Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41070
   


Автор запитання: Владлена із міста: Київ :: Запитання: 43015  
Владлена запитує:
Допоможіть дібрати літературу до дипломної роботи "Семантико-синтаксичні особливості експресивних дієслів на матеріалі сучасного поетичного тексту".
Наша відповідь:
Добридень, Владлено! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Арешенков Ю.О.Лінгвістичний аналіз художнього тексту: [навч. посібн. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Юрій Олександрович Арешенков. –Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – 177 с.

БАГАН М. ОДНОСКЛАДНІ БУТТЄВІ ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВЛЕННІ ТА ФОЛЬКЛОРНІЙ ТРАДИЦІЇ[Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://dspu.edu.ua/filol_gum/wp-content/uploads/2016/04/2014_3.pdf

Вавринюк Т. І. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) / Т. І. Вавринюк // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. - 2010. - Вип. 4. - С. 67-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2010_4_11

Віват Г. Наукова поезія ХХ століття: монографія.- Одеса : ВМВ, 2013. - 240 с.

Власенко В. В.,Яцик С. П.Емоційно-експресивні засоби та їх стилістичні функції у поетичному мовленні Ліни Костенко //Волинь-Житомирщина : історико-філолог. зб. з регіональних проблем. – 2002. – No 9. - С.142–145.

Гуйванюк Н. В. Експресивний синтаксис // Слово– Речення– Текст: Вибр. Праці / Н. В.Гуйванюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 409–478.

II-Б.ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ (МОВА ПОЕЗІЇ) [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/reg/2b-1.pdf . – Назва з екрана.

Дзюбак Н.М.Неповні речення з еліпсисом дієслова-присудка в поезії Ліни Костенко [Текст] / Дзюбак Н.М. // Система і структура східнослов'янських мов: Міжкафедральний збірник наук. праць. - К.:УДПУ,1997. - С.105-109.

Жижома О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80 - 90-х років XX століття : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жижома О. О. ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2003. - 18 c

Загнітко А. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект. – Донецьк, 2009. – 137 с. http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf

КовальТ. Л. Експресиви як безпосередній засіб репрезентації експресивної функції мови / Т.Л. Коваль // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2011. — Вип. XXIV, ч. 2. — С. 468-476.

Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: [навч.посіб.; 2-ге вид., перероб і доп.] / І.М.Кочан. – К.: Знання, 2008. – 423 с.

Мацько Л.І. Стилістика української мови / Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. – К.: Вища школа, 2003. - 462 с.

Огринчук О. П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. П. Огринчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 18 c

Статєєва В. Ліна Костенко й українська лексикографія кінця ХХ — початку ХХІ ст. / В. Статєєва // Культура слова. — 2010. — Вип. 73. — С. 54-64.

Стежка Ю.І. Конфесійні дієслова у поетичному мовленні 60-80-х років XX століття [Текст] / Стежка Ю.І. // Наука і сучасність: Зб.наук.пр. Ч.1. - К.: НПУ, 1999. - С.229-236.

Чабаненко В. А. Основи мовної експресії: [монографія] / В. А. Чабаненко. – К. : Вища шк., 1984. – 167 с.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : [монографія] / Віктор Антонович Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351с.

Шевченко М. Сприйняття образу в поетичному тексті : Текст як одиниця словесно-художньої комунікації / М. Шевченко // Українська мова та література. – 2001. – № 4 – С.11–12.

Шевченко, Тетяна Василівна. Парцеляція в українському поетичному мовленні другої половини ХХ століття [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Шевченко Тетяна Василівна ; Дніпропетровський національний ун-т. Кафедра української мови. - Д., 2007. - 196 арк.

