Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40150
   


Автор запитання: Лариса із міста: Чернігів :: Запитання: 42080  
Лариса запитує:
Мені дуже необхідне електронне джерело, яке можна закачати, а саме "Статистичний щорічник України" та "Україна у цифрах" за 2017 рік. Сподіваюсь на Вашу допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Дані щорічники за 2017 рік ще не опубліковані, можливість переглянути статистику за попередні роки - на сайті http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.06.2018 12.17.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 42069  
Юрій запитує:
Доброго дня)Поможіть із пошуком літератури для написання бакалаврської роботи на тему: "Оцінка фінансової стійкості підприємства". Потрібно: 1) ТРИ джерела монографічної літератури; 2) 10 і більше джерел періодичної літератури, опублікованих впродовж останніх 5-ТИ років (з них 3 джерела, опублікованих впродовж 2018 року! ДУЖЕ ВАЖЛИВО). Із ПОСИЛАННЯМИ, буду дуже вдячний!)
Наша відповідь:
1.Кіндрат, О.В. Оцінювання впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ на стійкість фінансово-економічного стану підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 1. - С. 140-149
2.Тлесова Э. Диагностика финансовой устойчивости строительного предприятия // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 6. - С. 357-367.
3.Замкевич Б. Оцінювання і прогноз фінансової стійкості підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 6. - С. 127-130.
4.Абрамова І. Методи та фактори управління фінансовою стійкістю підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2015.- № 12. - С.146-150. 5.Тен, Т.Л. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия на основе многофакторных методов управления // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 473-481 : форм., табл.
6.Василенко Ю.М. Фінансова стійкість підприємства та шляхи її забезпечення // Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - № 1. - С. 21-25.
7.Кузьміна, О. Система оцінки фінансової стійкості підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. - 2014. -№ 2. -С.30-31
8.Теплінський, Г.В. Сучасний підхід в антикризовому управлінні підприємством // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 4. - С. 21-25.
9.Шаповал Л.П. Формування системи антикризового фінансового моніторингу на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право. - 2018.- № 2. - С. 32-35.
10.Станіславик О.В. Моделі корпоративного контролю та управління українських компаній //Економіка. Фінанси. Право.- 2018. - № 2.-С.36-40.
11.Пілецька С.Т. Антикризове управління економічною стійкістю промислового авіапідприємства : монографія . - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 304,[16] с.
12.Карпунь І.Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання : монографія. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 439 с.
13.Череп А.В. Діяльність підприємств промислово-фінансових груп харчової промисловості в ринкових умовах господарювання [] : монографія . - К. : Кондор, 2009. - 303,[1] с.
14.Петрович Й.М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія . - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 226,[2] с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.06.2018 20.11.04 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Дніпро :: Запитання: 42045  
Анастасія запитує:
Допоможіть будь-ласка подібрати літературу до дипломної роботи за темою "Облік та аналіз сільськогосподарської продукції тваринництва". Потрібні статті, підручники, монографії, навчальні посібники, тези, статті журналів. Дякую.
Наша відповідь:
Добридень, Анастасіє! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства : Наказ Державної служби статистики України № 301 від 17.07.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/346/346_2015.htm

Андрійчук В. Г. А 00 Економіка аграрних підприємств: Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.

Білячак А.В.ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-agrarnoi-nauky-Prychornomorja/VANP2008/VANP2008-2(45)/Visnik_2008-2(45)_64-69.pdf

Бондур Т. О.Система обліку і контролю витрат сільськогосподарського виробництва за центрами відповідальності (бухгалтерський облік; облік витрат) / Т. О. Бондур // Економіка АПК 2007 р. № 4 . - С. 106-109

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у сільському господарстві : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, М. Я. Дем'яненко, П. Т. Саблук, І. О. Белебеха, В. Г. Лінник. - Житомир : ПП "РУТА", 2003. - 511 c. - (Навч. посіб. з бух. обліку).

