Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40724
   


Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 42691  
Антон запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з науковими джерелами для написання кандидатської на тему ''Моделі корпоративного управління''. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Радимо Вам використати наступні джерела: – file:///C:/Users/User/Desktop/sre_2014_1_28.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/109-218-1-SM.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/404-3640-1-PB.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwjBt-iFyJrfAhVxhosKHR4cCrA4ChAWMAl6BAgCEAI&url=https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/23866/1/Solynik.doc&usg=AOvVaw2UTCAHMj1Mwc7Dm1ESFuZW
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-7_0-pages-288_294.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2328/1/Українська модель корпоративного управління.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/10585/1/УчПос08.pdf
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний прогрес та ефективність виробництва/2012/25/27Posokh.pdf
http://www.agrosvit.info/pdf/9_2012/9.pdf
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/38.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/18218/1/173-Kudrya-302-304.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_1_2018ua/23.pdf
https://posibnyky.vntu.edu.ua/korp_upr/221..htm
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_2016_3_48.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=34&ved=2ahUKEwjc8L2vyZrfAhXPp4sKHcrUBmg4HhAWMAN6BAgGEAI&url=http://www.kneu.kiev.ua/data/upload/publication/main/ua/717/432jym2-4.doc&usg=AOvVaw0Us3FwzAIlp_g8sMWZxUgt
http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2017/4.pdf
https://ukrbukva.net/print:page,1,61396-Principy-i-modeli-korporativnogo-upravleniya.html
http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2016_32/zb32_02.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-3/doc/1/11.pdf
– Заєць Т.О. Моделі та механізми корпоративного управління в Україні / Т.О.Заєць // Фондовый рынок. – 2010. - № 29. С. 6-10.
– Супрун Н. А. Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління: монографія / Н. А. Супрун. – Київ : КНЕУ, 2009. – 270 c.
– Мороз О. В. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, Т. М. Халімон. - Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. - 180 с.
– Беляневич О.А. Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми / Беляневич О. А., Мягкий А. В. ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017. – 318 с.
– Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології / [Адбуллаев К. Н. та ін.] ; за заг. ред. Шапошникова К. С., Соловйової Н. І., Станкевич Ю. Ю. ; М-во освіти і науки України, Херсон. обл. осередок ”Всеукр. асоц. політ. економії”, Ф-т економіки і менеджменту Херсон. держ. ун-ту. – Херсон : Гельветика, 2015. – 534 с. : іл., табл.
– Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку / [Хрущ Н. А. та ін.] ; Хмельн. нац. ун-т. – Київ : Кафедра, 2012. – 299 с. : іл., табл.
– Ястремська О.М. Корпоративне управління : конспект лекцій / Ястремська О. М., Ріпка Д. О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 155 с. : табл.
– Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні : зб. матеріалів I Всеукр. наук. конф. студ. та молодих учених, 9-10 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. ”Київ нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” ; [редкол.: З. Є. Шершньова та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 83 с. : іл., табл.
– Формування та розвиток моделі корпоративного управління в трансформаційній економіці / П. В. Круш [и др.] ; Національний технічний ун-т України "КПІ". - Київ : Центр учбової літ-ри, 2007. - 264 с.: рис., табл.
– Супрун Н.А. Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління : монографія / Н. А. Супрун ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2009. - 272 с.
– Сафронова О. Особливості формування структурної моделі корпоративного управління в Україні / О. Сафронова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 1. - С. 249-257.
– Чихачова Ю. С. Особливості становлення національної моделі корпоративного управління в контексті приватизації / Ю. С. Чихачова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 77-85 : табл.
– Станіславик О.В. Моделі корпоративного контролю та управління українських компаній / О.В. Станіславик, О.М. Коваленко // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 2. - С. 36-40.
– Блюмгардт А. Модели корпоративного управления. – Київ : Наукова думка, 2003. – 159 с.
– Корпоративне управління в країнах з перехідною економікою : організаційно-економічні аспекти та сучасні проблеми : збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару, проведеного в ЧДІЕУ 8 червня 2007 р. / за заг. ред. Л.М. Ремньової. – Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2007. – 146 с.
– Красько И. Е. Корпоративное право : избранные статьи. – Київ : Юстініан, 2004. – 63 с.
– Кузьмін О. Є. Корпоративне управління : посібник / Олег Євгенович Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак та ін.; За ред. О. Є. Кузьміна; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 168 с.
– Македон В. В. Принципи та організаційні складові інтеграційної політики компаній у міжнародних моделях корпоративного управління : монографія / В.В. Македон ; Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Видавництво ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 394 с.
– Рудинская Е. В. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / Е.В. Рудинская, С.А. Яромич. – Киев : КНТ : Эльга-Н, 2008. – 413 с.

