Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39370
   


Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 41334  
Олександр запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію для магістерської роботи на тему "Інформація про фізичну та юридичну особу,як особливий об'єкт цивільних правовідносин". Бажано з електронними посиланнями. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
відповідь - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 34490, 35595.
Бандурка С. С. Поняття та сутність підприємства як учасника цивільних правовідносин [Електронний ресурс] / С. С. Бандурка // Наше право. - 2015. - № 6. - С. 136-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_6_23.
Біляєв О. О. Спортивні організації як суб'єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. О. Біляєв ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 21 c.
Гаврилюк В. М. Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. М. Гаврилюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2014. - 20 c.
Гукаленко О. О. Іноземні юридичні особи як учасники цивільних правовідносин в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Гукаленко // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 38. - С. 141-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_38_27.
Зеліско А. Підприємницькі юридичні особи приватного права: термінологічний аналіз [Електронний ресурс] / А. Зеліско // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 4. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_4_4.
Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як корпоративні утворення [Електронний ресурс] / А. В. Зеліско // Юридична Україна. - 2017. - № 1. - С. 13-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2017_1_4.
Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб'єкти цивільних правовідносин : монографія / А. В. Зеліско ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника", Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. - 445 c.
Зубар В. М. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах [Електронний ресурс] / В. М. Зубар // Молодий вчений. - 2016. - № 11. - С. 304-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_11_73.
Капталан І. М. Політичні партії як суб'єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / І. М. Капталан ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - Одеса, 2015. - 22 c.
Коломієць А. В. Адвокат як суб'єкт цивільних правовідносин: комплекс прав та обов'язків [Електронний ресурс] / А. В. Коломієць // Цивілістична процесуальна думка. - 2016. - № 4. - С. 66-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsprv_2016_4_19.
Парута Ю. І. Громадські об'єднання як учасники цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. І. Парута ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 20 c.
Соболєв О. В. Житлово-комунальні послуги як об’єкт цивільних прав (правовідносин) [Електронний ресурс] / О. В. Соболєв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - Вип. 4. - С. 235-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2016_4_32.
Філатова Н. Ю. Саморегулівні організації як суб'єкти цивільного права : монографія / Н. Ю. Філатова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 238 c.

.: Розділ: Держава і право :: 16.11.2017 21.09.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Чернівці :: Запитання: 41319  
Олександр запитує:
Допоможіть підібрати літератури,для пошуку інформації до Розділу в Магістерській роботі: "Загальна характеристика комунікації у діяльності працівників прокуратури на різних стадіях кримінального процесу".Спасибі!)
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України (Київ, 26 квітня 2013 року): збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції / Національна академія прокуратури України. – К.: Алерта, 2013. – 168 с. – Режим доступу: http://napu.com.ua/wp-content/uploads/pdf/konf2.pdf
Бевзюк І. М. Особистісні детермінанти комунікативної компетентності майбутніх працівників прокуратури / І. М. Бевзюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 41. - С. 202-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_41_32
Бевзюк І. М. Психологічні особливості емоційного компоненту комунікативної компетентності майбутнього працівника прокуратури / І. М. Бевзюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 42. - С. 278-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_42_43
БЕВЗЮК І.,КОЗЬЯКОВ І. СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОКУРОРА. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/6-2015/bevzuk.pdf
ГАВРЮШЕНКО Г. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Gavrushenko/d_Gavrushenko.pdf
Єдині принципи зовнішньої комунікації між Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/yedyni-pryncypy-zovnishnoyi-komunikaciyi-mizh-nacionalnym-antykorupciynym-byuro-ukrayiny-ta
Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури / І. Козьяков // Юридична Україна. - 2016. - № 9-10. - С. 51-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2016_9-10_9
Погорєлова Т. Ф. ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2010-2/10-ped-Pogorjelova.pdf
ФІДРЯ Ю. О. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА В КОНТРОЛЬНИХ
СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2651/Фідря Ю. О..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Юрчишин В. М. Проблеми удосконалення функцій прокурора на досудових стадіях кримінального процесу. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/1477/1/Yurchyshyn_19092012.pdf
Бевзюк І. М. Психологічні основи формування комунікативної компетентності прокурора : монографія / І. М. Бевзюк; Нац. акад. прокуратури України. - Київ : [Нац. акад. прокуратури України], 2016. - 222 c. - Бібліогр.: с. 194-222.
