Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41070
   


Автор запитання: Максим із міста: Тернопіль :: Запитання: 43017  
Максим запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу на тему магістерської роботи:"Гуманізація кримінального права". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Максиме! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Актуальні проблеми кримінального права : навч. посібник / В. М. Попович та ін. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 163.
Актуальні проблеми кримінального права: Навч. посібник / В. М. Попович та ін. – С. 164.
Великий тлумачний словник сучасної української мови // голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
Висновок Головного науково-експертного управління ВРУ на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41271.
Гель А. Кримінальний кодекс України та його роль в реалізації правової політики держави / А. Гель, Т. Ігнатенко, А. Мацько, О. Нагорний // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 2. – С. 24.
Зауваження Головного юридичного управління Апарату ВРУ до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41271.
Книженко О. Процес гуманізації кримінальної відповідальності в Україні [Електронний ресурс] / О. Книженко // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 225-228. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08 koovvu.pdf/.
Княженко О. О. Процес гуманізації кримінальної відповідальності в Україні / О. О. Княженко // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 225-228.
Ковальський В.С. Гуманізація чи лібералізація кримінального закону // Юридичний вісник України. – 2008. – № 38 (690). – С. 8.
Маляренко В. Гуманізація кримінального покарання / В. Маляренко // Вісник Центру суддівських студій. – 2004. – № 2-3. – С. 3-5.
Пепеляєв С. Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуального права України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / С. Пепеляєв; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – 17 с.
Пепеляєв С. Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуального права України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / С. Пепеляєв ; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – 193 с.
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41271
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності : Закон України від 15 листопада 2011 р. № 4025-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 25. – Ст. 263.
Про внесення змін до Кримінального та Кри мінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності : Закон України від 15 квітня 2008 р. № 270-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 24. – Ст. 236.
Резнік Ю. Принцип гуманізму та його реалізація в кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Резнік; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2017. – 20 с.
Семенов С. Гуманность нового уголовного закона / С. Семенов // Законность. - 2002. - № 1. - С. 15.
Фріс П. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми : монографія / П. Фріс. – Київ : Атіка, 2005. – 332 с.

