Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 42951
   


Автор вопроса: Вероніка из города: Львів :: Вопрос: 43352  
Вероніка спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Організація освітнього простору європейських світових реформ
Наш ответ:
Доброго дня, Вероніко. Радимо скористатися такими джерелами інформації:
Авшенюк Н. М. Європейські виміри модернізації сучасної педагогічної освіти / Н. М. Авшенюк // Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному просторі: монографія / авт. кол.: Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко та ін. – Київ: Педагогічна думка, 2011. – 232 с.
Байманова Л. С. Высшее образование в Казахстане и Польше: реалии, проблемы и перспективы / Л. С. Байманова, Б. Е. Хамзина // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 6. – С. 141-144.
Бондарчук Н. О. Європейська та міжнародна співпраця Чехії в галузі освіти / Н. О. Бондарчук // Вісник НАДУ. – 2007. – № 1. – С. 160-169.

Гречка Я. Р. Самоврядування в навчальних закладах Польщі як важливий компонент державно-громадського управління освітою / Я. Р. Гречка // Науковий вісник Академії муніципального управління. – Вип. 4 (6): Державне управління та місцеве самоврядування / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – Київ : Видавн.-полігр. центр Акад. муніцип. упр., 2008. – С. 294-303.
Зданюк Т. В. Освітні реформи в університетах Німеччини другої половини XX століття : монографія / Т. В. Зданюк, О. Ю. Кузнецова ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. - 192 с. : табл. - Бібліогр.: с. 139-163.
Матвієнко О. В. Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського союзу: порівняльний аналіз / О. В. Матвієнко. – Київ, 2005. – 512 с.
Лавриченко Н. М. Модернізація змісту базової освіти у західноєвропейських країнах / Н. М. Лавриченко // Директор школи. – 2004. – № 6 (294). – С. 22-25.

Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ
– початок ХХІ ст.) : монографія / О. І. Локшина; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Богданова А. М., 2009.
– 403 c.
Майборода Е. В. Системы высшего образования Украины и Польши: тенденции реформирования / Е. В. Майборода // ZNUV. – 2016. – № 47(2). – С. 228-240.

Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / за ред. В. Кременя та ін. – Київ : ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2013. – 460 с.
Сисоєва С. О. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук // Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c.
Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : монографія : у 2 ч. / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2008.

Фуллан М. Сили змін. Вимірювання глибини освітніх реформ / Майкл Фуллан; пер. з англ. Г. Шиян, Р. Шиян.
– Львів : Літопис, 2000. – 269 с.
Харченко О. В. Тенденції розвитку вищої (університетської) освіти в Польщі (1990-2003 рр.) / О. В. Харченко // Аналітичний огляд стану і міжнародних тенденцій розвитку систем освіти. – 2004. – № 9.
Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р., м. Київ / Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. шк. Спілки пол. вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред. Огнев'юка В. О.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 203 с. : схеми, табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Шеломовська О. М. Реформування державного управління вищою освітою в Україні на основі європейського досвіду : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Шеломовська Оксана Миколаївна ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.
Вавренюк С. А. Історія проведення реформи вищої освіти в Європі // http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6776&i=11
Папіжук В. О. Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції // http://studentam.net.ua/content/view/7541/97/

.: Раздел: Образование :: 11.09.2019 13.43.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.64246 seconds