Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40145
   


Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 42114  
Юлія запитує:
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи існують вимоги до обсягу матеріалу дослідження дисертаційних робіт із філології? Де їх можна знайти?
Наша відповідь:
Шановна Юліє, пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Вимоги до написання навчально-наукових робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/node/270

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://db.ippi.org.ua/doc/D10_01.pdf

Вимоги до оформлення дисертацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://duan.edu.ua/uploads/aspirantura-17-18/19720.pdf

Вимоги до проведення наукового дослідження. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1850071661406/pedagogika/vimogi_provedennya_naukovogo_doslidzhennya

Матвєєва, Т. С. Курсова, дипломна, магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису : методичний посібник для студентів філологічного факультету / Т. С. Матвєєва. – Харків, 2008. – Режим доступу: http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/matveeva/matveeva_pravyla.pdf

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломного проекту. – К., 2015. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/13639/1/V_Kutishenkо__MRNDR__IL.pdf.pdf

Мірошник С. І. Послідовність організації та категоріальний апарат учнівського наукового дослідження (на прикладі досліджень у філології та мистецтвознавстві) / С. І. Мірошник. – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2775

Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6. – С. 9-17. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Aspirant/vymog2.htm

Основні вимоги до структури й оформлення кваліфікаційних робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journ.univ.kiev.ua/files/mag_vymohy.pdf

Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій : наказ № 40 від 12.01.2017 / Міністерство освіти України. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/54872/

https://lektsii.org/15-75027.html

http://smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-24-13-15-21/20-2010-08-30-11-17-05/575---q-q

.: Розділ: Мовознавство :: 19.06.2018 13.21.04 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Йолана із міста: Рахів :: Запитання: 42105  
Йолана запитує:
Категоріятемпоральності
Наша відповідь:
Доброго дня, Йолана! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барчу В. Категорія темпоральності в сучасній українській літературній мові [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / В. Барчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2013. - 35 с.
Ісакова Ю. Категорії аспектуальності та темпоральності в системі італійського й українського дієслова: зіставний аспект [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Ю. Ісакова ; Київський національний лінгвістичний ун-т. - Київ, 2008. - 20 с.
Романюк С. Грамемна структура категорії темпоральності в сучасній українській мові [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. Романюк ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2007. - 196 арк.
http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Philologia/71877.doc.htm
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4rdmUqd3bAhWCBywKHQ4nCaMQFgg3MAM&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/MoZn_2011_6_7.pdf&usg=AOvVaw3-e6bn3MuxjuH3Co6SFnQm

.: Розділ: Мовознавство :: 17.06.2018 18.04.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Георгий із міста: Днепр :: Запитання: 42076  
Георгий запитує:
Допоможіть підібрати літературу для диплому магістра на тему "Особливості перекладу текстів у галузі транспортних систем на лексичному, граматичному і стилістичному рівнях з англійської та німецької мов українською"
Наша відповідь:
Георгію, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Балонєва О.О. Особливості перекладу англійської науково-технічної літератури. - Житомир: Житомирський державний університет, 2004. - 25с.

Вакуленко, М. О. Термін і термінологія: сучасні уявлення та концепції [Текст] / М. О. Вакуленко // Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium: cб. науч. тр. по лексикографии / под ред. В. В. Дубичинского и Т. Ройтера. – Харків: Видавництво “Підручник НТУ “ХПІ”, 2011. – Вып. 12. – С. 140-145.

Д’яков А. С. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти /А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. — К. : Вид. дім "КМ Academia", 2000. — 216 с.

Житін Я. В. До питання про розрізнення термінології та терміносистеми /
Я. В. Житін // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — Луцьк,2009. — С. 116–121.

Журавлева, Т. А. Особенности терминологической номинации. Монография [Текст] / Т.А. Журавлева. – Донецк: АООТ Торговый дом “Донбасс”, 1998. – 253 с.

