Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 42938
   


Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 44709  
Валерія запитує:
Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання:«Соціально-духовні акценти у трактуванні основної проблеми творчості М.Хвильового (Я романтика,Кіт у чоботях,Санаторійна зона,Редактор Карк,Свиня,Іван Іванович)
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації за Вашим запитом:
Барабаш Ю. Поетика, структура й сенси замкненоного простору : ("Повість про Санаторійну зону" Миколи Хвильового) / Ю. Барабаш // Слово і Час. — 2019. — № 9. — С. 52-68.
Берко П. М. Хвильовий. Шкіци до портрета [Електронний ресурс] / П. Берко, М. Дзера // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. — 2017. — Т. 19, № 81. — С. 145-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2017_19_81_29.
Вдовиченко Г. Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-их років XX ст. (М.Г.Хвильовий, М.Г.Куліш, О.С.Курбас): автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Г. Вдовиченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2001. — 18 с.
Голик О. Конфлікт душі, або "...і бачив я звіра і бачив я людину" / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 10. — С. 32-38.
Григор'єв О. Стилістична роль риторичних запитань у структурі публіцистичного дискурсу Миколи Хвильового / О. Григор'єв // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 1-2. — С. 31-35.
Девдюк І. Образно-смислові модифікації замкненого простору у повісті М. Хвильового "Санаторійна зона” та романі О. Гакслі "Жовтий Кром” [Електронний ресурс] / І. Девдюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 12. — С. 144-151. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_12_21.
Демедюк Н. Лейтмотив повісті "Санаторійна зона" Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Н. Демедюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2008. — Вип. 10. — С. 291-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2008_10_34.
Кириленко В. Микола Хвильовий як продовжувач української філософії національної ідеї в УРСР у 1920-х роках [Електронний ресурс] / В. Кириленко // Магістеріум. Історико-філософські студії. — 2012. — Вип. 47. — С. 46-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_ist_2012_47_7.
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. Т. 4. У сподіваннях і трагічних зламах / Ю. Ковалів. — Київ, 2015. — 574 c.
Кодак М. Микола Хвильовий як митець-психолог : монографія / М. Кодак. — Луцьк : Твердиня, 2008. — 195 c.
Коробкова Н. Алюзія як інтертекстуальний прийом ("Кіт у чоботях": етюд Миколи Хвильового та казка Шарля Перро) [Електронний ресурс] / Н. Коробкова // Проблеми сучасного літературознавства. — 2012. — Вип. 16. — С. 348-357. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2012_16_35.
Криворучко О. Микола Хвильови — речник українського відродження 1920-х рр. [Електронний ресурс] / О. Криворучко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 17. — С. 130-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2010_17_28.
Ленська С. Українська мала проза 20-х років: жанрово-стильовий аспект : [добірка статей із монографії "Українська мала проза 1920-1960-х років на перетині жанру й стилю", Полтава, 2014] / С. Ленська // Бібліотечка "Дивослова". — 2019. — № 2. — С. 2-64.
Микитенко А. Засоби публіцистичної виразності та дієвості (на матеріалах памфлетів і нарисів Миколи Хвильового): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / А. Микитенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2005. — 16 с.
Ніверська Т. Архітектоніка повісті М. Хвильового "Іван Іванович” і повісті Б. Пільняка "Іван Москва” [Електронний ресурс] / Т. Ніверська // Питання літературознавства. — 2008. — Вип. 75. — С. 62-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2008_75_10.
Полювання на "Вальдшнепа" . Розсекречений Микола Хвильовий / упоряд. Ю. Шаповал ; передм. та комент.: Ю. Шаповал, В. Панченко. — Київ : Темпора, 2009. — 296 с. : фот.
Полюхович О. Санаторійна зона як приклад паноптикону [Електронний ресурс] / О. Полюхович // Гуманітарний часопис. — 2013. — № 3. — С. 91-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2013_3_14.
Поляруш О. Крізь час і простір. До глибин художнього слова / О. Поляруш. — Кіровоград : КДПУ, 2010. — 224 c.
Савченко З. Художня інтерпретація проблеми втрачених ілюзій у повісті Миколи Хвильового "Санаторійна зона" [Електронний ресурс] / З. Савченко // Львівський філологічний часопис. — 2018. — № 3. — С. 223-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2017_3_49.
Соловій Я. "Я (Романтика)" Миколи Хвильового : проблема добра і зла, внутрішнього роздвоєння людини. Жорстокість і фанатизм головного героя / Я. Соловій // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 15-16. — С. 33-38.
Сопачова О. Синтаксичні засоби вербалізації світосприйняття в новелі Миколи Хвильового "Редактор Карк": лінгвосинергетичний аспект [Електронний ресурс] / О. Сопачова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2012. — Вип. 25. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2012_25_17.
Соценко Н. Мова як засіб виявлення авторської інтенції в новелі М. Хвильового "Кіт у чоботях" [Електронний ресурс] / Н. Соценко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 52. — С. 241-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_52_83.
Усова О. Ономастикон художніх творів Миколи Хвильового: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. Усова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 18 с.
Філатова О. Тип героя-переродженця в повісті М. Хвильового "Іван Іванович" і романі О. Копиленка "Визволення" [Електронний ресурс] / О. Філатова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.13. — С. 271–275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Цюп'як І. Поетика повістей Миколи Хвильового : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. Цюп'як; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2002. — 14 c.
Шейко В. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект : монографія / В. Шейко, В. Лєвіна ; Ін-т культурології Нац акад мистец. України. — Київ : [б. в.], 2010. — 207 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 19.09.2020 18.19.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.143871 seconds