Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 37967
   


Автор запитання: Романна із міста: Львів :: Запитання: 27458  
Романна запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для написання курсової роботи на тему: "Методи дослідження в сучасній психології" (матеріал може бути як українською, так і російською мовами, а також як книжкові видання, так і інтернет-ресурси)! Дуже дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Романно!
Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:
Основи діалогічного підходу у психологічній науці й практиці: автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 [Електронний ресурс] / Г.В. Дьяконов; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2009. — 40 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09dgvpnp.zip
Проблеми професійної підготовки та перепідготовки кадрів в умовах формування сучасного ринку праці (на матеріалах соціологічних досліджень Харківської області): Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.07 [Електронний ресурс] / Н.Л. Максимова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 1999. — 17 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99mnlsrp.zip
Трансформація уявлень про "Я"-концепцію у крос-культурних психологічних дослідженнях: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 [Електронний ресурс] / О.М. Кочубейник; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 16 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03komkpd.zip
Абрамов В. В. Проблема методу у дослідженні явища психологічного часу особистості // Проблеми емпіричних досліджень у психології. — К., 2009. — Вип. 2. — С.16–23.
Вернік, Олексій Леонідович. Особливості розробки методики дослідження психологічних складових якості життя // Актуальні проблеми психології. — Житомир, 2010. — Т. 7: Екологічна психологія, вип. 24. — С.41–49.
Волков, Борис Степанович. Методология и методы психологического исследования : Учеб. пособие для вузов. / Б.С.Волков, Н.В.Волкова, А.В.Губанов. — [4-е изд., испр. и доп.] — М.: Фонд «Мир»: Акад. Проект, 2005. — 349, [1] с.: ил., табл. — (Gaudeamus).
Гончар Я. В. Операційний код як метод політико-психологічних досліджень // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. — К., 2001. — Вип.3. — С.299–300.
Діхтяренко С. Ю. Дослідження процесу розуміння в контексті сучасних задач психології // Актуальні проблеми психології. — Житомир, 2010. — Т. 12, вип. 9: Проблеми психології творчості. — С.80–87.
Дмитренко, Анатолій. Самоздійснення особистості: проблеми дослідження в сучасній психології // Соціально-гуманітарні науки. — Чернівці, 2004. — С.245–248.
Котик І. О. Концептуальні та методичні засади використання сучасних комп’ютерних технологій у психологічних дослідженнях // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. — К., 2006. — С.60–66.
Кривопишина, Олена Анатоліївна. Аналіз сучасних досліджень з проблем психологічних особливостей становлення та творчого розвитку особистості в юнацькому віці // Актуальні проблеми психології. — К., 2007. — Т.7, вип.13: Екологічна психологія. — С. 239–245.
Крюкова О. В. Соціальна зрілість особистості у сучасних психологічних дослідженнях // Проблеми сучасної психології. — Кам’янець-Подільський, 2010. — Вип. 10. — С.345–354.
Малихіна, Олена Віталіївна. Навчальна мотивація. Експериментальні дослідження : наук.-метод. посіб. / О.В.Малихіна, Л.В.Москалюк; Одес. обл. ун-т удосконалення вчителів. — О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. — 115 с.
Меднікова Г. І. Типологія як метод психологічного дослідження особистості // Вісник. — Х., 2006. — Вип.17. — С.105–112.
Мельник О. А. Особливості методів та стратегій історико-психологічного дослідження // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — К., 2011. — Т. 1 : Методологічні проблеми психології. Психологія творчості. — С. 92–99.
Мигалина Ю. В. Методи наукового дослідження психології навчального спілкування // Проблеми загальної та педагогічної психології. — К., 2005. — Т.7, вип.6. — С.217–224.
Нікітіна О. П. Сучасні методи дослідження психологічних чинників ставлення до грошей в юнацькому віці (західна та вітчизняна практика) // Вісник. — Х., 2010. — Вип. 35. — С.190–199.
Никорак Я. Особливості використання математичних методів у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях // Наук. вісн. — Чернівці, 2004. — Вип.202: Педагогіка та психологія. — С.87–92.
Олійников О. А. Напрями дослідження психологічного захисту в сучасній психологічній науці // Збірник наукових праць. — Хмельницький, 2010. — N56. — С.178–182.
Основи наукових досліджень у психології : Метод. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; [Уклад. О.В.Григор’єва] — Чернівці: Рута, 2004. — 75 с.
Особистість у психологічних дослідженнях : хрестоматія. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя; упоряд.: Кресан О. Д. [та ін.]; за заг. ред. Максименко С. Д., Папучі М. В. — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. — 471 с.
Паньковець В. Л. Поняття «типи стресорів» у сучасних психологічних дослідженнях // Єдність навчання і наукових досліджень — головний принцип університету. — К., 2011. — С. 222–223.
Пономаренко Л. А. Методи дослідження соціально-психологічних чинників формування комунікативної культури майбутнього фахівця-психолога у вищому навчальному закладі // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — Луганськ, 2009. — N1 (21). — С.186–193.
Пророк Н. В. Сучасні психологічні дослідження проблем професіоналізації особистості // Актуальні проблеми психології. — К., 2008. — Т. 10: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія, вип. 9. — С.311–321.
Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості / [В. О. Моляко та ін.]; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лаб. психології творчості. — К.: Наук. думка, 2008. — 207 с.
Пятакова А. С. Проблеми дослідження лояльності у сучасній психології // Проблеми емпіричних досліджень у психології. — К., 2009. — Вип. 2. — С.85–91.
Розвиток ідей Г.С.Костюка в сучасних психологічних дослідженнях — К., 2000. — 232с. — (Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Наукові записки; Вип. 20, ч. 2).
Руденко, Володимир Миколайович. Математичні методи в психології : підручник. / В. М. Руденко, Н. М. Руденко. — К.: Академвидав, 2009. — 383 с.: іл., табл. — (Альма-матер: ам).
Совва, Наталія. Формування творчої особистості композитора у світлі сучасних психологічних досліджень // Вісник. — Івано-Франківськ, 2007. — Вип.10–11. — С. 164–169.
Цимбал Ю. Використання психо-діагностичних методів у дослідженні психологічних особливостей потерпілого у кримінальному процесі // Вісник. — Львів, 2011. — Вип. 54. — С.387–393.
Фомічова В. М. Метод «Меморатів» в соціально-психологічних дослідженнях // Проблеми емпіричних досліджень у психології. — К., 2009. — Вип. 2. — С.97–104.
http://ua-referat.com/Методи_психології
http://referaty.com.ua/ukr/details/8808/
http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=86
http://pidruchniki.ws/17050603/psihologiya/vikova_ta_pedagogichna_psihologiya_-_kutishenko_vp
http://intkonf.org/kand-psihol-nauk-osika-ov-metodologichni-problemi-naukovih-doslidzhen-v-suchasniy-psihologiyi/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/psykh/2010_4/42.pdf
http://maksymenko-psychology.org.ua/Tvory/Vystup_-_Problemy_i_perspektyvy_rozvytku_psyhologichnoi_nauky_v_Ukraini.htm

