Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41951
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43415  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Інтеграція України у Європейський освітній простір: організація освітнього простору відповідно до світових тенденцій та вимог ринку праці (статті, нормативні документи, книги, монографії,)
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Перегляньте наступні джерела:
Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи : посіб. / [за ред. В. П. Андрущенка]. – Київ, 2004. – 162 с.
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : документи і матеріали 2003-2004 рр. / [за ред. В. Г. Кременя]. – Київ : Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 144 с.
Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття / Н. Касярум // Витоки педагогічної майстерності. – 2013. – Вип. 12. – С. 107-113.
Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження : моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод.Фонд дослідж. освіт. політики» ; кер. авт. кол. Т. В. Фініков. – Київ : Таксон, 2012. – 54 с. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=54018.
Гращенко І. С. Проблеми та перспективи інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір [Електронний ресурс] / І. С. Гращенко, Р. В. Янковой ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну // Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матер. V міжнар. наук.-практ. конф., 2 жовтня 2015 р., м. Київ. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 352-363. – Режим дступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/806/1/V90sp_P352-363.pdf.
Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред.. д. техн. наук, проф. Ф. Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 560 с. – (Серія «Євроінтеграція: український вимір» ; Вип. 16). – Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3717.
Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Електронний ресурс] : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2015 р. // Інститут вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України. - Режим доступу: http:// ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html.
Кириченко К. І. Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / К. І. Кириченко // Регіональне та муніципальне управління. – 2015 . - № 11-12. – С. 104-108. – Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/download/639/621/.
Кристопчук Т. Є. Напрями трансформації педагогічної освіти країн Європейського Союзу в Україну [Електронний ресурс] / Т. Є. Кристопчук // Зб. наук. праць Військового ін-ту Київ. нац.. ун-ту імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 41. - С. 165-171. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpviknu_2013_41_30.pdf.
Кристопчук Т. Модернізація педагогічної освіти в Україні в контексті намірів щодо входження в Європейський освітній простір / Т. Кристопчук // Нова педагогічна думка. – 2013. – Вип. 2. – С. 127-131. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npd_2013_1.2_35.pdf.
Мартиненко С. Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети [Електронний ресурс] / С. Мартиненко // Освітологія. – 2013. – Вип. 2. – С. 163-168. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ocvit_2013_2_22.pdf.
Парпан У. М. Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / У. М. Парпан // Lex Portus : юрид. наук. журн. – 2018. – № 1. – C. 62-73. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9182/Parpan_LP_1_2018..pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Пінчук Є. А. Модернізація вищої школи України в умовах інтеграції в Європейський освітній простір [Електронний ресурс] / Є. А. Пінчук // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2009. – № 2. – С. 112-120. Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/ Tipuss/2009_2/.
Табутсадзе О. Міжнародне співробітництво в освіті як інструмент змін освітнього простору [Електронний ресурс] / О. Табутсадзе К. Ф. Захарова // Економічна теорія та освіта ХХI століття : міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 20-ої річниці кафедри економічної теорії ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ, 25 вересня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 51-53. – Режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf#page=51.
Тема 2. Світовий освітній та науковий простір та місце України в ньому [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uip.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/ Лекция-2.pdf.

.: Розділ: Освіта :: 2.10.2019 13.30.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.492212 seconds