Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39964
   


Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 31124  
Юлія запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання курсової роботи з теми "Дидактична система Я.А.Коменського"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алтухов В. А. Питання естетичного виховання в сім’ї у педагогічній спадщині Я. А. Коменського // Теорія та методика навчання та виховання. — Х., 2003. — Вип.10. — С.90–93.
Арцишевська М. Р. Ідеї Я.-А. Коменського про створення універсального підручника та можливості їх використання в сучасних умовах // Проблеми сучасного підручника. — К., 2007. — Вип.7. — С. 32–45.-http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/psp/2007_7/1_07.pdf
Арцишевський, Роман Антонович. На шляху до людини : вибр. пед. ст. / Арцишевський, Роман Антонович ; Волинський національний університет ім. Л. Українки ; Науково-методичний центр світоглядної освіти молоді. - Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. - 345 с.
Арцишевський, Р. А. Мислитель, педагог, гуманіст : до 420-річчя від дня народження Яна Амоса Коменського / Р. А. Арцишевський // Шлях освіти. - 2012. - № 2. - С. 44-47.
Басова, Нонна Владимировна. Педагогика и практическая психология : Учеб. пособие / Басова, Нонна Владимировна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 413 с.
Вакарова В. Вплив ідей Я. А. Коменського на розвиток вітчизняної педагогіки у XVII-XVIII століттях // Людинознавчі студії. — Дрогобич, 2004. — Вип.9: Педагогіка. — С.147–157.
Гаміна Т.С. Історія педагогіки: Навч.-метод. посіб. Ч. 1. Історія зарубіжної педагогіки / Т.С. Гаміна, А.Б. Рацул, А.Л. Турчак. — Кіровоград: Полігр.-вид. центр ТОВ "Імекс ЛТД", 2003. — 132 с.
Говорун А. В. Проблема формування моральних звичок у педагогічній спадщині Я. А. Коменського // Теорія та методика навчання та виховання. — Х., 2003. — Вип.10. — С.82–90.
Гудзик, Клара. "Вчитель мудрості та людяності" : Шлях великого чеського гуманіста / Гудзик Клара // День. - 2006.- 8 лип. - С.7.-http://www.day.kiev.ua/uk/article/istoriya-i-ya/vchitel-mudrosti-ta-lyudyanosti
http://libfree.com/113166659_pedagogikakomenskiy_suchasna_pedagogichna_nauka.html
Коменський, Я. А. Из наследия великих педагогов : [добірка матеріалів] / Я. А. Коменський // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 9. - С. 145-160.
Коменский, Ян Амос. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. Т. 1 / Коменский, Ян Амос ; Академия педагогических наук СССР ; под ред. А. Н. Пискунова, И. Кирашка, Б. Куяла, Д. О. Лордкипанидзе, А. Чумы ; редкол. М. И. Кондаков [и др.] ; сост. Э. Д. Днепров, И. Кирашек, М. Н. Кузьмин, Д. Чапкова. - М. : Педагогика, 1982. - 656 с. - (Педагогическая библиотека).
Коменский, Ян Амос. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. Т. 2 / Коменский, Ян Амос ; Академия педагогических наук СССР ; под ред. А. Н. Пискунова, И. Кирашка, Б. Куяла, Д. О. Лордкипанидзе, А. Чумы ; редкол. М. И. Кондаков [и др.] ; сост. Э. Д. Днепров, И. Кирашек, М. Н. Кузьмин, Д. Чапкова. - М. : Педагогика, 1982. - 576 с. - (Педагогическая библиотека).
Кривошея Т. М. Наступність у навчанні та вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку в педагогічній спадщині Я. А. Коменського // Наукові записки. — Вінниця, 2009. — N28. — С. 349–354.
Кузьменко В.В. Принципи дидактики як об'єкт історико-філософської рефлексії: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / В.В. Кузьменко ; Нац. металург. акад. України. — Д., 2003. — 18 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03kvvofr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Лучкевич В. Спадщина Я. А. Коменського в Україні: літературознавчі студії / В. Лучкевич // Молодь і ринок . — 2011. — N 3. — С. 92-95.
