Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41782
   


Автор запитання: Надія із міста: Житомир :: Запитання: 41818  
Надія запитує:
Доброго вечора. Хотіла б попросити вас допомогти знайти список літератури на тему: "Роль і місце соціальної реклами в медіа". Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія!
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41817.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.03.2018 01.08.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Житомир :: Запитання: 41817  
Надія запитує:
Доброго вечора. Хотіла б попросити вас допомогти знайти список літератури на тему: "Роль і місце соціальної реклами в медіа". Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бугрим В. Хто має замовляти і створювати соцрекламу в Україні?! [Електронний ресурс]. / В. Бугрим. – Режим доступу: http://www.bugrym.com/library/soc_ad.htm.
Грицюта Н. М. Етичні парадигми рекламних комунікацій Японії у контексті саморегулювання галузі // Грицюта Н. М. Інформаційне суспільство. – 2013. – Вип. 17. – Січень – червень. – С. 26.
Гулакова Г. В. Моделі ефективності соціальної реклами в процесі реалізації управлінських рішень: шляхи використання / Г. В. Гулакова «Державне управління: удосконалення та розвиток» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=514.
Докторович М. О. Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив / М. О. Докторович // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 115.
Докторович М. О. Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив / М. О. Докторович // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 115. – С. 70–73.
Досенко А. К. Соціальна реклама України: перспективи розвитку / А. К. Досенко // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2013. – Т. 52. – Лип.–верес. – 306 с.
Евгеньева Т., Федорова А. "Позвони родителям!" Или "Проголосуй за мистера Х!" [Електронний ресурс] // Сообщение. 2000. № 10. – Режим доступу: http://www.soob.ru/soob/00/00-10-11/data/cont2.htm.
Закон України «Про рекламу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр.
Міністерство інформаційної політики. – Соціальна реклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mip.gov.ua/news/7/.
Почепцов Г. Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління великими масами людей / Г. Г. Почепцов. – К. : Альтерпрес. 2010. (Серія «Академія майбутнього). – 254 с. – С.33.
Ресурсний Центр Гурт: Не всі проблеми можна вирішити завдяки соціальній рекламі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gurt.org.ua/news/recent/15861/.
Удріс Н. С. Реклама як засіб формування сучасного способу життя міського населення України : автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Н. С. Удріс ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2003. – 20 с.
Українці зневірились у владі – соціологи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiintsi_znevirilis_u_vladi_sotsiologi_2041821.
Форманюк К. Основні проблеми розвитку соціальної реклами в Україні / Науковий блог НаУ «Острозька Академія» [Електронний ресурс]. / К. Форманюк. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2015/основні-проблеми-розвитку-соціально/.
Черемних І. В. Сугестивні технології рекламного впливу / І. В. Черемних // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2013. – Т. 52. – Лип.-верес. – 306 с. – С.124.
Що об’єднує та роз’єднує українців – опитування громадської думки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2015a/sho-obednue-ta-rozednue-.htm.
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1020.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.03.2018 23.57.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Житомир :: Запитання: 41814  
Валерія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Основи підготовки, створення та функціонування прямоефірної програми", заздалегідь велике дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Валеріє! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Абрамова І. Г. Прямоефірна програма: сутність, проблематика створення та функціонування / І. Г. Абрамова, О. А. Заводовська // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 1. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_1_10

Бугрим, Валентин Володимирович (псевд. : Благомир Майданний). Телебачення прямого ефіру [Текст] : навч. посібник / В. В. Бугрим, І. Г. Мащенко. - К. : Либідь, 1991. - 200 с.

Дячук В.П. Прямий ефір як засада інтерактивної телереальності / В.П. Дячук // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / КНЛУ. – К., 2009. – Вип. 23. – С. 147–155.

Дячук В.П. Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру: автореф. дис... канд. культурології: 26.00.01 / В.П. Дячук ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2009. — 19 с. — укp.