.: Розділ: Мовознавство :: 8.04.2019 22.58.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владлена із міста: Київ :: Запитання: 42989  
Владлена запитує:
Доброго дня! допоможіть дібрати літературу до дипломної роботи. Тема "Семантико-синтаксичні особливості дієслів (на матеріалі сучасного поетиного тексту).
Наша відповідь:
Доброго дня, Владлено!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
- Гошилик, Володимир Богданович. Семантико-синтаксична структура речень із предикатними стійкими дієслівно-іменними сполуками в сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гошилик Володимир Богданович ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2006. - 20 с.
- Котляренко, Світлана Василівна. Семантико-синтаксична структура речень з релятивними дієсловами [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Котляренко Світлана Василівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 22 с.
- Гмиря, Людмила Володимирівна. Семантико-синтаксична структура речень з двовалентними дієслівними предикатами [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гмиря Людмила Володимирівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 20 с.
- Баган, Мирослава Петрівна. Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Баган Мирослава Петрівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 2000. - 18 с.
- Масицька, Тетяна Євгенівна. Семантико- синтаксична валентність дієслова [Текст] : автореф. дис...канд. філол. наук: 10.02.01 / Масицька Тетяна Євгенівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 1995. - 16 с.
- Леута, Олександр Іванович. Семантико-синтаксичні параметри українського дієслова [Текст] / О. І. Леута. - К. : Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. - 404 c. - Бібліогр.: с. 377-396
- Леута О.І. Дієслівні речення в українській літературній мові: структура, сематика, моделі: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / О.І. Леута ; Ін-т укр. мови НАН України. — К., 2009. — 35 с. — укp.
- Мартіна, Олеся Володимирівна. Семантико-синтаксична структура речення з інтерперсональними дієсловами [Текст] : монографія / О. В. Мартіна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2011. - 164 с. : табл. - Бібліогр.: с. 146-163. - 100 прим.
- Ачилова О. Л. Категорійна семантика кратності в системі мови та художньому тексті: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. Л. Ачилова ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімф., 2011. — 20 с. — укp.
- Тиха Л.Ю. Метафора в поетичному дискурсі Івана Драча: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.Ю. Тиха ; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2007. — 18 с. — укp.
- Гургула О. Б. Семантико-синтаксична структура речень з інфінітивом мети в сучасній українській мові: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. Б. Гургула ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — укp.
- Баган М.П. Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.П. Баган ; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 18 с. — укp.
- Прокопенко І.М. Синтаксичні функції синсемантичних дієслів: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.М. Прокопенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 18 с. — укp.
- Леута О. І. Дієслівні речення в українській літературній мові: структура, сематика, моделі : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.02.01 / О. І. Леута; Ін-т укр. мови НАН України. - К., 2009. - 35 c. - укp.
- Сорочан О. В. Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти) : автореф. дис... канд. філол. наук / О. В. Сорочан; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 19 c. - укp.
- Леута О. І. Семантико-синтаксичні параметри українського дієслова : моногр. / О. І. Леута. - К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. - 404 c. - Бібліогр.: с. 377-396. - укp.
- Овчиннікова І. І. Принцип семантико-синтаксичної єдності у типології дієслівної лексики української мови [Електронний ресурс] / І. І. Овчиннікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. - 2012. - Вип. 8. - С. 130-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2012_8_23
http://www.info-library.com.ua/books-text-10692.html
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15910/1/Medyns'ka.pdf
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/mix/34-27-55-56-19.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/1418/1/Митрофанова О.Г. Природа семантико-синтаксичної категорії валентності.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00350754_0.html

