Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39595
   


Автор запитання: Любов із міста: Тернопіль :: Запитання: 41558  
Любов запитує:
розвиток звязного мовлення дошкільників за допомогою ілюстрованого матеріалу
Наша відповідь:
Доброго дня, Любове!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання –39631, 37561.
2. Баранова В. В. Розвиток зв'язного мовлення старших дошкільників засобами образотворчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / В. В. Баранова ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". - Одеса, 2014. - 21 c.
3. Баранова В. В. Розвиток мовлення дітей раннього віку в умовах двомовності [Електронний ресурс] / В. В. Баранова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. - 2017. - № 5. - С. 12-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupupp_2017_5_4.
4. Баранова В. В. Стан розвитку зв’язного мовлення у процесі образотворчої діяльності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. В. Баранова // Наука і освіта. - 2013. - № 3. - С. 10-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_3_5.
5. Баранова В. В. Сутність образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / В. В. Баранова // Наука і освіта. - 2012. - № 8. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2012_8_5.
6. Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навчально-методичний посібник / А. М. Богуш, Н. І. Луцан. – Київ : Слово, 2008. - 256 с.
7. Богуш А. Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу : реалізація завдань освітньої лінії "Мовлення дитини" / А. Богуш, Н. Гавриш // Дошкільне виховання. - 2012. - N 10. - С. 8-14.
8. Богуш А. М. Технологія розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. М. Богуш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. - 2015. - № 4. - С. 48-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2015_4_10.
9. Гавриш Н. В. Методика розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Н. В. Гавриш ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2004. - 131 c.
10. Зданевич Л. В. Підготовка майбутніх вихователів до використання творів живопису як засобу розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. В. Зданевич // Педагогічний дискурс. - 2008. - Вип. 4. - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2008_4_16.
11. Кашуба Л. В. Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.03 / Л. В. Кашуба ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - Київ, 2009. - 20 c. - Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09klvzom.zip.
12. Кравченко А. Дослідження зв’язного мовлення в дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення [Електронний ресурс] / А. Кравченко, Л. Ступак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2016. - № 3. - С. 498-503. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_3_63.
13. Крутій К. Використання мультфільмів як засобу розвитку зв’язного мовлення дошкільників / К. Крутій // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2013. - № 9. - С. 54-65.
14. Крутій К. Використання мультфільмів як засобу розвитку зв’язного мовлення дошкільників / К. Крутій // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2013. - № 10. - С. 53-64.
15. Марченко І. С. Спеціальна методика розвитку мовлення (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) : навч. посіб. для студентів пед. ВНЗ : спец. "Корекційна освіта (логопедія)" / І. С. Марченко. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Київ : Слово, 2015. - 307 c.
16. Парфьонова Г. І. Формування усного зв'язного мовлення у старших дошкільників із моторною алалією : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Г. І. Парфьонова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 17 c.
17. Соцька О. П. Формування емоційно-виразного мовлення старших дошкільників у процесі сприймання творів живопису : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.08 / О. П. Соцька; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - Одеса, 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08sopstj.zip.
18. Трифонова О. С Компетентнісний підхід до формування мовно-мовленнєвої особистості дітей старшогодошкільного віку : монографія / О. С. Трифонова; НАПН України. - Одеса : Лерадрук, 2012. - 203 c.
19. Трифонова О. С. Теоретико-методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / О. С. Трифонова ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". - Одеса, 2013. - 44 c.
20. Шляхи піднесення культури мовлення: Теорія і практика : монографія / ред.: Г. В. Семеренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т педагогіки та психології. - Київ, 2008. - 455 c.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.01.2018 19.24.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксюша із міста: Олевськ :: Запитання: 41523  
Ксюша запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему:"Англіцизми в німецькій мові"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ксюшо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Барнич І. І. Запозичення англізмів у сучасну німецьку та українську фінансово-економічні системи / І. І. Барнич // Лінгвістика. - 2012. - № 1, ч. 1. - С. 10-17.
2. Волосенко І. В. Вплив англійських запозичень на розвиток німецької молодіжної мови (на матеріалі щоденників молодіжних блогерів) [Електронний ресурс] / І. В. Волосенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - 2012. - № 22. - С. 195-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2012_22_48.
3. Гаврилюк І. І. Лексико-семантичні особливості англіцизмів у німецькій періодиці (на матеріалі газети "Humburger abendblatt”) [Електронний ресурс] / І. І. Гаврилюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2011. - Вип. 20. - С. 41-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2011_20_8.
4. Жмаєва Н. С. Акустичні характеристики алофонів англійських дифтонгів англо-американських запозичень у сфері інформаційних технологій у німецькому мовленні [Електронний ресурс] / Н. С. Жмаєва // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2013. - Т. 219, Вип. 207. - С. 31-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2013_219_207_9.
