Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 42960
   


Автор запитання: Ігор із міста: Київ :: Запитання: 41954  
Ігор запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати наукові статті з даної теми:"МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ"
Наша відповідь:
Добрий день, Ігоре! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:
Балюк, Г. Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в контексті сталого розвитку України [Текст] / Г. Балюк // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 74-76. - 2007. - С. 8-10.
Бойчук А.Генеза інституту юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у Радянській Україні (історія держави і права; Адміністративний кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки 1927 р.) / А. Бойчук // Право України. - 2017. - № 10 - С. 189-201.
Волкова, Т. І. Об'єктивна сторона злочину - незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України [Текст] / Т. І. Волкова // Юридична наука : науковий юридичний журнал. - 2016. - № 3. - С. 22-47. - Бібліогр. в кінці ст.
Гадайчук, Зінаїда Сергіївна. Діяльність органів внутрішніх справ у сфері охорони навколишнього природного середовища [Текст] / Зінаїда Сергіївна Гадайчук // Науковий прогрес та процес розвитку країни в аспекті євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 жовтня 2015 року / Громадська організація "Європейська наукова платформа", (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraga-Ukrainian Business Council) . - Вінниця, 2015. - С. 95-96. - (????? : збірник наукових праць)
Герасименко Я. Деякі проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України (екологічні правопорушення) / Я. Герасименко Вісник Національної академії правових наук України . -2010. - № 1. - С. 272-280
Данилюк, Л. Р. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері використання мисливських природних ресурсів [Текст] / Л. Р. Данилюк // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. екологічного, земельного та аграрного права. - Київ, 2016. - С. 328-331. - Бібліогр. в кінці ст.
Екологічне право України. Академічний курс [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. - К. : Юридична думка, 2008. - 719 с.
Ільків, Н. В. Місце юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у системі юридичної відповідальності [Текст] / Н. В. Ільків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична. Вип. 2. - 2008. - С. 127-134
http://vuzlib.com/content/view/2216/10/
Коритко Л. Я. Становлення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в XIX - поч. XX ст. (на прикладі австрійського законодавства) / Л. Я. Коритко // Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 56 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ, 2012. - С. 109-114
Корнєєв Ю.В. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення [Електронний ресурс] / Ю.В. Корнєєв, М.В. Садовський // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – № 1. – С. 13-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2015_1_4.pdf
Корнякова Т.Щодо окремих елементів системи запобігання правопорушенням та злочинам в екологічній сфері (екологічна злочинність) / Т. Корнякова // Право України. - 2010. - № 11- С. 178-187.
Костюк Ю. В.Перспективи вдосконалення юридичного механізму реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням / Ю. В. Костюк // Університетські наукові записки [Текст] : часопис Хмельницького університету управління та права. Вип. 2 (18) / Хмельницький ун-т управління та права. - Хмельницький : ХУУП, 2006. - С. 171-180
Курська К. Об'єкт та предмет прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері використання та охорони водних ресурсів (екологічне право; водоохороннне законодавство) / К. Курська. - С. 148-156 // Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. - 2014. - № 4 - С. 148-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
Малишко М. І. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Ч. 2 / М. І. Малишко; Укр. наук. асоц., Нац. аграр. ун-т. - К. : УНА, 2001. - 32 c. - укp.
Маляренко, Василь. Проблемні питання відповідальності за злочини проти довкілля [Текст] / Василь Маляренко // Вісник прокуратури. - 2016. - № 9. - С. 58-60.
Матвєєв, С. В. Еволюція вітчизняного кримінального законодавства у сфері охорони мисливської фауни і формування складу злочину [Текст] / С. В. Матвєєв // Юридична наука : науковий юридичний журнал. - 2016. - № 6. - С. 39-50. - Бібліогр. в кінці ст.
Матвієць А. Шляхи удосконалення правоохоронної діяльності у сері охорони довкілля. В контексті використання міжнародного досвіду (охрона навколишнього середовища; екологічні злочини) / А. Матвієць // Вісник прокуратури. -2015. -№ 6 - С. 105-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
О. В. Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення [Текст] / О. В. // Наука і навчальний процес : матеріали ХVІІ звітної науково-практичної конференції, Вінниця, 6-7 квітня. - 2017. - С. 235-238. - Бібліогр. в кінці ст.
Осічнюк, Ю. В. Запобігання злочинному забрудненню або іншій зміні природних властивостей атмосферного повітря [Текст] / Ю. В. Осічнюк // Юридична наука : науковий юридичний журнал. - 2016. - № 2. - С. 132-141. - Бібліогр. в кінці ст.
Савченко О. Ф. Екологічна економіка: теорія, практика, юридична відповідальність : навч. посіб. / О. Ф. Савченко, А. О. Байда, А. І. Мілька; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 339, [1] c. - Бібліогр.: с. 337-[340] - укp.
Турлова, Юлія.Кримінологічний аналіз сучасного стану екологічної злочинності в Україні [Текст] / Юлія Турлова // Вісник Національної академії прокуратури України : проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. - 2016. - № 3. - С. 66-72. - Бібліогр. в кінці ст.
Хом'яченко, С. І. Правова природа юридичної відповідальності за екологічні правопорушення на повітряному транспорті [Текст] / С. І. Хом'яченко // Малий і середній бізнес(право, держава, економіка). - 2011. - N 1/2. - С. 86-91. - Бібліогр. : с. 90-91
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення : навч. посіб. [для здобувачів вищ. освіти за спец. 101 ”Екологія” та 081 ”Право”] / І. Г. Швидченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. — Харків : Панов А. М., 2017. — 142 с. — Бібліогр.: с. 136-142.
ІВАЩЕНКО ВІТА ВІТАЛІЇВНА. МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=405:131212-15&catid=56:4-1212&Itemid=70&lang=ru