Гаврильченко О. В. Управління витратами у відтворювальних процесах сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Гаврильченко; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Х., 2011. - 20 c

Жук В. М. Бухгалтерський облік на підприємствах АПК. Т. 3. Посіб. по застосув. рек. з управл. обліку та визначення собівартості / В. М. Жук, Г. І. Загоруй, І. В. Шоцька, О. Б. Бутнік-Сіверський, Т. Г. Гайдук. - К., 2004. - 856 c.

Завитій О. П. Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області) : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04 / О. П. Завитій; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Т., 2002. - 20 c

Заїка С. О.Аналіз виробництва продукції тваринництва : навч. вид. . – Харків: ХНТУСГ. - 2006.
http://internal.khntusg.com.ua/fulltext/PAZK/UCHEBNIKI/Anai_tvar_2006.pdf

Заїка С.О.Аналіз виробництва валової і товарної продукції:
Методичні рекомендації [для студентів економічних спеціальностей]
/С.О.Заїка, А.В.Півень, Л.С.Харчевнікова.–Харків : Вид-во «Міськдрук», 2012.–18 с.
http://internal.khntusg.com.ua/fulltext/PAZK/UCHEBNIKI/Anal_proizv_2012.pdf

Ібатуллін М. І. Організаційно-методичні підходи удосконалення статистичного обліку в тваринництві [Електронний ресурс] / М. І. Ібатуллін // Інноваційна економіка. - 2016. - № 1-2. - С. 235-239. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_1-2_41

Камінська, Т.Облік тварин на вирощуванні й відгодідвлі з використанням програми"1С: Підприємство", (версія 7.7 у конфігурації для сільськогосподарських підприємств України) / Т. Камінська // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2007. - № 6. - С. 6-11

Качала М. В. Облік у галузях виробництва та послуг : конспект лекцій. Ч. 1 / М. В. Качала, Г. М. Топорова; Харк. нац. екон. ун-т. - Х., 2008. - 104 c.

Ковальова О.А. Інформаційне забезпечення аналізу виробничих витрат сільськогосподарських підприємств
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3795/1/Ковальова О.А. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.pdf

Ковальчук М.І. Економічний аналіз у сільському господарстві: навч.-метод. посібн. / М.І. Ковальчук. –К.: КНЕУ, 2002. – 282 с.

Коробова Н. М. Теоретико-методологічні засади організації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах / Н. М. Коробова // Економіка АПК. - 2010. - № 9. - С. 85-90.

Левченко, О. П. Організація обліку біологічних активів у тваринництві / О. П. Левченко // АгроСвіт. - 2009. - № 22. - С. 22-24 - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2009_22_6

Лузан Ю. Я. Облік державної підтримки агропромислового виробництва : навч. посіб. / Ю. Я. Лузан, В. М. Жук, І. В. Герасимчук, В. М. Гаврилюк, Л. В. Гуцаленко. - К. : Юб-Агро-Веста, 2007. - 324 c. - (Облік і фінанси АПК; Вип. 5 - 6).

Людвенко Д.В. Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Д.В. Людвенко ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Мервенецька В.Калькулювання у тваринництві: основні правила
https://uteka.ua/ua/publication/Kalkulirovanie-v-zhivotnovodstve-osnovnye-pravila

Мулик, Тетяна Олексіївна. Облік виробництва продукції тваринництва в умовах ринку [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Мулик Тетяна Олексіївна ; Національний аграрний ун-т. - К., 1997. - 17 с.