.: Розділ: Держава і право :: 12.12.2018 15.45.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Илья із міста: Северодвинск :: Запитання: 42672  
Илья запитує:
Добрый вечер, подскажите литературу по теме курсового проекта "Авторское право в России и Китае". Прежде всего интересует история и особенности авторского права в Китае. Заранее спасибо.
Наша відповідь:
Добрый день, Илья! Литература по Вашему запросу:
Афанасьева Е. С. Становление законодательства, регулирующего авторское право в правоохранительных органов Российской империи [Электронный ресурс] / Е. С. Афанасьева // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2017. - № 1, 2, 3. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-zakonodatelstva-reguliruyuschego-avtorskoe-pravo-v-pravoohranitelnyh-organah-rossiyskoy-imperii.
Беликова К. Охрана и защита авторских и смежных прав в России, Индии и Китае [Электронный ресурс] / К. Беликова // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2015. - № 3. – С. 47-61 ; № 4. – С. 55-66. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23663296 ; https://elibrary.ru/item.asp?id=23663283.
Гусева Н. А. Административная правовая защита прав интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] / Н. А. Гусева, Е. М. Сынкова // Правовая наука и современность : сб. матер. 2-го ежегодного круглого стола, 21 окт. 2017 г., г. Донецк. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30571005.
Дашян М. С. Авторское право: абсурд и гениальность [Электронный ресурс] : моногр. / М. С. Дашян. – М. : Волтерс Клувер, 2011. – 632 с. - Режим доступа: https://www.google.com/books?hl=uk&lr=&id=gBKjCfu93zwC&oi=fnd&pg=PR5&dq=авторское право в России и Китае&ots=LZUBZeSzJZ&sig=AfscR-JKQD1yURXMpmanxEdMHDA.
Засимов Д. М. Права публикатора в Российской Федерации : понятие, проблемы реализации, практическое значение [Электронный ресурс] / Д. М. Засимов. – Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение : вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2012. – № 11 (25). - Ч. II. – C. 90-93. – Режим доступа: www.gramota.net/materials/3/2012/11-2/21.html ; http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2012_11-2_21.pdf.
Котин Л. Китайско-российский бизнес: что следует знать о защите прав на интеллектуальную собственность в Китае [Электронный ресурс] / Л. Котин. – Режим доступа: https://cms.law/ru/content/download/83141.
Лабуть Д. Защита исключительных прав в Китае [Электронный ресурс] / Д. Лабуть // Зуйков и партнеры : защита интеллектуальной собственности : [веб-сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://zuykov.com/ru/about/articles/2017/03/16/zashita-isklyuchitelnyh-prav-v-kitae-teoriya-i-pra/.
Максарова Р. И. Проблема правового регулирования авторского права в России и Китае [Электронный ресурс] / Р. И. Максарова // Сравнительное правоведение в странах азиатско-тихоокеанского региона : матер. VII междунар. научно-практич. конф. молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов / ответств. ред. Ю. П. Гармаев. - 2016. - С. 90-92. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26874960.
Маннапов А. Р. Особенности и проблемы перехода России к нновационной экономике [Электронный ресурс] / А. Р. Маннапов // Приоритеты России. – 2013. – № 22. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-problemy-perehoda-rossii-k-innovatsionnoy-ekonomike.
Ординян В. В. Права авторов в Индии и Китае [Электронный ресурс] / В. В. Ординян // Вопросы совр. Юриспруденции : сб. ст. по матер. XXXII междунар. науч.-практ. конф. № 12(32). – Новосибирск : СибАК, 2013. – Режим доступа: https://sibac.info/conf/law/xxxii/35891.
Охрана интеллектуальной собственности в России и Китае [Электронный ресурс]. – Юридическое бюро Юрьева : [веб-сайт]. - Электронные данные. – Режим доступа: http://juryev.ru/intellektualnaya-sobstvennost/523-okhrana-intellektualnoj-sobstvennosti-v-rossii-i-kitae.
Перепеченов А. А. Правовая охрана интеллектуальной собственности (вопросы теории и практики) [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. юр. наук : 12.00.01 / А. А. Перепеченов. – Саратов, 2011. – 27 с. – Режим доступа: http://test.ssla.ru/dissertation/referats/28-12-2011-4.pdf.
Подчернин В. М. Историко-правовые аспекты формирования культуры интеллектуальной собственности Китая [Электронный ресурс] / В. М. Подчернин // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2008. – Т. 7. – Вып. 4. – С. 57-63. – Режим доступа: http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/bitstream/handle/nsu/5702/10.pdf?sequence=1.
Санатина Ю. Интеллектуальная собственность в Китае [Электронный ресурс] / Ю. Санатина // Мы и Китай : ежемесячное издание о жизни за Великой стеной. – Режим доступа: http://weandchina.ru/2016/09/17/intellektualnaya-sobstvennost-v-kitae/.