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 24.04.2018 10.46.02 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Станіслав із міста: Вишгород :: Запитання: 41902  
Станіслав запитує:
Можливо підібрати літературу на тему: "Охорона земель на національному та міжнародному рівні"
Наша відповідь:
Доброго дня, Станіславе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 38994. Додатково скористайтесь наступними джерелами:
Про охорону земель : закон України, 19 черв. 2003 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [офіційний веб-портал] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/962-15.
Гавриш Н. Міжнародний досвід правового регулювання, використання, відтворення та охорони ґрунтів [Електронний ресурс] / Н. Гавриш // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 31. - C. 208–217. - Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2018/01/02/desertification-un-convention-ukraine.html.
Герасимчук З. В. Особливості оцінки екологічного регулювання земельних відносин щодо охорони та відтворення земель населених пунктів для забезпечення сталого розвитку [Електронний ресурс] / З. В. Герасимчук, А. І. Крисак // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. - 2016. - Вип. 13. - С. 94-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2016_13_9.
Євсюков Т. О. Охорона особливо цінних земель: досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Т. О. Євсюков // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2013. - № 3. - С. 19-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2013_3_5.
Ковальчук Т. Г. Щодо проблем розробки та затвердждення загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель [Електронний ресурс] / Т. Г. Ковальчук // Екологічне право України. - 2016. - № 1-2. - С. 102-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eklprukr_2016_1-2_30.
Миронов В. В. Економіко-правова та екологічна охорона земель в Україні: історія становлення та сучасний стан [Електронний ресурс] / В. В. Миронов, А. І. Ткачук // Таврійський науковий вісник. Економічні науки. - 2016. - Вип. 96. - С. 32-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnven_2016_96_7.
Новаковський Л. Я. Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель [Електронний ресурс] / Л. Я. Новаковський, І. О. Новаковська // Вісник аграрної науки. - 2017. - № 11. - С. 61-70.
Стадницька О. Зарубіжний досвід забезпечення охорони земель приватної власності [Електронний ресурс] / О. Стадницька // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2017. - № 24(1). - С. 138-145. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2017_24(1)__26.
Шарапова С. В. Правове забезпечення охорони земель лісогосподарського призначення [Електронний ресурс] / С. В. Шарапова // Проблеми законності. - 2017. - Вип. 139. - С. 155-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2017_139_17.
Шарий Г. І. Державне розмежування охорони земель [Електронний ресурс] / Г. І. Шарий, А. Е. Голуб // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 342-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_6_80.
Щурик М. В. Збереження та охорона земель як ключові передумови їх поліпшення [Електронний ресурс] / М. В. Щурик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2017. - Вип. 1. - С. 61-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2017_1_12.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.04.2018 10.59.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Дніпро :: Запитання: 41844  
Аня запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію з теми:" Геологічна діяльність підземних вод".
Наша відповідь:
Шановна Аня, пропонуємо Вам наступну інформацію:
Бондарєв, В. П. Геология : курс лекцій / В. П. Бондарєв. – М.: Форум:Инфра, 2002. – 224 с.
Ваганов, І. І. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища : навч. посібник / І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М.Попович. – Режим доступу:
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/19484/2.5 Інженерна геологія та охорона...pdf?sequence=1&isAllowed=y