5. Джава Н. А. Вплив англійських запозичень на словниковий склад німецької мови [Електронний ресурс] / Н. А. Джава // Держава та регіони. Сер. : Гуманітарні науки. - 2012. - № 4. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_8.
6. Жмаєва Н. С. Реалізація приголосних фонем англо-американських запозичень сфери інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Н. С. Жмаєва // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. - 2010. - № 10. - С. 17-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupu_2010_10_5.
7. Кирилова І. П. Особливості англіцизмів у сучасних німецькій та українській мовах [Електронний ресурс] / І. П. Кирилова // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 43 (2). - С. 174-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_43(2)__28.
8. Kotvytska V. A. Direkte lexikalische Entlehnungen aus dem Englischen im wortschatz der Deutschen presse: eine qualitative analyse des gebrauchs [Електронний ресурс] / V. A. Kotvytska // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Філологія. Педагогіка. - 2015. - Вип. 6. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntufil_2015_6_13.
9. Котвицька В. А. Адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / В. А. Котвицька // Одеський лінгвістичний вісник. - 2013. - Вип. 1. - С. 62-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2013_1_8.
10. Котвицька В. А. Особливості семантичної адаптації та функціонування англіцизмів у сучасній німецькій публіцистиці [Електронний ресурс] / В. А. Котвицька // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 43 (2). - С. 246-251. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_43(2)__39.
11. Котвицька В. А. Семантична адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / В. А. Котвицька ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 c.
12. Котвицька В. А. Специфіка функціонування деяких англіцизмів у сучасній німецькій мові (на матеріалі німецькомовної преси) [Електронний ресурс] / В. А. Котвицька // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2012. - Вип. 30. - С. 41-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_30_15.
13. Котвицька В. А. Структурно-семантичні особливості змішаних композит з компонентами-англіцизмами у сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / В. А. Котвицька // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 60. - С. 165-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_60_63.
14. Котвицька В. А. Тематична класифікація прямих лексичних запозичень з англійської у сучаснійнімецькій мові [Електронний ресурс] / В. А. Котвицька // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Філологічні науки. - 2016. - Кн. 1. - С. 34-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2016_1_9.
15. Котвицька В. А. Щодо питання про структуру контекстів уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / В. А. Котвицька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2015. - Вип. 17 (2). - С. 37-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_17(2)__13.
16. Лопушанський В. М. Аспект уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові: соціолінгвістичний аспект [Електронний ресурс] / В. М. Лопушанський // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). - 2016. - № 5 (2). - С. 10-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2016_2_5_4.
17. Маленький Б. І. Мовна адаптація та функціонально-прагматичний потенціал англіцизмів у німецьких фінансових та економічних текстах [Електронний ресурс] / Б. І. Маленький // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 46 (2). - С. 463-475. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(2)__56.
18. Міщенко А. Л. Адаптація англіцизмів до системи сучасної німецької мови (на матеріалі англіцизмів комп'ютерної галузі й технологій) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / А. Л. Міщенко ; Донецьк. нац. ун-т. - Донецьк, 2009. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09malkgt.zip.
19. Онуфрієва Ю. С. Поява англіцизмів в давньоверхньо-та середньоверх ньонімецькій мові [Електронний ресурс] / Ю. С. Онуфрієва // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 43 (3). - С. 178-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_43(3)__26.
20. Падалка Р. М. Використання англіцизмів у німецькій мові (на матеріалі німецьких молодіжних журналів) [Електронний ресурс] / Р. М. Падалка, О. І. Ратушна // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2016. - Вип. 4. - С. 129-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_4_17.
21. Паничок Т. Я. Англіцизми у сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / Т. Я. Паничок // Нова філологія. - 2012. - № 50. - С. 184-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2012_50_53.
22. Полигач І. О. Новітні запозичення з англійської мови у німецькій економічній лексиці [Електронний ресурс] / І. О. Полигач, І. В. Грицюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 36. - С. 60-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_36_20.
23. Рудакова Т. О. Англо-американські запозичення в лексиці сучасної німецької мови: причини та чинники, які зумовлюють їх інтенсивність / Т. О. Рудакова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. - 2012. - № 14. - С. 96-112.
24. Тимчишин Л. С. Англіцизми в сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / Л. С. Тимчишин // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 35. - С. 384-386. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_35_119.
25. Турчин В. В. Англійські запозичення та сьогоднішні проблеми пуризму у німецькій мові [Електронний ресурс] / В. В. Турчин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2009. - Вип. 16. - С. 472-478. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2009_16_56.
26. Янкович Р. Я. Збагачення німецької економічної терміносистеми шляхом запозичення англіцизмів [Електронний ресурс] / Р. Я. Янкович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 56. - С. 345-347. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_56_125.