Лучкевич, Вікторія. Педагогічна спадщина Яна Амоса Коменського у працях сучасних вітчизняних дослідників // Людинознавчі студії. — Дрогобич, 2008. — Вип. 17: Педагогіка. — С. 189–199.
Любарська Л. Моральне виховання у «Великій дидактиці» Я. А. Коменського // Духовні скарби українського народу в житті молоді. — Тернопіль, 1994. — С.245–247.
Мельничук С. Ян Амос Коменський про моральне виховання та дисципліну учнів // Наук. зап. — Кіровоград, 2004. — Вип.58: Сер.: Педагогічні науки. — С.9–11.
Модзалевский, Лев Николаевич. Очерк истории воспитания и обучения : С древнейших до наших времен. Ч.1 / Модзалевский, Лев Николаевич ; Вступ. ст. М.В.Захарченко. - СПб. : Алетейя, 2000. - 428 с. - (Библиотека русской педагогики).
Піддячний, М.І. Історичні передумови і теоретичні засади профорієнтації школярів / М. І. Піддячний // Педагогіка і психологія. - 2006.- №3. - С.29-36.
Сисоєва, Світлана. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навч. посіб. для студ. / Сисоєва, Світлана, Соколова, Ірина ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 307 с.
Улюкаєва, Ірина. Він випередив свій час : до ювілею Яна Амоса Коменського - видатного чеського педагога (1592-1670) / Улюкаєва, Ірина // Дошкільне виховання. - 2012. - № 3. - С. 4-7.
Фіцула М.М. Педагогіка. Загальні засади педагогіки. Теорія освіти і навчання (дидактика). Теорія виховання. Школознавство. З історії педагогіки: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / М.М. Фіцула. — К.: Вид-во центр "Академія", 2000. — 542 с. — (Альма-матер).
Шевченко, Віктор. Педагог і географ Ян Амос Коменський / Шевченко, Віктор // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - № 3. - С. 46-47.
Ян Амос Коменський (1592-1670) : антологія педагогічної думки // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2007.- № 40. - Вкладка. - С. 1-16.
Ян Амос Коменський (1592-1670) // Директор школи. Україна. - 2007. - № 2. - С.4-5. - (Авторитетно).
Ян Амос Коменський і сучасність: Матеріали міжнар. наук. семінару / Нім. т-во Я.А.Коменського, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка / Ред.: Р. Мних; В. Кортгаазе. — Дрогобич: Коло, 2005. — 123 с.
http://studentam.net.ua/content/view/2255/85/
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/784/35/
http://nashaucheba.ru/v12826/?cc=1&view=txt

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.03.2013 19.28.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліля із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 31115  
Ліля запитує:
добрий день! допоможіть будь ласка знайти інформацію для написання курсової роботи на тему"Причини конфліктів у малій групі" дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Лілю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Веракіс А.І. Основи психології: Навч. посіб. / А.І. Веракіс, Ю.І. Завалевський, К.М. Левківський. — К.; Х., 2005. — 416 с.
Владимиров М. Как вести себя в конфликтной ситуации /М. Владимиров. // Секретарь-референт. - 2011. - № 9. - С.80-84.
Галаган В.Я. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Галаган, В.Ф. Орлов, В.В. Ягупов ; Київ. ун-т економіки і технології трансп., Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2005. — 232 с.
Джелалі О.В. Психологія вирішення конфліктів: навч. посіб. / О.В. Джелалі. — К.; Х.: Р.И.Ф., 2006. — 319 с.
Дубодєлова А. В. Організаційні конфлікти: особливості, причини виникнення, типологізація // Вісник. — Львів, 2010. — N668: Проблеми економіки та управління. — С.258–262.
Єніна, Людмила. Причини виникнення та шляхи подолання конфліктів у педагогічному колективі /Людмила Єніна. // Практика управління закладом освіти. - 2010. - № 10. - С.16-19.
Завацька Н.Є. Особливості особистісної диференціації узалежненої поведінки підлітків та її корекція: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.Є. Завацька ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2002. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02zneppk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Заїка Н. Конфлікт у школі // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 5. - С.35-36.