Психологія діяльності прокурора : навч. посіб. / В. В. Кощинець, Р. І. Кирилюк, Л. Л. Радухівська, І. М. Бевзюк; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. - 187 c. - Бібліогр.: с. 181-187.
Радзівідло Я. Й. Особистісно-професійне становлення працівників прокуратури в процесі діяльності : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Я. Й. Радзівідло; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2004. - 20 c.

.: Розділ: Держава і право :: 13.11.2017 09.54.36 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 41299  
Сергій запитує:
Доброго дня! допоможіть будьласка знайти матеріал до курсової з предмету кримінологія на тему "проблеми суїциду в Україні та інших державах та його профілактика"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://e-pidruchniki.com/book/11_Sociologiya_deviantnoi_povedinki.html
http://www.who.int/topics/suicide/ru/
Самогубство: причини та шляхи подолання
https://cyberleninka.ru/article/v/samoubiystvo-prichiny-i-puti-profilaktiki
https://molomo.com.ua/myth/suicide.html
Суїцид у постіндустріальному суспільстві: причини виникнення та засоби протидії
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/jnn_2014_11_18.pdf
http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2017/05/21-27.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/671/Zmist_Vstup.pdf
Психодіагностичні та психофізіологічні методики діагностики суїцидальної поведінки
https://studlib.info/psikhologiya/3832504-pitannya-4-2-psikhodiagnostichni-ta-psikhofiziologichni-metodiki-diagnostiki-suicidalnoi-povedinki/
Підлітковий суїцид
http://www.ippo.if.ua/predmety/ocppsr/media/files/Pidlitkovyj sujicid.doc
Вікові особливості суїцидальної поведінки підлітків
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/40.pdf
Соціально-психологічна характеристика суціїдальної поведінки серед дітей та підлітків
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2012_5_46.pdf
Попередження суціїдальної поведінки дітей та підлітків
http://bpal.ucoz.ua/Psyholog/poperedzhennja_sujicidalnoji_povedinki.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13ktvvsn.pdf
http://divovo.in.ua/navchalenij-posibnik-dlya-studentiv-vishih-navchalenih-zakladi-v12.html?page=9
Проблема суїциду в армійському середовищі
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnuuauph_2016_4_12
http://medbib.in.ua/viyskova-psihologiya.html
http://www.mil.gov.ua/content/social_adaptation/psychological_preparation/recomend_profilact_cyicud_povedinka2011.pdf
Підлітковий суїцид та інтернет: як в Німеччині запобігають трагедіям
http://www.dw.com/uk/підлітковий-суїцид-та-інтернет-як-в-німеччині-запобігають-трагедіям/a-37671680
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/74707/Vysokyj_riven_samogubstv_u_Skandynaviji__legenda
https://ukranews.com/news/482316-ygra-v-smert-pochemu-v-yaponyy-ne-mogut-spravytsya-s-gruppamy-suycyda
http://expert.ru/2015/09/1/yuzhnaya-koreya-ostaetsya-liderom-po-chislu-samoubijstv-sredi-razvityih-stran-11-god-podryad/
О.П. Романів, О.О. Хаустова Суїцид: сучасні підходи до профілактики
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/likukr_2013_1_17.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uvp_2012_20_2_14.
https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/4880-samogubstvo-mozhna-poperediti
http://vuzlib.com/content/view/888/94/

.: Розділ: Держава і право :: 9.11.2017 19.58.01 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 41291  
Анна запитує:
Будь ласка, підберіть наукові статті (бажано криміналістів) у форматі pdf до теми Психологія особистості злочинця, що включає 1. Основні підходи щодо вивчення особистості злочинця. 2. Мотивація та соціальна перцепція у формуванні злочинної поведінки. 3. Психологічні типи злочинців. 4. Психологічні особливості формування злочинних груп.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! (або Іван із міста: Чернігів?)