.: Розділ: Держава і право :: 9.04.2019 10.00.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Чернівці :: Запитання: 42994  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми "Аргументація судового рішення при розгляді господарських спорів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiq0tLg97XhAhVKpYsKHbGgByQQFjACegQIABAC&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11KOVGPU.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&usg=AOvVaw2RhASDEMYkGwAM8AlrWdQM
file:///C:/Users/User/Desktop/190-1-308-1-10-20180517.pdf
http://studentam.net.ua/content/view/6142/93/
http://domik.ua/poleznoe/content-rozdl-xi-virshennya-gospodarskix-sporv-u-pershj-nstanc-id63.html
https://studopedia.info/4-59276.html
http://www.ssp-journal.in.ua/archive/1_2016/10.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/17/1/Дячук стаття.pdf
http://pap.in.ua/2_2018/39.pdf
http://www.hozpravo-odessa.com/attachments/article/306/Monographia_Stepanov.pdf
– Рішення у господарських справах // Вісник Верховного Суду України. - 2016. - № 9. - С. 2-6.
– Рішення у господарських справах // Вісник Верховного Суду України. - 2016. - № 8. - С. 7-16.
– Лашин В. В. Питання щодо неоднакової судової практики при розгляді господарських спорів / В. В. Лашин // Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти розвитку економіки та права : матеріали 2-ої наук.-практ. конф. (Одеса, 25 листоп. 2014 р.) . 2014. - С. 7-12.
– Ніколенко Л. Господарська спеціалізація судової системи як гарантія якісного й ефективного здійснення правосуддя / Л. Ніколенко, Н. Іванюта // Право України. - 2015. - № 8. - С. 150-157.
– Судова практика та правові висновки Вищого господарського суду України // Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах. - 2015. - № 2. - С. 29-99.
– Тісецький С.С. Деякі проблеми практичного застосування норм господарсько-процесуального кодексу при розгляді господарських спорів / С.С. Тісецький // Становлення господарської юрисдикції в Україні - 20 років досвіду : матеріали наук.-практ. конф. (Одеса, 24-26 травня 2011 р.) : проблеми і перспективи . 2011. - С. 276-278.
– Оленич Т.Г. Проблемні питання вирішення господарських спорів в суді першої інстанції в світлі змін до Господарського процесуального кодексу України / Т.Г. Оленич // Становлення господарської юрисдикції в Україні - 20 років досвіду : матеріали наук.-практ. конф. (Одеса, 24-26 травня 2011 р.) : проблеми і перспективи . 2011. - С. 242-247.
– Про результати вивчення та узагальнення судової практики вирішення господарськими судами спорів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 3. - С. 20-48.
– Юлдашев С.О. Правове регулювання третейського розгляду господарських спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / С.О. Юлдашев ; Ін-т економіко-правових досліджень НАН України. - Донецьк, 2006. - 18 с.
– Судова практика у господарських справах // Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах. - 2008. - № 9/10. - С. 4-145.
– Судова практика у господарських справах // Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах. - 2008. - № 7/8. - С.4-153.
– Балюк І. А. Вирішення господарських спорів : навч. посiбник : рекомендовано МОН України / І. А. Балюк. - Київ : КНЕУ, 2004. - 188 с.
– Бринцев О. В. Правова сутність економічних спорів та способи їх вирішення : монографія / О. В. Бринцев. - Харків : Право, 2005. - 304 с.
– Вирішення господарських спорів : застосування норм матеріального права в роз'ясненнях і листах Вищого Господарського Суду України / за заг. ред. Д. М. Притики ; уклад. В. Е. Беляневич. - Київ : Юстініан, 2002. - 640 с.
– Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів // Право України. - 1999. - № 4. - C. 11-15.
– Степанова Т.В. Місце судових доказів у процессі розгляду господарських спорів // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 4. - C. 183-186.
– Соколова В. Конституційні засади альтернативних способів врегулювання спорів у господарській діяльності / В. Соколова // Адвокат. - 2007. - № 7. - С. 16-22.
– Помазанов А. В. Господарські суди: ліквідувати не можна реформувати / А. В. Помазанов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2015. - № 12. - С. 46-58.
– Практика розгляду господарських спорів судами України : довідник на 2006 рік. - Київ : Юрид. практика, 2006. - 256 с.
– Степанова Т. В. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів / Т. В. Степанова // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 4. - С. 183-186.
– Кухар В. І. Узагальнення судової практики господарських судів щодо розгляду корпоративних спорів (за матеріалами справ, розглянутих Харківським апеляційним господарським судом за період з 2005 по 1-ше півріччя 2007 року) / В. І. Кухар, В. В. Афанасьєв, О. Р. Кібенко // Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2007. - № 4 (№4-5). - С. 75-94.
– Власов Ю. Л. Практичні проблеми реалізації норм права при вирішенні окремих категорій господарських спорів / Ю. Л. Власов // Господарське судочинство: подальше його вдосконалення та проблемні питання розгляду спорів, пов'язаних з державним регулюванням економічних відносин : матеріали наук.-практ. конф., 20-21 жовт. 2004 р., м. Харків / Вищий господарський суд України, Акад. прав. наук України, Акад. суддів України, Харк. апеляц. господар. суд. - Харків : б. в., 2004. - С. 72-78.

.: Розділ: Держава і право :: 3.04.2019 20.32.22 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 42991  
Олена запитує:
Підберіть літературу до реферату про Права дитини.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Про права дітей можна знайти на сайті нашої бібліотеки як електронні ресурси, так і добірки матеріалів у рубриці Вибрані інтернет-ресурси-Для дітей-Держава та право-Твої права.
Крім того, перегляньте наступні джерела:
Ілюстровані права дітей (картки з правами дітей)[Електронний ресурс] // Т. 5: Досліджуємо права дітей : посібник / Інститут «Міжнародні проекти в освіті». - Режим доступу: https://www.living-democracy.com.ua/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/.
Конвенція ООН про права дитини в Україні [Електронний ресурс] // Unicef-Україна : [веб-сайт]. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_13555.html.- Назва з екрану.
Основні права дітей [Електронний ресурс] // Книжчин дім : [веб-сайт]. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: http://book-house.org/html/iniiai3_idaaa_a3oae_oed.htm. - назва з екрану.