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. / В.І. Карабан – Вінниця: Нова книга, 2004. – 576 с.

Кащишин Н. В. Структурна диференціація та функціонування термінологічних
одиниць в англомовному дискурсі / Н. В. Кащишин // Нова філологія. — 2009. — № 36. — С. 260–264.

Квитко И. С. Терминоведческие проблемы редактирования / И.С. Квитко, В. М. Лейчик, Г. Г. Кабанцев. – Львов: Вища школа, 1986. – 150 с.

Кияк Т. Р. Фахові мови та проблеми термінознавства. / Т. Р. Кияк // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 27. – С. 203-208.

Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу : навчальний
посібник / А. Я. Коваленко. — К. : Інкос, 2001. — 320 с.

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. / І. В. Корунець. – Вінниця: «Нова Книга», 2003 - 448 с.
Мостовий М. І. : Лексикологія англійської мови. Підручник для студентів ін-тів і фак. іноземної мови. - Харків: «Основа». 1993. - 255 с.

Мушніна Олена Олександрівна. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози: дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.

Навчально-методичний посібник для вивчення англійської мови. - К.: КНЕУ, 2001. - 248с.

Нікуліна Н. В. Становлення сучасної української термінологічної системи
автомобілебудування та ремонту транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Н. В. Нікуліна. —Харків : Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2005. — 20 с.

Нікуліна Н. В. Теоретичне осмислення загальних понять сучасного термінознавства у концепціях видатних лінгвістів / Н. В. Нікуліна // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. — К. : КНЕУ, 2009. — Вип. VIIІ. — С. 45–48.

Проблеми української термінології // Вісник Львівського національного університету “Львівська політехніка”. - №453. - Львів, 2002. - С.183.

Рибалко І.В., Ткач Л.М. Особливості перекладу наукових текстів: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. ? 52 с.

Скороходько, Е. Ф. Сучасна англійська термінологія [Текст] / Е. Ф. Скороходько. – К.: Український інститут лінгвістики і менеджменту, 2002. – 76 с.

Скороходько Э.Ф. Вопросы перевода английской технической литературы (перевод терминов).- Киев: Изд-во Киевского университета, 1963. -91с.

Тлумачний англо-російсько-український словник транспортних термінів [Text]: морський, річковий, інтермодальний, автодорожний, залізничний, трубопровідний транспорт / Одеськ. нац. мор. ун-т. – Одеса: Одеськ. нац. мор. ун-т, 2007. – 286 с.

Фогель Г. Б. Про критерії класифікації термінологічних словників (на матеріалі автомобільної термінології) / Г. Б. Фогель // Вісник Запорізького державного університету: Філологічні науки. — 2001. — № 4. — С. 133–136.

Фогель Г. Б. Структурні аспекти термінологічної лексики / Г. Б. Фогель // Нова філологія. — 2007. — № 6. — C. 267–271.

Циткіна, Ф. О. Термінологія й переклад [Текст] / Ф.О. Циткіна – Львів: ВЛІ, 2003. – 187 с.

Баловнєва О.О.ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
http://studentam.net.ua/content/view/8364/97/

Бондаренко О.М. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНООДИНИЦЬ ТЕХНІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwivi97cl8HbAhVJ2CwKHeUgAMIQFghlMAc&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2016_1_15.pdf&usg=AOvVaw3Hy5z6CFoEdPpCyyjTwbQD

Телькова Катерина Володимирівна. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕРМІНІВ В СУЧАСНІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
http://intkonf.org/telkova-kv-osoblivosti-perekladu-nimetskomovnih-terminiv-v-suchasniy-naukovo-tehnichniy-literaturi/

Тема 11: Переклад науково-технічних текстів. Терміни та їх особливості
http://studopedia.com.ua/1_363823_tema--pereklad-naukovo-tehnichnih-tekstiv-termini-ta-ih-osoblivosti.html

