Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42961
   


Автор запитання: Іра із міста: Львов, Львовская обл. :: Запитання: 44230  
Іра запитує:
Основні граматичні правила функціонування молодіжного варіанту німецької мови
Наша відповідь:
Іро, добрий день! Скористайтеся вже виконаними довідками через розширени пошук 17884, 18445, 18460, 19090 і такими джерелами інформаці:

Гавриш М. М. Культурологічний компонент фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологізмів німецькомовного молодіжного сленгу) [Електронний ресурс] / М. М. Гавриш // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 43. - С. 61-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_43_20

Гавриш М. М. "Шаблонна креативність" як визначальна ознака розвитку німецькомовного молодіжного сленгу [Електронний ресурс] / М. М. Гавриш // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 53. - С. 50-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_53_21

Євчук А. М. Уживання молодіжного сленгу в сучасній німецькомовній пресі (на прикладі текстів електронної версії щотижневої газети "Die Zeit") [Електронний ресурс] / А. М. Євчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. - 2017. - Вип. 3. - С. 130-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvxdupmk_2017_3_25

Левицька Л. Я. НІмецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості [Електронний ресурс] / Л. Я. Левицька, І. С. Микитка // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. - 2013. - № 1052, вип. 74. - С. 94-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2013_74_19

Олійник Л. Місце молодіжного сленгу у структурі мовних варіантів німецької мови [Електронний ресурс] / Л. Олійник // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки. - 2019. - Вип. 175. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2019_175_15

Пастух І. Німецький сленг: інтегративні особливості неологізмів сьогодення / Ірина Пастух // Мовознавство. Наукові виклади. – 2010. – № 4. – С. 76–79.

Поздняков О. В. Експресивна забарвленість молодіжних сленгізмів як передумова їх використання в пресі (на матеріалі німецької мови) [Електронний ресурс] / О. В. Поздняков // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. - 2014. - Вип. 692-693. - С. 182-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2014_692-693_55

Поздняков О. В. Утворення німецьких молодіжних сленгізмів за допомогою абревіації та інших видів словотвору [Електронний ресурс] / О. В. Поздняков // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 35. - С. 288-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_35_91

Поздняков О. Субкультурна маркованість німецького молодіжного сленгу [Електронний ресурс] / О. Поздняков // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. - 2012. - Вип. 595-596. - С. 90-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2012_595-596_12

Поздняков О. В. Модель кореневих слів як спосіб утворення німецьких молодіжних сленгізмів [Електронний ресурс] / О. В. Поздняков // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 60. - С. 212-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_60_80

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля. – Київ, 2006. – 716 с.

Сокол Галина. Сленг сучасної німецької молоді як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів / ?Галина Сокол
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/8252/1/41.pdf

Соколовська С.Ф. Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус / С.Ф. Соколовська, М.А. Фахурдінова // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 14. – С. 236–239.

Солдатова С. М. Лінгвістичний статус німецького молодіжного сленгу [Електронний ресурс] / С. М. Солдатова, А. В. Козонак // Молодий вчений. - 2018. - № 4(1). - С. 344-348. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(1)__81

Столярчук О. В. Афіксація як один з продуктивних способів деривації молодіжних сленгових одиниць (на прикладах з англійської, німецької, української та російської мов) [Електронний ресурс] / О. В. Столярчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 5. - С. 230-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_5_40

Христенко О.С. Німецький молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та соціо-лінгвістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / О.С. Христенко. – Київ, 2009. – 20 с.

Христенко О.С. Німецький молодіжний сленг як вияв субкультури молоді / О.С. Христенко // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – Київ, 2008. – Вип. 24. – Ч. ІІІ. – С. 329–335.

Чорна С. С. Особливості молодіжного сленгу в німецькій мові [Електронний ресурс] / С. С. Чорна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2017. - Вип. 53. - С. 372-379. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2017_53_49

Шавловська Т.С. Емотивність молодіжного лексикону: автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / Т.С. Шавловська. – Херсон, 2011. – 22 с.

Шавловська-Лунгу Т. С. Мотиваційні функції емотивної лексики німецького молодіжного сленгу в художньому тексті [Електронний ресурс] / Т. С. Шавловська-Лунгу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2009. - Вип. 27. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2009_27_35

Шапочкіна О. В. Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної німецької мови [Електронний ресурс] / О. В. Шапочкіна // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 38. - С. 140-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_38_44

.: Розділ: Освіта :: 16.05.2020 21.37.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.658121 seconds