Жук О. Соціокомунікативні моделі “Я Я” і “Я ВІН” на регіональному телебаченні (творча особистість тележурналіста) / О. Жук // Теле- та радіожурналістика :зб. наук. пр. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка,2011. – Вип. 10. – С. 231–238.

Жук О. О. Соціокомунікаційні моделі телевізійних текстів прямого ефіру [Електронний ресурс] / О. О. Жук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Соціальні комунікації. - 2013. - № 1074, Вип. 5. - С. 17-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2013_1074_5_6

Завальська Л. В. Комунікативне ігнорування в політичному дискурсі / Л. В. Завальська // Мова: наук.-теорет. часоп. із мовознав.. - 2014. - № 22. - С. 40-45. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Завальська Л. В. Типологія комунікативних ролей українських політиків в інтерактивному спілкуванні (на матеріалі політичних ток-шоу) / Л. В. Завальська // Зап. з укр. мовознавства. - 2016. - Вип. 23. - С. 203-211. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Заліпська І. Я. Комунікативні ознаки української мови у прямому радіо- і телеефірі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / І. Я. Заліпська; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2013. - 20 c. - укp.

Заліпська І. Порушення літературних норм у мові прямого ефіру [Електронний ресурс] / І. Заліпська // Культура слова. - 2016. - Вип. 84. - С. 151-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2016_84_19

Капелюшний А.О. Мовна компетентність телевізійних журналістів у їхніх прямоефірних виступах / А.О. Капелюшний //Вісник Львів. ун-ту. Серія: Журналістика. – Л., 2011. – Вип. 34. – С. 226–230.

Капелюшний А.О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки : навч. посіб. / А.О. Капелюшний. –Л. : ПАІС, 2011. – 400 с.

Кияшко Ю.П. Індивідуальність телевізійного журналіста як основа його соціального та професійного іміджу / Ю.П. Кіяшко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2010. – № 4. – С. 120–124.

Сербін С.М. Специфіка прямоефірного мовлення в регіональній радіомережі / С.М. Сербін // Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи
розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф.: у 3 т.; відп. ред. В.М. Галич. –Т.1. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 186–193.

Сербін С.М. Матричні моделі оцінки ефективності прямоефірного мовлення / С.М. Сербін // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції;[наук.ред. В. Різун; упоряд. Т Сотникова ]. – К.: Інститут журналістики,
2012. – С. 134–144.

Стецюк І.Я. Нормативність мови прямого ефіру (на матеріалі “Телевізійної служби новин” каналу “1 1” / І.Я. Стецюк // Наукові праці: Філологія. Мовознавство. Видання ЧДУ імені Петра Могили. –2010. – № 119. – Вип. 106. – С. 92–96.

Стецюк І.Мовна діяльність радіожурналістів як сегмент комунікації у прямому ефірі / І. Стецюк // Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - С. 295-297

Ятчук О. М. Ефективність використання прямого ефіру в аналітичному телемовленні [Електронний ресурс] / О. М. Ятчук // Інформаційне суспільство. - 2014. - Вип. 19. - С. 22-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2014_19_7