.: Розділ: Мовознавство :: 7.06.2018 00.48.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Острог :: Запитання: 42065  
Юлія запитує:
Особливості етикету у віртуальній англомовній комунікації
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Перегляньте наступні джерела:
Виноградова Т. Ю. Специфика общения в Интернете: Лингвокультурологический
аспект / Т. Ю. Виноградова. – Казань, 2004. – С. 63–67.
Интернет-коммуникация как новая речевая формация: кол. моногр. / науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 328 с.
Акімова Н. В. Дослідження мови Інтернету: труднощі і перспективи [Електронний ресурс] // Нова філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – № 50. – С.10-13. – Режим доступу: 2-6-Research_of_language_of_the_internet_difficulties_and_prospects.doc.
Івахненко Т. П. Культура мовлення в інтернет-комунікації [Електронний ресурс] / Т. П. Івахненко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філолог. науки. – 2015. – Вип. 40. – С. 97-100. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkpnu_fil_2015_40_25.pdf.
Кулик О. Коментування публікацій в інтернет-виданнях як один із способів вираження культури мовлення у мережі [Електронний ресурс] / О. Кулик // Культурологія в НаУОА. – Режим доступу: http://kulturolog.org.ua/i-conference/2012/109-infconf2012/543-kulyk.html.
Руденко В. Особливості віртуальної комунікації (мовний аспект) [Електронний ресурс] / В. Руденко // Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 14–15. – С. 297-302. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mv_2012_14-15_47.pdf.
Столярова М. О. Етикет у віртуальній англомовній комунікації (на матеріалі чатлайнових сесій) : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / М. О. Столярова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 20 с. – Режим доступу: http://www.disslib.org/etyket-u-virtualniy-anhlomovniy-komunikatsiyi.html.
Тирон І. В. Вербальні та невербальні засоби реклами в соціальній мережі Twitter [Електронний ресурс] / І. В. Тирон ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу. – 2015. – Вип. 55. – С. 336-342. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/library/movni_i_konceptualni/55-1/mov_55-1.pdf.
Тищенко О. Мова інтернет-спілкування: стиль, норма, освіта : мовознавство [Електронний ресурс] / О. Тищенко // Дивослово: [веб-сайт]. – Режим доступу: https://dyvoslovo.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/10-1211.pdf.
Тур О. М. Норми мовленнєвого етикету та особливості Інтернет-спілкування [Електронний ресурс] / О. М. Тур. // Матер. Всеукр. конф. «Язык, речь, речевая коммуникация» [Філологічні науки]. – Кременчук, 2009. – Вип. 7. – С. 85–90. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Philologia/65779.doc.htm.
Тур О. Особливості мови офіційно-ділового стилю в електронних засобах комунікації [Електронний ресурс] / О. Тур, Л. Шаповал // Вісник Львів. ун-ту. – Сер. Журналістика. – 2012. – Випуск 33. – С. 300–305. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/download/4389/4425.

.: Розділ: Мовознавство :: 1.06.2018 13.16.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Печеніги :: Запитання: 42061  
Катя запитує:
Можна підібрати літературу на тему: Розвиток звязного мовлення у дошкільників за допомогою ілюстрованого матеріалу
Наша відповідь:
Доброго дня, Катю!Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання –39631, 37561, 41558.
Крім того, пропонуємо переглянути нові статті за даним запитанням:
Ляшенко І. М. Розвиток здібностей учнів до словесної творчості / І. М. Ляшенко // Зарубіжна література в школах України. - 2014. - № 5. - С. 21-23.
Панасенко Є. Ф.Розвиток зв'язного мовлення : формування лексико-граматичних компонентів мови та словникової роботи / Є. Ф. Панасенко, В. Л. Образок // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2012. - № 13. - С. 95-120.
Свинарук Л. Розвиток зв’язного мовлення O запорука успішного навчання в школі [Електронний ресурс] / Л. Свинарук. - Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/37/visnuk_17.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 30.05.2018 15.29.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.568919 seconds