist-i-znachennya-marketingu-v-suchasniy-ekonomici
http://ua.kursoviks.com.ua/metodychni_vkazivky/article_post/4413-zmist-nauki-za-temami-rozdil-1-na-temu-genezis-marketingu-marketing-kneu-im-getmana
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/22846/1/znu_3_10.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 9.11.2017 13.13.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.517676 seconds