.: Розділ: Держава і право :: 9.12.2018 11.32.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 42662  
Інна запитує:
Права людини в інформаційному суспільстві. Допоможіть підготувати виступ
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Ліпкан В. А. Консолідація інформаційного законодавства України : моногр. / В. А. Ліпкан, М. І. Дімчогло / за заг. ред. В. А. Ліпкана. – Київ : ФОП О. С. Ліпкан, 2014. – 416 с.
Ліпкан В. А. Інкорпорація інформаційного законодавства України : моногр. / В. А. Ліпкан, К. П. Череповський / за заг. ред. В. А. Ліпкана. – Київ : ФОП О. С. Ліпкан, 2014. – 408 с.
Полетило К. С. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах країн ЄС (1957-1995 роки вступу) і США : моногр. / К. С. Полетило. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 199 с.
Сухорольський П. М. Право на анонімність як суттєвий елемент прав людини // Правова інформатика. – 2013. – №1(37). – С. 39-48.
Данильян О. Г. Проблема співвідношення інформаційних прав та інформаційної свободи людини в сучасному світі [Електронний ресурс] / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Вісник «Юрид. академія України імені Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2018. – Т. 1. - № 36. - Режим доступу: http://fil.nlu.edu.ua/article/view/123053.
Діордіца І. Класифікація інформаційних прав і свобод людини та громадянина [Електронний ресурс] / І. Діордіца // Підприємство, господарство і право : інформаційне право. – 2016. - № 7. – С. 116-122. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/07/20.pdf.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.memo.ru/prawo/euro/eucnv.htm.
Захаров Є. Інформаційна безпека: що захищаємо? [Електронний ресурс] / Є. Захаров // Права людини в Україні : інформ. портал Харків. правозахисної групи : [веб-сайт]. – Електронні дані. –. – Режим доступу: http://khpg.org/index.php?id=1379486767Золотар О. О. Права і свободи людини: інформаційний вимір [Електронний ресурс] / О. О. Золотар // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні : конференції. – Режим доступу: http://aphd.ua/publication-165/.
Інформаційна безпека України у сфері прав і свобод людини [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/15060913/politologiya/informatsiyna_bezpeka_ukrayini_sferi_prav_svobod_lyudini.
Єфімчук О. Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / О. Єфімчук // Юрид. газета online : [веб-сайт]. – 2017. – 6 груд. - Електронні дані. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/problemi-zahistu-prav-lyudini-v-informaciynomu-suspilstvi-.html.
Ефимчук О. Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / О. Ефимчук // Взгляд юриста : юридический блог компании Jurimex : [блог]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://jurblog.com.ua/2017/12/problemi-zahistu-prav-lyudini-v-informatsiynomu-suspilstvi/.
Людина в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/77077/kulturologiya/lyudina_informatsiynomu_suspilstvi.
Права людини в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вивчення курсу / уклад. П. М. Сухорольський. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 64 с. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36712/1/HRIS.pdf.
Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] : матер. наук.-практ. конф., 1 квіт. 2016 р., м. Київ / упоряд. В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв ; НДІІП НАПрН України ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – Режим доступу: http://ippi.org.ua/problemi-zakhistu-prav-lyudini-v-informatsiinomu-suspilstvi.
Сухорольський П. Проблеми забезпечення та розвитку прав людини в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / П. Сухорольський // Укр. часопис міжнар. права. – 2013. - № 1. – С. 18-23. – Режим доступу: http://jusintergentes.com.ua/archives/2013/1/Pages from1_39 (1)-018-023.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 7.12.2018 12.15.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Штогун Неллі із міста: Рівне :: Запитання: 42660  
Штогун Неллі запитує:
Доброго дня. Для написання кандидатської роботи, мене цікавить вся можлива література на тему: "Функції судової влади"
Наша відповідь:
Шановна Неллі, пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:

Бігун, В. С. Філософія правосуддя : ідея та здійснення : монографія / В. С. Бігун. – К., 2011. – 330 с.