.: Розділ: Держава і право :: 2.04.2019 15.39.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Шаргородський район Вінницька :: Запитання: 42979  
Альона запитує:
Добрий вечір, допоможіть будь ласка знайти літературу на магістерську: «Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки місцевих органів виконавчої влади»
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно. Радимо скористатися таки джерелами інформації:

Лисенко С. О. Організаційні засади та прийоми моделювання і реконструкції при розслідуванні правопорушень щодо інформаційної безпеки підприємств, установ та організацій / С. О. Лисенко // Наукові праці МАУП. – Київ, 2015. Вип. 45. – С. 24-29
Логінов О. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади : дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. В. Логінов; Національна академія внутрішніх справ України. - Київ, 2005. - 236 арк.

Логінов О. В. Класифікація загроз та небезпек інформаційній безпеці системи органів державного управління України // Міліція України (науково-практичний збірник). – 2004. – № 8. – С. 12-16.
Логінов О. В. Гносеологічний аспект управління інформаційною безпекою України // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2004. – № 2. – С. 153-161.
Логінов О. В. Інформаційна безпека: потребнісний та гносеологічний підходи // Забезпечення прав людини та громадянина в умовах реформування політичної та правової системи України: тези доповідей науково-практичної конференції. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2004. – С. 253-256.
Нашинець-Наумова А. Ю. Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування: монографія / за заг. ред. д.ю.н., професора, заслуженого юриста України В. І. Курила. – Херсон : «Гельветика», 2017. – 386 с.

Сопілко І. М. Правове регулювання відносин щодо отримання органами державної влади України інформації : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ірина Миколаївна Сопілко; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2010. - 20 с.

Уманський Ю. В. Інформаційне забезпечення системи державного управління : дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Юрій Володимирович Уманський; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2008. - 184 арк. - Бібліогр.: арк. 170-184.

Харченко Л. С., Ліпкан В. А., Логінов О. В. Інформаційна безпека України: Глосарій / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора Р.А. Калюжного. – Київ: „Текст”, 2004. – 134 с.

Химиця Н. О. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління : навч. посіб. / Н. O. Химиця ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 147 с. : рис., табл. - (Серія "Інформація. Комунікація. Документація" ; вип. 3). - Бібліогр.: с. 120-126.Логінов О. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади // http://mego.info/матеріал/дисертація-з-права-адміністративно-правове-забезпечення-інформаційної-безпеки-органів-викон

Собакарь А. А. Адміністративно-правові засади діяльності державних органів у сфері забезпечення національної безпеки // А. А. Собакарь, М. В. Ковалив // http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34613/1/25_156-160.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 29.03.2019 18.10.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Львів :: Запитання: 42923  
Вікторія запитує:
Доброго дня ! Допоможіть зі списком літератури для реферату по темі "Принципи діяльності розвідувальних органів України " література не раніше 2014 року. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Апаров А. Адміністартивно-публічна дяльність як один із видів владно-публічної діяльності та як категорія адміністартивного права / А. Апаров. Адміністративне право і процес. — 2014. — № 4. — С. 165-174.
Машков А. Теорія держави і права: підручник // А. Машков. — Київ : ВД «Дакор», 2015. — 492 с.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідувальні органи України" : Закон України, 7 берез. 2002 р. // Урядовий кур'єр. — 2002. — 19 квіт. — С. 11 ; Голос України. — 2002. — 19 квіт. — С. 7.
Про внесення змін до законів України "Про оборону України", "Про Збройні Сили України" та "Про розвідувальні органи України" : Закон України, 21 верес. 2010 р. // Урядовий кур'єр. — 2010. — 20 жовт. — С. 9.
Про розвідувальні органи України : Закон України, 11 квіт. 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. —- 18 квіт. — Вкладка. — С. 1-8 ; Голос України. — 2001. — 18 квіт. — С. 4-5.
Теорія держави та права : навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. — Київ : НАВС, Освіта України, 2017. — 320 с.
Хижняк З. Історія Києво-Могилянської академії / З. Хижняк, В. Маньківський. — Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 148 с.
Шинкарук В. «Діяльність». Філософський енциклопедичний словник / В. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. Озадовська, Н. Поліщук (наукові редактори) ; І. Покаржевська (художнє оформлення). — Київ : Абрис, 2002. — 742 с.

.: Розділ: Держава і право :: 13.03.2019 14.22.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.804466 seconds