Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40063
   


Автор запитання: Ілона із міста: Долина :: Запитання: 42020  
Ілона запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка із пошуком джерел для написання реферату на тему: "Дисидентські політичні партії". Наперед вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілона! Перегляньте наступні джерела:
Захаров Б. Нарис історіії дисидентського руху в Україні (1956-1987) [Електронний ресурс] / Б. Захаров ; Харків. правозах. група. — Харків : Фоліо, 2003. — 144 с. — Режим доступу: http://library.khpg.org/files/docs/bzakharov.pdf.
Мандзій Л. Особливості формування політичної еліти в Республіці Польща і Україні в постсоціалістичний період // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. — Вип. 6. — Львів, 2001.— С. 23-28.
Мандзій Л. Особливості формування політичної еліти в Україні // Вісник Львів. ун-ту. — Серія: Філософські науки. — Вип. 2. — Львів, 2000.— С. 189-194.
Ніколаєць Ю. О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років. Українська історіографія / Ю. О. Ніколаєць; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Вінниця. — 360 c.
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. Вип. 8 / ред.: В. М. Даниленко; Ін-т історії України НАН України. — Київ, 2005. - 435 с.
Шокалюк О. І. Історія України: курс лекцій (для самостійного опрацювання) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Шокалюк; Ін-т менедж. та економіки "Гал. Акад.". — Івано-Франківськ : Полум'я, 2003. — 282 c.
Вонсович С. Г. Громадянське суспільство в умовах транзиту від тоталітаризму до демократії [Електронний ресурс] / С. Г. Вонсович. — Міжнародні відносини. Сер. Політичні науки. — Київ, 2014. — № 3. — Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewFile/2231/1990.
Мандзій Л. С. Правляча політична еліта України: суть та етапи становлення [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд.. політ. наук. — Львів, 2003. — 15 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03mlsses.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Історія :: 15.05.2018 08.59.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Дрогобич :: Запитання: 41944  
Аня запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, відшука ти інформацію на тему: "Іван Гашпарович двотерміновий президент Словацької Республіки", зокрема цікавлять матеріали про діяльність на посту президента
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно. Радимо скористатися наступними джерелами інформації:

Андрейко В. Проблеми економічної інтеграції Словацької Республіки до ЄС / Віталій Андрейко // Збірник наукових праць «Наукові записки». – Київ, НУКМА, 2009. – С. 58-63.

Бугайски Я. Диктаторы Европы [Електронний ресурс] / Януш Бугайски // День. – Режим доступу до ресурсу: http:// www.day.kiev.ua/226624

Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии / РАН, Ин-т Европы ; под ред. Л. Н. Шишелиной. - М. : Весь Мир, 2010. - 568 с. - (Старый Свет - новые времена)

Вовканич І.І. Українсько-словацьке співробітництво в контексті нових реалій розвитку європейської системи міжнародних відносин // Матеріали міжнародної наукової конференції Свидник, 23-24 червня 2006 р. «Словацько-українські взаємини в області історії, культури, мови та літератури» Науковий збірник музею української культури у Свиднику № 24. – Свидник, 2007. – С. 40-45.

Гайданка Є. Порівняльний аналіз моделей переходу до демократії країн Центрально-Східної Європи (на прикладі Польщі, Угорщини та Словаччини) : автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Є. І. Гайданка; МОНМС України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 c.

Гулевич В. Словакия: маленькое звено большой политики [Електронний ресурс] / Владислав Гулевич // Международная жизнь. – 26 декабря 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://interaffairs.ru/read.php?item=8162

Кирюнин В. Словакия - открытая дверь в Европу [Електронний ресурс] / Виталий Кирюнин // Международная жизнь. – 2010. – № 5. – Режим доступу до ресурсу: http://interaffairs.ru/author.php?n=arpg&pg=245

Ключкович А. Парламентські вибори 2012 р. у Словацькій республіці та їх вплив на конфігурацію партійної системи / Анатолій Ключкович // Регіональні студії. Науковий збірник: збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Куди прямуєш, Центральна Європо» (21 березня 2013 року). – Спецвипуск №7 (2). – Ужгород: Ліра, 2013. – С. 123-132.

Кріль, Михайло. Словацька республіка: 1993-2005 рр. / М. Кріль // Педагогічна думка. - 2005. - N4. - С. 58-66.