Гаврилюк, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна геологія» / О. В. Гаврилюк ; Харк. нац. акад. міськ. господарства. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 59 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/23037/1/2010 печ. 3Л КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 22.pdf

Короновский, Н. В. Основы геологии : учебник для географ. спец. вузов / Н. В. Короновский, А. Ф. Якушова. - М. : Высшая школа, 1991. – 416 с.

Лукнер, Л. Моделирование миграции подземных вод / Л. Лухнер, В. Шестаков. - М., 1986. -207 с.

Методы геохимического моделирования и прогнозирования в гидрогеологии / С. Р. Крайнов, Ю. В. Шваров, Д. В. Гричук и др. - М., 1988. - 254 с.

Мироненко, В. А. Динамика подземных вод / В. А. Мироненко. - М., 1983. - 357 с.

Свинко, Й. М. Геологія : підручник / Й. М. Свинко, М. Я. Сивий. - К. : Либідь, 2003. - 480 с.

Шалімов, М. О. Геологія з основами геоморфології : конспект лекцій / М. О. Шалімов. – Одеса : Наука і техніка, 2006. – 144 с. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=P-rTxL7IlpsC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=Геологічна діяльність підземних вод&source=bl&ots=gCY_Q9grsX&sig=YrgCfzIVCQmHeb3BX7u2M8nFPPA&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjT6MXtgYLaAhVEBiwKHWOABTc4FBDoAQgwMAE#v=onepage&q=Геологічна діяльність підземних вод&f=false

http://old.geology.lnu.edu.ua/GEO/E-books/Sivoronov_gen-geo/5-2_5.pdf
https://studfiles.net/preview/5644216/page:11/
http://www.wikipage.com.ua/1x26b4.html
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ipgoe_kfg_Geologiya/220.html
http://studopedia.com.ua/1_19466_geologichna-diyalnist-pidzemnih-vod.html
http://bukvar.su/geologija/page,2,44403-Podzemnye-vody.html
http://www.studmed.ru/docs/document3732/геологчна-дяльнсть-пдземних-вод