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.03.2018 21.16.56 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Житомип :: Запитання: 41813  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему : місце інтерв'ю у регіональній пресі.
Наша відповідь:
Юліє, доброго дня! Радимо опрацювати такі джерела інформації:
Бартек Боровіч: «Інтерв’ю — це не просто опитування, а завжди розмова» / вела інтерв’ю О. Агеєва //http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/master_clas/bartek_borovich_intervyu_tse_ne_prosto_opituvannya_a_zavzhdi_rozmov
Бєлінська І. Дослідження регіональної преси в журналістикознавстві / І.Бєлінська // Українське журналістикознавство. – 2003. –Вип. 4. –С. 57-61.
Бєлінська І. Тематична модель обласного громадськополітичного видання / І. Бєлінська // Наукові записки Інституту журналістики.– К., 2003. – Т. 13. – С. 23-28.
Бурківська Л. Українська регіональна преса: соціолінгвістичний аспект / Л. Бурківська // Культура слова. – 2013. - Вип. 79. – С. 130-133.
Буряк К. Ваша організація на телебаченні та радіо : практичні поради щодо інтерв’ю
https://www.gurt.org.ua/articles/31665/
Дяченко М. Д. Особливості жанрової палітри у місцевій молодіжній пресі 60 - 90-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / М. Д. Дяченко // Психолінгвістика. – 2008. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2008_1_15.pdf
Зінченко Лілія. VoxConnector поєднає регіональні ЗМІ з експертним середовищем
http://detector.media/rinok/article/122924/2017-02-07-voxconnector-poednae-regionalni-zmi-z-ekspertnim-seredovishchem/
Інтерв’ювання дитини, що пережила травму: що допустимо: білоруський сайт "Медиакритика.BY" друкує рекомендації Dart Center for Journalism and Trauma Колумбійського університету:
http://imi.org.ua/advices/intervyuvannya-ditini-scho-perejila-travmu-scho-dopustimo/
Йдете на інтерв'ю з ВПО? Загляньте до порад журналістів
http://redactor.in.ua/ru/practice/8285.Ydete_na_іntervyu_z_VPO_Zaglyante_do_porad_zhurnalіstіv
Котюжинська Т. Потрібно розрізняти інтерв’ю та інформаційний запит
http://ru.telekritika.ua/yuridichna-consultaciya/print/40190
Медіа-дослідження «Місцева преса — «найбільша загроза для демократії»?
http://www.happymisto.od.ua/journalism/misceva-presa-najbilsha-zagroza-dlya-demokratiї
Осока С. Як писати про місцеву владу : посібн. для журналістів
https://irrp.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/YAk-pysaty-pro-mistsevu-vladu.pdf
Регіональні ЗМІ в епоху нових медіа
http://mymedia.org.ua/articles/localmedia/reg_onaln_zm_v_epohu_novih_med_a.html
Річний звіт Інституту розвитку регіональної преси
https://irrp.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Opysovyj-zvit-IRRP-2015-r.-ukr..pdf
Регіональний контент в національних та регіональних медіа – National Media Talk
http://idpo.org.ua/events/1578-regionalnij-kontent-v-nacionalnix-ta-regionalnix-media-national-media-talk.html
Шальман Т.М. Жанрові діалогічні форми сучасного українського телебачення : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 / Тетяна Михайлівна Шальман. – К., 2007. – 23 с.
Шаповал Ю.Г. Телевізійна журналістика : навч. посіб. / Ю.Г. Шаповал. – Рівне, 2008. – 112 с.
Яковець А.В. Телевізійна журналістика.Теорія і практика журналістики : навч. посіб. / А.В. Яковець. – К. : Книжкове вид-во нац. Авіаційного ун-ту, 2007. – 220 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.03.2018 20.45.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Житомир :: Запитання: 41809  
Яна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літератури до теми "Висаітденя екологічної, кримінальної, економічної, молодіжної тематики на сторінках сучасної житомирської преси". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
На жаль, бібліотеки Житомирщини не приймають участь у проекті "Віртуальна бібліографічна довідка...". Пропонуємо Вам звернутися до бібліотек міста.
Можемо запропонувати перегянути такі джерела:
Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 берез. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna robota/Elektronni_vidannya/Act_problemi_molodi_14.pdf.
Горобець В. Комунальна преса України: оцінка готовності до реформ [Електронний ресурс] / В. Горобець, О. Бухтатий. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/print/1411980811/komunalna_presa_ukraini_otsinka_gotovnosti_do_reformi/.
Пирогова В. М. Висвітлення молодіжної тематики на шпальтах друкованого регіонального видання «Суббота плюс» [Електронний ресурс] / В. М. Пирогова, О. О. Кучер. – Молодий вчений. – 2015. – № 7 (22). Ч. 2. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/7/69.pdf.
Піскун О. М. Проблема висвітлення молодіжної тематики регіональними мас-медіа (на матеріалі Миколаївського реґіону) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1429.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.03.2018 19.53.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.668218 seconds