Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41937
   


Автор запитання: Лариса із міста: Вінниця :: Запитання: 43929  
Лариса запитує:
Курсова робота "Гуманізація кримінального права". Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43017.

.: Розділ: Держава і право :: 22.03.2020 22.02.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 43917  
Софія запитує:
Добрий вечір, курсова робота "керування персоналом, готельно-ресторанного бізнесу".
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Брагина З. В. Управление персоналом: учебное пособие для вузов / З. В. Брагина, В. П. Дудяшова, З. Т. Каверина – М. : КноРус, 2010. – 125 с.
Братченко В. Ф. Управління персоналом організації в сучасних умовах / В. Ф. Братченко // Персонал. – 2006. – № 3. – C. 25.
Варналій З. С. Основи підприємництва: навч.посіб / З. С. Варналій. – Київ: т-во «Знання», КОО, 2001. – 298 с.
Вдовітченко О. В. Методи та засоби адаптивного керування енергоспоживанням персональних комп'ютерів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / О. В. Вдовітченко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
Готельно-ресторанний бізнес, як основна складова туристичної індустрії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/ua/virt/78/. — Назва з екрана.
Економіка підприємства: підручник / за ред. А. В. Шегди. – Київ : Знання, 2006. – 614 с.
Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. Навч.посіб / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников. – Вид. 4-те, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с. Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
Козак К. Б. Управління розвитком трудового потенціалу підприємства: дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / К. Б. Козак. – Херсон, 2011. – 245 с.
Кравчено Т. С. Аналіз концепцій кадрового менеджменту / Т. С. Кравченко // Персонал. – 2005. – № 7. – С. 13–21.
Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/nechauk.htm.
Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Х. Й. Роглєв. – Київ : Кондор, 2005. – 408 с. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/roglev.htm.
Шапиро С. А. Основы управления персоналом в современных организациях. Экспресс-курс: учебное пособие / С. А. Шапиро, О. В. Шатаева. – М.: Институт международных государственно - гуманитарных связей, 2008. – 99 с.

.: Розділ: Держава і право :: 15.03.2020 22.23.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Константин Гасаненко із міста: Львов :: Запитання: 43915  
Константин Гасаненко запитує:
Доброго дня! Могли би Ви порадити мені літературу для написання курсової роботи на тему "Конституційні засоби захисту прав людини в Україні: поняття, значення, види
Наша відповідь:
Добронго дня, Костянтине! Перегляньте наступні джерела:
Загальна теорія держави та права : підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. - Харків : Право, 2011. - 584 с.
Заворотченко Т. М. Політичні права і свободи людини та громадянина в Україні : моногр. / Т. М. Заворотченко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – 424 с.
Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - Київ : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 305 с.
Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : моногр. / А. Ю. Олійник. - Київ : Алерта ; КНТ ; Центр навч. літ., 2008. - 153 с.
Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації : моногр. / Т. С. Подорожна. - Київ : Юрінком Інтер, 2016. - 536 с.
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. – Вид. 9-те, зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.
Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. - 2-ге вид. - Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2011. - 520 с.
«Захист прав і свобод людини є найважливішим завданням держави» – переконані учасники Міжнародного наукового семінару, що відбувся у Конституційному Суді України (доповнено) [Електронний ресурс] / відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу // Конституційний Суд України : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://web.ccu.gov.ua/novyna/zahyst-prav-i-svobod-lyudyny-ye-nayvazhlyvishym-zavdannyam-derzhavy-perekonani-uchasnyky-0.
Конституційні права людини і громадянина. Механізм реалізації цих прав. Захист прав людини і громадянина [Електронний ресурс] // Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://mykolaivska.land.gov.ua/конституційні-права-людини-і-громадя/. – Назва з екрану.
Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина [Електронний ресурс] // Конституційне право України : мультимедійн. навч. посіб. / Нац. Академія внутрішніх справ. – Режим доступу: https://arm.naiau.kiev.ua/books/konst_pu/rozdil/rozdil5.html.
Пацкан В. В. Способи забезпечення прав та свобод людини та громадянина [Електронний ресурс] / В. В. Пацкан // Наук. вісник Академії муніцип. управління. Серія : Право. - 2013. - Вип. 1-2. - С. 16-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2013_1-2_5.
Прієшкіна О. В. Забезпечення прав людини в Україні: стан та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Прєшкіна // Наук. записки НаУКМА. Серія: Юридичні науки. – 2017.,т. 200. – С. 109-114. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12528/Priieshkina_Zabezpechennia_prav_liudyny.pdf.
Пробко І. Б. Поняття та класифікація конституційних прав, свобод і обов’язків людини та громадянина, гарантії їх реалізації [Електронний ресурс] / І. Б. Пробко // // Наук. записки Львів. ун-ту бізнесу та права. - 2013. - Вип. 11. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_11_24.
Романова А. А. Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Романова // Форум права. - 2012. - № 2. - С. 599-602. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_2_95.
Троян Я. Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття, основні ознаки [Електронний ресурс] / Я. Троян // Підприємництво. Господарське право. – 2018. - № 9. – С. 210-215. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/39.pdf.
Халюк С. О. Поняття та структура конституційної системи захисту прав людини та громадянина в Україні [Електронний ресурс] / С. О. Халюк // Митна справа. – 2013. – № 4. – С. 37-43. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ms_2013_4(2.2)__9.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 15.03.2020 17.10.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Луцьк :: Запитання: 43904  
Наталя запитує:
Джерела для курсової роботи на тему:"Психологічна теорія походження держави та права :її сутність, ознаки, значення".
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Виникнення держави і права // Правознавство : підруч. - К., 2003. - С. 6-23.
Дудченко В. В. До питання про емотивну природу права / В. В. Дудченко. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5605/Dudchenko VV Pravovi ta inst conf 2016 t1-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Корчевна Л. О. Психологічна школа права та сучасність / Л. О. Корчевна // Право і безпека. – 2011. - № 3. – С. 13-17. – Режим доступу: http://old.pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=20602
Котюк І. Виникнення держави і права // Котюк І. Основи правознавства.- К., 2002. - С.15-20.
Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с. – Режим доступу: https://lawbook.online/page/tgp1/ist/ist-16--idz-ax238--nf-9.html
Лебедєва О. В. Психологічна теорія походження держави / О. В. Лебедєва // Молодий вчений. – 2015. - № 8. – Ч. 2. – С. 98-100. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2015_8(2)__24.pdf
Основи держави і права : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, Р. А. Калюжний, А. М. Колодійта ін. ; за ред. А. М. Колодія та А. Ю. Олійника. – К. : Либідь, 1997. – 208 с.
Основні теорії походження держави та права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://works.doklad.ru/view/IC8b9pvgakE.html
Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности /
Л. И. Петражицкий. – СПб. : Лань, 2000. – 608 с.
Психологічна теорія походження держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.org/10-122155.html
Психологічна теорія походження держави і права // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. - Т. 5 : П-С. - С. 35. – Режим доступу: https://leksika.com.ua/15071227/legal/psihologichna_teoriya_pohodzhennya_derzhavi_i_prava
Психологічна теорія права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stud.com.ua/31108/pravo/psihologichna_teoriya_prava
Психологічна теорія права Л. Петражицького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studies.in.ua/ru/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-shpargal/739-psihologchna-teorya-prava-l-petrazhickogo.html
Психологічні підходи до трактування права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/29183/
Роль держави і права в суспільстві - основні теорії походження та сутності держави і права // Основи правознавства : навч. посіб. - К., 2003. - С. 5-16.
Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.
Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави Л. Й. Петражицького / В. І. Тимошенко. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/6339/1/Тимошенко В.І. Психологічна теорія держави Л.Й. Петражицького .PDF
https://uk.wikipedia.org/wiki/Психологічна_теорія_походження_держави
https://pidruchniki.com/16280414/pravo/zmistovniy_modul_teoriya_derzhavi
https://pidruchniki.com/84519/pravo/teoriyi_pohodzhennya_derzhavi
http://politics.ellib.org.ua/pages-2609.html
https://jurisprudence.club/teoriya-gosudarstva-prava-uchebnik/teoriji-viniknennya-derjavi.html
https://studme.com.ua/15780503/pravo/proishozhdenie_gosudarstva_prava.htm
https://studme.com.ua/1228112814520/pravo/psihologicheskaya_teoriya.htm

