Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39370
   


Автор запитання: Лариса із міста: Біла Церква :: Запитання: 41323  
Лариса запитує:
Будь ласка допоможіть підібрати літературу з теми "Мовні помилки в рекламі".Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондаренко Т. Інтерфереми і росіянізми як наслідок міжмовних контактів на лексичному рівні [Електронний ресурс] / Т. Бондаренко // Електронна бібліотека Інституту журналістики. - Режим доступу : http://joumlib.univ.kiev.ua/index.php?act=1027.
Бондаренко Т. Орфографічна помилка: спроба лінгвістичного переосмислення [Електронний ресурс] / Т. Бондаренко // Електронна бібліотека Інституту журналістики. - Режим доступу : http://joumlib.univ.kiev.ua/index.php?act=1015.
Бондаренко Т. Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журн. матеріалів : дис. канд. філол. наук : спец. 10.01.08 / Т. Бондаренко. - Черкаси, 2003. - 283 с.
Громик Ю. Український правопис : навч. посіб. / Ю. Громик. - Київ : ЦУЛ, 2012. - 140 с.
Жалко Т. Мовна парадигма рекламних повідомлень / Т. Жалко // Лінгвістичні дослідження. - 2013. - Вип. 36. - С. 148-153
http://journlib.univ.kiev.ua/Movni_pom_na_st_zmi.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 14.11.2017 08.48.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: м.Ужгород :: Запитання: 41315  
Антон запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи з української мови на тему "Абстрактна лексика у творах українських письменників".
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! (Антоніна із міста: м.Київ?)
Для того, щоб бібліографи змогли якісно виконати Ваш запит, потрібно від самого початку формулювати його найбільш конкретно. Тоді не доведеться надсилати двічі одне запитання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бобух Н. М. Абстрактні контрастиви в поетичному дискурсі [Електронний ресурс] / Н. М. Бобух // Лінгвістика. - 2012. - № 3(2). - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_3(2)__15.
Василевич Г. Я. Словотворчі засоби образності поетичної мови Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Я. Василевич // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 1. - С. 95-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_20.
Дем’янюк А. А. Структурно-семантична характеристика абстрактних композитів-іменників у староукраїнській літературній мові кінця ХVІ ? ХVІІ ст. [Електронний ресурс] / А. А. Дем’янюк // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2004. - Вип. 10. - С. 74-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2004_10_11.
Дюкар К. В. Особливості структури й семантики оказіональних іменників із абстрактним значенням у мовотворчості Т. Мельничука та С. Сапеляка [Електронний ресурс] / К. В. Дюкар // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. - 2013. - Т. 21, вип. 19(1). - С. 112-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2013_21_19(1)__20.
Колоїз Ж. В. Діалектизми в романі Марії Матіос "Солодка Даруся" [Електронний ресурс] / Ж. В. Колоїз // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. - 2010. - Вип. 4. - С. 98-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2010_4_14.
Колтакова Н. Абстрактний дискурс поезії Василя Стуса [Електронний ресурс] / Н. Колтакова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. - 2014. - Вип. 21-22. - С. 135-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2014_21-22_16.
Лінгвістичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип. 3 / ред.: Л. А. Лисиченко ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Харків, 2000. - 204 с.
Лиса Г. І. Вербальне вираження універсальних абстрактних понять добро, істина, краса в українській і японській мовах [Електронний ресурс] / Г. І. Лиса, Є. В. Козирев // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. - 2010. - Вип. 20. - С. 63-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2010_20_11.
Мерінов В. В. Взаємодія граматичних форм числа іменника із семантичною категорією "конкретність – абстрактність" (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів) [Електронний ресурс] / В. В. Мерінов // Лінгвістичні дослідження. - 2012. - Вип. 34. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2012_34_14.
Мялковська Л. М. Стилістика художньої прози Валер'яна Підмогильного: лексико-семантичні поля, тропи, стилістичний синтаксис : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. М. Мялковська ; НАН України. Ін-т укр. мови. - Київ, 2001. - 20 c.
Полюга Л. Українська абстрактна лексика ХIV – першої половини XVII ст. / Л. М. Полюга ; відп. ред. Л. В. Паламарчук. – Київ : Наук. думка, 1991. – 238 с.