.: Розділ: Мовознавство :: 3.01.2018 21.29.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Кропивницький :: Запитання: 41448  
Ольга запитує:
"Структура іменників у художніх творах Григорія Сковороди"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 37867, 39011.
2. Білоусенко П. І. Мовна свідомість і мовна особистість Григорія Сковороди на тлі доби : рецензія на книгу Гнатюк Л. П. "Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції" [Електронний ресурс] / П. І. Білоусенко, С. В. Сабліна // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2013. - № 1. - С. 169-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2013_1_37.
3. Гнатюк Л. П. Звукопис Григорія Сковороди як явище українського мовного бароко [Електронний ресурс] / Л. П. Гнатюк // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2001. - Вип. 3. - С. 73-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2001_3_11.
4. Градовський А. Творчість Григорія Сковороди у контексті європейського бароко [Електронний ресурс] / А. Градовський, М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2015. - № 4. - С. 6-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2015_4_3.
5. Данилів І. Ідея душевного миру та щастя у творчості Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / І. Данилів, І. Дмитрів // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2013. - Вип. 5. - С. 148-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2013_5_18.
6. Драганчук В. Український релігійно-етичний еґо-концепт у дискурсі "Саду божественних пісень"Григорія Сковороди – Івана Карабиця [Електронний ресурс] / В. Драганчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2017. - № 1. - С. 17-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2017_1_5.
7. Кочубей Т. Антропоцентричний вимір у творчому доробку Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / Т. Кочубей // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2014. - Ч. 3. - С. 183-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2014_3_26.
8. Лук’яненко Д. В. Топос саду в творах Миколи Гоголя, Григорія Сковороди та Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / Д. В. Лук’яненко // Література та культура Полісся. - 2009. - Вип. 53. - С. 72-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_53_11.
9. Меркулов М. Тема праці у віршах Климентія Зіновієва і байках Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / М. Меркулов // Переяславські Сковородинські студії. - 2013. - Вип. 2. - С. 83-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prckc_2013_2_17.
10. Півторак Г. Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції [Електронний ресурс] / Г. Півторак // Мовознавство. - 2011. - № 3. - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2011_3_9.
11. Рик М. Багатозначність поняття "Бог" у ранніх творах Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / М. Рик // Переяславські Сковородинські студії. - 2013. - Вип. 2. - С. 208-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prckc_2013_2_38.
12. Семенюк Л. Концепт "духовного мандрівництва" в поезії Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / Л. Семенюк // Волинь філологічна: текст і контекст. - 2012. - Вип. 13. - С. 175-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2012_13_22.
13. Солецький О. Тексти Григорія Сковороди в контексті європейської емблематичної традиції[Електронний ресурс] / О. Солецький // Султанівські читання. - 2017. - Вип. 6. - С. 43-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2017_6_6.
14. Ткач І. Подвійність релігійної ідентичності на прикладі творчості Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / І. Ткач // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія. - 2010. - Вип. 6. - С. 226-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2010_6_26.
15. Токмань Г. Натурпростір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди:цінності та діалоги [Електронний ресурс] / Г. Токмань // Переяславські Сковородинські студії. - 2011. - Вип. 1. - С. 136-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prckc_2011_1_24.
16. Франчук В. Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції [Електронний ресурс] / В. Франчук // Мовознавство. - 2010. - № 4-5. - С. 136-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2010_4-5_19.
17. Чернишов В. В. Психологізм Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / В. В. Чернишов // Гуманітарні студії. - 2013. - Вип. 18. - С. 74-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gums_2013_18_11.
18. Шевчук Т. С. Антична спадщина в художній рецепції Григорія Сковороди [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Т. С. Шевчук ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - Київ, 2010. - 40 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10SHTRGS.zip.
19. Шевчук Т. Розмова про премудрість з Григорієм Сковородою [Електронний ресурс] / Т. Шевчук / // Переяславські Сковородинські студії. - 2011. - Вип. 1. - С. 169-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prckc_2011_1_28.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.12.2017 22.16.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Іршава :: Запитання: 41389  
Олеся запитує:
Доброго Дня! Допоможіть знайти матеріали до конспекту уроку з української мови "Відмінювання іменників першоївідміни". Дякую!!!!
Наша відповідь:
Олесю, добрий день! Перегляньте, будь ласка, такі джерела вінформації:

Ісаченко, Н. В. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни [Текст] / Н. В. Ісаченко // Все для вчителя. - 2013. - Жовтень, № 10. - С. 67-68

Матвієнко А.М. Граматична аналогія та споріднені їй явища у відмінюванні іменників української мови : Дис... кандфілол.наук: / Матвієнко А.М.; Ін-т мовознавства. - К., 1958. - 237 ст.

Овчинник, А. М. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни : 6 клас / А. М. Овчинник // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 9. - С. 10-12.

Пазинич, Алла. Закінчення іменників чоловічого роду в додавальному й місцевому відмінках однини [Текст] : українська мова. 4-й клас / Алла Пазинич // Початкова освіта. Уроки. - 2015. - Березень, № 3. - С. 75-79.

Степанченко, Олена. Відмінювання іменників І відміни [Текст] : урок української мови. 6-й клас / Олена Степанченко // Українська мова та література. - 2015. - Червень, № 11-12. - С. 20-24.

Поділ на групи і відмінювання іменників першої відміни http://pidruchniki.com/1356061540551/dokumentoznavstvo/podil_grupi_vidminyuvannya_imennikiv_pershoyi_vidmini

Відмінювання іменників першої відміни http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/f1.htm

Відмінювання іменників І відміни
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/morfologija_i_pravopis/vidminjuvannja_imennikiv_i_vidmini/6-1-0-94

Відмінювання іменників І відміни
http://shkolyar.in.ua/pravopys-imennykiv/1-vidminy

Відмінювання іменників І відміни
http://edufuture.biz/index.php?title=Тема_34._Відмінювання_іменників_І_відміни

.: Розділ: Мовознавство :: 28.11.2017 13.25.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Біла Церква :: Запитання: 41323  
Лариса запитує:
Будь ласка допоможіть підібрати літературу з теми "Мовні помилки в рекламі".Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондаренко Т. Інтерфереми і росіянізми як наслідок міжмовних контактів на лексичному рівні [Електронний ресурс] / Т. Бондаренко // Електронна бібліотека Інституту журналістики. - Режим доступу : http://joumlib.univ.kiev.ua/index.php?act=1027.
Бондаренко Т. Орфографічна помилка: спроба лінгвістичного переосмислення [Електронний ресурс] / Т. Бондаренко // Електронна бібліотека Інституту журналістики. - Режим доступу : http://joumlib.univ.kiev.ua/index.php?act=1015.
Бондаренко Т. Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журн. матеріалів : дис. канд. філол. наук : спец. 10.01.08 / Т. Бондаренко. - Черкаси, 2003. - 283 с.
Громик Ю. Український правопис : навч. посіб. / Ю. Громик. - Київ : ЦУЛ, 2012. - 140 с.
Жалко Т. Мовна парадигма рекламних повідомлень / Т. Жалко // Лінгвістичні дослідження. - 2013. - Вип. 36. - С. 148-153
http://journlib.univ.kiev.ua/Movni_pom_na_st_zmi.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 14.11.2017 08.48.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.445926 seconds