.: Розділ: Мовознавство :: 1.04.2019 17.31.54 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 42967  
Юлія запитує:
Добрий день. Допоможіть,будь ласка знайти літературу за темою "Лінгвістична концепція Фердинанда де Соссюра"
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 26.03.2019 20.48.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 42963  
Юлія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему: 'Словотвір як один з найвиразніших аспектів ідіостилю М. Вінграновського'. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiEwL2YoJ_hAhUIxIsKHQZlB6AQFjAAegQIAxAC&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04glkipv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&usg=AOvVaw3ABCEzq23O_Ct7u8W_H7AT
https://eprints.oa.edu.ua/826/1/Braun_Anastasia1.pdf
https://mydisser.com/ua/catalog/view/312/862/20941.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37176/05-Zavalij.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/79676-168964-1-PB.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/2995/1/Hlyvinska.pdf
http://md-eksperiment.org/post/20170510-svitoglyad-i-talant-tvorchist-mikoli-vingranovskogo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=2ahUKEwjzkt6VsZ_hAhUqtIsKHWKTD984ChAWMAJ6BAgGEAI&url=http://lib.pnpu.edu.ua/files/tem/vingran.doc&usg=AOvVaw0vWcQ3dl7J_b72DvU1_Gfj
file:///C:/Users/User/Desktop/Pl_2007_74_12.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/bsh_2010_1-2_30.pdf
https://knowledge.allbest.ru/literature/2c0a65635a3ac69b4d43a89521216c27_0.html
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10913/Bohdan_Osoblyvosti_chasoprostorovoyi_modeli.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23038/1/Евеліна БАЛЛА.pdf
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5326/2/Frazeologiya yak chinnik.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/377-746-1-SM.pdf
https://revolution.allbest.ru/languages/00870208_0.html
http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/kalashnik_27.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7693/1/Babiy.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/5613-Текст статті-11588-1-10-20160421.pdf
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1278
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37174/03-Vokalchuk.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/Nchnpu_10_2014_11_17.pdf
http://www.rusnauka.com/pdf/246843.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk640173.pdf
https://www.docme.ru/doc/70070/zvukovі-obrazi-u-poezії-m.-vіngranovs._kogo
http://referatu.net.ua/referats/7569/153943
– Гливінська Л. "Слово моє, сила моя, славо..." : мовно-поетичний світ Миколи Вінграновського / Л. Гливінська // Дивослово. - 2011. - № 3. - С. 32-34.
– Єрмоленко С. Я. “Слово на долоні мови". Мовосвіт Миколи Вінграновського / С. Я. Єрмоленко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 16/17/18. - С. 81-84.
– Бахтыарова Т.В. Поетична творчість М.Вінграновського 60-80-х років : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.В.Бахтіарова ; Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2007. - 20 с.
– Богдан С. Специфіка мовних конструкцій у творчості Миколи Вінграновського / С. Богдан // Мандрівець. – 2010. – № 5. – С. 52-58.
– Салига Т. Поет – це слово, це його життя... / Т. Салига // Дзвін. – 2004. – № 10. – С. 120–133. – № 11–12. – С. 116-126.
– Салига Т. Микола Вінграновський : літ.-критич. нарис / Т. Салига. – Киъв : Рад. письменник, 1989. – 167 с.
– Мініч Л.С. Лінгвосинергетика ідіостилю Миколи Вінграновського: автореф. дис ... канд. філол. наук / Л. С. Мініч. – Луцьк : б. в., 2012. – 20 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.03.2019 09.06.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Тернопіль :: Запитання: 42961  
Марія запитує:
Доброго дня) потрібна література на тему "підготовка до написання твору-роздуму у середніх класах". Буду вдячна)
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://putped.edu.ua/koledzh/navchalna-diyalnist/zno-2018/na-dopomogu-studentam/766-yak-pidgotuvatisya-do-napisannya-tvoru-rozdumu.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjfuLObzZ3hAhXAwcQBHSTNBqcQFjAHegQIBBAC&url=http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/%D0%9B%D0%B5%D0%B1_%D0%B4%D1%8C2.doc&usg=AOvVaw0tMVwlokpfu8AXM4KJEYOg
https://studopedia.org/10-113085.html
https://zarlit.com/lesson/6klas/48.html
– Дембицька, Л. І. Підготовка до написання твору-роздуму на суспільну тему. Інтегрований урок української мови та екології рідного краю / Л. І. Дембицька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 16-18. – С. 26-29.
– Касян, Т. Підготовка до написання твору на морально-етичну тему "Шануй батька свого і матір..." (урок розвитку зв'язного мовлення з української літературиу 8 кл.) / Т. Касян // Українська мова і література в школі. – 2004. – №3. – С. 41–43.
– Швець Г. Як писати твір-роздум / Г. Швець // Дивослово. – 2012. – № 2. – С. 2-7.
– Швець Г. Д. Навчаємо учнів писати твір-роздум : [матеріали до уроку української літератури] / Г. Д. Швець // Бібліотечка "Дивослова". – 2013. – № 1. – С. 2–64.
– Крисюк, Віра (учитель; ЗОШ № 49; м. Львів). Написання творів-роздумів у публіцистичному стилі / В. Крисюк // Дивослово. - 2017. - № 2. - С. 16-19.
– Швець Г.Д. Як писати твір-роздум : навч.-метод. посіб. / Г. Д. Швець. – Київ : Фенікс, 2011. - 112 с.
– Швець Г.Д. Як писати твір-роздум : навч.-метод. посіб. / Г. Д. Швець. - [Вид. 2-ге, випр. і переробл.]. - Київ : Фенікс, 2013. - 119 с.
– Мельник М. Ю. Усний твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стилі на морально-етичну тему. Стаття в газету : 7 клас: [урок-розвитку мовлення] / М. Ю. Мельник // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - № 33. - С. 16–19.
– Байло Л. В. Формування навичок написання твору роздуму на суспільну тему / Л. В. Байло // Педагогічний пошук : наук.-метод. вісн. - 2009. - № 3. - С. 22-25.
– Українська мова. Твір-роздум на вільну тему : зразки викон. твор. тест. завдань / упоряд. О. П. Дубчак. - Київ : Генеза, 2009. - 79, [1] с.
– Українська мова та література: Власне висловлення (твір-роздум). - [Харків] : Ранок, 2010. - 144 с. - (Серія журналу "Вісник ТІМО" (тестування і моніторинг в освіті)).
– Українська мова. Твір-роздум на вільну тему : зразки виконання твор. тест. завдань / упоряд. О. П. Дубчак. - Київ : Генеза, 2008. - 79, [1] с.
– Миколенко О. Особливості побудови роздуму : письмовий твір-роздум про вчинки людей. 7-й клас / О. Миколенко // Українська мова та література. - 2015. - № 4. - С. 17-19.
– Литвиненко В. В. Урок розвитку комунікативних умінь та навичок. Підготовка до написання твору-роздуму : 10 клас / В. В. Литвиненко // Вивчаємо українську мову та літературу. - Київ : Основа, 2017. - № 25/26. - С. 50-54.

.: Розділ: Мовознавство :: 25.03.2019 17.22.47 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.795102 seconds