Індивідуальний розвиток особистості // Психолог (Шкільний світ). - 2002.- 25-28. - С.27-48.
Киричевська Є.В. Насильство в загальноосвтніх навчальних закладах: стратегія подолання /Є.В. Киричевська. // Практ. психологія та соц. робота. - 2010. - № 8. - С.4-10. - (Наука - освіті).
Коберник Л. Сучасне студентство: проблеми конфліктних форм поведінки та їх подолання // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2008. - № 1. - С.108-116.
Конопацька, О. М. Природа конфлікту: проблеми виникнення і причини / О. М. Конопацька // Юрид. психологія та педагогіка. № 2. — С. 22-27, 2011.
Красношевський І. О. Причини виникнення конфліктів та методи їх вирішення // Магістр. — Суми, 2006. — С.188–191.
Макарчук Н. О. Психологічні особливості проведення аналізу та експертизи конфліктів у студентських групах // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. — К., 2002. — Вип.3. — С.50–55.
Максименко С.Д. Загальна психологія: Підруч. / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, М.В. Папуча, В.О. Соловієнко. — 2-е вид., переробл. і доповн.. — Вінниця: Нова Кн., 2004. — 701 с.
Мацко Л.А. Основи психології та педагогіки: посібник / Л.А. Мацко, М.Д. Прищак ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2009. — 158 с.
Мельничук І.В. Співвідношення комунікативних якостей особистості та схильності до певних стратегій поведінки у конфлікті / І.В. Мельничук, І.В. Собяніна // Наука і освіта . — 2009. — N 3. — С. 26-30.
Огаренко В.М. Соціологія малих груп: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова ; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2002. — 291 с.
Ольшанська Н. Конфлікт і взаємодія // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2007. - № 9. - С.26-33.
Омельченко Л. М. Управлінські конфлікти в організаційній системі «Керівник-підлеглий»: причини виникнення, шляхи подолання // Науковий вісник. — К., 2008. — N 130. — С.109–118.
Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч. посіб. / Л.Е. Орбан-Лембрик. — К.: Академвидав, 2005. — 446 с. — (Альма-матер).
Рикун А. А. Причини виникнення конфліктів та способи їх розв’язання // Наукові записки. — Рівне, 2007. — Вип. 38: Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — С. 145–147.
Титаренко Л. М. Конфліктологія. Профілактика конфліктів в організаціях: навч. посіб. / Л. М. Титаренко, В. В. Завальнюк ; Одес. нац. юрид. акад. — О.: Юрид. л-ра, 2010. — 293 с.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tippp/2011_1/005.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN1/r2/07ajjsnd.pdf
http://ua-referat.com/Конфлікти_в_малих_групах
http://zaochka.net/okompanii_p_5_p__p_5.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.03.2013 13.12.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: люба із міста: iвано-франківськ :: Запитання: 31108  
люба запитує:
добрий день!допоможіть знайти матеріали до теми курсової на тему "Психологія агресивної поведінки".Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Любове! Пропонуємо Вам використати наступні джерела:
Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. — Спб.: Питер, 1998.
– Гилинский Я.И., Афанасьев В.С. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения: Учебное пособие. - СПб: СПбФ РАН, 1993.
– Гилинский Я.И. Девиантное поведение молодежи //Социология молодежи. - СПб: СПбГУ, 1996, С. 279- 331.
– Дроздов О. Ю. Соціально-психологічні фактори динаміки агресивної поведінки молоді: Дис. … канд. психол. наук (19.00.05). – Чернігів, 2003. – 225 с.
– Дроздов О. Ю., Скок М. А. Проблеми агресивної поведінки особистості: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка, 2000. – 156 с.
– Крэйхи Б. Социальная психология агрессии/ Пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2003. – 336с.
– Лоренц Л. Агрессия (Так называемое “зло”). — М.: Прогресс, Универс, 1994.
– Реан А. А. Агрессия и агрессивность личности // Психологический журнал. - 1996. - Т. 17. - №5. - С. 3 - 18.
– Румянцева Т. Г. Понятие агрессивности в современной зарубежной психологии // Вопросы психологии. - 1991. - №1. - С. 81 - 87.
– Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции. – Воронеж. - 1996. - 96 с.
– Бовть О.Б. Проблеми психологічного дослідження особливостей віктимної поведінки у разі агресивної взаємодії / О.Б. Бовть // Педагогіка і психологія. - 2004. - № 2. - С. 113-119.

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http://www.snu.edu.ua/docs/curators/metod_agressia.doc&ei=fbxRUcu_LaaL4ATQ04CABw&usg=AFQjCNHIcezkSSH4V3q-zaegZPvVriD2aQ&bvm=bv.44342787,bs.1,d.Yms&cad=rja

http://upolityci.com/pages/view/252
http://vuzlib.com/content/view/523/94/
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/355047.html
http://bukvar.su/psihologija/84698-Social-no-psihologicheskaya-deyatel-nost-po-korrekcii-agressivnogo-povedeniya-u-podrostkov.html
http://disser.com.ua/contents/8872.html
http://ua-referat.com/Особливості_агресивної_поведінки_підлітків
http://conferences.neasmo.org.ua/node/277
http://refs.co.ua/61951-Problema_agressivnogo_povedeniya.html
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&ved=0CDQQFjABOBQ&url=http://www.psy-pdpu.com/conference2012/39_Popozoglo_H.I.,_Meljnichuk_I.V.docx&ei=_b9RUdezCKiF4ATT3oCYBQ&usg=AFQjCNF81WRgObaS2r2UTxCTLRNm5wW63A&cad=rja
http://diplomukr.com.ua/raboti/20370?mod=diploms
http://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0a65635a2ad68b5d43b89521316c26_0.html
http://ua.coolreferat.com/Психология_агрессивности
http://vuzlib.com/content/view/821/94

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.03.2013 16.39.09 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Київ :: Запитання: 31106  
Олеся запитує:
Добрий день! Пишу дипломну роботу про критичне мислення у роботі редактора. Прошу Вас допомогти підібрати літературу (друковану та інтернет-джерела) про критичне мислення взагалі та розвиток критичного мислення у студентів, а також фахівців. Дуже дякую за допомогу!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олесю!
Пропонуємо переглянути наступну інформацію:
Критичне мислення:

1. http://vchytel.info/krytychne-myslennya/
2.http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CF0QFjAG&url=http://www.ifnmu.edu.ua/images/stories/docs/statti_movoznavstvo/2.doc&ei=oulSUbG3GIiLswbq6IDgCQ&usg=AFQjCNHYFIWj1_60r2Fdog2mBo85L0hknQ&bvm=bv.44342787,d.ZWU
3. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Postmetodyka/2001_3.pdf
4. http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab//Statti_z2012/CTWorld.pdf
5. http://vuzlib.com/content/view/196/84/
6. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpnapv_ppn/2011_61/11kopzps.pdf
7. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/36624.html
8.http://intkonf.org/kovalchuk-np-rozvitok-navichok-mislennya-visokogo-rivnya-u-studentiv-zasobami-proektnih-tehnologiy-na-zanyattyah-z-ukrayinskoyi-movi-za-profesiynim-spryamuvannyam/
9. http://disser.com.ua/content/36624.html
10. http://lib.chdu.edu.ua/pdf/nau
kpraci/pedagogika/2000/7-1-29.pdf
11. http://at.zavantag.com/docs/162/index-100428.html
12. http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=4608
13. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/N119/N119p007-011.pdf
14.http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_8/
15. http://referatu.com.ua/referats/7569/158783
16. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2011_2_1/4.pdf

17. Терно, Сергій. Світ критичного мислення: образ та мімікрія / С. Терно // Історія в сучас. шк. - 2012. - № 7/8. - С. 27-39. - Бібліогр.: 64 назв.
18. Філіпенко, Олена. Розвиток критичного мислення - модель для навчання і виховання / О. Філіпенко // Школа. - 2012. - № 7. - С. 54-58. - Бібліогр.: 7 назв.