Сіроштан Т. В. Абстрактні іменники в словотвірній системі сучасної української мови (на матеріалі "малої прози" початку ХХІ століття) [Електронний ресурс] / Т. В. Сіроштан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 20 (1). - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20(1)__15.
Сидяченко Н. Краса, надія і ще деякі абстрактні поняття у художніх творах / Н. Сидяченко // Лінгвістичний аналіз художнього тексту / укл. Н. М. Пасік. - Ніжин, 2007. - С. 104-107.
Сулима О. П. Функціювання абстрактних і напівповнозначних дієслів у ролі зв’язки у складеному іменному присудку [Електронний ресурс] / О. П. Сулима // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. - 2014. - Вип. 11. - С. 152-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2014_11_35.
Януш Я. Роль Лесі Українки в інтелектуалізації української літературної мови [Електронний ресурс] ? Я. Януш // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Т. 4, кн. 2. – Луцьк, 2008. – С. 210-220. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17942/16-Yanush.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.11.2017 23.25.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ася із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 41313  
Ася запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти мовознавчі джерела за темою "Метафора у лінгвістиці". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Джерел за темою дуже багато. Для того, щоб бібліографи змогли якісно виконати Ваш запит, потрібно формулювати його найбільш конкретно. Пропонуємо Вам переглянути:
Артеменко Ю. О. Лінгвокогнітивні кореляції між метафорами у романі Маркуса Зузака "Крадійка книжок" і його українському перекладі [Електронний ресурс] / Ю. О. Артеменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. - 2017. - Вип. 1. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvxdupmk_2017_1_3.
Бистров Я. В. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики : монографія / Я. В. Бистров. - Київ : Кушнір Г.М., 2016. - 319 c.
Влах М. Значення метафори у розвитку географічної термінології [Електронний ресурс] / М. Влах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. - 2016. - № 842. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2016_842_9.
Гузенко С. Метафора постмодерну в українському публіцистичному дискурсі / С. Гузенко // Лінгв. студії : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 31. - С. 43-46.
Єсипенко Н. Г. Антрополінгвістичний аспект метафоризації термінів [Електронний ресурс] / Н. Г. Єсипенко // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2015. - Вип. 40. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2015_40_22.
Ерліхман А. Концептуальна метафора у промовах Гілларі Клінтон [Електронний ресурс] / А. Ерліхман, О. Дубіна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. - 2017. - Вип. 1. - С. 11-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2017_1_4.
Ковтун А. А. Типологія метафорних деривацій у семантичних структурах лексем з релігійними значеннями [Електронний ресурс] / А. А. Ковтун // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 74. - С. 108-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_25.
Купчишина Ю. А. Поетика очуднення в англомовних художніх текстах XX - XXI століть: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ю. А. Купчишина ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 21 c.
Лисенко О. М. Метафора як об’єкт наукових студій [Електронний ресурс] / О. М. Лисенко // Лінгвістичні дослідження. - 2017. - Вип. 45. - С. 22-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2017_45_6.
Лобачова І. М. Лінгвостилістичні особливості українських перекладів Біблії у ХХ столітті [Електронний ресурс] / І. М. Лобачова // Філологічні трактати. - 2015. - Т. 7, № 2. - С. 89-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2015_7_2_14.
Лукаш Г. П. Метафора як когнітивно-лінгвістична форма культури у дискурсі конотативних власних назв [Електронний ресурс] / Г. П. Лукаш // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 51. - С. 259-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_51_99.
Пасик Л. Іменникові композити-метафори як особливий вид словоскладної номінації [Електронний ресурс] / Л. Пасик, Л. Рись // Актуальні питання іноземної філології. - 2016. - № 4. - С. 120-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif_2016_4_24.
Пустовалова В. І. Семантико-прагматичний діапазон футбольної лексики та фразеології в метафоричному вживанні (на матеріалі мови української преси) [Електронний ресурс] / В. І. Пустовалова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 74. - С. 177-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_40.
Романюха М. Підходи до дослідження метафори у лінгвістиці [Електронний ресурс] / М. Романюха // Мова і культура. - 2015. - Вип. 18, т. 2. - С. 88-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2015_18_2_17.
Тимченко Ю. О. Метафоричне зображення природи в новелістиці М. Коцюбинського молдавського циклу [Електронний ресурс] / Ю. О. Тимченко // Лінгвістичні дослідження. - 2015. - Вип. 40. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2015_40_18.