Ми вже відповідали Вам на схоже запитання. Див. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 41285.

.: Розділ: Держава і право :: 8.11.2017 21.01.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Чернігів :: Запитання: 41285  
Іван запитує:
Будь ласка, підберіть статті в форматі pdf до теми "Особистість злочинця", що включає : 1. Особистість злочинця та 2. Психологічні типи злочинців. 3. Психологічні особливості формування злочинних груп
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бамбурак Н. Психологічний аналіз особистості злочинця [Електронний ресурс] / Н. Бамбурак // Проблеми гуманітарних наук. Психологія. - 2014. - Вип. 33. - С. 232–243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2014_33_23.
Бандурка І. О. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього злочинця [Електронний ресурс] / І. О. Бандурка // Наше право. - 2014. - № 6. - С. 92-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_6_18.
Бульба О. М. Особистість злочинця, який вчиняє самоправство: кримінологічна характеристика [Електронний ресурс] / О. М. Бульба // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2013. - № 4. - С. 92-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2013_4_19.
Гарасим П. С. Характеристика особи потерпілого та особи злочинця [Електронний ресурс] / П. С. Гарасим, С. В. Зюбаненко // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2012. - Вип. 8. - С. 237-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2012_8_55.
Гетьман Г. М. Психологічний профіль: проблеми моделювання особи невідомого злочинця [Електронний ресурс] / Г. М. Гетьман // Проблеми законності. - 2013. - Вип. 123. - С. 338-348. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2013_123_39.
Головкін Б. Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування [Електронний ресурс] / Б. Головкін // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 3. - С. 221-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2009_3_22.
Головкін Б. М. Психологічні особливості злочинців [Електронний ресурс] / Б. М. Головкін, Я. Т. Наваляна // Форум права. - 2012. - № 4. - С. 223-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_4_37.
Гула Л. Ф. Дослідження проблеми виникнення організованих злочинних груп: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Л. Ф. Гула // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 447-452. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_73.
Гула Л. Ф. Ознаки організованих злочинних груп: об’єкти оперативно-розшукового втручання [Електронний ресурс] / Л. Ф. Гула // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2013. - Вип. 4. - С. 309-319. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2013_4_35.
Гула Л. Ф. Організована злочинна група – основа організованої злочинності [Електронний ресурс] / Л. Ф. Гула // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2015. - Вип. 1. - С. 365-376. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2015_1_38.
Давиденко М. Л. Еволюція вчення про особу злочинця [Електронний ресурс] / М. Л. Давиденко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 2014. - № 1137, вип. 18. - С. 169-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2014_1137_18_45.
Дмитрієва С. М. Умови формування злочинної групи та злочинного способу мислення. м. Житомир [Електронний ресурс] / С. М. Дмитрієва, І. І. Самусь // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. - 2016. - Вип. 3. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2016_3_6.
Дрозд В. Г. Особа злочинця при криміналістичній характеристиці злочину щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень [Електронний ресурс] / В. Г. Дрозд // Митна справа. - 2013. - № 4(2). - С. 120-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_4(2)__23.
Дьоменко С. В. Спірні питання визначення поняття "особистість злочинця" [Електронний ресурс] / С. В. Дьоменко // Актуальні проблеми держави і права. - 2009. - Вип. 45. - С. 348-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_45_69.
Жерж Н. А. Пошуковий портрет злочинця: зарубіжній та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / Н. А. Жерж // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2014. - № 2. - С. 172-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2014_2_28.
Іваниця А. В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики [Електронний ресурс] / А. В. Іваниця // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 4. - С. 374-381. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_4_54.
Кислий А. М. До питання про зміст понять "організована група” та "злочинна організація” у теоретико-правовому аспекті [Електронний ресурс] / А. М. Кислий, С. А. Кузьмін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 1. - С. 78-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_1_20.
Кончаковська В. В. Особа злочинця у злочинах, що містять ознаки катування [Електронний ресурс] / В. В. Кончаковська // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - Число 3. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2009_3_7.