Булкат, М. Система функцій судової влади / М. Булкат. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pp_2016_4_28.pdf

Гуменний, О. І. Судова влада як арбітр між державою та суспільством / О. І. Гуменний. – Режим доступу: https://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16hoidts.pdf

Гусаров, К. В. Правосуддя як ф ункція судової влади / К. В. Гусаров. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13321/1/Gusarov_222-223.pdf

Денищук, Ж. Судова влада: її місце і роль у суспільстві / Ж. Денищук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. – С. 29-30.

Загальна теорія держави і права: підруч. для студентів юридичних вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків : Право, 2010. – 584 с.

Іванов, Ю. Ф. Судова влада та правоохоронні органи України : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов ; Акад. муніцип. упр. – К. : АМУ ВПЦ, 2010. – 172 с.

Капустинський, В. А. Особливості функціонального призначення судових органів у давніх державах / В. А. Капустинський. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik14_04.pdf

Капустинський, В. А. Функції суду : історико-правовий аналіз : монографія / В. А. Капустинський. – К. : Логос, 2015. – 144 с.

Махніцький, О. І. Конституційно-правові принципи судової влади в Україні / О. І. Махніцький. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v71/12.pdf

Махніцький, О. І. Судова влада : сутність, зміст та поняття / О. І. Махніцький. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v70/3.pdf

Наливайченко, В. О. Функції судової влади та проблеми їх реалізації / В. О. Наливайченко. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10042/8_Наливайченко_323-325.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Прилуцький, С. В. Судова влада і громадянське суспільство: взаємозв’язок, місце та роль у правовій державі / С. В. Прилуцький. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36862/47-Prilutsky.pdf?sequence=1

Притика, Д. М. Правові засади становлення судової влади в Україні / Д.М. Притика, І Д. Кондратова // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3. – С. 57–72.

Рекецька, І. Р. Судова влада в контексті демократичної трансформації українського суспільства : автореф. дис. канд. політ. наук : 23.00.02 / І. Р. Рекецька ; Одеська націоньна юридична академія. – Одеса, 2003. – 24 с.

Скрипнюк, В. Функції правосуддя в структурі державної влади в Україні / В. Скрипнюк // Юридична Україна. – 2005. – № 2 (26). – С. 70-76.

Стефанюк, В. С. Судова система України та судова реформа / В.С. Стефанюк ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

Ткачук, О. С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : монографія / О. С. Ткачук. – Харків : Право, 2016. – 600 с. – Режим доступу: http://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/220/1-21.pdf

Ткачук, О. С. Функції судової влади та сфера цивільного судочинства / О. С. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2016. - № 3. - С. 77-96.

Фрідманський, Р. М. Судова влада в системі розподілу влад / Р. М. Фрідманський. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3_2015/19.pdf

Функції судової влади. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1558071756034/pravo/funktsiyi_sudovoyi_vladi

Функції судової влади. – Режим доступу:
http://radnuk.info/pidrychnuku/sydovi-orgonu/502-tuxui/10762-24---.html

Шумський, П. В. Судові і правоохоронні органи України : опорний конспект лекцій / П. В. Шумський. – Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 2000, – 186 с.

.: Розділ: Держава і право :: 7.12.2018 09.29.09 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Конотоп :: Запитання: 42656  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал для курсової роботи на тему: "Методологічні засади системного підходу" з дисципліни "Дослідження у публічній сфері. Кількісний аналіз та емпіричні методи". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Грищенко У. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / У. Грищенко, О. Грищенко, В. Борисенко. — Київ : Слово, 2001. — 250 с.
Ковальчук В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. Ковальчук, Л. Моїсєєв. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — Київ : ВД “Професіонал”, 2004. — 208 с.
Лудченко А. Основы научных исследований : учеб. пособ. / А. Лудченко, Я. Лудченко, Т. Примак ; под ред. А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — Київ : Знание, 2001. — 113 с.
Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента : навч. посібник / Я. Чорненький, Н. Чорненька, С. Рибак та ін. – Київ : ВД«Професіонал», 2006. – 208 с.
Пушкарь А. Основы научных исследований и организация научноисследовательской деятельности: учеб. пособ. / А. Пушкарь, Л. Потрашкова; Харьковский национальный экономический ун-т. — Х.: ИД "Инжэк", 2006. — 280 с.

.: Розділ: Держава і право :: 6.12.2018 16.00.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.923699 seconds