19. Абовский, Н. А. Американский алгоритм критического мышления и его системная модификация / Н. А. Абовский // Alma Mater (Вестн. высш. шк.). - 2012. - № 5. - С. 30-32. - Библиогр.: 5 назв. –
20. Камінська, В. В. Формування критичного мислення особистості як науково-педагогічна проблема / В. В. Камінська // Пед. пошук. - 2012. - № 1. - С. 13-15. - Бібліогр.: 13 назв.
21. Костирєв, Андрій Геннадійович. Формування критичного мислення у студентів за допомогою застосування методів медіаосвіти в курсах суспільно-політичних дисциплін / Андрій Костирєв // Вища освіта України. - 2011. - № 3. - С. 99-105. - Бібліогр.: 14 назв.
22. Макашова, Юлія. Формування комунікативної літературної компетенції через використання технології розвитку критичного мислення унів : критичне мислення - модель для навчання та виховання громадян майбутнього / Ю. Макашова // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. . - 2011. - № 9. - С. 57-64. - Бібліогр.: 12 назв.
23. Погожих, О. Критичне мислення та соціалізація / О. Погожих // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. - 2011. - № 4. - С. 35-36.
24. Макашова, Ю. В. Технологія розвитку критичного мислення / Ю. В. Макашова // Упр. шк. - 2010. - Том , N 29. - С. 28-31.
25. Довганенко, Ірина. Критичне мислення - модель навчання та виховання громадян майбутнього / І. Довганенко // Школа. - 2010. - № 11. - С. 65-66. - Бібліогр.: 6 назв.
26. Еферова, Аделя Рафиковна. Формирование критического мышления студентов технического вуза в аспекте модернизации профессионального образования / А. Р. Еферова // Интеграция образования. - 2010. - № 2. - С. 8-10. - Библиогр.: 2 назв.
27. Камінська, В. В. Організаційно-педагогічні засади підготовки вчителів до формування критичного мислення учнів у системі післядипломної освіти / В. В. Камінська // Пед. пошук. - 2010. - № 2. - С. 22-24. - Бібліогр.: 6 назв.
28. Іванюк, В. Критичне мислення - не критика недоліків / В. Іванюк // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід. - 2010. - N 5. - С. 49-55.
29. Земцов, Ігор. Критичне мислення як базовий компонент підготовки майбутніх учителів історії / І. Земцов, Т. Скрябіна // Рідна шк. - 2010. - № 1/2. - С. 21-24. - Бібліогр.: 8 назв.
30. Колесова, О. П. Методика діагностики сформованості критичного мислення в майбутніх економістів / О. П. Колесова // Наука і освіта. - 2009. - № 1/2. - С. 155-158. - Бібліогр.: 10 назв.
31. Литновская, н. А. Особенности мышления и потенциал личности / Н. А. Литновская // Психология и соционика межличност. отношений. – 2010. - № 6. – С. 30-34. – Библиогр.: 9 назв.
32. Агеева, А. Л. Методы исследования мышления / А. Л. Агеева, Е. В. Заика // Практ. психологія та соц. робота. – 2009. - № 5. – С. 38-50. – Бібліогр.: 7 назв.
Шеремет, М. Критичне мислення: діяльнісний підхід / М. Шеремет // Шлях освіти. – 2004. - № 4. – С. 28-31.
33. Бобрицька, В. Мислення та здоров’я людини: роздуми про позитивне, критичне та негативне мислення / В. Бобрицька // Психолог. – 2004. – берез. (№ 12). – С. 12-17. – Бібліогр.: 6 назв.
34. Клустер, Д. Критическое мышление / Д. Клустер // Відкритий урок. – 2003. - № 17/18. – С. 9-13.
35. Ткаченко, Л. І. Феномен критичного мислення у вітчизняних та зарубіжних наукових працях / Л. І. Ткаченко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім.. М. Гоголя. – 2011. - № 8. – С. 15-19. – Бібліогр.: 23 назв.
36. Нечепельська, Н. В. Формування критичного мислення / Н. В. Нечепельська // Пед. майстерня. – 2011. - № 5. – С. 2-8. – Бібліогр.: 2 назв.
37. Бондар, В. Критичне мислення-атрибут компетентності суб’єктів загальної і професійної освіти / Володимир Бондар // Обрії. – 2010. - № 2. – С. 41-43. – Бібліогр.: 5 назв.