Філінюк В. Метафорична персоніфікація у творчості Максима Рильського: лінгвопоетичний аспект [Електронний ресурс] / В. Філінюк // Філологічний дискурс. - 2015. - Вип. 1. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2015_1_25.
Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 21 - 22 жовт. 2016 р., Львів. - Херсон : Гельветика, 2016. - 183 c. - (Молодий вчений. Конференція).
Чекан Н. І. Філософське осмислення метафори (методологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Н. І. Чекан ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 16 c
Чендей Н. Когнітивний та психолінгвістичний аспекти метафори як основи концептуальної системи автора(на матеріалі поезії Дж. Ґ. Байрона) [Електронний ресурс] / Н. Чендей // Актуальні питання іноземної філології. - 2015. - № 2. - С. 198-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif_2015_2_36.
Янков А. До питання поетичної картини світу та становлення авторського Я (на основі поетичних метафор Івана Буніна) [Електронний ресурс] / А. Янков, І. Прокіпчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - 2015. - № 8. - С. 171-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_8_34.
Ясинецька О. Різні параметри концептуалізації і тлумачення метафор у західному мовознавстві [Електронний ресурс] / О. Ясинецька // Лінгвістичний вісник. - 2016. - Вип. 6. - С. 25-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/livis_2016_6_6.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.11.2017 19.49.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: м.Київ :: Запитання: 41310  
Антоніна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи з української мови на тему "Абстрактна лексика".Буду Вам дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бобух Н. М. Абстрактні контрастиви в поетичному дискурсі [Електронний ресурс] / Н. М. Бобух // Лінгвістика. - 2012. - № 3(2). - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_3(2)__15.
Гладкова Г. П. Оцінна модальність абстрактних іменників із суфіксом –ness у художній картині світу (на матеріалі корпусу британських романів) [Електронний ресурс] / Г. П. Гладкова // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2009. - Вип. 23. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2009_23_7.
Гордійчук О. В. Питання частиномовної характеристики абстрактної лексики української мови [Електронний ресурс] / О. В. Гордійчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філологія. Мовознавство. - 2016. - Т. 278, Вип. 266. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2016_278_266_9.
Гордійчук О. В. Традиція дослідження абстрактної лексики в українському мовознавстві [Електронний ресурс] / О. В. Гордійчук // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. - 2016. - Т. 189. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2016_189_4.
Дем’янюк А. А. Структурно-семантична характеристика абстрактних композитів-іменників у староукраїнській літературній мові кінця ХVІ ? ХVІІ ст. [Електронний ресурс] / А. А. Дем’янюк // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2004. - Вип. 10. - С. 74-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2004_10_11.
Дюкар К. В. Особливості структури й семантики оказіональних іменників із абстрактним значенням у мовотворчості Т. Мельничука та С. Сапеляка [Електронний ресурс] / К. В. Дюкар // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. - 2013. - Т. 21, вип. 19(1). - С. 112-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2013_21_19(1)__20.
Жовнір М. М. Функціонування лексичних одиниць з абстрактною семантикою в жанрі світської бесіди [Електронний ресурс] / М. М. Жовнір // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 1. - С. 179-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_36.
Качановська Т. О. Опозиція "абстрактне/конкретне” як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме та Ж.-М. де Ередіа та їхніх українських інтерпретацій) [Електронний ресурс] / Т. О. Качановська // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2009. - Вип. 23. - С. 120-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2009_23_17.
Мазур Н. В. Абстрактна лексика в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка [Електронний ресурс] / Н. В. Мазур // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - 2014. - Вип. 206. - С. 109-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.
Мерінов В. В. Взаємодія граматичних форм числа іменника із семантичною категорією "конкретність – абстрактність" (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів) [Електронний ресурс] / В. В. Мерінов // Лінгвістичні дослідження. - 2012. - Вип. 34. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2012_34_14.
Мерінов В. В. До питання про взаємодію граматичних форм числа іменника із семантичними категоріями "конкретність" і абстрактність" [Електронний ресурс] / В. В. Мерінов // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. - 2012. - Вип. 25. - С. 107-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2012_25_15.