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 22.03.2018 18.28.14 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: вася із міста: хмельницький :: Запитання: 40981  
вася запитує:
доброго вечора допоможіть знайти літературу на тему: "Нормативно-правове забезпечення збереження біологічного різноманіття"
Наша відповідь:
Доброго дня, Васю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Булах І. Г. Актуальні питання правового регулювання, охорони і використання земельних ресурсів у контексті вирішення проблеми збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / І. Г. Булах // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - № 3. - С. 124-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_3_47.
2. Гиренко І. В. Основні положення Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття 1995 р. та проблеми її реалізації у сфері охорони рослинного світу України [Електронний ресурс] / І. В. Гиренко // Актуальні проблеми держави і права. - 2013. - Вип. 70. - С. 223-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2013_70_36.
3. Гиренко І. В. Правові засади збереження біорізноманіття рослинного світу України [Електронний ресурс] / І. В. Гиренко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2014. - Вип. 63. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_63_32.
4. Євстігнєєв А. С. Правове забезпечення екологічної безпечності при здійсненні спеціального лісокористування в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Євстігнєєв // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 269-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_64.
5. Казак Р. А. Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Європейському Союзі у другій половині XX ст.: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. А. Казак ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2017. - 20 с.
6. Немерцалова С. В. Концепція сталого розвитку та норми "м'якого права" у регулюванні збереження біологічного різноманіття Світового океану [Електронний ресурс] / С. В. Немерцалова // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 64. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_64_14.
7. Немерцалова С. В. Збереження біологічного різноманіття морського середовища. Правовий аспект [Електронний ресурс] / С. В. Немерцалова // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 643-647. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_103.
8. Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України: аналіз та перспективи розвитку / Г. В. Бондарук, О. О. Кагало, Л. Д. Проценко, А. М. Артов, Б. Г. Проць ; НАН України, Всесвіт. фонд природи WWF, Ін-т екології Карпат, Держ. природознав. музей. - Львів : Ін-т екології Карпат НАНУ, 2013. - 264 c.
9. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Н. Р. Малишева [та ін.] ; відп. ред. Н. Р. Малишева ; Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Благодійна організація «Інтерекоцентр», Науково-консультаційний центр «Астюс». - Київ : Хімджест, 2003. - 175 с. - (Біорізноманіття ; № 5).
10. Пугачов М. І. Підходи з формування національної системи виробничого та ринкового контролю якості продукції тваринництва й збереження біологічного різноманіття в умовах СОТ [Електронний ресурс] / М. І. Пугачов, П. М. Музика, В. Д. Гуменний, С. Г. Шаловило // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 3(5). - С. 195-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3(5)__27.
11. Січко А. В. Законодавче забезпечення регулювання правових засад охорони біорізноманіття і ландшафтів [Електронний ресурс] / А. В. Січко // Таврійський науковий вісник. - 2013. - Вип. 84. - С. 273-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2013_84_52.
12. Якимчук А. Ю. Адаптація законодавства щодо збереження біорізноманіття у контексті інтеграції України до європейського союзу [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Економіка та держава. - 2014. - № 5. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_5_31.
13. Якимчук А. Ю. Державна політика збереження біорізноманіття як фактор забезпечення життєдіяльності суспільства [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Економіка та держава. - 2014. - № 3. - С. 149-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_3_37.
14. Якимчук А. Ю. Діагностика сучасних проблем у функціонуванні системи державного управління збереженням біорізноманіття України [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 2. - С. 130-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_2_33.
15. Якимчук А. Ю. Зарубіжний досвід здійснення державної екологічної політики: управління збереженням біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 4. - С. 76-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_4_16.
16. Якимчук А. Ю. Засади формування системи державного управління збереженням біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2014_1_8.
17. Якимчук А. Інструменти державного регулювання збереження біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / А. Якимчук // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 1. - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_1_12.
18. Якимчук А. Механізми державного регулювання збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Якимчук. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2013. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_2_17.
19. Якимчук А. Основні напрями державної політики у сфері збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Якимчук // Актуальні проблеми державного управління. - 2013. - Вип. 4. - С. 155-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2013_4_46.
20. Якимчук А. Ю. Системний підхід до реалізації державного регулювання збереження біорізноманіття[Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 4. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_4_14.
21. Якимчук А. Ю. Формування механізмів державного управління збереженням біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. - 2013. - Вип. 19, № 4. - С. 309-317. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvse_2013_19_4_38.
22. Якимчук А. Ю. Характеристика стану біорізноманіття: порівняльний аналіз системи державного управління України та розвинених держав світу [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук. // Державне будівництво. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_27.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.09.2017 23.16.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Львів :: Запитання: 40978  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему:" Оцінка впливу на довкілля Бурштинської ТЕС"
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліна! Пропонуємо Вам переглянути навтупні джерела:
Безрук З. Л. Створення системи техногенно-екологічного моніторингу забруднення атмосфери. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності // Науково-технічний журнал. - 2004. - № 2. - С. 66-71.
Екологічні аспекти формування агроценозів у зоні впливу Бурштинської ТЕС - http://www.confcontact.com/2013-specproekt/eg2_shuvar.htm
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ - http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2017/27_5/14.pdf
Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року в новій редакції. – Полтава: Полтавський літератор, 2007. – 162 с.
Швець Л. С. Біоіндикація інтенсивності забруднення довкілля за показниками фертильності пилкових зерен різних рослин / Л. С. Швець // Досягнення біології і медицини. – 2011. – Т. 17, № 1. – С. 40-44.
Шквар А. І. Вплив техногенного навантаження Бурштинської ТЕС на прилеглі території / А. І. Шквар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 162. Ч. 2. – С. 106-110.
http://ua.textreferat.com/referat-5301-1.html
http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/4066/1/as705.pdf
http://masters.donntu.org/2010/feht/kornienko2/library/article4.htm
http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/49/4/14/14.pdf

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.09.2017 11.21.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.944369 seconds