Корецький С. Особистість злочинця як об’єкт психологічного дослідження [Електронний ресурс] / С. Корецький, В. А. Петьков // Вісник Національного університету оборони України. - 2015. - Вип. 1. - С. 112-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2015_1_21.
Костенко М. В. Психологічні аспекти структури організованих злочинних груп корисливо-насильницької спрямованості [Електронний ресурс] / М. В. Костенко // Проблеми законності. - 2014. - Вип. 127. - С. 169-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2014_127_24.
Костенко М. В. Психологічні характеристики організованих злочинних груп [Електронний ресурс] / М. В. Костенко // Форум права. - 2014. - № 3. - С. 150–154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_3_25.
Людвік В. Д. Kримінологічна характеристика особи злочинця-рецидивіста [Електронний ресурс] / В.Д. Людвік, І.О. Кисельов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1. - С. 374-383. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_1_54.
Маханьков Д. Г. Особистість злочинця як ключове поняття кримінології [Електронний ресурс] / Д. Г. Маханьков // Форум права. - 2009. - № 1. - С. 357-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2009_1_50.
Мельник Р. І. Злочини проти життя та здоров’я особи: кримінологічна характеристика особи злочинця [Електронний ресурс] / Р. І. Мельник, І. І. Тупельняк // Право і суспільство. - 2014. - № 6.1(2). - С. 292-298. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_6.
Новікова К. М. Психологічні особливості злочинця з насильницькою спрямованістю [Електронний ресурс] / К. М. Новікова // Юридична психологія. - 2015. - № 1. - С. 198-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2015_1_22.
Плахотіна B. М. Криміналістична характеристика особи злочинця — співробітника правоохоронних органів [Електронний ресурс] / B. М. Плахотіна // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 44. - С. 93-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_44_18.
Плутицька К. М. Типологія злочинців, які вчинили примушування до вступу в статевий зв'язок [Електронний ресурс] / К. М. Плутицька // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1. - С. 496-502. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_1_60.
Попович О. В. Особистість злочинця як соціально-психологічне явище [Електронний ресурс] / О. В. Попович // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". - 2012. - Вип. 1. - С. 40–50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2012_1_6.
Попович О. В. Соціально-психологічна характеристика особистості злочинця [Електронний ресурс] / О. В. Попович // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 2. - С. 313-317. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2012_2_76.
Соболєв В. О. Організовані злочинні групи: можливості соціологічного виміру [Електронний ресурс] / В. О. Соболєв, О. Н. Ярмиш // Право і Безпека. - 2003. - Т. 2, № 1. - С. 206-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2003_2_1_52.
Топчій В. В. Кримінологічна характеристика особи насильницького злочинця [Електронний ресурс] / В. В. Топчій // Європейські перспективи. - 2015. - Вип. 5. - С. 85-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_5_16.
Тюнін В. О. Типологія злочинців, які сприяють учасникам злочинних організацій та укривають їх злочинну діяльність [Електронний ресурс] / В. О. Тюнін // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 2. - С. 154-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_2_51.
Українець В. В. Створення злочинної організації: особливості зовнішнього прояву [Електронний ресурс] / В. В. Українець // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - Число 1. - С. 108-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2009_1_15.
Філоненко В. М. Психологічний портрет злочинця-рецидивіста сучасності [Електронний ресурс] / В. М. Філоненко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. - 2013. - № 1065, вип. 52. - С. 248-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2013_1065_52_57.
Шалгунова С. А. Особа злочинця за уявленнями вітчизняних юристів з кінця XIХ ст. – до 1917 року [Електронний ресурс] / С. А. Шалгунова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4. - С. 339-344. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2011_4_49.
Шалгунова С. А. Особа злочинця та ситуація в механізмі вчинення насильницьких злочинів [Електронний ресурс] / С. А. Шалгунова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4. - С. 387-397. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_4_57.
Шевченко Л. О. Соціально-психологічні особливості корисливо-насильницьких злочинців [Електронний ресурс] / Л. О. Шевченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. - 2010. - № 913, вип. 44. - С. 182-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2010_913_44_47.

.: Розділ: Держава і право :: 7.11.2017 18.22.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.459159 seconds