Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 42938
   


Автор запитання: Юлія із міста: Хуст :: Запитання: 44744  
Юлія запитує:
Добрий день. Підкажіть літературу для написання курсової роботи Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах закладу позашкільної освіти.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам перглянути наступні джерела:
Гавлітіна Т. М. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу : Навч.-метод. посіб. / Т. М. Гавлітіна; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти. - Рівне : Волин. обереги, 2007. - 219 c. - Бібліогр.: с. 205-219.
Гавлітіна Т.М. Завдання та зміст національно-патріотичного виховання
підлітків у позашкільних навчальних закладах // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - 2005. - Випуск 32. - С.31-38.
Гавлітіна Т. Управління національно-патріотичним вихованням підлітків у
позашкільному навчальному закладі в контексті адаптивних процесів // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2006. - №5. - С.29-34.
Гавлітіна Т. Організаційно-педагогічні умови національно-патріотичного
виховання підлітків у позашкільному навчальному закладі // Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник Волинського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. - 2006. - №4(52). - С.57-58.
Гавлітіна Т. М. Активно-творча національно-патріотична діяльність підлітків у позашкільному навчальному закладі // Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів: 36. матеріалів наук.-практ. конф. Кол. автор. – Київ, 2006. – Ч. З. – С. 92-97.

Національно-патріотичне виховання в закладах позашкільної освіти
http://gnvp.ddpu.edu.ua/article/view/197467/197646
Литовченко О.В. Методичні аспекти формування цінностей дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tmpvd_2016_20(1)__29.pdf
Дмитренко І.П., Чаус І.В. Формування національно-патріотичних почуттів вихованців засобами декоративно-ужиткового мистецтва (с. 84); Цебро Я.І., Яременко С.П. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в умовах позашкільного навчального закладу (c.339)
http://www.soippo.edu.ua/images/Новини/2017/04/05/Збірник_матеріалів___Круглий_стіл.pdf
https://nenc.gov.ua/education/wp-content/uploads/2017/11/методичний-посібник_Дніпроп_2016.pdf
Пустовіт Г. Патріотичне виховання у змісті позашкільної
http://www.sociology.chnu.edu.ua/res//sociology/Chasopys/Vup4(20)/14.pdf
Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу
http://lib.iitta.gov.ua/4758/1/Monographiya(1).pdf
Андреєва А. С. Плекання українських традицій в культурно-дозвіллєвих проектах пластунів / А. С. Андреєва, Л. М. Казначеєва // Актуальні питання культурології. - 2016. - Вип. 16. - С. 55-59 http://nbuv.gov.ua/UJRN/apkant_2016_16_15
Методична розробка «Національно-патріотичне виховання в закладах позашкільної освіти
https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-nacionalno-patriotichne-vihovannya-v-zakladah-pozashkilno-osviti-91732.html
Рязанцев Є.Є., Сук Л.Е. Діяльність лабораторії історичної реконструкції та
її роль у національно-патріотичному вихованні. Методична розробка з
українського національно-патріотичного виховання для керівників гуртків
історичної реконструкції позашкільних навчальних закладів. – К.: УДЦПО,
2014, – 27 с.
http://kievgrad.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Metodichka.pdf
Гавлітіна Т. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Гавлітіна Т.М.а; Інститут проблем виховання НАПН України, 2007. – 20c.
https://nenc.gov.ua/doc/autoref/gavlitina.pdf
Верес К. О. Подієвий туризм як інструмент патріотичного виховання молоді / К.О. Верес // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2014. - Т. 20, № 4. - С. 197-203
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npnukht_2014_20_4_24.pdf
Сеник А.М. Виховний вплив в позашкільних закладів на оптимізацію державницького виховання учнівської молоді
http://prbdut.at.ua/doku/problema/vikhovnij_vpliv_pozashkilnikh_zakladiv_na_optimiza.pdf
Державницьке виховання учнівської молоді в умовах позашкільного навчального закладу
https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Dysertaciia_Senyk_AM.doc

.: Розділ: Загальні :: 6.10.2020 13.35.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
   

Generated in 1.079377 seconds