КУПАР ДІАНА МИКОЛАЇВНА.СЛОВАЦЬКО-РОСІЙСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ (1993-2014 р.) // http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/10334

Логінов Я. Газовий конфлікт: Україна втрачає словацького союзника? [Електронний ресурс] / Якуб Логінов // Дзеркало тижня. – 23 січня 2009. –Режим доступу до ресурсу: http://dt.ua/POLITICS/gazoviy_konflikt_ukrayina_vtrachae_slovatskogo_soyuznika-55939.html434.

Логінов Я. Політичний землетрус у Словаччині [Електронний ресурс] / Якуб Логінов // Дзеркало тижня. – 4 квітня 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://gazeta.dt.ua/international/politichniy-zemletrus-u-slovachchini-na-prezidentskih-viborah-prograv-soyuznik-putina-_.html.

Опыт демократических преобразований Словакии / [Ред. кол. Бутора М., Месежников Г., Коллар М.]. –Братислава: Институт общественных проблем, 2007. - 214 с.

Пацек М. Энергетическая безопасность Словацкой Республики в контексте отношений Российской Федерации и Европейского Союза: автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата политических наук: спец. 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений и глобального развития» / Максим Пацек. - С-Пб, С.- Петерб. гос. ун-т., 2011. – 28 с.

Сергієнко Т. Досвід інтеграції Словаччини до Європейського Союзу // Carpatica-Карпатика. Вип. 35: Європейські цінності та конфесійно-національна ідентичність населення Українських Карпат. – Ужгород, 2007. – С. 74-78.

Сергієнко Т.С. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (90-ті роки ХХ – початок ХХІ століть) / Тетяна Сергіївна Сергієнко / Серія «Studia Regionalistica». – № 6; НДІ політичної регіоналістики; ДВНЗ «Ужгородський наці-ональний університет». – Ужгород: Карпати 2012. – 274 с.

Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України // Збірник матеріалів міжнародної конференції (3 жовтня 2013 р. м. Ужгород) / С.І. Мітряєва, М.О. Лендьел, А.Д. Стряпко, А.М. Крижевський [та ін.]. –
Київ: НІСД, 2014. – 128 с.


Україна в міжнародних відносинах : енциклопед. словник-довідник. Випуск 4. / Відп. ред. М. М. Варварцев. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 357 с.

Щербакова Ю. Словацкая Республика : смена правящих элит и моделей трансформации / Ю. А. Щербакова // Восточная Европа: 20 лет социальной трансформации. Сб. науч. трудов / РАН ИНИОН. – М., 2010. – С. 131-155.

Янчук Л. В. Зовнішня політика Словацької Республіки: особливості формування та пріоритетні напрямки розвитку (1993-2010): автореферат дис. канд. істор. наук: спец. 07.00.02 / Л. В. Янчук. – Київ: Ін-т історії України НАН України., 2011. – 21 с.

Иван Гашпарович // http://www.peoples.ru/state/politics/ivan_gasparovic/

Президент Словаччини І. Гашпарович переобраний на другий термін // https://daily.rbc.ua/ukr/showprezident_slovakii_i_gashparovich_pereizbran_na_vtoroy_srok050420091

Форум // http://www.km.ru/forum/news/gashparovich/dossier

.: Розділ: Історія :: 21.04.2018 18.31.24 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Каховка :: Запитання: 41905  
Анна запитує:
Вітаю всіх!Природне довкілля, традиційна культура, украинская мова, правдива історія Украини - сфери державного піклування.Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Анно! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Греченко, Володимир Анатолійович. Історія та культура України : підручник / В. А. Греченко ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. — 319 с. : табл. — Бібліогр.: с. 305–306.

Гриценко, П.Українська мова сьогодні: політика, практика, сенси [Текст] / П. Гриценко // Віче : теорет. і громад.-політич. журн. - 2014. - N 15/16. - С. 47-51.

Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть. / М. С. Грушевський // Грушевський, Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів: Видавництво "Світ". – 2007. Т. 4. Кн. 1. – C. 152 - 164.