38. Києнко-Романюк, Л. А. Труднощі і перспективи формування критичного мислення в учнів і студентів України / Л. А. Києнко-Романюк // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім.. М. Гоголя. – 2007. - № 2. – С. 108-111. – Бібліогр.: 14 назв.
39. Береза, В. О. Формування критичного мислення студентів: мета когнітивний аспект і передумови становлення / В. О. Береза // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 199. – Ч. 2. – С. 10-14. – Бібліогр.: 8 назв.
40. Бондар, В. І. психологічні проблеми формування критичного стилю мислення студентів / В. І. Бондар // Наук. вісн. Волин. нац.. ун-ту ім.. Лесі Українки. – Пед. науки. – 2010. - № 13. – С. 5-12. – Бібліогр.: 2 назв.
41. Костюченко, К. Формування здібностей до критичного мислення у студентів як необхідна умова їхньої професійної підготовки / К. Костюченко // Педагогіка і психологія проф.. освіти. – 2008. - № 2. – С. 31-40. – Бібліогр.: 14 назв.
42. Шушляпин, О. Н. Формирование критического мышления и обучающегося интелекта в целостной системе профессиональной подготовки будущого врача / О. Н. Шушляпин // Инновации в образовании. – 2007. - № 10. – С. 141. – 147. – Библиогр.: 20 назв.
43. Буряк, В. Формування у студентів критичного стилю мислення / В. Буряк // Вища шк.. – 2007. - № 3. – С. 21-30.
44. Фаткуллина, Р. Б. Развитие критического мышления личности на основе информационных образовательных технологий / Р. Б. Фаткуллина // Пед. образование и наука. – 2010. - № 6. – С. 103-106. – Библиогр.: 8 назв.
45. Дерига, Е. С. Возможности образовательной технологи критического мышления при реализации компетентностного похода в вузе / Е. С. Дерига // Философия образования. – 2010. - № 3. – С. 160-166. Библиогр.: 10 назв.
46. Мельникова, Е. П. Способность к критическому мышлению как критерий качества подготовки специалистов / Е. П. Мельникова // Сред. проф.. образование. – 2009. - № 4. – С. 63-66. – Библиогр.: 4 назв.
47. Андреева, О. М. Психологические особенности развития критического мышления будущого специалиста-филолога / О. М. Андреева // Мир образования-образование в мире. – 2009. - № 2. – С. 194-198. – Библиогр.: 8 назв.
48. Шакирова, Д. М. Технология формирования критического мышления старшеклассников и студентов / Д. М. Шакирова // Педагогика. – 2006. - № 9. – С. 72-77. – Библиогр.: 8 назв.
49.Єфімова, Валентина Михайлівна. Формування критичного мислення як елементу здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів / В. М. Єфімова // Проблеми сучасної педагогічної освіти / РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". - Ялта : РВВ КГУ, 2010. - Сер. : Педагогіка і психологія, Вип. 28. - С. 135-142 : іл. - Бібліогр.: с. 141-142 (11 назв). - Другой раздел: Ч. 1.
50. Сенчило, А. В. Освітня технологія розвитку критичного мислення як психолого-педагогічне явище / А. В. Сенчило // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид- во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - Сер. 17 : Теорія і практика навчання та виховання, Вип. 13. - С. 166-170 : іл. - Бібліогр.: с. 170 (4 назви).
51. Ткаченко, Людмила. До проблеми аналізу критичного мислення майбутніх учителів початкової школи в контексті компетентнісного підходу / Л. Ткаченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2011. - Ч. 2, вип. 4. - С. 42-49. - Бібліогр.: с. 47-49 (19 назв).
52. Бондар, Володимир. Психологічний механізм розвитку критичного стилю мислення студентів у процесі професійної підготовки / В. Бондар // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. - Вип. 500 : Педагогіка та психологія. - С. 25-38.
53.Дімура, Ганна Олександрівна. Критерії та показники критичного мислення студентів економічного профілю / Г. О. Дімура // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. Ін-т математики, фізики і технол. освіти. - Київ ; Вінниця : Планер, 2010. - Вип. 25. - С. 179-183. - Бібліогр.: с. 182-183 (14 назв).