Мороз Т. Ю. Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників [Електронний ресурс] / Т. Ю. Мороз // Одеський лінгвістичний вісник. - 2015. - Вип. 5(1). - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2015_5(1)__24.
Нілабович І. В. Числова категорійність абстрактних іменників зі суфіксом -ost у сучасній словацькій мові [Електронний ресурс] / І. В. Нілабович // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2015. - Вип. 13. - С. 133-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2015_13_23.
Охріменко В. І. Алгоритм реконструкції абстрактно- логічного коду модальних одиниць [Електронний ресурс] / В. І. Охріменко // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2011. - Вип. 26. - С. 267-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2011_26_34.
Піскозуб З. Ф. Особливості функціонування абстрактних іменників множини у художньому мовленні [Електронний ресурс] / З. Ф. Піскозуб // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 45. - С. 341-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_45_103.
Познанський Р. В. Віддієслівні абстрактні іменники, мотивовані вербативами лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)", в українській мові [Електронний ресурс] / Р. В. Познанський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 1. - С. 222-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_1_47.
Полюга Л. Абстрактні слова в українських історичних словниках [Електронний ресурс] / Л. Полюга // Волинь - Житомирщина. - 2003. - № 10. - С. 103-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2003_10_13.
Полюга Л. Українська абстрактна лексика ХIV – першої половини XVII ст. / Л. М. Полюга ; відп. ред. Л. В. Паламарчук. – Київ : Наук. думка, 1991. – 238 с.
Попович Е. С. К вопросу об основных характеристиках английского научно-технического текста / Е. С. Попович // Наша шк. - 2012. - № 6. - С. 55-56.
Сіроштан Т. В. Абстрактні іменники в словотвірній системі сучасної української мови (на матеріалі "малої прози" початку ХХІ століття) [Електронний ресурс] / Т. В. Сіроштан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 20(1). - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20(1)__15.
Сидорович Л. Є. Поширення означеного артикля на підклас абстрактних іменників в середньо - та ранньоновоанглійській мові [Електронний ресурс] / Л. Є. Сидорович // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Філологічні науки. - 2016. - Вип. 2. - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2016_2_27.
Сулима О. П. Функціювання абстрактних і напівповнозначних дієслів у ролі зв’язки у складеному іменному присудку [Електронний ресурс] / О. П. Сулима // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. - 2014. - Вип. 11. - С. 152-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2014_11_35.
Толчеєва Т. С. Специфіка когнітивної сполучуваності абстрактних іменників [Електронний ресурс] / Т. С. Толчеєва // Система і структура східнослов'янських мов. - 2012. - Вип. 4. - С. 279-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sissm_2012_4_33.
Тома Н. М. Абстрактна лексика в мовосвіті Петра Могили : монографія / Н. М. Тома ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Тернопіль : Астон, 2014. - 215 c.
Тома Н. М. Абстрактна лексика на позначення розумової діяльності в мовотворчості Петра Могили [Електронний ресурс] / Н. М. Тома // Магістеріум. Мовознавчі студії. - 2013. - Вип. 50. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_mov_2013_50_20.
Тома Н. Абстрактна лексика у "власноручних записках" Петра Могили [Електронний ресурс] / Н. Тома // Мовознавчий вісник. - 2010. - Вип. 11. - С. 122-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_11_29.
Толчеєва Т. С. Еволюція морфологічних транспозицій абстрактних іменників [Електронний ресурс] / Т. С. Толчеєва // Проблеми зіставної семантики. - 2011. - Вип. 10(1). - С. 201-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pzs_2011_10(1)__36.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.11.2017 13.04.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: м.Луганськ :: Запитання: 41302  
Олена запитує:
Допоможіть скласти анотацію однієї статті за темою „Педагогіка М. Монтессорі”. Підказка: Сорокова М. Г. Система М. Монтессори : Теория и практика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. Г. Сорокова. ? 4-е изд., стер. ? Москва : Академия, 2007. ? 384 с.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Не зовсім зрозумілі Ваші "Підказки..." в запитах. Про що йдеться? Вказані прізвища авторів, книги яких потрібно включити в список; потрібна література, де аналізуються їх праці тощо.
Пропонуємо переглянути відповідь на Ваш запит - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 41301.

.: Розділ: Мовознавство :: 9.11.2017 23.27.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.447075 seconds