Довкілля починається з тебе! : метод. посіб. для організації навч. та позаклас. роботи з питань екол. освіти та виховання в навч. заклад / Департамент освіти і науки Запоріз. міськради, Наук.-метод. центр ; [уклад.Круть Т. В. ; ред. Гусак О. В.]. — Запоріжжя : ”ЛІПС” ЛТД, 2016. — 138 с. : іл., табл.,

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. - 703 с.

Іванов, М. Екологічна безпека та охорона довкілля [Текст] / М. Іванов // Бизнес и безопасность : информационно-рекламный практический журнал. - 2016. - № 2. - С. 112-116

Кагамлик С.А. Культурно-місійний провід України впродовж тисячоліття / Кагамлик С., Ціпко А. // Українознавство-2001. Календар-щорічник. – К., 2000. – С.87-97.

Кононенко П. П. Україна: природа, людина, екологія: метод. посібн. / Кононенко П. П., Сніжко В. В., Кононенко М. П. – Київ: Міленіум, 2005. – 98 с.

Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. – Київ: НІСД, 2002.

Крисаченко, В. С. Екологія, культура, політика: концептуальні засади сучасного розвитку [Текст] / В.С. Крисаченко, М.І. Хилько. - К. : Знання України, 2001. - 598 с. - Бібліогр.: с. 577-591

Масенко, Л.Ми - нація, а не "малороси"! Соціальна стратифікація української мови. Мовне середовище [Текст] / Л. Масенко // Столичний регіон. - 2004. - N1. - С. 103-114

Народження країни : Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / [К. Галушко та ін. ; упоряд. К. Галушка]. — Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. — 350 с. : іл. — (Історія без цензури). — Бібліогр.: с. 347–348

Півторак Г. П. Українці: звідки ми і наша мова : дослідження, факти, документи / Григорій Півторак. – К.: ПАТ «Віпол», 2014. – 280 с.

Поворозник, Р. В. Роль держави у раціональному використанні природних ресурсів та охорони довкілля [] / Р. В. Поворозник // Економіка та держава. - 2012. - № 10. - С. 124-126. - Бібліогр. с.126.

Поле битви – України : Від ”володарів степу” до ”кіборгів” : воєн. історія України від давнини до сьогодення / [Б. Черкас та ін. ; упоряд. К. Галушка]. — Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. — 350 с. : іл., [8] арк. іл. — (Історія без цензури).

Пономарів, О.Без якої наш край - територія, а не Вкраїна [Текст] / О. Пономарів // Народний депутат. - 2005. - N3. - С. 78-81

Припутень, Любов Іванівна. Мандрівка у довкілля : метод. посіб. з краєзнавства / Припутень Л., Припутень Ю. ; М-во освіти і науки України, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини [та ін.]. — Львів : Растр-7, 2017. — 177 с.

Семенченко, Ф. Г. Політичний ідеал та національна ідея: проблеми формування державної ідеології в українському суспільстві / Ф. Г. Семенченко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. Вип. 48 (№ 6) / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, УАН ; голов. ред. В. М. Вашкевич. - К. : [б. в.], 2011. - С .622-629.

Супруненко В. П. Народини: Витоки нації, символи, вірування, звичаї та побут українців. — Запоріжжя: МП «Берегиня» — СП «ФАЄЗ», 1993. — 136 с.

Умійте природу любити! [Текст] // Розкажіть онуку. - 2016. - Березень, № 3. - С. 39-50.

Уроки з охорони довкілля : навч. посіб. для усіх, кому не байдужі екол. пробл. : навч. посіб. для дітей від 11 років / Громад. спілка ”Зелений центр Метінвест” ; [під заг. ред.: Бондар О. І., Пустовіт Н. А.]. — Маріуполь : Газ. ”Приазов. робочий”, 2015. — 174, [2] с. : іл. — Бібліогр.: с. 175-176.

Шульга, М. О. Мовні реалії українського суспільства [Текст] / М. О. Шульга // Український соціум. - 2008. - N 1. - С. 83-102.