.: Розділ: Держава і право :: 10.03.2020 19.07.43 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уляна із міста: Львів :: Запитання: 43896  
Уляна запитує:
Доброго дня! Могли би Ви порадити мені літературу для написання курсової роботи на тему "Захист права власності Європейським судом з прав людини"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Уляно. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Право власності (стаття 1 Першого протоколу) (с.127-144)
https://www.osce.org/uk/ukraine/232716?download=true
Посібник за статтею 1 Протколу № 1 – Захист власності
https://www.echr.com.ua/wp-content/uploads/2019/07/Guide_Art_1_Protocol_1_UKR_-2019.pdf
Право власності: європейський досвід та українські реалії: Збірник доповідей і матеріалів Міжнародної конференції (м. Київ, 22–23 жовтня 2015 року). – К.: ВАІТЕ, 2015. –324 с.
https://www.osce.org/uk/ukraine/233276?download=true
Звернення до Європейського суду з прав людини / Автори-упорядники Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда, літературно–тематичне редагування – Н.І.Петрова, заступник керівника Проекту USAID «Справедливе правосуддя». – К., 2016. - 76 с.
https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/Brochure_Rules_to_bring_the_case_before_the_European_Court_of_Human_Rights_Ukr_2016.pdf
Концепція «майна» в розумінні статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод
https://ukrainepravo.com/international_law/european_court_of_human_rights/nsrshchyetshchkya-pamra-v-usitspkrrk-fkhakhkhk-1-tyeuysgs-tuskhsnsots-es-zhvustyemfensl-nsrvyershchk/
Тлумачення права власності з позиції конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/10/35.pdf
Право власності в розумінні європейського суду з прав людини (загальна характеристика)
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5160/1/Miroshnichenko.pdf
Гарантії захисту права власності у практиці європейського суду з прав людини
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/evpe_2016_2_17.pdf
Гарантії захисту права власності відповідно до ст. 1 першого протоколу конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/12/4.pdf
https://zib.com.ua/ua/print/101214-e_rishennya__e_mayno.html
Особливості регулювання права власності в міжнародному публічному праві
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/article/view/2436/2492
Скасування державою права власності: погляд ЄСПЛ
http://khpg.org/index.php?id=1565541447
Обмеження права власності в практиці європейського суду з прав людини та у законодавстві України
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nashp_2016_2_29.pdf
Особливості застосування компенсації та реституції Європейським судом з прав людини з метою захисту права власності
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chkup_2017_3_60.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 9.03.2020 17.02.17 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.422273 seconds