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.03.2012 00.04.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 27457  
Світлана запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію для магістерської роботи з історії проведення атестації для викладачів технікуму. Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Світлано, вітаємо Вас!
Пропонуємо наступні друковані джерела:
1. Батышев, С. Я. Реформа профессиональной школы: опыт, поиск, задачи, пути реализации [Текст] : монография / С.Я. Батышев. - М. : Высшая школа, 1987. - 343 с
2. Зайченко І. В. Педагогіка: навчальний посібник для вищих навчальних закладів / І. В. Зайченко. - 2-е видання. - К. : Освіта України : КНТ, 2008. - 528 с.
3. Пєхота, О. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя [Текст] : Монографія / О.М. Пєхота, А.М. Старєва. - Миколаїв : Іліон, 2006. - 272 с.
* * *
1. Атестація педагогів: правила знову оновили // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - 30 січня (№10). - С. 60-61.
2. Башинський Г. І. Проблеми атестації педагогів // Історія та правознавство плюс. - 2009. - N 28. - С. 29-31.
3. Знова Н. Атестація: допоміжні матеріали: як провести атестацію педагогічних працівників // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - N 12. - С. 65-70.
4. Козоріз В. Порядок проведення атестації професіоналів і фахівців // Довідник кадровика. - 2009. - N 4. - С. 47-56.
5. Особливості атестації педагогічних працівників // Позашкільна освіта. - 2011. - N 8. - С. 3-8.
6. Лістрова С. Атестація педагогів: терміни, особливості, цікаві нюанси // Все про бухгалтерський облік. - 2009. - 4 листопада. - С. 32-34.
7. Ляшенко В. „Атестація - засіб підвищення професійної майстерності" // Соціальний захист. - 2011. - N 1. - С. 18-20.
8. Шинкарук В. На порядку денному ДАК - проблеми якості освітніх послуг // Освіта України. - 2006. - № 19(10 березня). - С. 1;4.
За електронними посиланнями з данного питання зверніться до питання 27441 архіву довідки. В пункті меню Розширенний пошук задайте пошук за номером запитання.
Успіхів!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.03.2012 15.10.18 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Клара із міста: Одесса :: Запитання: 27455  
Клара запитує:
Мне нужны правила поведения для успешного и настоящего учителя.Спасибо.
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.03.2012 15.01.36 :.
.: Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара г. Севастополь :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Луцьк :: Запитання: 27454  
Тетяна запитує:
Что означает в педагогике "ориентироваться на завтрашний день детского развития"?( на конкретных примерах). Спасибо.
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.03.2012 14.17.34 :.
.: Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара г. Севастополь :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Умань :: Запитання: 27446  
Альона запитує:
Допоміжіть, будь ласка, знайти інформацію щодо уроків мислення на природі В. О. Сухомлинського. Дякую
Наша відповідь:
Шановна Альоно! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:
Деркач В.Ф. Уроки мислення серед природи – Один з найголовніших засобів формування особистості молодшого школяра. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2011_10/derkach.pdf
Ситник І. М. ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВПАВЛИСЬКОЇ ШКОЛИ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_ttmniv/2008_21/26.html
В.О. Сухомлинський про розумове виховання. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/18041204/pedagogika/suhomlinskiy_pro_rozumove_vihovannya
Тертична М. Спостереження в природі як базова основа творчого розвитку особистості дитини в спадщині В.О.Сухомлинського. – Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/sposterezhennja_v_prirodi_jak_bazova_osnova_tvorchogo_rozvitku_osobistosti_ditini_v_spadshhini_v_o_sukhomlinskogo/39-1-0-4681

* * *
Бондар Л. Уроки мислення серед природи у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Почат. школа. – 2005. - №9. – С.12-14.
Калініченко, Н. Виховуюче середовище в системі педагогічних поглядів В.Сухомлинського і сучасній школі //РІДНА ШКОЛА . - 2005 . - №№ 9/10. - С.8-12.
Пантилейчук Н. Дивитись і бачити, слухати і чути, спостерігати і відчувати, любити і берегти //ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2008 . - № 9. - С.8-12.
Сухорукова Г.В. Уроки мислення серед природи: естетичні комплекси за В.О. Сухомлинським //Дошкільне виховання. – 2003. – № 9. – С. 7-9. 49.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.03.2012 07.23.47 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.471191 seconds