54. Терно, Сергій Олександрович. Критичне мислення - сучасний вимір суспільствознавчої освіти / Сергій Терно. - Запоріжжя : Просвіта, 2009. - 267 с.
55.Бєлкіна-Ковальчук, О. В. Проблеми та шляхи формування критичного мислення студентів / О. В. Бєлкіна-Ковальчук // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 квіт. 2007 р. : [зб. ст.] / Крим. гуманіт. ун-т. - Ялта : [б. в.], 2007. - [Вип. 3], Ч. 1. - С. 22-28. - Бібліогр.: с. 27-28 (7 назв).
56.Тягло, Олександр Володимирович. Критичне мислення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Тягло ; [рец.: І. В. Карпенко, В. В. Прокопенко, О. М. Юркевич ; голов. ред. В. В. Григораш ; наук. ред. Т. С. Воропай]. - Харків : Основа, 2008. - 186, [2] с. - (Бібліотека журналу "Управління школою" : засн. 2002 р. ; вип. 1 (61)). - Бібліогр.: с. 187.

У Державній науково-педагогічній бібліотеці Ви можете скористатися послугою «Електронна доставка документів». Для цього треба зайти на сайт бібліотеки, вибрати розділ Послуги-Електронна доставка документів та ознайомитися з правилами користування данною послугою.
А також додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 12410.
А також звернутися до каталогів :
-Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua - На сайті бібліотеки зробіть пошук за ключовими словами.
Національної Парламентської бібліотеки України - http://www.nplu.kiev.ua
Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.03.2013 15.54.24 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Кіровоград :: Запитання: 31096  
Людмила запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти матеріали на тему "Роль соціалізації в сімейному вихованні". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Радимо Вам скористатися наступними матеріалами:
– Дементьева, И. Степень социальной ответственности подростков в полной и неполной семьях / И. Дементьева // Воспитание школьников. - 2003. - № 10. - С. 13-17
– Аметова, Є. Р. Про значення сім'ї у формуванні вільної особистості дитини / Є. Р. Аметова // Педагогіка і психологія. - 2006. - № 2. - С.36-43.
– Кравченко, Т. Вплив сім’ї на соціалізацію підлітків / Т. Кравченко // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 181-188
– Лроздова, Марина. Зв’язок образів батьків і політичних авторитетів у дітей та молоді / Марина Лроздова // Соціальна психологія. - 2008. - № 1. - С. 87-75.
– Грибенко, Ірина. Школа і сім’я як агенти соціалізації підлітків / Ірина Грибенко // Соціальна психологія. - 2009. - № 5. - С. 153-158
– Кравченко, Т. В. Сім'я та її вплив на соціалізацію дитини / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 3. - С.32-41.
– Артемова Л. Соціалізація дитини в родині / Л. Артемова // Дошкільне виховання. - 2004. - № 3. - С. 3-5.
Дмитренко А.К. Психологія сімейного виховання / А. К. Дмитренко,, П. Є. Мармазинська,, О. С. Тарновська,; Обласний центр соціальних служб для молоді. - Чернівці: Прут, 2001. - 208 с.: ілюстр.

http://ua.textreferat.com/referat-13564-1.html
http://ukraine-diplom.com/40/16223-rol-simejnogo-vixovannya-u-formuvanni-osobistosti-ditini.html
http://diplomna5.com/ref-74764/
http://studentam.net.ua/content/view/3630/97/
http://ukped.com/statti/teorija-vihovannja/28-.html
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/784/10/
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/784/12/
http://referatu.com.ua/oldreferats/27/128306
http://psymania.info/femil/shilov/socializaciya.php
http://alive-inter.net/ukr/referat-34452nrinz
http://textbook.keldysh.ru/megaproject/vmk/themesoc2.htm
http://socgum.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1548&Itemid=0
http://referaty.lviv.ua/pedagogy/9200-mistse_rodinno-simeynogo_vihovannya_u_protsesi_sotsializatsii_osobistosti.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.03.2013 22.42.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.593204 seconds