.: Розділ: Історія :: 10.04.2018 22.28.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Старобільськ :: Запитання: 41899  
Ілона запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка,знайти матеріал для написання наукової роботи за темою "Українська жінка в сім’ї та суспільстві впродовж XV-XVII cт." . Дуже дякую!
Наша відповідь:
Шановна Ілоно, пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Борисенко, В. Побут і дозвілля українки в традиційній етнокультурі // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К, 2005. – С. 18-26.
Жінка в історії та сьогодні : колективна монографія / за заг. ред. Л. О. Смоляр. – Одеса : АстроПринт, 1999. – Режим доступу: http://uamoderna.com/images/biblioteka/Smoliar_books/Smoliar_Zhin_rukh.pdf
Іваневич, Л. А. Українська жінка в історії та культурі 16-18 ст. : історіографічний аспект / Л. А. Іваневич, А. М. Трембіцький. – Режим доступу: http://onkp.kpnu.edu.ua/article/viewFile/100382/95527
Ісаєвич, Я. Д. Сімейний побут. Становище жінки [Електронний ресурс] / Я. Д. Ісаєвич. О. Р. Федорів. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/istkult2/ikult207.htm
Кирчів, Р. Ф. Сімейні звичаї та обряди / Р. Ф. Кирчів // Етнографія України / за ред. С. А. Макарчука. - Львів, 1994.
Кравець, В. Становище української жінки та жіночої освіти в період з IX по XVIІ століття [Електронний ресурс] / В. Кравець. Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Ukralm_2011_6_10.pdf
Кривоший, О. П. Жінка в історії запорізького козацтва // Жінки України: сучасний стан і перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доповідей. - Одеса, 1995. - С.45-47.
Кривоший, О. Жінка в правовій культурі українського народу // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. - К., 2005. – С. 10-18.
Кривоший, О. Жінка в суспільному житті за козацької доби // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. - К., 2005. - С.33-42.
Кривоший, О. П. Жінка в суспільному житті України (друга половина 16-перша половина 17 ст.) : автореферат дисертації / О. П. Кривоший. – Запоріжжя, 1996. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/sites/default/files/news/2015/03/ZHINKA_V_SUSPIL`NOMU_ZHITTI_UKRAI`NI_(DRUGA_POLOVINA_HUI-PERSHA_POLOVINA_XVII_STOLITTYA).pdf
Петренко, І. Суспільне становище української православної жінки у гетьманщині в другій половині 17-18 ст. [Електронний ресурс] / І. Петренко. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1859/52/
Пономарьов, А. П. Сім’я і родинна обрядовість / А. П. Пономарьов // Культура і побут населення України. - Київ, 1993.
Пономарьов А. П. Українська етнографія : курс лекцій / А. П. Пономарьов. - К., 1994.
Українська етнологія : навч. посібник / за ред. В.Борисенко. - К, 2007.
Чмелик, Р. П. Сім’я та сімейний побут / Р. П. Чмелик // Українське народознавство / за заг. ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. - Львів, 1994.
http://mij-kraj.com.ua/vidatni-zhinki-Ukrajini/ukrainska-zhinka-v-systemi-suspilnykh-vidnosyn-v-ukraini-protiahom-xvi-xviii-st

.: Розділ: Історія :: 9.04.2018 11.03.21 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 41874  
Аліна запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу на таку тему: "Магдебурзьке право у Західній Європі". Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Дж. Г. Берман. - М., 1998.
Щигел Р. Проблеми урбанізації Центральної Європи у ХII–ХVI ст. / Р. Щигел // Проблеми слов'янознавства. - Вип. 42. - Львів, 1990.
Білоус Н. О. Магдебурзьке право [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – Київ : В-во «Наукова думка», 2009. - 790 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Magdeburzke_pravo (останній перегляд: 02.04.2018).
Магдебурзьке право: Європа на рівні генетичної пам'яті [Електронний ресурс] // День [веб-сайт]. – 2010. – 26 листоп. - Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/magdeburzke-pravo-ievropa-na-rivni-genetichnoyi-pamyati.
Кириченко Ю. М. Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах…
[Електронний ресурс] / Ю. М. Кириченко. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2011_4_59.pdf
Кобилецький М. Маґдебурзьке право у країнах Центральної Європи [Електронний ресурс] / М. Кобилецький // Радник : український юридичний портал [веб-сайт]. – Режим доступу: http://radnuk.info/statti/250-istoriuaprava/15291-2011-01-22-23-47-40.html.
Мельничук І. Магдебурзьке право Східного Поділля [Електронний ресурс] / І. Мельничук. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eine_2004_16_19.pdf.

.: Розділ: Історія :: 30.03.2018 17.51.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.442342 seconds