Павлова Г. Є. Документальне оформлення та облік виробництва продукції тваринництва [Електронний ресурс] / Г. Є. Павлова, Л. М. Васільєва, Н. В. Бондарчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2011. - Вип. 7(1). - С. 184-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2011_7(1)__34

Павлова Г. Є. Фінансовий облік активів аграрних підприємств : навч. посіб. / Г. Є. Павлова, О. В. Чернецька; МОНМС України, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, 2012. - 392 c. - Бібліогр.: 75 назв

Приходько І. П. Порядок документального оформлення та обліку виробництва продукції тваринництва [Електронний ресурс] / І. П. Приходько // Агросвіт. - 2013. - № 9. - С. 6-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2013_9_3

Скрипник Г. О. Обліково-аналітичне забезпечення виробничого менеджменту сільськогосподарського підприємства : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Г. О. Скрипник; Нац. аграр. ун-т. - К., 2005. - 17 c.

Солоненко І. М. Удосконалення первинного обліку біологічних активів у тваринництві [Електронний ресурс] / І. М. Солоненко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2013. - Вип. 21. - С. 289-292. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatu_2013_21_65

Суворова Н. І. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н. І. Суворова; НААН України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 20 c

Сук Л. К. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К., 2007. - 308 c. - (Мережа дистанц. навчання)

Сук, Л. П.Облік витрат у тваринництві [Текст] / Л. П. Сук, П. Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві . - 2015. - № 3. - С. 35-40 : табл.

Сук, Л.Облік біологічних перетворень у тваринництві / Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2007. - № 12. - С. 43-49

Хоменко, Ю. Облік у тваринництві / Ю. Хоменко // Ефективне тваринництво. - 2007. - № 2. - С. 50 - 52

Хомовий С. М. Організація і методи управлінського обліку біологічних активів тваринництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / С. М. Хомовий; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012. - 20 c. - укp.

Ярмоленко, В. П.Особливості методики обліку витрат виробництва і виходу продукції у тваринництві / В. П. Ярмоленко, І. В. Герасимук // Економіка АПК. - 2008. - № 9 . - С. 77-81. - Бібліогр. в прим.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.05.2018 23.05.51 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Українка :: Запитання: 42042  
Світлана запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему Клімат Коллективу в залежності від типу організації
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://pidruchniki.com/1536011361325/menedzhment/sotsialno-psihologichniy_klimat_trudovomu_kolektivi
Характерні риси соціально-психологічного клімату різних організацій
http://stud.com.ua/60936/psihologiya/harakterni_risi_sotsialno_psihologichnogo_klimatu_riznih_organizatsiy
Психологічний клімат організації
http://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/200710/mod_resource/content/1/лекція 2.pdf
Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі
http://pidruchniki.com/1536011361325/menedzhment/sotsialno-psihologichniy_klimat_trudovomu_kolektivi
http://www.info-library.com.ua/books-text-7605.html
http://lib.iitta.gov.ua/1835/1/КР37.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-7605.html

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.05.2018 15.13.34 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерка із міста: Украина :: Запитання: 42041  
Валерка запитує:
Добрий вечір. Допоможіть з літературою. Тема: "Ринковий потенціал підприємства"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Ринковий потенціал, як аспект ефективної збутової діяльності підприємства http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/5153/1/RYNKOVYY POTENTsIAL, YaK ASPEKT EFEKTYVNOYi ZBUTOVOYi DIYaL'NOSTI PIDPRYYeMSTVA.pdf
Берсуцький А.Я. Роль ринкового потенціалу в стратегічному управлінні підприємством
https://core.ac.uk/download/pdf/48398678.pdf
http://bibliograph.com.ua/hozyaystvennoe-pravo/149.htm
Теоретичні аспекти визначення ринкового потенціалу і таргетингу вітчизняними підприємствами http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_1_96_104.pdf
Визначення ринкового потенціалу торговельного підприємства
https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/906/905
Управління ринковим потенціалом підприємства (розділ 5)
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29714/12/shipulina_mono_mekhanizm.pdf
http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/viewFile/47473/43555
Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення
http://ev.nmu.org.ua/docs/2014/3/EV20143_065-071.pdf
http://vasilievaa.narod.ru/20_6_01.htm
http://masters.donntu.org/2009/fem/kapitonova/diss/index.htm

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.05.2018 22.26.58 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.769869 seconds